TOP-info_opemateriaali

Report
Työssäoppimisen info
- Opettajan materiaali
Työssäoppiminen
Työssäoppiminen on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon
tavoitteista opitaan työpaikalla.

Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista,
ohjattua ja arvioitua opiskelua.

Työssäoppimista on oltava vähintään 20 opintoviikkoa koko tutkinnon
aikana – enimmäismäärää ei ole.

Omnia nimeää työssäoppimista ohjaavan opettajan, joka vastaa opiskelijan
ohjauksesta ja arvioinnista.

Jokaisessa työssäoppimispaikassa opiskelijalla on nimetty
työpaikkaohjaaja, joka ohjaa oppimista.

Opiskelijalla on oikeus olla opiskelijan roolissa ja oikeus saada ohjausta ja
riittävästi aikaa oppia.
Työssäoppiminen



Asiakaspalvelutyö edellyttää asiakkaan huomiointia, asiallista ja kohteliasta
kielenkäyttöä sekä hyvää käytöstä. Sama koskee toimintaasi työyhteisön
jäsenenä.
Opiskelijalla ja harjoittelijalla on työssäoppimisjaksojen osalta sama
salassapitovelvollisuus kuin vastaavissa työtehtävissä toimivilla
työntekijöillä ja viranhaltijoilla (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998
§33).
Jos työssäoppimispaikka tarjoaa maksullisen aterian, opiskelija voi hakea
koulusta ateriakorvausta. Korvausta haetaan jälkikäteen toteutuneitten
päivien mukaan joko kuukausittain tai koko työssäoppimisjaksolta
kerrallaan. Työssäoppimista ohjaava opettaja hyväksyy ja allekirjoittaa
ateriakorvauslomakkeen ennen maksamista. Korvauksen suuruus on 3.80
€/päivä (2012).
Vakuutukset

Omnia on vakuuttanut työssäoppijan tapaturman varalta silloin, kun
työssäoppiminen ei tapahdu työsuhteisena.

Mikäli työssäoppiminen tapahtuu työsuhteisena, opiskelija on työpaikan
tapaturmavakuutuksen piirissä.

Jos työpaikalla ei ole opiskelijaa kattavaa vastuuvakuutusta, tällöin Omnian
vastuuvakuutus korvaa opiskelijan työnantajalle taikka jollekin kolmannelle
osapuolelle tahattomasti aiheuttaman äkillisen ennalta arvaamattoman henkilö-
tai esinevahingon EU-alueella.

Opiskelija voi olla myös henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, jos hän on
laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai
ulkopuoliselle henkilölle.
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen
näytön suunnittelu




Opiskelija valmistelee työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön
suunnitelmat TOP-verkkopalvelussa yhteistyössä työssäoppimista
ohjaavan opettajan kanssa.
Työssäoppimisen suunnitelmaan kirjataan tutkinnon perusteiden mukaiset
työssäoppimisjakson tavoitteet ja työtehtävät.
Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja käyvät työssäoppimisen
suunnitelman läpi ensimmäisellä työpaikkakäynnillä, jolloin sovitaan
tarkemmin työssäoppimisjaksoon liittyvistä asioista.
Ammattiosaamisen näytön suunnitelmaan kirjataan näytön sisältö ja
tehtävät riittävän ajoissa ennen näyttöä. Opettaja tarkastaa
näyttösuunnitelman ja hyväksyy sen.
Työssäoppimisen arviointi

Työssäoppimisjakson päättyessä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja
työssäoppimista ohjaava opettaja käyvät yhteisen arviointikeskustelun.

Työssäoppimisen aikana opiskelija on oppinut tutkinnon
ammattitaitovaatimusten mukaisia asioita, jolloin työssäoppimista arvioidaan
kuten muutakin oppimista.

Opintokorttiin työssäoppiminen merkitään joko suoritettu (S) tai täydennettävä
(A). Erillistä arviointilomaketta ei työssäoppimisen osalta täytetä.

