Swedbank_Tööstusettevõtete küsitlus 2014

Report
Tööstusettevõtete küsitlus 2014
20.03.2014
Marko Keerd
Mait Kaup
© Swedbank
Ülevaade esitlusest
(A) Kuidas on Eesti tööstusel läinud?
(B) Mida arvavad ettevõtted tööstuse väljavaadetest 2014?
Kas nähakse kasvuvõimalusi?
Kas eksport püsib stabiilsena?
Mis on fookuses – efektiivsus, mahtude kasv, tootearendus, töötajad?
Kas plaanitakse investeeringuid?
Mis toimub tööjõuturul?
© Swedbank
Töötleva tööstuse osatähtsus Eesti majanduses
30,0%
26,0%
20,0%
16,0%
10,0%
15,7%
14,2%
15,9%
17,8%
15,4%
15,4%
16,4%
7,5%
2,6%
9,6%
3,9%
5,2%
5,0%
0,0%
-3,3%
0,8%
-1,9%
-4,2%
-10,0%
-14,1%
-20,0%
-23,3%
-30,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Töötleva tööstuse osatähtsus SKPs, %
Töötleva tööstuse lisandväärtuse muutus võrreldes eelmise aastaga,%
SKP muutus võrreldes eelmise aastaga, %
2013
Riik/Liit
Suhtarv*
Tšehhi
25,1%
Ungari
22,6%
Slovakkia
21,9%
Saksamaa
21,8%
Sloveenia
21,3%
Leedu
20,5%
Šveits
18,6%
Austria
18,3%
Poola
17,5%
Euroala
15,7%
Horvaatia
15,6%
Itaalia
15,5%
Eesti
15,4%
Euroopa Liit
15,1%
Soome
14,9%
Rootsi
14,8%
Läti
14,0%
Allikas: Statistikaamet
*Töötleva tööstuse osatähtsus
riigi SKPs, jooksevhinnas, %
Muutused võrreldes eelmise perioodiga on arvestatud aheldatud väärtuse (referentsaasta 2005) muutuse alusel
Allikas: Eurostat
Töötlev tööstus sektorina annab suurima panuse SKPsse (15,4%).
© Swedbank
3
2013 tööjõukulud kasvasid, kasum kahanes
Töötleva tööstuse tööjõukulud ja kogukasum kvartalis jooksevhinnas, miljon eurot
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012 I kv.
2012 II kv.
2012 III kv.
2012 IV kv.
Tööjõukulud kvartalis
2013 I kv.
2013 II kv.
Kogukasum kvartalis
Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika
Tööjõukulud on aastaga kasvanud +10,5%, kogukasum -6,2%.
© Swedbank
4
2013 III kv.
2013 IV kv.
Tööstustoodangu maht on stabiliseerunud
Tööstustoodangu mahuindeks, 2007 = 100
120
22,9%
100
95
100
89
80
107
111
108
111
30,0%
20,0%
19,7%
10,0%
72
6,4%
3,0%
1,5%
0,0%
60
0,0%
-4,8%
40
-10,0%
20
-20,0%
-23,9%
0
-30,0%
2007
2008
2009
Mahuindeks
Allikas: Statistikaamet
*Swedbanki prognoos
© Swedbank
5
2010
2011
2012
2013
Muutus võrreldes eelmise aastaga, %
2014F*
Investeeringute maht tööstuses on langenud
Töötleva tööstuse investeeringud materiaalsesse põhivarasse, miljon eurot
700
653
600
561
553
514
508
500
400
358
300
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Allikas: Statistikaamet
*2013 hinnanguline investeeringute maht põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel
© Swedbank
6
2013F*
Eesti võime eksportida Soomega samal tasemel - võimalus
arenguhüppeks
Eksport elaniku kohta, tuhat eurot
16
Eesti
Läti
Leedu
Rootsi
Soome
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
Allikas: Eurostat
© Swedbank
7
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Küsitluse tulemused
© Swedbank
Uurisime ligi 300 tööstusettevõtte arvamusi
Rasketööstus
19%
Elektroonikatööstus
11%
Trükitööstus
10%
Elektriseadmete
tootmine
7%
Muu töötlev
tööstus
35%
Toiduainetööstus
14%
Mööblitööstus
17%
Tekstiilitööstus
23%
Muu
32%
Puidu- ja
paberitööstus
16%
Ehitusmaterjalide
tööstus
16%
Uuritud ettevõtetest 50% olid üle 8,0 miljoni ja 50% alla 8,0 miljoni eurose käibega.
