Nuorten viljelijöiden tuen ehdot

Report
Suorien tukien uudet
tukimuodot ja yleiset ehdot
Täydentävät ehdot
Versio 2
Mavin tukihakukoulutukset
Tampere 12.2.2014 ja Oulu 18.2.2014
Valmistelutilanne 7.2.2014
Pia Lehmusvuori
MMM/maatalousyksikkö
Esityksen sisältö
1) Nuorten viljelijöiden tuki
2) Viherryttämistuki
3) Aktiiviviljelijän määritelmä
4) Tukien alentamisen menettely
6) Täydentävät ehdot
Valmistelutilanne
7.2.2014
Säädökset
• Suorat tuet: Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o 1307/2013
• Täydentävät ehdot: Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (ns.
horisontaaliasetus)
• Alempiasteiset EU-säädökset valmisteilla, julkaisu
kesäkuussa 2014?
Valmistelutilanne
7.2.2014
Nuorten viljelijöiden tuki
Nuorten viljelijöiden tuen tausta
• EU:ssa huoli nuorten saamisesta maatalousalalle =>
CAP2020-uudistuksessa tavoitteena nuorten
viljelijöiden tukeminen aiempaa enemmän tilan
aloitusvaiheessa
• Tämän vuoksi v. 2015 alkaen jäsenmaille pakollinen
uusi nuorten viljelijöiden tuki suorien tukien
järjestelmässä
Valmistelutilanne
7.2.2014
Nuorten viljelijöiden tuen määrä
• Nuorten viljelijöiden tukeen enintään 2 % suorien
tukien kansallisesta enimmäismäärästä
• Suomessa noin 10,5 milj.euroa/v
Valmistelutilanne
7.2.2014
Nuorten viljelijöiden tuen ehdot
(1/2)
• Tukea voi saada viljelijä
– joka on oikeutettu perustukeen;
– joka on perustanut enimmäistä kertaa tilan sen
päävastuullisena yrittäjänä korkeintaan
ensimmäisen perustukihakemuksen jättämistä
edeltävien viiden vuoden aikana; ja
– joka on enintään 40-vuotias em.
perustukihakemuksen jättövuonna
Valmistelutilanne
7.2.2014
Nuorten viljelijöiden tuen ehdot
(2/2)
• Tukea voidaan myöntää nuorelle viljelijälle viiden
vuoden ajan
• Oikeushenkilön oikeudesta tukeen säädetään
delegoidussa asetuksessa
Valmistelutilanne
7.2.2014
Nuorten viljelijöiden tuen tukitaso
• Jäsenmaalla useita mahdollisuuksia valita tuen
laskemistapa
• Alustava linjaus: nuoren viljelijän aktivoimien
tukioikeuksien lukumäärä x
25 % jäsenmaan keskimääräisestä suorien tukien
hehtaarituesta
• Alustava linjaus: tuki myönnetään enintään 90
tukioikeudelta
Valmistelutilanne
7.2.2014
Viherryttämistuki
Viherryttämistuen tausta
• Viherryttämistuki = Tuki ilmaston ja ympäristön
kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin
• CAP2020-uudistuksessa tavoitteena ympäristö- ja
ilmastonäkökulman vahvempi huomioon ottaminen
• Tämän vuoksi v. 2015 otetaan käyttöön jäsenmaille
pakollinen uusi viherryttämistuki suorien tukien
järjestelmässä
Valmistelutilanne
7.2.2014
Viherryttämistuen toimenpiteet
• Kolme toimenpidettä:
1) viljelyn monipuolistaminen
2) pysyvän nurmen säilyttäminen
3) ekologinen ala
• Luomutilat oikeutettuja tukeen ilman kolmen
toimenpiteen täyttämistä
• Viljelijä voisi täyttää viherryttämistoimet vastaavilla
ympäristökorvauksen toimilla, jos jäsenmaa ei rajoita
tätä mahdollisuutta (alustava linjaus: Suomessa tämä
ei mahdollista)
Valmistelutilanne
7.2.2014
Viherryttämistuen määrä
• Viherryttämistukeen on käytettävä 30 % suorien
tukien enimmäismäärästä, Suomessa noin 157 milj.
