Äriplaani koostamine 1 osa

Report
+
Äriplaani koostamine 1 osa
Kelli Turmann tel 6 267 345 [email protected]
+
Mis on äriplaan?
Erinevalt ühekordsetest projektidest on äriplaan jätkusuutliku
iseloomuga.
Äriplaan annab ülevaate planeeritavast ärist (sh ressurssidest),
sihtidest ja strateegiatest. Samuti tegijatest, kes plaane ellu
viima hakkavad. Miks on nemad just õiged iniesed.
Äriplaan vastab küsimustele- MIDA TEGEMA HAKATAKSE,
MILLEKS JA KUIDAS?
Soovitused:
1)
Selge kirjalik eneseväljendus
2)
Lihtne, võimalikut lühike tekst ja loogiline struktuur
3)
Mõelge, kellele te veel äriplaani koostate lisaks iseendale
+
Äriplaan toetuse taotlemiseks
 Jälgida, et
äriplaan vastaks ka toetusmeetme
eesmärkidele
 Toetuse
taotlemine ei tohiks olla eesmärk
iseenesest, peaks avaldama mõju äri
edendamisele
+
Äriplaan laenu taotlemiseks
 Jälgida, et
äriplaan vastaks laenutingimustele,
laenuraha kasutamise kord
 Laenu
 Pank
peab jõudma teenindada
soovib näha, kust raha tagasi tuleb ja et
ettevõte oleks kasumit teeniv
+
Äriplaani struktuur
 Kokkuvõte
 Hetkeolukorra
kaardistus (ettevõtte kirjeldus)
 Turuanalüüs (tööstusharust lähtuv)
 Strateegiline plaan (visioon, missioon, eesmärgid)
 Tooted/teenused
 Tootmine/teenindamine
 Toote/teenuse arendus
 Turundusstrateegia
 Hinnastrateegia
 Personalistrateegia
 Finantsprojektsioonid
 Riskianalüüs
 Tegevusplaan
+
KOKKUVÕTE
Äriplaani kokkuvõttes kirjutatakse kogu projektis
lühidalt ja tuuakse välja kõige olulisem.
Lugeja peab kokkuvõtet lugedes aru saama projekti
ideest, selle läbi viimise eeldustest ja meetoditest.
Kokkuvõte võiks sisaldada ärivaldkonna,
eesmärkide, pakutavate toodete/teenuste,
ressursside olemasolu, potentsiaalsete klientide,
konkurentide ja projekti elluviijate lühikirjeldust.
+
Hetkeolukorra kaardistus
 Äristrateegia
(ettevõtte unikaalsus, strateegiline
erinevus teistest ettevõtetest)
 Struktuur (omanikud, juhtkond, osakonnad:
turundus, müük, ...jne)
 Personal (võtmeisikud, töötajate nimed ja
ametid/vastutusvaldkonnad, palgafond)
 Tooted/teenused (lühiülevaade olemasolevatest
toodetest/teenustest)
 Sihtturud (millistel turgudel tegutsetakse, nt
Eesti, Soome, Rootsi või ainult Tallinn)
 Konkurendid (kes on peamised konkurendid)
+
Hetkeolukorra kaardistus
 Konkurentsieelis
(mis on loodava ettevõtte
peamised konkurentsieelised)
 Finantsiline olukord (kapitali suurus,
laenud/liisingud, toetused, müügikäive, kasum,
kohustused, varad)
 Tehnoloogiad (kas on seadmeid/masinaid,
tarkvara)
 Tootmine/teenindamine (kus toimub tootmine,
kui suur on tootmisvõimsus ja kui palju sellest ära
kasutatakse)
 Toote/teenuse arendus (kas on uusi
tooteid/teenuseid hetkel arenduses?)
 Kaubamärgid, patendid (kas on või kas
planeeritakse)
+
Turuanalüüs
 Poliitiline
keskkond (kas poliitika mõjutab
äritegevust, seadusandlus, mõjutused, kuidas?)
 Majanduslik keskkond (sihtturgude
majanduslik olukord, maksud, mis elatustase on?)
 Sotsiaalne keskkond (kultuur, kuidas sihtgrupid
käituvad, millised nad on ja mis vajadused neil
on?)
 Tehnoloogiline keskkond (mis tehnoloogiaid
kasutatakse valdkonnas, kuidas on areng, kui
oluline on ärile?)
+
Turuanalüüs

