Kuntajakoselvittäjät kuntauudistuksessa

Report
Kuntajakoselvittäjät
kuntauudistuksessa
Kuntajakoselvittäjien työseminaari 16.4.2013
Ylijohtaja Päivi Laajala, VM
HE kuntarakennelaiksi
 Kuntarakenneuudistuksesta säädettäisiin kuntajakolaissa, jonka nimike
muutettaisiin kuntarakennelaiksi
 Kuntarakenneuudistusta koskevat väliaikaiset säännökset:




selvitysvelvollisuus ja selvitysperusteet
selvitysten määräaika ja seuranta
poikkeusperusteet ja poikkeamista koskeva päätöksenteko
kuntien yhdistymisselvitysten ja yhdistymisen taloudellinen tuki
 Muutoksia toistaiseksi voimassa oleviin säännöksiin mm.:
 kuntajaon kehittämisen tavoitteet
 valtioneuvoston nk. kriisikuntia koskeva toimivalta päättää kuntien
yhdistymisestä
 Kielilakia muutettaisiin siten, ettei kuntien yhdistyminen heikentäisi
kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia
 HE annettu eduskunnalle 4.4.2013; lain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013.
2
Selvitysvelvollisuus
 Kunnalla on selvitysvelvollisuus, jos se täyttää yhdenkin selvitysperusteen:
 palveluiden edellyttämä väestöpohja, ns. palveluperuste (4 c §)
 työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperusteet (4 d §);
Helsingin metropolialue (4 e §)
 kunnan taloudellinen tilanne, ns. talousperuste (4 f §)
 Kunnalla on selvitysvelvollisuus lisäksi, jos muuten ei ole
saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta
 Selvitysalueiden ulkopuolelle jäämässä oleva kunta voi valita
selvityskumppanikseen naapurikunnan, jonka kanssa se muodostaa
toiminnallisen kokonaisuuden
 Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää
kuntajaon muuttamisen edellytykset (ml. perustuslain reunaehdot)
 Selvitysvelvollisuuden voi täyttää joko kuntien keskinäisin selvityksin
(mahdollisesti konsultin tms. avustamana) tai VM:n asettaman erityisen
kuntajakoselvityksen kautta.
3
Selvitysalueesta poikkeaminen
 Kunnat voivat tarvittaessa hakea poikkeusta selvitysalueesta

