JAN AMOS KOMENSKÝ

Report
VY_08_Vla4_68p
Všeználek představuje Jana
Amose Komenského a
vypravuje o životě v českých
zemích po třicetileté válce.
JAN AMOS KOMENSKÝ
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064
Jan Amos Komenský
Obrázek1: J. A. Komenský [1]
Jan Amos Komenský byl poslední biskup
českých bratří. Je považován za jednoho z
největších učenců této doby. Studoval na
bratrských školách na Moravě a na
evangelických školách v Německu. Působil jako
učitel a duchovní správce jednoty bratrské ve
Fulneku na Moravě. Nakonec musel opustit
vlast a odešel do Polska. Přemýšlel, jak by měl
učitel žáky co nejlépe vyučovat. Výuka měla
probíhat klidně a nenásilně, škola neměla být
místem strachu a násilí. Do školy měly chodit
všechny děti (chlapci i dívky) a měly se
zpočátku učit v mateřském jazyce. Vyučování
mělo být názorné s využitím modelů nebo
obrázků.
Napsal řadu knih, ve kterých psal o tom, že
škola má být pro děti radostí. Nechtěl, aby
se děti učily všechno zpaměti, kladl důraz na
porozumění učiva a názornost. Vytvořil
obrázkovou učebnici Orbis pictus, česky Svět
v obrazech. Jeho nejlepší umělecké dílo se
nazývá Labyrint světa a ráj srdce. Jeho práce
jej proslavila v celé Evropě, pomáhal při
nápravě školství. Pobýval v cizině, protože
nechtěl přijmout vnucovanou katolickou
víru. Zemřel v Nizozemsku, kde je pochován
v Naardenu. Jan Amos Komenský je
pokládán za Učitele národů.
Život prostých lidí v českých
zemích po třicetileté válce
Po válce šlechta potřebovala lidi, aby pracovali
na polích. Mnoho lidí ve válce zemřelo a proto
šlechta lidem zakazovala stěhování. Všichni
museli přestoupit na katolickou víru. víra Zcela
podléhali vrchnosti. Zvyšovala se robota.
Museli pracovat pro pána a na svá pole jim už
nezbýval čas. Několikrát se vzbouřili, ale
všechny vzpoury byly krutě potlačeny.
Nejznámější byla vzpoura Chodů, kterou vedl
Jan Sladký – Kozina.
Život šlechty po třicetileté válce
Šlechta žila v přepychu. Mezi šlechtou se začínalo mluvit
německy a i na vyšších školách se vyučovalo v němčině.
Česky se mluvilo jen na venkově. Šlechta si začala stavět
nové paláce a zámky v barokním slohu, který se vyznačoval
bohatým zdobením, zlacením a nástěnnými malbami.
Kolem zámků vznikají krásné parky. Katolická církev staví
barokní kostely a kláštery, které ohromovali velikostí,
nádherou a hudbou, aby si v nich prostý člověk připadal
jako v jiném světě.
móda
Jak se žilo na zámku
Obrazek2: život na zámku [2]
Obrazek3: život na zámku [3]
Co si máme
zapamatovat!
Jan Amos Komenský - největší učenec a biskup
českých bratří. Musel opustit zemi. Psal o tom, jak
lépe vyučovat děti na školách – je nazýván Učitelem
národů. Nejznámější dílo je Orbis pictus (Svět
v obrazech). Pomáhal při nápravě školství v mnoha
zemích. Zemřel v Naardenu, kde je pochován.
Velký úbytek pracovních sil znamenal vydání zákazu
stěhování poddaných a zvýšení robotních povinností.
Vzpoura Chodů proti útlaku – Jan Sladký Kozina.
Šlechta žije v přepychu, převládá němčina – česky se
mluví jen na venkově. Rozvíjí se barokní sloh.
Použité zdroje:
Obrázek1: J. A. Komenský [1] Johan amos comenius. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-17]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
Obrazek2: život na zámku [2] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin.
Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, str. 53
Obrazek3: život na zámku [3] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin.
Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, str. 53
Klipart Office. Com
HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o., Všeň,
1996. ISBN 80-85775-44-1

similar documents