อินเทอร์เน็ต

Report
PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
อินเตอร์เน็ตเบือ้ งต้น
(Introduction To Internet)
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
1
อินเทอร์เน็ตเบือ้ งต้น
 อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ ที่มกี ารเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
หลายๆ เครื อ ข่ า ยทั ว่ โลก โดยใช้ ภ าษาที่ ใ ช้ ส่ื อ สารกั น ระหว่ า ง
คอมพิวเตอร์ทเ่ี รียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ผูใ้ ช้เครือข่ายนี้สามารถ
สื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถ
สืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทัง้ คัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
มาใช้ได้
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
2
ผูใ้ ช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผา่ น ISP
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
3
ISP คืออะไร ?
 หน่วยงานทีใ่ ห้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 ทาหน้าทีเ่ สมือนเป็ นประตูเปิดการเชื่อมต่อให้กบั บุคคลหรือองค์กร
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 มีอยู่ 2 ประเภทคือ
 ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (commercial ISP)
 ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตสาหรับสถาบันการศึกษา การวิจยั และ
หน่วยงานของรัฐ (non-commercial ISP)
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
4
อินเทอร์เน็ตมีความเป็ นมาอย่างไร?
 พัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต (ArpAnet เรียกสัน้ ๆ ว่า อาร์พา) ทีต่ งั ้ ขึน้ ในปี
2512 เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ ใช้
ในงานวิจยั ด้านทหาร
 ปี 2526 อาร์พาเน็ตก็ได้แบ่งเป็ น 2 เครือข่ายด้านงานวิจยั ใช้ช่ืออาร์พาเน็ต
เหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ช่อื ว่า มิลเน็ต ซึง่ มีการเชื่อมต่อโดย
ใช้ โพรโตคอล TCP/IP เป็ นครัง้ แรก
 ถึงปี 2533 อาร์พารองรับภาระทีเ่ ป็ นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของระบบ
ไม่ได้ จึงได้ยุติอาร์พาเน็ต และเปลีย่ นไปใช้ NSFNET และเครือข่ายขนาด
มหึมา จนถึงทุกวันนี้ และเรียกเครือข่ายนี้วา่ อินเทอร์เน็ต
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
5
เครือข่ายแบบร่างแหที่ใช้ในการสื่อสารทางทหาร
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
6
ประเทศไทยกับอินเตอร์เน็ต
 อินเทอร์เน็ตเริม่ มีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริม่ จากการเป็ น
เครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย (campus network)
 เข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์เมือ่ เดือนสิงหาคม 2535
 ปี 2538 ก็ม ี การเปิ ด ให้ บริก ารอิน เทอร์เ น็ ต ในเชิง พาณิ ช ย์ (รายแรก คือ
internet KSC) ซึ่งขณะนัน้ เวิรล์ ด์ไวด์เว็บกาลังได้รบั ความนิยมอย่างมากใน
อเมริกา
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
7
อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร?