Tööstusharu analüüs (tööstusharu on
majandusvaldkond, kus ettevõtja tegutseb, nt
naisteriiete jaemüük, disainmööbli tootmine)
 Turu suurus (nt turul tegutsevate ettevõtete käive,
klientide ostude arv aastas, potentsiaalsete
klientide arv)
 Turu faas (arenev turg, küps või konkurentsitihe,
kuidas mõjutab äritegevust)
 Mõjusorganisatsioonid (toetavad ja mittetoetavad
organisatsioonid, erialaliidud)
 Trendid (mis suunas turg liigub, kas on
asendustooteid, mis mõjutab klientide käitumist)
 Sesoonsus (kas on tooraine kättesaadavuses,
ostukäitumises tõusu- ja mõõnaperioode)
+
Konkurentsi keskkond
 Peab
selguma ettevõtte positsioon teiste
konkurentide seas
 kas
turul on 1 suur konkurent või mitu väikest?
 kes
on otsesed ja kes kaudsed konkurendid?
 otseste
konkurentide võrdlustabel
 konkurentide
 loodava
plussid/miinused ?
ettevõtte konkurentsieelised
+
Ärikeskkonna analüüs
 Tuua
välja turuanalüüsi olulisemad punktid, mis
toetavad äri elluviimist (nt antud ärivaldkonnas
pakuvad omavalitsused toetust toodete
soetajatele, sooduslaenud)
 Tuua
välja turuanalüüsi olulisemad punktid, mis
takistavad äri elluviimist (nt antud ärivaldkonnas
on oht täiendavate maksude kehtestamisele)
 Anda
turusituatsiooni hinnang äri elluviimisel
+
Strateegiline plaan
 Visioon
 Kaugemate
plaanide kaardistus
 Strateegilised väljavaated
 Suurema pildi kaardistust, võib kalduda ideaalile
Näide

INNOVE VISIOON - kuhu me tahame jõuda? Innovet
tuntakse asutusena, kes edukalt arendab kutseharidust
ja karjääriteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu
toetusi.
+
Strateegiline plaan (Tiit valm loengukonspekt)
 Missioon
 Ettevõtte
põhiväärtused
 Millises äris ollakse?
 Milline on see äri tulevikus?
 Milline ta peaks olema?
Näide

INNOVE MISSIOON - miks me olemas oleme? Meie missioon
on arendada elukestvat õpet ja toetada inimeste toimetulekut
tööturul.
+
Strateegiline plaan

EESMÄRGID

Strateegilised ja finantsilsed

Ettevõtte põhieesmärk on maksimeerida osanike tulu (ROI)

Eesmärgid jagunevad:



Pikaajalised nt 3-5 aastat
Lühiajalised nt 1 aasta
Konkreetselt määratletus võib olla:




Ajaliselt (aastaks 2015)
Tulemuselt (käibe suurus, töötajate arvusuurus
Mahult (turuosa, tootmisvõimekuse suurendamine)
Reaalselt saavutatavad (kooskõlas tootmisvõimsusega)
+
Keskkond
 Väliskeskkond
 Poliitika
 Sotsiaal-kultuuriline
 Majandus
 Tehnoloogia
 Rahvusvahelisus
+
Keskkond