© Swedbank
9
Ettevõtjate kindlustunne on kahanenud
Siiski, 67% ootab käibekasvu
Mitu % ettevõtetest plaanib käibekasvu?
100%
90%
80%
87%
79%
67%
70%
95% 93%
90%
88%
78%
66%
80%
69%
83%
77%
68%
88%
86%
78%
77%
76%
72%
69%
73%75%
59%
57%
60%
88%
83%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
10≤K<20
K≥20
Ehitusmaterjal
2012
2013
Toit
Puit
Raske
2014
Vastupidiselt üldisele trendile on optimism puidutööstuses tõusnud. Vähem optimistlikud on
ehitusmaterjalide tööstus ja muu töötlev tööstus.
© Swedbank
10
Muu
Ettevõtjad plaanivad keskmiselt 5% käivet kasvatada
Plaanitav käibekasv 2012-2014
14,9%
15,0%
12,0%
9,0%
12,1%
11,8%
10,3%
10,4%
9,8%
8,1%
10,2%
9,5%
8,4%
8,0% 8,3%
7,0%
6,9%
6,0%
5,9%
5,2%
6,0%
6,8%
6,1%
7,5%
6,5%
4,6%
8,7%
7,7%
4,0%
3,7%
2,6%
3,0%
0,0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
10≤K<20
K≥20
2012
Ehitusmaterjal
2013
Toit
Puit
2014
Väikeettevõtted plaanivad suurettevõtetest kiiremat kasvu.
2013 plaaniti kasvuks +8,1%, tegelik +6,6% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika).
2012 plaaniti kasvuks +10,3%, tegelik +4,3% (Allikas: Statistikaameti aastastatistika).
© Swedbank
11
Raske
Muu
Ekspordi osakaal käibest püsib stabiilne
Ekspordi osakaal käibest
90%
80%
70%
85% 86%
Raske
Muu
71% 72%
68% 69%
56%
60%
83% 84%
61%
59% 62%
62% 65%
57% 59%
50%
40%
32%
35%
30%
20%
10%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
10≤K<20
K≥20
Ehitusmaterjal
2013 tegelik (küsitletud ettevõtted)
Toit
Puit
2014 plaan
Kõikide sektorite lõikes on oodata ekspordi osakaalu kasvu. Töötleva tööstuse tegelik ekspordi
osakaal käibest oli ca 70% 2013.a.
© Swedbank
12
Ekspordi osakaalu kasvu plaanib 40% ettevõtetest
Kas ekspordi osakaal käibest kasvab, jääb samaks või langeb 2014?
70%
61%
59%
60%
52%
50%
40%
49%
41%
40%
50%
47%
43%
51%
51%
43%
41%
44%46%
44%
33%
30%
30%
20%
9%
10%
10%
10%
6%
10%
9%
5%
11%
5%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
10≤K<20
K≥20
Kasvab
Ehitusmaterjal
Jääb samaks
Toit
Langeb
2013 plaanis ekspordi osakaalu kasvatada 52% ettevõtetest
© Swedbank
13
Puit
Raske
Muu
Eksportööride peamiseks väljakutseks on välisnõudlus
Eksporti takistavad tegurid
60%
51%
50%
40%
30%
30%
25%
23%
21%
20%
13%
10%
12%
6%
0%
Nõudlus
Turule
sisenemise
barjäärid
Tööjõud
Tootmisvõimsus
Muu
Tooraine
Ostjate riskide Finantseerimine
maandamine
Ettevõtjate arvamused:
“Esimeste tehinguteni jõudmine on väga ressursimahukas (aeg, raha, nõuded toodetele jms)”
“Elektri hind pole konkurentsivõimeline teiste riikidega võrreldes“
“Keeruline ja kallis kaupade transport/logistika”
“Ekspordimahtude kasvamist ei takista mitte miski”
“Loodame koduturu kasvule”
“Ei piira miski, aga ei ole mõistlik”
Ehitusmaterjal
Nõudlus
Turule sisenemise barjäärid
Muu
Toit
Turule sisenemise barjäärid
Nõudlus
Muu
Puit
Tooraine
Nõudlus
Tootmisvõimsus
Raske
Nõudlus
Turule sisenemise barjäärid
Tööjõud
Muu
Nõudlus
Tööjõud
Turule sisenemise barjäärid
“Oma riskijulgus”
“Tarneahelas ülespoole liikumisel risk: konkureerime tänaste klientidega”
“Mida soovitakse, ei saa toota”
“Uute tootegruppide käivitamine võtab aega”
“Tugev konkurents“
Nõudluse probleem on kõige teravam elektroonika-, raske- ja mööblitööstuses.