 มีจุดเชื่อมต่อเข้าหากันมากมายผ่าน ISP
 ISP = Internet Service Provider (ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต)
 มีทงั ้ ผูใ้ ห้บริการฟรีและเสียเงิน
 ราคาค่าบริการขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีทใ่ี ช้ เช่น แบบธรรมดาแบบ
ความเร็วสูง
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
8
 อินเตอร์เน็ต บางครัง้ ก็มกี ารเรียกย่อเป็ น เน็ต (Net) หรือ The Net
ด้ว ยเช่ น เดีย วกัน อีก ค าหนึ่ ง ที่ห มายถึง อิน เตอร์เ น็ ต ก็คือ เว็บ
(Web) และ เวิรล์ ด์ไวด์เว็บ (World – Wide Web) (จริง ๆ แล้ว
เว็บเป็ นเพียงบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตเท่านัน้ แต่ บริการนี้ ถือ
ว่าเป็ นบริการทีม่ ผี นู้ ิยมใช้มากทีส่ ดุ
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
9
หน้ าที่และความสาคัญของอินเทอร์ เน็ต
 การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ ต ไม่จากัดระบบปฏิบตั ิการของเครื่อง
คอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ท่ีต่ างระบบปฏิบ ัติการกัน ก็ส ามารถ
ติดต่อสือ่ สารกันได้
 อินเทอร์เน็ตไม่มขี อ้ จากัดในเรื่องของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายใน
อาคารเดียวกันห่างกันคนละทวีป ข้อมูลก็สามารถส่งผ่านถึงกันได้
 อิน เตอร์เ น็ ต ไม่จ ากัด รูป แบบของข้อ มูล ซึ่ง มีไ ด้ท ั ้ง ข้อ มูล ที่เ ป็ น
ข้อความอย่างเดียว หรืออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงข้อมูลชนิด
มัลติมเี ดีย คือมีทงั ้ ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบด้วยได้
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
10
เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
11
เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
12
โปรโตคอล : กติกาของอินเทอร์เน็ต
 ตามความหมายตามพจนานุกรม protocol มีความหมายว่า
“ข้อตกลง” ซึง่ ในทีน่ ้ีหมายถึงการทีเ่ ราจะสือ่ สารกันเข้าใจได้นนั ้
จาเป็ นต้องมี ”ข้อตกลง” ทีเ่ หมือนกันเสียก่อน หรือเราจะเรียกว่า
“กติกา” ก็ได้
 การทางานต่างๆในอินเทอร์เน็ตจะสอดคล้องกันได้ตอ้ งมีกติกา
เดียวกัน
 ทุกเครือ่ ง ทุกโปรแกรม จะรับรูแ้ ละทาตามเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทัวโลก
่
เรียกว่า ”โปรโตคอล” (protocol)
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
13
TCP/IP 1/2
 เราอาจกล่าวได้วา่ TCP/IP ถือว่าเป็ น “กติกา” หลักทีใ่ ช้กนั อย่าง
แพร่หลายในการสือ่ สารข้อมูลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต
 ซึง่ จริงๆแล้วได้มกี ารสร้าง “กติกา” ขึน้ มาหลายแบบ ไม่วา่ จะเป็ น
TCP/IP, Novell Netware, DECnet, NetBeuI, AppleTalk, ISO
 แต่ทไ่ี ด้รบั ความนิยม และใช้กนั อย่างแพร่หลายในปจั จุบนั คือ
TCP/IP
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
14
TCP/IP 2/2
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
15
TCP/IP กับ IP address
 TCP/IP ได้กาหนดวิธกี ารขัน้ ตอนในการรับส่งข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างรัดกุม จึงได้รบั ความนิยม
 ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ช้ คือ IP address หรือทีอ่ ยู่ IP
 IP address เป็ นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีคา่ ระหว่าง 0 - 255
คันด้
่ วยจุด
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
16
ชื่อโดเมน 1/2
 โดเมนนัน้ เราใช้เป็ นตัวอ้างอิงถึง เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง ซึง่
ประกอบไปด้วยหลายๆ IP address
 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นคาๆ ในการอ้างอิงดังกล่าว
 ซึง่ ง่ายและสือ่ ความหมายได้ดี ช่วยให้เราไม่ตอ้ งจา หมายเลข IP
address ซึง่ จาได้ยากและมีความไม่สะดวกในการนาไปใช้
