Klimatkompensation med CDM vid Göteborgs universitet.

Report
Klimatkompensation med CDM
på Göteborgs universitet
www.gu.se
Klimatkompensation- en del av Göteborgs
universitetets klimatstrategi
• Kort bakgrund, universitetets klimatstrategi
Frågeställningar inför beslut om införande:
• Vilka utsläpp ska omfattas?
• På vilket sätt ska utsläppen klimatkompenseras?
• Vem ska betala?
• Hur ska betalningen gå till rent praktiskt
• Förankring?
www.gu.se
Göteborgs universitetets klimatstrategi
2010-2015
• Minska CO2 utsläppen med 20% till 2015 (jämfört med 2008)
• Klimatkompensera för resterande utsläpp
www.gu.se
Universitetets klimatstrategi omfattar åtta åtgärdsområden:
• Klimatsmarta resor och möten
• Energieffektiviserings
• Klimatkompensation
• Forskning och Utbildning med fokus på klimatfrågor
• Samverkan och kommunikation
• Grön IT
• Inköps- och transportsamordning
• Mat och klimat
www.gu.se
Universitetets klimatseminarieserie:
2011
• Hur bemöter vi klimatskeptikerna? Johan Rockström och Anders Wijkman
• Politiseringen av klimatfrågan. Monika Bauhr och Gustav Fridolin
• Cop 17 in Durban – What can we expect this time? Thomas Sterner, Deliang
Chen, Ulf Molau
2012
• Individens roll i klimatfrågan. Jörgen Larsson, Bengt Brülde och Linda Soneryd
• Kan kärnkraft lösa klimatproblemet? Mats Andrén, Christian Ekberg, Urban
Strandberg och Gunnar Lindgren
• Matens makt över klimatet. Cecilia Solér och Fredrik Hedenus
www.gu.se
Klimatkompensation: vägen till beslut
1.
2.
3.
4.
Vilka utsläpp ska omfattas?
På vilket sätt ska utsläppen kompenseras?
Vem ska betala?
Hur ska betalningen gå till rent praktiskt?
www.gu.se
1. Vilka utsläpp ska omfattas?
CO2 emissions University of
Gothenburg (metric ton)
• Vilka utsläpp kan beräknas?
• Vad gäller för myndigheter?
www.gu.se
Klimatkompensation för statliga myndigheter:
• ”Enligt regeringens bedömning bör myndigheternas förvaltningsanslag för 2010 och 2011
kunna användas för att klimatkompensera för myndigheternas flygresor i tjänsten.”
Prop. 2009/10:1
• Myndigheternas verksamhet omfattas av styrmedel såsom koldioxidskatt och EU:s system för
utsläppshandel. Detta gäller dock inte för myndigheternas flygresor eftersom flygbränsle för
kommersiella ändamål är undantaget från energi- och koldioxidbeskattning och inte heller
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Från och med 2012 omfattas dock flygsektorn av
EU:s utsläppshandelssystem.”
Prop. 2009/10:1
www.gu.se
2. På vilket sätt ska utsläppen kompenseras?
•
•
•
•
•
Utsläppsrätter från EU-ETS?
BECCS?
VER?
”Intern klimatkompensation”
CDM (inkl.GS)?
www.gu.se
3. Vem ska betala?
• Centrala GU medel?
• Fakultetsmedel?
• Den som betalar för flygbiljetten?
www.gu.se
4. Hur ska betalningen gå till rent praktiskt?
• Beräkning av schabloner för resemönster
• Beräkning av genomsnittsutsläpp per sträcka
• Samverkan med upphandlad resebyrå: kostnad tillagd på
biljett, står på biljetten att klimatkompensation igår med x kr
Benämning
Norden
Europa
Världen
Sträcka (mil)
-100
100-250
250-
Kostnad
27
54
344
*x kr per ton GS CER
www.gu.se
Rapport med rekommendationer till
rektorsbeslut:
• att klimatkompensation för universitetets flygresor i tjänsten skall införas
• att klimatkompensationen sker genom investering i CDM (Clean Development
Mechanism) projekt som förutom att de godkänts av FN:s CDM Board också
uppnått Gold Standard certifiering.
• att använda en multiplikator på 2,0 används för att inkludera flygets hela
klimatpåverkan
• att tillämpa ”polluter pays principle” vilket innebär att klimatkompensationen
betalas av den som betalar för flygresan
• att universitetets miljöenhet får i uppdrag att tillsammans med universitetets
upphandlade resebyrå utarbeta en lösning där kostnaden för
klimatkompensationen påförs kostnaden för flygbiljetten
www.gu.se
Förankring:
• Två informationsmöten med Tricorona, Ekonomiavdelningen
och Miljöenheten
• Information genom nyhetsbrev, hemsidan, GU-journalen
• Vanliga frågor/ FAQ på webben
www.gu.se
Reflektioner
• Klimatkompensation – kontroversiellt?
• Fler beställningar utanför ramavtal?
www.gu.se
Klimatkompensation för myndigheter, ett
avslutat kapitel?
• Flera ”tunga” myndigheter slutade att klimatkompensera 2012 med hänvisning till att flyget
ingår i utsläppshandeln. (Naturvårdsverket, energimyndigheten, regeringskansliet och
Stockholms universitet)
• Göteborgs universitet fortsätter att klimatkompensera under 2012, omprövar beslutet inför
2013
• Klara riktlinjer saknas
”Efter 2012 torde det sedan vara upp till myndigheterna själva om de vill försöka använda
förvaltningsanslaget till klimatkompensation.”
E-post från Ida Åhren, miljödepartementet, 21 oktober 2011
www.gu.se
Ellen Lagrell
Klimatkoordinator, Göteborgs universitet
[email protected]
031 – 786 18 32
www.gu.se

similar documents