© Swedbank
14
45%
38%
33%
46%
35%
24%
43%
43%
33%
56%
34%
34%
62%
32%
21%
Vaba tootmisvõimsus on vähenenud
Kui palju suudavad ettevõtted ilma investeeringuteta käivet kasvatada?
45%
40%
40%
35%
34%
35%
30%
39%
30% 30%
26% 26%
28%
23%
25%
19%
20%
34%
31%
26%
24%
22%
23%
21%
17%18%
17%
17%
13%
10%
15%
19%
15%
20%
10%
5%
0%
KÕIK
K<10
10≤K<20
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
K≥20
Ehitusmaterjal
2012
2013
Toit
Puit
Raske
2014
*2012-2013 suhtarvud on korrigeeritud (käibega läbi kaalutud)
Kui toiduaine- ja puidutööstuses on võimsused jäänud sarnasele tasemele, siis raske-,
ehitusmaterjali- ja muus töötlevas tööstuses on puhvrid vähenenud.
© Swedbank
15
Muu
90% ettevõtetest plaanib investeeringuid
Mitu % ettevõtetest plaanib investeerida?
90%
90%
80%
73%
84%
70%
70%
60%
97%
96%
100%
54%
49%
50%
91%
89%
92%
88%
89%
81%
75%
74%
68%
65%
63%
57%
53%
50%
74%
57%
50%
75%
53%
40%
30%
20%
10%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
© Swedbank
16
10≤K<20
K≥20
Ehitusmaterjal
2012
2013
2014
Toit
Puit
Raske
Muu
27% ettevõtetest plaanib investeerida üle 500 000 EUR
Kui palju plaanivad ettevõtted investeerida?
80%
70%
74%
71%
70%
67%
64%
63%
60%
67%
55%
49%
50%
41%
40%
33%
27%
30%
33%
24%
25%
20%
16%
20%
10%
10%
10%
9%
4%
12%
11%
8%
22%
11%
3%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
10≤K<20
K≥20
Ei plaani investeerida
Ehitusmaterjal
Kuni 500 000 EUR
Toit
Puit
Üle 500 000 EUR
64% suurettevõtetest (Käive ≥ 20 mEUR) plaanib investeerida üle 500 000 EUR.
23% suurettevõtetest ja 9% küsitletutest plaanib investeerida üle 2 MEUR.
Suuremaid investeeringuid plaanitakse toiduaine- ja puidutööstuses.
© Swedbank
17
Raske
Muu
Efektiivsus fookuses
Millesse plaanivad ettevõtted investeerida?
60%
50%
47%
51%
46%
40%
40%
28%
30%
22%
24%
21%
17%
20%
13%
16%
9%
10%
15%
13%
12%
6%
4% 2%
6% 6%
0%
Efektiivsuse kasv
Mahtude kasvatamine
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
KÕIK
Tootearendus
K<10
10≤K<20
Asendusinvesteering
Muu
K≥20
Kui eelmine aasta plaanis innovatsiooni investeerida 8% ettevõtetest, siis sel aastal plaanib
tootearendusse investeerida 13%.
© Swedbank
18
Piiratud tööjõuga hakatakse harjuma
Kas ettevõtete arengut piirab tööjõupuudus?