euroa/v
• Tukitaso Suomessa arviolta keskimäärin noin 70
euroa/ha
• Tuki viljelijän aktivoimien tukioikeuksien lukumäärän
perusteella
Valmistelutilanne
7.2.2014
Viljelyn monipuolistaminen
• Tilalla 10-30 ha peltoalaa  viljeltävä kahta kasvia
– pääkasvia ei yli 75 % peltoalasta
• Tilalla yli 30 ha  viljeltävä kolmea kasvia –
pääkasvia ei yli 75 % peltoalasta – kahta
pääkasvia ei yhteensä yli 95 %
• C-tukialueella kahden kasvin viljely riittää
• Vapautus tiloille, joilla yli 75 % peltoalasta
nurmella ja/tai kesannolla ja jos muussa käytössä
oleva peltoala ei ole yli 30 hehtaaria
Valmistelutilanne
7.2.2014
Pysyvän nurmen
säilyttämisvaatimus
Kaksi vaatimusta:
1) Natura-alueiden pysyvät nurmet säilytettävä +
jäsenmaa voi päättää nimetä myös muita herkkiä
alueita, joilla pysyvät nurmet säilytettävä (alustava
linjaus: Suomessa ei nimetä muita alueita)
2) Pysyvän nurmen alan suhde maatalousmaan
kokonaisalaan ei saa vähentyä yli 5 %
– Tarkastelu koko maan tasolla
– Pysyvä nurmi = v. 2012 pysyvät laitumet ja v.
2015 ilmoitettavat pysyvät nurmet
Valmistelutilanne
7.2.2014
Ekologinen ala (1/2)
• Yli 15 ha peltoalaa –> ekologista alaa 5 % peltoalasta
v. 2015-2017 (mahd. 7 % v. 2018 alkaen)
• Jäsenmaa päättää, mitä aloja hyväksytään
ekologiseksi alaksi asetuksessa mainituista
ekologisen alan tyypeistä (Suomessa alustavasti
suunniteltu kesannot, kerääjäkasvit ja viherpeite,
typensitojakasvit)
• Vapautus tiloille, joilla yli 75 % peltoalasta nurmella,
kesannolla ja/tai palkokasveilla ja jos muussa
käytössä oleva peltoala ei ole yli 30 hehtaaria
Valmistelutilanne
7.2.2014
Ekologinen ala (2/2)
• Ns. metsäisyyspoikkeus = Jäsenmaa, jossa yli 50 %
kokonaismaa-alasta on metsää, voi päättää, että
ekologisen alan vaatimusta ei sovelleta tiloihin, jotka
sijaitsevat luonnonhaitta-alueilla, joilla alueen maaalasta yli 50 % on metsää ja metsän suhde
maatalousmaahan on korkeampi kuin 3:1
(alustava linjaus: otetaan käyttöön Suomessa, alueet
eivät vielä selvillä)
Valmistelutilanne
7.2.2014
Aktiiviviljelijän määritelmä
Aktiiviviljelijän määritelmän tausta
• EU:ssa ollut tapauksia, joissa tukia myönnetty
tahoille, joiden tarkoituksena ei ole ollut lainkaan
maataloustoiminnan harjoittaminen
• Tämän vuoksi v. 2015 alkaen aktiiviviljelijän
määritelmä seuraavien tukimuotojen edellytykseksi:
– suorat tuet
– luonnonhaittakorvaus
– luomukorvaus
– eläinten hyvinvointikorvaus
Valmistelutilanne
7.2.2014
Aktiiviviljelijän määritelmä (1/2)
• Jäsenmaille pakollisia ja vapaaehtoisia vaatimuksia
• Jäsenmaille pakollinen: Suoria tukia ei myönnetä
sellaiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, joka
hallinnoi
kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä, vapaaajan alueita, lentoasemia, rautatieyhtiöitä tai
vesiyhtiöitä
• Tuet kuitenkin myönnetään tällaiselle toimijalle, jos
se osoittaa jäsenmaan edellyttämät todisteet esim.