Sisekeskkond

Regulatsioonid

Kliendid

Konkurendid

Erialaliidud

Tarnijad

Hankijad
+
Toodete/teenuste strateegia ja
müük
 Toodete/teenuste
 Toodete
strateegia ja müük
portfell
 Toodete strateegilised eesmärgid
 Müük ja müügimahud toodete lõikes
 Müügiprognoose põhjendavad tegurid
 Toodetest tulenevad riskid
+
Tootmine/teenindamine
 Tootmine/teenindamine
 Tootmisprotsessi
 Tarnijad
 Transport
 Riskid
kirjeldus
+
Toote/teenuse
arendusstrateegia
 Toote/teenuse
arendusstrateegia
 Tulevikus planeeritavad toote/teenuse
arendused
 Uute toodete/teenuste strateegilised eesmärgid
 Riskid
+
Turundusstrateegia
 Turundusstrateegia
 Strateegilised
eesmärgid (mida
turundustegevusega on kavas saavutada, nt
müügikäive, imago, kliendibaas?)
 Turusegmendid (kas on erinevaid segmente,
tarneahel, kellele reklaamitakse erinevalt,
kuidas?)
 Turundusplaan (reklaamikanalid ja eelarve)
 Riskid (kas turundustegevusega kaasnevad
riskid, millised, kuidas maandada?)
+
Hinnastrateegia
 Hinnastrateegia
 Hinnakujunduse
kirjeldus
 Turupositsioon lähtuvalt hinnakujundusest
 Hinnakujundus
 Riskid
+
Personalistrateegia
 Personalistrateegia
 Struktuur
ja projekti elluviimise meeskond
 Juhtimisstrateegia
 Koolitused
 Motivatsioon
 Värbamine
+
Finantsprojektsioonid
 Investeeringute
plaan (välja tuua kõik äriplaani
elluviimiseks vajalikud investeeringud, kulud ja
kulude katmise allikad)
 Põhjendada investeeringuid
 Kasumiaruande prognoos
 Bilansi aruande prognoos
 Rahavoogude prognoos
+
Riskianalüüs

Kõik riskid välja tuua, nende esinemistõenäosused ja mõjud
ettevõtte tegevusele.

Samuti riskide ennetamise ja maandamise plaan

Anda hinnang riskianalüüsile, kas äriplaan on kõrge või
madala riskiastmega ja kuidas elluviija hindab riskide
maandamise plaani.
+
Tegevusplaan
 Välja
tuua kõik tegevused, mis äriplaani
elluviimisel on vajalikud.
 Ei

ole kulusid vaja lisada.
Lisada vastutaja, tegijad, tähtajad
+
Lühike äriplaani struktuur
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
+
Lühikese äriplaani struktuur
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
+
Kodutöö – grupitöö, grupis 3-4 in.
Koostage lühike äriplaan eelmiste slaidide järgi. Järgmine
loeng toimub äriplaanide ettekandmine ja komisjoni
(auditoorium ja mina) ees esitlus.
Koostage slaidid, mida seinale saab presenteerida või
paberil tahvlile kinnitada. Digitaalne fail võtke
mälupulgaga kaasa või saatke mulle meilile. Paberil
presekas tehke piisavalt suur, et auditooriumile oleks
näha.

Kodutöö tähtaeg järgmine loeng 19.04.2012

Fail saata [email protected] meiliaadressile
+
Juhendid ja kirjandus,

START.ARTUN ÄRIPLAANI
KOOSTAMINEhttp://start.artun.ee/?page_id=34

AJUJAHI ALUSTAVA ETTEVÕTJA
TÖÖVIHIKhttp://www.seb.ee/files/ajujaht_toovihik.pdf

AKTIVA ÄRIPLAANI KOOSTAMINE
http://www.aktiva.ee/12779/ariplaani-koostamine.html

LOOV EESTI ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHENDID
http://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ariplaan.html

EAS ÄRIPLAANI JA ISEGENEREERUVATE
FINANTSPROGNOOSIDE
KOOSTAMINEhttp://www.aktiva.ee/13697/ariuhingute-liigidariuhingu-asutamine.html

similar documents