60%
50%
52%
49%
45%
42%
41%
43%
41%
46%
40%
32%
30%
20%
10%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
© Swedbank
19
10≤K<20
K≥20
Ehitusmaterjal
Toit
Puit
Raske
Muu
Jätkuvalt on tõsine puudus spetsialistidest
Millistest töötajatest on kõige enam puudu?
95%
100%
88%
90%
80%
77%
73%
72%
67%
66%
70%
60%
66%
50% 50%
50%
40%
30%
23%
20%
10%
4%
19%
3%
24%
3%
28%
28%
28%
13%
7%
0%
5%
6%
0%
6%
0%
0%
KÕIK
K<10
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
10≤K<20
K≥20
Spetsialistidest
Ehitusmaterjal
Lihttöölistest
Toit
Juhtidest
Ettevõtjad:
“Puudu on inimestest, kes oskaksid ja tahaksid keerukat tööd teha”
“Puudu on loovatest, teotahtelistest ja initsiatiivikatest oskustöölistest”
© Swedbank
20
Puit
Raske
Muu
Palgatõus aeglustub, palgafond ei kasva
Kui palju tõusevad palgad keskmiselt?
6,0%
5,0%
5,1%
4,9%
4,6%
4,8%
4,2%
4,0%
4,0%
4,2%
4,3%
Toit
Puit
3,6%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
KÕIK
K<10
10≤K<20
K≥20
Ehitusmaterjal
Raske
Muu
K<10 = Käive < 10 mEUR
10≤K<20 = 10 mEUR ≤ Käive < 20 mEUR
K≥20 = Käive ≥ 20 mEUR
Üle 50% küsitletud tootjatest planeeris 2013 palkade kasvu vahemikus 3-8%.
Kuidas läks? Tööjõukulud kasvasid 10,5% (sh brutopalk +7,5% ja hõive +2,8%
© Swedbank
21
(Allikas: Statistikaamet)).
Mis takistab tööstusettevõtete arengut?
Takistav tegur
Vastanutest, %
Nõrk nõudlus
28,6%
Tööjõupuudus
18,9%
Tihe konkurents
13,4%
Ettevõtjate arvamused:
"Eesti turg on liiga väike. Välisturgude jaoks oleme jälle ise pisut liiga pisikesed - ei
jätku inim-/rahalist ressurssi, et ekspordiga süstemaatiliselt ja pikaajaliselt tegeleda."
"Innovatsiooniks ja uute toodete väljatöötamiseks ei ole piisavalt tipptasemega
spetsialiste."
Tooraine kõrge/volatiivne hind
7,8%
Mahukad investeeringud
7,8%
Tooraine puudus
6,9%
"Investeeringud oleks väga kapitalimahukad ja enne kui nõudluse poolt kasvamas ei
nähta, investeerimise riski ei võta."
Mitte midagi
4,6%
"Üldine maailmamajanduse nõrk seis"
Väike/piiratud turg
4,6%
Välisturule sisenemise barjäärid
3,7%
Turusegmendi kahanemine
3,7%
Regulatsioonid
3,7%
Ebaaus/ebavõrdne konkurents
3,2%
Kõrged maksud
2,3%
Muu
17,5%
"Eesti arendusinseneride kartus lahkuda mugavustsoonist ja vähene ambitsioonikus
uute kõrgtootlike lahenduste otsimisel"
"Üha suurenevad riigimaksud ja konkurents turul"
"Varimajandus ja ebaõiglane konkurents: töötatakse ilma keskkonnatasusid ja
riigimakse maksmata, saadakse EL toetusi, aga tegevus viiakse ettevõttest uude
kehasse jne."
"Klientide, suurtööstuste kolimine odavama sisendiga riikidesse ja Eesti logistiline
kaugus sellistest riikidest (Rumeenia, Türgi, Maroko, Brasiilia, Hiina)"
"Teedeehituse projektide edasilükkumine, riiklike investeeringute vähesus infrasse,
eurorahade vaheaasta, ehitusturu üldine kiratsemine"
"Toorme nappus ja hinnasurve, sihtturgudel konkurents suur ja müügihinnad surve all"
"EL nõuded toodetele; reguleeritud standard on kinnitamata ehk siis hetkel on veel
turukaitsed, mis teevad ekspordi keerulisemaks"
"Riiklikult toetatud ettevõtete väiksem kulubaas"
© Swedbank
22
Kuidas plaanivad ettevõtjad lisandväärtust kasvatada?