Jos opiskelija on työssäoppimisen yhteydessä osoittanut osaamistaan
ammattiosaamisen näytöllä, arviointikeskustelussa keskitytään näytön
arviointiin.
Ammattiosaamisen näyttö






Ammattiosaamisen näyttö on osaamisen arviointimenetelmä.
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on
saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn, työelämän edellyttämän
ammattitaidon.
Ohjaava opettaja varmistaa, että opiskelija on saanut riittävästi harjoitella
opittavia asioista ennen ammattiosaamisen näytön antamista.
Opiskelija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työtehtäviä kuin
työssäoppimisjaksollaan muutenkin tekisi.
Näytön aikana opiskelija voi myös kysyä neuvoja tai työpaikkaohjaaja voi
opastaa häntä. Ohjauksen määrä näytön aikana otetaan arvioinnissa
huomioon.
Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja käyvät ammattiosaamisen
näytön arviointikeskustelun työssäoppimisjakson loppupuolella.
Ammattiosaamisen näytön arviointi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja käyvät ammattiosaamisen
näytön arviointikeskustelun työssäoppimisjakson loppupuolella. Jokainen
kertoo oman arviointinsa perusteluineen seuraavassa järjestyksessä:
opiskelijan itsearviointi
työpaikkaohjaajan arvio opiskelijan osaamisesta
ohjaavan opettajan havainnot
arvosanan muodostumisen perustelut
tarvittaessa suunnitelma näytön uusimisesta, muusta täydentävästä
arvioinnista tai näytön arvosanan korottamisesta
vastavuoroinen palaute työssäoppimis- tai näyttöprosessin ja yhteistyön
onnistumisesta
Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä
saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan
osaamisesta.
Ammattiosaamisen näytön arviointi

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan numerolla asteikolla 1-3.

Jos näyttö ei tule hyväksytyksi, ammattiosaamisen näytön
arviointilomakkeeseen kirjataan näytön täydentäminen tai uusiminen ja
tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen.

Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää arviointiin oikaisua
opettajalta, koulutuspäälliköltä tai rehtorilta. Ensimmäisen ja toisen vaiheen
oikaisupyyntöohjeet ja -lomakkeet löytyvät esim. TOP-verkkopalvelusta
Lomakkeet –osiosta.
Näin onnistut työssäoppimisjaksolla

Sovit työajoista työpaikkaohjaajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Noudatat sovittuja työaikoja.

Olet ajoissa työpaikalla ennen työvuoron alkua.

Päätät työvuoron vasta, kun saat siihen luvan.

Jos myöhästyt, ilmoitat siitä välittömästi työpaikkaohjaajalle/työpaikalle
(muista tallentaa työpaikan puhelinnumero!).

Jos sairastut, ilmoitat välittömästi tai viimeistään aamulla ohjaajallesi tai
työpaikalle poissaolosta.

Ilmoista sairastumisesta myös opettajalle mahdollisimman pian.
Näin onnistut työssäoppimisjaksolla

Keskustele työpaikkaohjaajasi kanssa, millaista vaatetusta työpaikalla
edellytetään ja noudata annettuja ohjeita.

Sovi ruokailusta ja tauoista työpaikkaohjaajan kanssa.

Noudata työpaikan muita ohjeita esim. hygienia- ja työturvallisuusohjeita.

Keskustele työpaikalla puhelimen ja tietokoneen käyttöön liittyvistä
pelisäännöistä ja noudata annettuja ohjeita.

Tupakointi on kielletty kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä ulkoalueilla, joilla
oleskelee alle 18-vuotiaita. Omniassa tupakointi on kielletty.
Muuta tärkeää


Työssäoppiminen toteutetaan pääsääntöisesti oppilaitoksen lukuvuoden
aikana, jolloin työssäoppimisen ohjaus, arviointi ja muu oppilaitoksen ja
työpaikan välinen yhteistyö on parhaiten järjestettävissä.
Kesätyö ja ennen opintoja hankittu työkokemus voidaan tunnustaa
työssäoppimiseksi osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyllä.
Osaaminen on osoitettava silloinkin ammattiosaamisen näytöllä.

similar documents