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
17
ชื่อโดเมน 2/2
 ภาพตัวอย่างแสดงการนา ชื่อ โดเมนไปใช้ในการอ้างอิงถึง
เครือข่ายในเครือข่ายหนึ่ง ซึง่ เราอาจจะใช้การอ้างอิงผ่าน IP
address โดยตรงก็ได้
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
18
DNS และ DNS Server
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
19
โดเมนส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร
 โดยชื่อโดเมนนัน้ เราสามารถใช้อา้ งอิง แบ่งตามประเภทของ
เครือข่ายนัน้ ๆ เช่น
 com หรือ co
องค์กรเอกชน
 edu หรือ ac
สถาบันการศึกษา
 gov หรือ go
องค์กรรัฐบาล
 mil หรือ mi
องค์กรทางทหาร
 net
องค์กรให้บริการเครือข่าย
 org หรือ or
องค์กรไม่แสวงผลกาไร
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
20
โดเมนส่วนขยายบอกประเทศ
หรือแบ่งตามประเทศ ก็ได้
โดยเราสามารถนาการอ้างอิงทัง้ สองแบบมาใช้งานร่วมกันได้ เช่น .co.th
หรือ .ac.th
au
de
fr
jp
ออสเตรเลีย
เยอรมันนี
ฝรังเศส
่
ญีป่ นุ่
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
th
tw
uk
us
ไทย
ไต้หวัน
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
21
เว็บ (Web)
 ย่อมาจาก เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือ WWW
 บริการพืน้ ฐานทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ โดยเรียกดูขอ้ ความและภาพประกอบเป็ น
หน้าๆ ไป
 ลักษณะพิเศษคือ แต่ละหน้าจะมีการเชื่อมโยงหรือ ”ลิงค์” (link) เพือ่ เรียกดู
เอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกันได้โดยง่าย
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
22
เว็บไซท์
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
23
HTTP โปรโตคอลของเว็บ
 HyperText Transfer Protocol หรือ HTTP
 โปรโตคอลอีกชนิดหนึ่งทีใ่ ช้เรียกดูขอ้ มูลจากเว็บ
 เรียกดูขอ้ มูลจากเว็บผ่านบราวเซอร์โดยระบุ http:// นาหน้าโดเมน
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
24
HTML : ภาษาของเว็บ




HTML = HyperText Markup Language
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดหน้าเว็บเพจ
มีสว่ นขยายคือ .htm หรือ .html
ใช้โปรแกรมช่วยเขียนได้ เช่น Dreamweaver, Frontpage, Golive
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
25
URL
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
26
วิธีการใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
 คลิกทีป่ มุ่
จาก taskbar
 จะแสดงเว็บเพจของโปรแกรม Internet Explorer
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
27
ส่วนต่างๆ ในหน้ าจอ Internet Explorer
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
28
แถบเครื่องมือ (Toolbar)
 แถบเครือ่ งมือหลักของ Internet Explorer มีอยู่ 3 แถบคือ
 แถบเครือ่ งมือมาตรฐาน (Standard buttons) เป็ นส่วนทีช่ ว่ ยในการ
จัดการกับเว็บเพจต่างๆ
 แถบทีอ่ ยู่ (Address bar) เป็ นส่วนทีแ่ สดงตาแหน่งทีอ่ ยูข่ องเว็บเพจ
ขณะนัน้
 แถบเครือ่ งมือลิงค์ (Links bar) เป็ นส่วนทีช่ ว่ ยในการแสดงส่วน
เชื่อมโยง ไปยังเว็บเพจเฉพาะส่วนทีค่ ดั เลือกไว้ เช่น เว็บเพจทีด่ แี ละ
น่าสนใจทีส่ ดุ หรือเว็บเพจทีถ่ กู ใจ เป็ นต้น
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
29
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard buttons)
Back
Forward
Stop
Refresh
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
การย้อยกลับไปดูเว็บเพจทีด่ ไู ปแล้ว
การเดินหน้าไปดูเว็บเพจทีด่ ไู ปแล้ว ปุม่ นี้สามารถใช้ได้
หลังจากการใช้ปมุ่ ย้อนกลับ
การหยุดโหลดข้อมูล
การดึงข้อมูลจากเว็บเพจหน้าเดิมใหม่ ใช้ในกรณีท่ี
ข้อมูลทีด่ งึ ข้อมูลมาไม่สมบูรณ์
30
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard buttons)