Planeeritud meetodid lisandväärtuse kasvatamiseks
Kasvatades efektiivsust
Efektiivistades tootmisprotsesse
Investeerides tootmistehnoloogiasse
Vastanutest, %
56,5%
65,1%
59,8%
Tõstes tööviljakust
4,9%
Juurutades uusi tootmismeetodeid -ja protsesse
3,7%
Optimeerides töökorraldust
7,1%
Optimeerides sisseostu
3,2%
Valmistades kõrgema lisandväärtusega tooteid
30,9%
Ettevõtjate plaanid:
“Tootmis- ja arendustegevuste efektiivistamine,
keerulisemate ja kõrgema lisandväärtusega
toodete müük”
“Efektiivsuse kasvatamine, investeerides uutesse
seadmetesse ja masinatesse”
“Pühendada rohkem tähelepanu sisseostule:
õiges mahus, õigel ajal, õigetelt tarnijatelt”
Laiendades tootevalikut
5,4%
“Läbi koolituse ja LEAN'i juurutamise”
Investeerides töötajate kompetentsi
5,4%
Sisenedes uutele turgudele
5,4%
“Tootes kõrgema kvaliteediga tooteid turgudele,
kus maksejõud on parem”
Kasvatades toodangumahtu
5,4%
Optimeerides turundust ja/või arendades kaubamärki
4,5%
Pakkudes lisateenuseid
3,1%
“Investeeringud uutesse paindlikku tootmist
võimaldavatesse seadmetesse”
“Maksimaalselt müüa lõpptoodet, mitte müüa
toorainet, mitte müüa pooltoodet”
“Mõelda välja nutikamaid ja odavamaid lahendusi
(konstruktsioone, tehnoloogiat) toodete
valmistamiseks”
“Eesti peab suutma olla parem, et võistelda Hiina
ja Indiaga!”
© Swedbank
23
Kokkuvõte
•
KÄIVE/KASUM: Ettevõtjate kindlustunne on kahanenud. Siiski, 67% plaanib käibekasvu.
–
–
–
–
–
•
INVESTEERINGUD: 90% ettevõtetest plaanib investeeringuid.
–
–
–
•
–
•
Vabad tootmisvõimsused on langenud (26%->19%)
Investeeringute fookuses on efektiivsus (47%), millega pareeritakse tööjõukulude edasist kasvu
9% küsitletutest plaanib investeerida üle €2m
TÖÖTAJAD: Piiratud tööjõud ei tule enam uudisena.
–
•
Ettevõtted plaanivad keskmiselt 5,2% käibekasvu (2013: 8,1% 2012: 10,3%)
Välisnõudlus on eksportööride suurim väljakutse (ca pooled vastanutest), kuid finantseerimist ei peeta
probleemiks
Statistikaameti lühiajastatistika näitab, et 2013 tööstusettevõtete tööjõukulud kasvasid 10,5%, kuid
kasumid kahanesid 6,2%
Kasumi kasvatamisel on fookuses efektiivsus (2/3) ja väärtusahelas ülespoole liikumine (1/3)
31% ettevõtetest plaanib valmistada suurema lisandväärtusega tooteid või arendada kaubamärki (5%)
Tööjõupuudust tunnetab 45% ettevõtetest (eelkõige spetsialistidest)
Palgakasv aeglustub, ettevõtjate prognoos +4,6%
#1: Investeeringute vajadus on kasvanud: Vabade ressursside tase on langenud ning
tööjõupuudus kasvanud
#2: Ettevõtjakindlus (ingl. k. manufacturing confidence): Massiivset investeerimist hoiab
tagasi ebakindel (välis)nõudlus. Finantseerimise kättesaadavus ei ole probleem.
© Swedbank
24
Materjaliga saate tutvuda ettevõtte infoportaalis
www.swedbank.ee/infoportaal
© Swedbank
25

similar documents