ministeriöllä rajoitettu, kuntien aloiteoikeutta täydentävä aloiteoikeus
tilanteissa, jossa kuntien poikkeushakemukset poikkeavat toisistaan tai
vain osa alueen kunnista on hakenut poikkeusta
 Poikkeaminen ei koske selvitysvelvollisuutta
 Ministeriö voi myöntää poikkeuksen palveluperusteesta; ennen
päätöksen tekemistä ministeriön tulee neuvotella niiden kuntien
kanssa, joita päätös koskisi
 Jos kunta hakee poikkeusta työssäkäynti- tai yhdyskuntaperusteen mukaisesta selvitysalueesta, ministeriö voi määrätä
alueella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen, jonka
perusteella selvitys voidaan tehdä työssäkäynti- ja
yhdyskuntarakenneperusteista poikkeavilla alueilla.
4
Selvitysalueesta poikkeamisen edellytykset
 Edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta voi saada poikkeuksen:
 kunnalla on edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä
(kaikki perusteet)
 poikkeaminen ei estä toiminnallisten kokonaisuuksien muodostumista
alueella (muut kuin kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät perusteet)
 Poikkeusperusteet:
 selvitysperusteista poikkeava alue on 2 §:ssä säädetyt kuntajaon
kehittämisen tavoitteet ja 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen
edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus
 toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei erityisen harvan
asutuksen vuoksi muutoin ole mahdollista
 suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien
turvaaminen
 saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaaminen.
5
Erityisten kuntajakoselvitysten määrääminen/1
 Erityisen kuntajakoselvityksen määrääminen ja toimittaminen
perustuvat nykyisen kuntajakolain 4 lukuun
 Kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden
johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä
toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen:
1. ministeriön aloitteesta;
2. kunnan esityksestä; tai
3. jos vähintään 20 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee
esityksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta
4. HE: erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva
erityinen kuntajakoselvitys voi tulla vireille myös arviointiryhmän
ehdotuksesta.
 Kehyspäätöksen yhteydessä 21.3.2013 hallitus linjasi, että 12
suurimmalle kaupunkiseudulle varaudutaan asettamaan erityiset
kuntajakoselvittäjät vuoden 2013 aikana.
6
Erityisten kuntajakoselvitysten määrääminen/2
 Jos selvitystä eivät ole esittäneet kaikki kunnat, joita selvitys koskisi,
tulee ministeriön ennen selvityksen asettamista kuulla niitä kuntia, jotka
eivät olleet esittäjänä. Jos esityksen tekevät asukkaat tai ministeriö itse,
kuulee ministeriö kaikkia kuntia, joita selvitys koskisi.
 Jos esityksessä ei esitetä suoraan kuntajakoselvittäjän henkilöä tai
esitetty henkilö ei tule ministeriön arvion mukaan kysymykseen, tulee
ministeriön tehdä kunnille ehdotus kuntajakoselvittäjän henkilöstä ja
kuulla tästä kaikkia kuntia, joita selvitys koskisi.
 Esityksen tehneet kunnat eivät voi asettaa esittämäänsä henkilöä
ehdoksi kuntajakoselvitykseen osallistumiselle.
 Kuntajakoselvittäjäksi voidaan nimetä henkilö, jota kunnat eivät
esittäneet tai jota osa kunnista vastustaa.
 Selvitys voidaan kuulemisen jälkeen asettaa myös vastoin kuntien
tahtoa.
7
Erityisten kuntajakoselvitysten määrääminen/3
 Tehtävään määrättävällä henkilöllä tulee olla tehtävän
hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus
 Kuntien on osallistuttava erityiseen kuntajakoselvitykseen
ja kuntajakoselvittäjän ehdotuksen valmisteluun
 Kuntajakoselvittäjällä on salassapitoa koskevien
säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta
tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset kuntien ja
kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta
koskevat tiedot sekä muuta apua.
8
Kriisikuntia koskeva kuntajakoselvitys
 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
arviointimenettelyssä (vos-laki 63a §) voidaan tehdä esitys erityisen
kuntajakoselvityksen asettamisesta
 Selvityksen tulisi koskea erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevan kunnan lisäksi myös tarpeellista määrää alueen muita kuntia
 Selvittäjän tulisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että ehdotuksen
mukainen uusi kunta olisi elinvoimainen ja muodostuisi toiminnallisesta
kokonaisuudesta, jolla olisi taloudelliset edellytykset vastata kunnan
palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta
 Valtioneuvoston toimivalta päättää erityisen vaikeassa taloudellisessa
asemassa olevaa kuntaa koskevasta kuntien yhdistymisestä myös
kyseisten kuntien valtuustojen vastustuksesta huolimatta:
 perustuisi arviointimenettelyn perusteella asetetun kuntajakoselvittäjän
esitykseen
 vain jos muutos on tarpeen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevan kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi ja 4
§:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.
9
Selvitysvelvollisuuden sisältö

Yhdistymisselvityksen tavoitteena on esitys kuntien yhdistymisestä ja
siihen liittyvä yhdistymissopimus
 lähtökohtaisesti yhdistymisselvityksen tulisi siten kattaa ne asiat, jotka
sisältyisivät yhdistymissopimukseen

Selvityksen tulee aina sisältää vähintään (vaikka kunnat eivät päätyisi
tekemään yhdistymisesitystä):
 suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen
tuottamisesta selvitysalueella
 selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan
 selvitys taloudellisesta tilanteesta
 arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä
lähidemokratian toteutumisesta
 yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista
 arvio kielellisten oikeuksien toteutumisesta

Selvityksestä päätetään kunnan valtuustossa
10
Yhdistymisselvityksen kustannukset
 Kunnalle voidaan maksaa avustusta selvitysperusteiden
osoittamalla, tai ministeriön päätöksen perusteella niistä
poikkeavalla alueella toteutettavan yhdistymisselvityksen
kustannuksiin
 Kunnalle voidaan maksaa avustusta uuden kunnan talouden
tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, jos
yhdistymisselvitykseen osallistuu talousperusteen täyttävä kunta
 Selvitysavustus haettavaksi lain tultua voimaan (syksy 2013);
kuntia informoidaan hakuajan käynnistymisestä ja hakemiseen
liittyvistä yksityiskohdista
 Ministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen
kustannukset maksetaan valtion varoista
 Taloudellisen tuen lisäksi kunnille tarjotaan selvitysvaiheessa
myös muuta tukea (mm. tietojärjestelmien yhteensovittamisen
tukeminen ja muu muutoksen tuki).
11
Selvitysten määräaika ja seuranta
 Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30.11.2013,
minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien
yhdistymistä
 Kuntien toimittamien tietojen perusteella arvioidaan kullekin
alueelle syntyvää kokonaisuutta ja kuntauudistuksen etenemistä
vuoden 2013 lopussa
 Kuntien tulee tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen
siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään 1.7.2014
 Ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen
toimittamisesta, jos kunta ei ole viimeistään 1.7.2014
tehnyt kuntien yhdistymisesitystä.
12

similar documents