Home
Search
การกลับไปที่หน้าโฮมเพจได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
การค้นหาข้อมูลที่อยูใ่ นเว็บเพจ
Favorites
การเก็บชื่อและตาแหน่งของเว็บเพจที่ถูกใจ เพื่อให้
สามารถกลับมาดูได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
History
การเก็บชื่อและตาแหน่งของเว็บเพจที่ได้เข้าไปเยีย่ มชม
มาแล้ว ซึ่ งสามารถกลับไปยังเว็บเพจเหล่านั้นได้โดยเลือก
ในส่ วนของ History
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
31
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard buttons)
Print
Edit
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
การพิมพ์เว็บเพจออกทางเครือ่ งพิมพ์
การแก้ไขเว็บเพจหน้าทีก่ าลังเปิดอยูใ่ นขณะนัน้
32
แถบที่อยู่ (Address bar)
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
33
แถบเครื่องมือลิงค์ (Links bar)
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
34
การท่องอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรม Internet Explorer
 พิมพ์ช่อื เว็บไซท์ทต่ี อ้ งการ และกดปุม่ Enter
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
35
Electronic mail (E-mail)
 เป็ นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลทีส่ ง่ ออกไปจะถูก
กองรอไว้ เมือ่ ผูร้ บั ว่างจึงจะเข้ามาเปิดอ่าน โดยไม่จาเป็ นต้องมีการ
โต้ตอบกันทันที
 เครือ่ งทีใ่ ห้บริการรับส่งเมล์ เรียกว่า ”เมล์เซิรฟ์ เวอร์” (mail server)
 มีทงั ้ บริการทีเ่ สียเงินและฟรีบนเว็บไซท์ผใู้ ห้บริการ
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
36
รูปแบบของ E-mail address
 การส่งอีเมล์ ต้องรูท้ อ่ี ยูข่ องผูร้ บั ว่าจะส่งไปทีช่ ่อื ไหน
 เรียกว่า "ตูจ้ ดหมาย" หรือ mailbox
 มีรปู แบบคือ ชื่อผูใ้ ช้@ชื่อโดเมนหรือชื่อหน่วยงาน (เมล์เซิรฟ์ เวอร์
ทีผ่ รู้ บั ใช้)
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
37
การส่ง E-mail
ผูส้ ง่ :น.ศ.
[email protected]
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
yahoo.com
ผูร้ บั :s_chumsak
38
การรับ E-mail
ผูร้ บั :s_chumsak
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
yahoo.com
39
บริการอื่นๆบน Internet
 นอกจากบริการ web และ e-mail แล้วบน internet ยังมีบริการที่
หลากหลาย เช่น เกมส์ออนไลท์, Bittorrent, Chat, Voice call,
video call และอื่นๆอีกมากมาย
 ซึง่ ในอนาคตย่อมต้องเกิด บริการใหม่ๆขึน้ มาอีกอย่างแน่ นอน
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
40
การสืบค้นข้อมูล
 โปรแกรม Internet Explorer
 พิมพ์ช่อื เว็บไซท์ www.google.co.th และกดปุม่ Enter
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
41
การสืบค้นข้อมูล
การใช้งาน google
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
การค้นหาขันสู
้ ง
42
การค้นหาขัน้ สูง
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
43
ผลจากการสืบค้น
คลิกลิงค์เพือ่ ดูรายละเอียด
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
44
แบบฝึ กหัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ISP คืออะไรมีบทบาทเกีย่ วข้องอย่างไรกับอินเทอร์เน็ต
จงสรุปความหมายของอินเทอร์เน็ตมาพอเข้าใจ
เว็บเพจ และเว็บไซต์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรจงอธิบาย
ยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ น.ศ. เคยใช้มา 2 บริการ
หากต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ควรทาอย่างไรจงอธิบาย
Modem คืออะไร
เหตุใดจึงต้องนาเอาระบบ DNS มาใช้เพือ่ อ้างอิงถึงชื่อเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูบ่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
WEEK 1- INTERNETTECHNOLOGY
45

similar documents