สถาบันวิจัยฯ

Report
ขัน
้ ตอนการขอทุนการศึ กษาแกนั
่ กศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึ กษาทีค
่ ณาจารย ์
ไดรั
ั จากแหลงทุ
ั 1
้ บทุนวิจย
่ นภายนอก (1 ทุนวิจย
บัณฑิตศึ กษา : OROG)
ขัน
้ ตอนที่ 1 รับรองโครงการวิจยั โดย
สถาบันวิจย
ั และพัฒนา
คณาจารยผู
่ ให้สถาบันวิจย
ั ฯ พิจารณา
์ ้ขอใช้สิ ทธิส์ ่ งเอกสารเพือ
รับรองโครงการวิจย
ั ดังนี้
1. แบบรับรองโครงการวิจย
ั แบบ สบวพ-OROG-1
2. สาเนาสั ญญารับทุนและสาเนาขอเสนอโครงการวิ
จย
ั
้
3. หนังสื อยินยอมให้ใช้สิ ทธิ ์ สบวพ-OROG-3 (สาหรับกรณีท ี่
ผู้ขอใช้สิ ทธิเ์ สถาบั
ป็ นผู้รน่ วมโครงการวิ
จย
ั ) บรอง
วิจย
ั ฯ พิจารณารั
โครงการวิจย
ั
ขัน
้ ตอนที่ 2 เสนอรายชือ่ นักศึ กษาผู้รับ
ทุนฯ เพือ
่ จัดทาประกาศฯ
คณะกรรมการประจาสาขาวิชา พิจารณา
อนุ มต
ั น
ิ ก
ั ศึ กษารับทุนฯ
สาขาวิชาส่งเอกสารนักศึ กษาผูรั
ั ฯ ตรวจสอบ ดังนี้
้ บทุนฯ ให้สถาบันวิจย
1. แบบเสนอรายชือ
่ นักศึ กษาผูรั
้ บทุนฯ สบวพ-OROG-2
2. หนังสื อยินยอมให้ใช้สิ ทธิ ์ สาหรับกรณีทผ
ี่ ู้ขอใช้สิ ทธิเป็
์ นผู้รวม
่
โครงการวิจย
ั และยังไมเคยด
าเนินการในขัน
้ ตอนที่ 1
่
สถาบันวิจย
ั ฯ ตรวจสอบขอมู
้ ลตาม
หลักเกณฑของประกาศฯ
์
เสนองานทุนการศึ กษา ส่วนกิจการนักศึ กษา เพือ
่ จัดทา
ประกาศฯ รายชือ
่ นักศึ กษาผูรั
้ บทุนฯ
ประกาศฯ รายชือ
่ นักศึ กษาผูรั
้ บทุนฯ
ส่วนสารบรรณและนิตก
ิ ารเก็บประกาศฯ ตนฉบั
บ และเป็ นผูแจ
้
้ ง้
เวียนให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของทราบ
ดังนี้
้
1) สถาบันวิจย
ั ฯ 2) งานทุนการศึ กษา
3) ศูนยบริ
์ การการศึ กษา
4) สานักวิชา
2
2
ขัน
้ ตอนที่ 3 บันทึกขอมู
้ ลนักศึ กษาผูรั
้ บทุนฯ โดยงาน
ทุนการศึ กษา ส่วนกิจการนักศึ กษา
ขัน
้ ตอนที่ 4 จัดทาบันทึกขอตกลงการรั
บทุน ระหวางมหาวิ
ทยาลัย
้
่
(สถาบันวิจย
ั ฯ ) กับนักศึ กษาผูรั
้ บทุนฯ
สถาบันวิจย
ั ฯ ส่งเอกสารให้สาขาวิชาเพือ
่ ลงนามบันทึกขอตกลง
้
การรับทุน ดังนี้
1. บักทึกขอตกลงการรั
บทุน ตนฉบั
บ/คูฉบั
้
้
่ บ
2. ส าเนาประกาศฯ รายชื่ อ นั ก ศึ กษาผู้ รับ ทุ น ฯ และระเบี ย บ/
ประกาศฯ ทีเ่ กีย
่ วของ
้
อาจารยที
ป
่
รึ
ก
ษาและนั
กศึ กษาผูรั
์
้ บทุน ลงนามในบันทึกขอตกลงการ
้
รับทุน แลวส
งคื
น
สถาบั
น
วิ
จ
ย
ั
ฯ
ทั
ง
้
ชุ
ด
้ ่
บันทึกขอตกลงการรั
บทุน
้
1. ตนฉบั
บเก็บทีส
่ ถาบันวิจย
ั ฯ
้
2. คูฉบั
่ บส่งให้นักศึ กษาผูรั
้ บทุนฯ
3. สาเนาต้นฉบบส
่ ใช้
้ ่ งให้สานักวิชาเพือ
ตรวจสอบการขอจบการศึ กษา
ขัน
้ ตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัต ิ การสิ้ นสุดสภาพ การขอ
ยกเลิก การเปลีย
่ นระดับการศึ กษา ฯลฯ
สาขาวิชาแจงการสิ
้ นสุดสภาพการรับทุน การขอยกเลิก ฯลฯ กรณี
้
ยังไมจบการศึ
กษา แบบ สบวพ-OROG-9
่
ขัน
้ ตอนที่ 6 ส่งผลงาน เพือ่ ใช้
ประกอบการขอจบการศึ กษา
สานักวิชาส่งเอกสารให้สถาบันวิจย
ั ฯ เพือ
่
ตรวจสอบผลงาน ดังนี้
1. แ บ บ ส่ ง ผ ล ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ผู้ รั บ ทุ น ฯ
สบวพ-OROG-11
2.นผลงานตี
พม
ิ งผลการพิ
พ ์ หรือ จารณาให
สิ ทธิบต
ั รทางส
หรือ
สถาบั
วิจย
ั ฯ แจ
านักอนุ
วิชา
้
้
สิ ทธิบต
ัและงานทุ
ร
นการศึ กษาทราบ
สิ้ นสุด
กระบวนการ
หมายเหตุ แบบฟอรมต
Download ไดที
์ างๆ
่
้ ่ website
สถาบันวิจย
ั และพัฒนา
http://ird.sut.ac.th

similar documents