bezmantinieku mantas atsavināšanas likumprojektu

Report
BEZMANTINIEKU MANTAS
ATSAVINĀŠANAS
LIKUMPROJEKTU PAKETE
PIEDĀVĀTĀS IZMAIŅAS
Notariālo aktu par
mantojuma lietas
izbeigšanu notārs nosūta
nevis VID
pārsūtīšanai citām
institūcijām
Privatizācijas
aģentūrai
Valsts
nekustamajiem
īpašumiem
Valsts mežiem
bet zvērinātam tiesu
izpildītājam, kura amata
vietas noteiktajās robežās
(iecirknī) ir mantojuma
atstājēja mantojamās
mantas vai tās daļas
atrašanās vieta
2
PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA
Ģimenes locekļi atsakās no mantojuma,
kurš ir apgrūtināts ar parādsaistībām, ja
tās pārsniedz mantojuma vērtību.
Mantojuma masa kļūst par bezmantinieka
mantu, kas ir jāpārņem valstij, lai varētu
norēķināties ar kreditoriem, atsavinot
pārņemtos īpašumus.
3
BEZMANTINIEKU MANTAS
PĀRŅEMŠANAS GADĪJUMI
80
70
56
60
50
71
69
46
45
40
Not.akti
Spriedumi
33
30
20
10
17
5
6
1
0
2007. gads 2008. gads 2009. gads 2010. gads 24.10.2011
4
Bezmantinieku mantas veidi
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
40 38
32
14
9
13
9
6
9
4
1
2009. gads
Dzīvokļi
Ēka + zeme
Lauku zeme
Mežu zeme
Auto/kuģi
Kap.daļas
0
2
2010. gads
0
0
24.10.2011
5
Bezmantinieka nauda kontos pret
aptuvenajām parādsaistībām
12000
10713.97
8976.39
10000
3285.5
0
8000
6000
0
4000
2000
~parāds LVL
EUR
USD
LVL
46.68
0
0
0
2009. gads
2010. gads
24.10.2011
6
Pašreizējais regulējums mantas
pārņemšanai & atsavināšanai
Notārs nosūta aktu par
bezmantinieka mantu Valsts
ieņēmumu dienestam
VID pārņem mantu (nekustamos
īpašumus)
un
atdot
tos
apsaimniekošanai
VAS «Valsts
nekustamie īpašumi»
VAS «Latvijas
valsts meži»
- Nekustamie īpašumi (nami,
lauku saimniecības)
- mežu zeme
VAS «Privatizācijas
aģentūra» - dzīvokļi,
komercsabiedrības
7
Piedāvātais risinājums
Lai vienkāršotu atsavināšanas procedūru & atbrīvotu
valsts pārvaldi no tai neraksturīgām funkcijām, šī
likumprojektu pakete paredz, ka
bezmantinieka mantas uzskaites, uzturēšanas un
atsavināšanas funkciju pārņem zvērināti tiesu
izpildītāji, kuri mantas atsavināšanas rezultātā iegūtos
līdzekļus izmaksās kreditoriem
8
Valsts neko nezaudē ar šīm
izmaiņām likumos, jo:
• Zvērināti tiesu izpildītāji atsavinās mantu,
kuru nav gribējuši iegūt pat mirušās personās
mantinieki pārlieku lielās parādu nastas dēļ;
• Valstij un pašvaldībām būs «pirmās izvēles
tiesības», samaksājot naudu par kādu īpašums
novērtēts, iegūt tās funkciju īstenošanai
vajadzīgus īpašumus – zemi, dzīvokļus
9
VISPĀRĒJIE IEGUVUMI
Valsts institūcijas tiek atbrīvotas no tādu
funkciju veikšanas, kas nav tām raksturīgas
Tirgū tiek atgriezti objekti, kas šobrīd ir izņemti
no civiltiesiskās apgrozības
Tiesu izpildītāji darbības ar bezmantinieka
mantu veiks ātrāk un lētāk par valsts institūcijām
10
Laika ietaupījums, funkciju nodot
tiesu izpildītājiem
aptuvens aprēķins dienās
61
51
41
31
21
11
1
Valsts
Tiesu izpild.
11
Aptuvens izmaksu salīdzinājums Ls
Valsts nekustamie
īpašumi
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Privatizācijas aģentūra
1800
1600
1400
1200
Pārņemšana
Uzturēšana
Atsavināšana
Citas izmaksas
1000
Vidējie
aprēķini
par īp.
Ls
800
600
400
Nek.īp
.ats.