siitä, että maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä
• Em. ei koske vähäisessä määrin suoria tukia saavia
Valmistelutilanne
7.2.2014
Aktiiviviljelijän määritelmä (2/2)
• Jäsenmaille vapaaehtoinen: Suoria tukia ei myönnetä
sellaiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka
– maataloustoiminta on vain vähäinen osa sen koko
taloudellisesta toiminnasta ja/tai
– pääasialliseen toimintaan ei kuulu
maataloustoiminnan harjoittaminen
(Suomessa tästä ei vielä linjausta)
• Em. ei koske vähäisessä määrin suoria tukia saavia
• Yksi osa määritelmästä koskee jäsenmaita, joissa on
maatalousmaata, joka pysyy luontaisesti laitumeksi
tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa (alustava linjaus:
Suomessa ei tällaisia alueita)
Valmistelutilanne
7.2.2014
Tukien alentamisen menettely
Tukien alentamisen menettely
• Tausta: EU:ssa huoli siitä, että suuri määrä tuista on
myönnetty varsin pienelle määrälle paljon tukea
saavia
• Tämän vuoksi v. 2015 alkaen jäsenmaan on
vähennettävä perustukea vähintään 5 %:lla 150 000
euroa/vuosi ylittävältä osalta
• Jäsenmaalle vapaaehtoista: perustuesta voidaan
vähentää viljelijän edellisenä vuonna maksamat
maataloustoiminnan palkat sekä niihin liittyvät verot
ja työnantajamaksut
(Suomessa ei tästä vielä linjausta)
Valmistelutilanne
7.2.2014
Maataloustukien täydentävät
ehdot
Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2)
• Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien
viljelijätukien ehtona:
– EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet
– Maaseudun kehittämisen viljelijätuet:
ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus,
luomukorvaus ja eläinten hyvinvointikorvaus
– Osittain rakennetukien ja kansallisten viljelijätukien
ehtona
Valmistelutilanne
7.2.2014
Mitä ovat täydentävät ehdot? (2/2)
• Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia
(GAEC) sekä
• Lakisääteisiä hoitovaatimuksia: direktiivejä ja
asetuksia, jotka liittyvät ympäristöasioihin,
kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä
eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
Valmistelutilanne
7.2.2014
Täydentävät ehdot v. 2015 alkaen
• 7 hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta
(GAEC) (nykyään 13)
• 13 lakisääteistä hoitovaatimusta (nykyään 18)
• Vaatimukset perustuvat Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 liitteeseen
II
Valmistelutilanne
7.2.2014
Muutokset lakisääteisissä
hoitovaatimuksissa v. 2015 (1/2)
• Poistuu puhdistamolietedirektiivi ja eläintautien
ilmoittamiseen liittyvät kolme direktiiviä
• Jo v. 2014 pohjavesien suojeluvaatimukset
lakisääteisistä vaatimuksista GAEC-vaatimuksiin
Valmistelutilanne
7.2.2014
Muutokset lakisääteisissä
hoitovaatimuksissa v. 2015 (2/2)
• Näiden EU-säädöksistä johtuvien muutosten
lisäksi myös kansallisista säädöksistä johtuvia
muutoksia (esim. nitraattiasetuksen muutokset
tulossa voimaan keväällä 2015)
• Huom. Pysyvän laitumen säilyttämisvaatimus
täydentävissä ehdoissa v. 2015-2016
Valmistelutilanne
7.2.2014
Merkittävimmät muutokset
GAEC:ssa v. 2015
• Poistuu kasvinvuorottelua koskeva vaatimus,
koska viherryttämistukeen tulee viljelyn
monipuolistamisvaatimus
• Poistuu koneiden asianmukaista käyttöä koskeva
vaatimus
• GAEC-vaatimusten yksityiskohdat säädetään
kansallisesti
• Siirretään joitain nykyisistä GAEC-vaatimuksista
suorien tukien asetukseen perustuvaan
maatalousmaan säilyttämisvaatimukseen
Valmistelutilanne
7.2.2014
Ei tulossa GAEC:iin
• Komission ehdottamat vesipuitedirektiivi ja torjuntaainedirektiivi jäivät pois (mukaan myöhemmin, kun
kaikki jäsenvaltiot ovat toimeenpanneet direktiivit).
Pakollisena maatilojen neuvontajärjestelmään v.
2015 alkaen
• Komission ehdottama turvemaiden ensimmäisen
kynnön kielto jäi pois
Valmistelutilanne
7.2.2014
KIITOS!
[email protected]
puh. 0400 395 537

similar documents