PREGLED KNJIZEVNIH RAZDOBLJA

Report
PREGLED
KNJIŽEVNOPOVIJESNIH
RAZDOBLJA
ANTIČKA KNJIŽEVNOST
8.st.pr.n.e.-4.st.pr.n.e
grčka književnost
EPIKA
Homer,Ilijada,Odiseja,epovi
LIRIKA
Sapfa,Ljubavna strast
Alkej,Lađi
Anakreont,Pijuckajmo
Pindar,Pjesnik o ratu, epinikiji
DRAMA
Sofoklo,Antigona,Kralj Edip, tragedije
Eshil,Okovani Prometej,tragedija
Euripid, Medeja,Elektra tragedije
Aristofan, komedije
Aristotel, poetika
ANTIČKA KNJIŽEVNOST
4.st.pr.n.e-476.god
rimska književnost
EPIKA
Vergilije, Eneida,ep
Ovidije, Metamorfoze, priče u stihovima
LIRIKA
Gaj Valerije Katul,Jadni Katule
Kvint Horacije Flak, Lidiji
Poslanica Pizonima/O pjesničkom umijeću
(poetika)
Ovidije,elegije Ex Ponto/Pjesme s Crnog
mora
DRAMA
PLAUT, Škrtac, komedija (AULULARIJA)
Diskurzivni rod: sv.Aurelije
Augustin,Ispovijedi
(duhovna biografija)
SREDNJI VIJEK U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
476.-13.st
EPIKA
Epovi:
•Beowulf
(staroengleski)
•Pjesma o
Rolandu
(starofrancuski)
•Pjesma o Cidu
(španjolski)
•Pjesma o
Nibelunzima
(staronjemački)
Romani:
•Roman o
Troji
•Roman o
Aleksandru
•Roman o
Tristanu i
Izoldi
LIRIKA
•žongleri
•trubaduri
•minnesangeri
DRAMA
DISKURZIVNI OBLICI
• žongleri, histrioni
• MIM
• LITURGIJSKA
DRAMA
• CRKVENO
PRIKAZANJE
Aurelije Augustin,
Ispovijesti
(rimska književnost)
-duhovna
autobiografija
SREDNJI VIJEK U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
8.st-15.st
PROZA
POVIJESNI TEKSTOVI
Baščanska ploča,
Ljetopis Popa Dukljanina,
Zapis popa Martinca
PRAVNI TEKSTOVI
Vinodolski zakonik
ROMANI
Rumanac trojski, Aleksandrida
POUČNA PROZA
Lucidar
LIRIKA
BOŽIĆNE PJESME
Va se vrime godišća
SATIRIČNE PJESME
Svit se konča
LITANIJE
(Šibenska molitva)
DRAME
MIRAKUL
Muke svete Margarite
HUMANIZAM ILI PREDRENESANSA U EUROPI
(kasni srednji vijek)
13.st -14.st.
TALIJANSKA KNJIŽEVNOST
Dante Alighieri: Božanstvena komedija (epski spjev)
Francesco Petrarca: Kanconijer (zbirka pjesama)
Giovanni Boccaccio: Decameron (zbirka novela)
HUMANIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
(latinisti)
prva polovica 15.st



SJEVERNA HRVATSKA: Ivan Česmički, Janus Panonius, U smrt majke
Barbare, elegija
DALMACIJA: Juraj Šižgorić, O pustošenju Šibenskoga polja, elegija
Antun Vrančić, Putovanje iz Budima u Drinopolje,
putopis/Šibenik