Kap.d
aļas
Series
3
Nek. Īpašuma
vērtība – 10 000
Ls
Atsavināšanas
izdevumi – 1 150
Ls
200
0
12
LIKUMU GROZĪJUMI
sadalījumā pa komisijām
•
•
•
•
•
•
•
•
Civillikums (147/Lp11) – Juridiskā komisija;
Tiesu izpildītāju likums (149/Lp11) – Juridiskā komisija;
Notariāta likums (150/Lp11) – Juridiskā komisija;
Publiskās personas mantas atsavināšanas likums (154/Lp11) – Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisija;
Komerclikums (148/Lp11) – Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisija;
Meža likums (151/Lp11) - Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
komisija;
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (152/Lp11) - Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (153/Lp11) Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13
Līdzsvars starp privātajām un
publiskajām interesēm
Notārs notariālā akta
izraksta
kopiju
un
informāciju par zvērinātu
tiesu izpildītāju, nosūta
pašvaldībai,
kuras
teritorijā
atrodas
nekustamais īpašums, un
valsts institūcijai, kura
atbild
par
attiecīgā
īpašuma
veida
apsaimniekošanu
Ja pašvaldība vai valsts institūcija uzskata,
ka īpašums ir nepieciešams tās funkciju
īstenošanai
valsts iestādei vai pašvaldībai ir budžetā
pieejami līdzekļi kreditoru prasījumu
segšanai
Zvērināts tiesu izpildītājs nepārdod īpašumu
atklātā izsolē, bet nodod publiskās personas
īpašumā, pēc tam, kad pašvaldība vai valsts
institūcija ir samaksājusi cenu, kuru noteicis
neatkarīgs vērtētājs
14
Valsts pirmpirkuma tiesības mežiem
& īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām
Pēc notariāla akta saņemšanas par
bezmantinieka meža zemi
Zemkopības ministrija var izmantot
pirmpirkuma tiesības, ja VAS „Latvijas
valsts meži” budžetā ir līdzekļi kreditoru
prasījumu segšanai – meža zemes
novērtējuma apmērā,
20 darba dienu laikā pēc novērtējuma
saņemšanas par to paziņojot zvērinātam
tiesu izpildītājam
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija var izmantot
pirmpirkuma tiesības
uz bezmantinieka
nekustamo īpašumu
īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā
ja Dabas aizsardzības
pārvaldes budžetā ir
līdzekļi kreditoru
prasījumu segšanai –
nekustamā īpašuma
novērtējuma apmērā
20 darba dienu laikā pēc
novērtējuma saņemšanas
par to paziņojot
zvērinātam tiesu
izpildītājam
15
Vienkāršota bezmantinieku kapitāla
daļu atsavināšanas procedūra
Tiesu izpildītājs
piedāvā atpirkt
kapitāla daļas citiem
dalībniekiem
Ja dalībnieki negrib
bezmantinieka kapitāla daļas,
tiesu izpildītājs tās atsavina,
rīkojot atklātu izsoli
Civilprocesa likuma noteiktajā
kārtībā.
Ja kapitālsabiedrība
atsākās pirkt kapitāla
daļas, tai 3 mēnešu laikā
jāpieņem lēmums par
likvidāciju.
Ja izsolē kapitāla
daļas nenopērk,
kapitālsabiedrībai ir
pienākums tās
atpirkt.
Ja 3 mēnešu
laikā nav
lēmuma par
sabiedrības
likvidāciju,
zvērināts tiesu
izpildītājs vēršas
tiesā ar prasību
par sabiedrības
likvidāciju.
16
Konkretizēts valsts atbildības
apjoms par kreditoru saistībām
Precizēts jau šobrīd CL 416. pantā nostiprinātais
princips, ka valsts atbild par kreditoru saistībām tikai
pārņemtās mantas vērtības apmērā:
valsts atzīst tikai tās kreditoru pretenzijas,
kuras norādītas notariālajā aktā par mantojuma lietas
izbeigšanu;
Ar notariālā akta par mantojuma lietas
izbeigšanu taisīšanas dienu, apstājas procentu un
līgumsoda pieaugums
17
Samazināti birokrātiskie šķēršļi
bezmantinieka mantas atsavināšanai
Lai veiktu darbības ar bezmantinieka
nekustamo īpašumu, to nav nepieciešams
reģistrēt zemesgrāmatā uz valsts vārda
• nebūs jāgatavo inventarizācijas lieta;
• nebūs jāmēģina legalizēt uzceltās būves
18
Ministru kabineta noteikumos
plānots noteikt, ka:
bezmantinieka mantas pārņemšana, atsavināšana un
norēķināšanas ar kreditoriem notiks īsākos termiņos;
bezmantinieka mantas uzturēšana (apsaimniekošana) tiks
nodrošināta, lai neradītu kaitējumu 3. personām;
tiks segti visi ar mantas uzturēšanu & atsavināšanu saistītie
izdevumi (gan valsts, gan privātā sektora);
bezvērtīgā manta (kuras tirgus vērtība nesedz atsavināšanas
izdevumus) tiks nodota iznīcināšanai, nepaildzinot
atsavināšanas procesu
a19
TERMIŅI
Likumu grozījumi stājas spēkā 2012. gada
1.jūlijā.
MK noteikumus izstrādā pēc likumu
grozījumu pieņemšanas un tie stājas spēkā
vienlaicīgi ar likumiem – 2012. gada
1.jūlijā.
20
Kontaktpersona
Finanšu ministrijas
Tiesību aktu departamenta
Juridiskā nodaļa
Līga Vucēne
Tel. 67095608
E-pasts: [email protected]
21

similar documents