Obecné principy předškolního vzdělávání

Report
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
A VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
KA 02 ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
BC. VLASTA TESAŘOVÁ
METODIK
Obsah školení
Rámcový vzdělávací program pro MŠ
Polytechnická výchova a vzdělávání
v návaznosti na ŠVP jednotlivých MŠ
Cíle a výstupy polytechnického
vzdělávání v MŠ
PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
2
Obecné principy předškolního vzdělávání
1. Podmínky vzdělávání
•
Jsou legislativně vymezeny / zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy …/
•
V návaznosti na ně upravuje Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání další podmínky, které podmiňují kvalitu
poskytovaného vzdělávání – tzn. i polytechnického
/ materiální, organizační, personální, psychohygienické, pedagogické … /
PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
3
Obecné principy předškolního vzdělávání
2. Cíl vzdělávání v mateřské škole
•
Maximálně podporovat rozvoj každého dítěte
•
Podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
•
Směrovat dítě k osvojení základních pravidel chování
•
Podílet se na nastavení základních životních hodnot a mezilidských
vztahů
•
Vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
4
Obecné principy předškolního vzdělávání
3. Konkrétní požadavky na vzdělávání
RVP PV
vymezuje konkrétní
požadavky pro
předškolní vzdělávání
Vzdělávání v MŠ
směřuje dítě
k osvojování
klíčových kompetencí
• Představuje zásadní východisko pro
tvorbu ŠVP
• KKV udávají pedagogům
jednoznačný směr kam má předškolní
vzdělávání směřovat a o co usilovat
Obecné principy předškolního vzdělávání
4. Strategické změny předškolního vzdělávání
•
Jsou vymezeny v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací
soustavy pro období let 2011-2015
•
Nově ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 – nyní ve fázi
připomínkového řízení / v popředí se nachází osobnostní rozvoj učitelů – jednou z
priorit je i oblast polytechnické výchovy a vzdělávání /
PROJEKT CZ.1.07/1.3.00/48.0075 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
6
5. Realizace strategických záměrů
Parametry výkonů MŠ
ČŠI zaměření
šetření
Podpora mateřského jazyka ve
vzdělávacích programech MŠ
Seznamování dětí s cizím jazykem
Podpora polytechnické výchovy
Problematika vysoké míry odkladů
povinné školní docházky
Obecné principy předškolního vzdělávání
6. Podpora rozvoje osobností dětí
•
Uplatňování účinných pedagogických přístupů a metod práce
•
Respektování vývojových a individuálních potřeb dítěte
včetně psychohygienických zásad
•
Diferencování nároků na jednotlivé děti
•
Poskytování zpětné vazby a motivace k lepším výsledkům ve
vzdělávání
Obecné principy předškolního vzdělávání
6. Podpora rozvoje osobností dětí
•
Preference samostatné práce dětí
•
Individualizovaná výuka
•
Uplatňování experimentování tzn. dovednostně – praktických a názorně
– demonstračních metod
•
Vzájemné propojení vzdělávacích oblastí
Obecné principy předškolního vzdělávání
7. Nabídka péče o děti se SVP
•
Koncepce RVP PV vychází z respektování individuálních potřeb
a možností každého dítěte, tedy i dětí se SVP
•
Potřeby dětí se SVP jsou zohledněny přizpůsobením ŠVP a
systematickou realizací vyrovnávacích opatření
Obecné principy předškolního vzdělávání
8. Podpora nadaných dětí v předškolním
vzdělávání
•
RVP PV umožňuje individualizované pojetí předškolního
vzdělávání s důrazem na rozvoj aktivity a tvořivosti dětí
•
MŠ poskytují nadaným dětem individuální podporu vzdělávání
dle individuálního vzdělávacího plánu s důrazem na rozvoj
aktivity a tvořivosti
Obecné principy předškolního vzdělávání
9. Hodnocení výsledků dle požadavků RVP PV
•
Můžeme hodnotit : / včetně zaměření na polytechnické vzdělávání /

propojení obsahu s praxí a životními situacemi

podmínky pro / polytechnické / vzdělávání

vzdělávací záměr týkající se kompetencí v základních oblastech
stanovených RVP, ŠVP

uplatňování kooperativního učení založeném na spolupráci dětí

zpětnou vazbu
Obecné principy předškolního vzdělávání
10. Reálný stav začlenění polytechnické výchovy
a vzdělávání do ŠVP v návaznosti na RVP
•
Polytechnická výchova a vzdělávání se uskutečňuje ve všech vzdělávacích oblastech
vymezených RVP PV
•
Od roku 2012 / 2013 jsou do RVP doplněny konkretizované výstupy, které uvedené
oblasti upřesňují
•
Projekt „ Jak co funguje “ má za cíl podpořit polytechnickou výchovu na jednotlivých
MŠ
•
Projekt „ Jak co funguje „ nabízí MŠ možnost profilace v oblasti polytechnické výchovy
Biologická
DÍTĚ A JEHO
TĚLO
Psychologická
Enviromentální
DÍTĚ A SVĚT
Sociálně –
kulturní
DÍTĚ A
SPOLEČNOST
Polytechnická
výchova a
vzdělávání v
návaznosti na
ŠVP
DÍTĚ A JEHO
PSYCHIKA
Interpersonální
DÍTĚ A TEN
DRUHÝ
Možnosti reálné budoucnosti polytechnické výchovy a
vzdělávání v MŠ 

similar documents