Marko Marulić, Davidijada, ep, Split

Ilija Crijević, Oda Dubrovniku
RENESANSA U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
14.-16.st.
najvažniji predstavnici
ENGLESKA KNJIŽEVNOST
• William Shakespeare
Hamlet (tragedija)
San Ivanjske noći (komedija)
TALIJANSKA KNJIŽEVNOST
• Lodovico Ariosto
Bijesni Orlando (ep)
ŠPANJOLSKA KNJIŽEVNOST
• Miguel de Cervantes Saavedra
Don Quijote (roman)
RENESANSA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOST
16.st.
LIRIKA
hrvatski petrarkisti:
začinjavci:
• Šiško Menčetić,
(Blažen čas i hip,
Prvi pogled)
• Džore Držić
(Grem si grem)
ostali:
• Hanibal Lucić
(Jur nijedna na svit vila)
• Mavro Vetranović
(Moja plavca)
EPIKA
• Marko Marulić, Judita (ep)
• Petar Hektorović,
Ribanje i ribarsko pregovarnje (ep)
• Brne Karnarutić,
Vazetje Sigeta grada (ep)
• Petar Zoranić, Planine (roman)
Faust Vrančić, prvi
hrvatski rječnik, Rječnik
pet najuglednijih
europskih jezika,1595.
DRAMA
• Hanibal Lucić,
Robinja (drama)
• Marin Držić,
Dundo Maroje (komedija)
• Marin Držić,
Novela od Stanca (farsa)
BAROK U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
16./17.st.
EPIKA
LIRIKA
TALIJANSKA
KNJIŽEVNOST
ŠPANJOLSKA
KNJIŽEVNOST
• Giambattista
Marino,Pjevač,lirika
• Torquato Tasso
Oslobođeni Jeruzalem
(ep)
• Luis de Gongora
Sat na zvoniku
(lirska pjesma)
Na grobu vojvotkinje od Lerme
(lirska pjesma)
DRAMA
• Pedro Calderon de la Barca
Život je san (drama)
BAROK U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOST
17.st.
četiri kruga baroknih pisaca
DALMATINSKO-DUBROVAČKI
• Ivan Gundulić
Dubravka,Pastirska igra,
Osman (ep);Suze sina
razmetnoga (poema)
• Junije Palmotić
Pavlimir (melodrama)
• Ivan Bunić Vučić
Plandovanja (zbirka
pjesama)
• Ignjat Đurđević,lirika
Uzdasi Mandaljene
pokornice (poema)
OZALJSKI
• Petar Zrinski
• Ana Katarina Zrinski
Putni tovaruš
(zbirka pjesama)
• Fran Krsto Frankopan
Gartlic za čas kratiti
(zbirka pjesama)
KAJKAVSKI
• Juraj Habdelić,poema
Pervi oca našega
Adama greh,
prvi kajkavski rječnik
Dictionar
SLAVONSKI
• Antun Kanižlić
Sveta Rožalija,
poema
KLASICIZAM u francuskoj književnosti, 17.st.

DRAMA

Moliere: Škrtac (komedija)

Jeane Racine: Fedra (tragedija)

Pierre Corneille: Cid (tragedija)
PROSVJETITELJSTVO U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
18.st.
FRANCUSKA KNJIŽEVNOST
• Voltaire: Candide(roman)
• Denis Diderot
• Jean Jacques Rousseau:
Julija ili Nova Heloiza(roman,preteča)
PROSVJETITELJSTVO U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
18.st.
DALMACIJA
• Andrija Kačič Miošić
Razgovor ugodni naroda
slovinskoga(zbirka epskih
pjesama)
SLAVONIJA
• Matija Antun Relković
Satir iliti divji čovik,ep
• Matija Petar Katančić
Jesenji plodovi (zbirka
pjesama na
latinskom i hrvatskom,
prvi cjeloviti prijevod Biblije)
SJEVERNA HRVATSKA
• Tituš Brezovački
Matijaš grabancijaš dijak
(komedija)
ROMANTIZAM U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA
NJEMAČKA
KNJIŽEVNOST
• Johann Wolfgang Goethe
Patnje mladog Werthera(roman)
Faust
• Friedrich Schiller:Razbojnici
(drama)
• Johann Gotfried Herder:
Volkslieder
(zbirka narodnih pjesama,
prevedena na
njemački)
Hasanaginica(balada)
ENGLESKA
KNJIŽEVNOST
• George Gordon Byron
Putovanje /Hodočašće
Childea Harolda,poema
• William Wordsworth:
Sunovrati(pjesma)
FRANCUSKA
KNJIŽEVNOST
• Alphonse
de Lamartine
Jezero(lirska
pjesma)
AMERIČKA
KNJIŽEVNOST
• Edgar Allan Poe
Crni mačak(zbirka novela)
Gavran(lirska pjesma)
RUSKA KNJIŽEVNOST
A.Sergejevič Puškin: Evgenij Onjegin
(roman u stihovima)
M.Jurjevič Ljermontov: Junak našeg doba
(roman)
HRVATSKI NARODNI PREPOROD
LIRIKA
• Petar Preradović
• Stanko Vraz
EPIKA
• Ivan Mažuranić
DRAMA
• Ivan Kukuljević
Sakcinski
DISKURZIVNI OBLICI
• Matija Mažuranić
• Stanko Vraz
• Antun Nemčić
• Ljudevit Gaj

similar documents