Session 3: Strategic Planning

Report
ស្វែងយល់ពីធាតុគម្រោង
Understanding Project Elements
ម្ ៀបចំ និងបង្ហាញម្ោយ៖
ម្េង ឆាយ
ទីរបឹក្សាឯក្សរាជ្យ ស្នែក្សអភិវឌ្ឍអងគកា /ស្ថាប័ន
អុីម្ ៉េល៖ [email protected]
ម្គហទំព័ ៖ www.camlefa.org
1
គម្រោងជាអែី?

គម្រោងជាវំណុំវក្ស មភាពស្ែលោនកា ទាក្ស់ទងគ្នែ ម្របើរាវ់ធនធានក្សំណត់ ួយ (ហិ ញ្ញវតាុ នុវស វោា ៈ) វរោប់ យៈម្ពលក្សំណត់ ួយ ែ់ បីបម្ងកើតវតាុ ឬម្វវាជាក្ស់លាក្ស់ ឈានម្ៅ
វម្រ ចម្គ្នលបំណង ួយ ឬម្រចើន។

គម្រោងម្រចើន ួ គ្នែម្ៅវម្រ ចទិវម្ៅ បវ់ក្ស មវិធី ួយ។
ក្ស មវិធី
គម្រោង
Leng Chhay: Project design 101
គម្រោង
គម្រោង
គម្រោង
2
ឋានានុរក្ស ននម្គ្នលបំណង
ជ្ីវភាពធូ ធា
ម្គ្នលបំណងទី៥
ោនចំណូលម្រចើន
ម្គ្នលបំណងទី៤
ោនកា ង្ហ លអម្ធែើ
Leng Chhay: Project design 101
ម្គ្នលបំណងទី៣
ោនចំម្ណេះ
ម្គ្នលបំណងទី២
ម្ ៀន
ម្គ្នលបំណងទី១
3
ម្ឈាមេះម្គ្នលបំណង
កាន់ស្តទូលាយ
• ទវសនវិវ័យ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• ម្បវក្សក្ស ម
• ម្គ្នលម្ៅអងគកា
• ទិវម្ៅ/ម្គ្នលម្ៅ ួ
• ម្គ្នលម្ៅគម្រោង
• ម្គ្នលបំណង
• លទធនលភាា ៗ
• វក្ស មភាពច បងៗ
ម្គ្នលបំណងទី៥
Vision
Mission
Org. Goal
Aim / Overall Goal
Goal
Purpose
Objectives
Results/Outputs
Major Activities
Activities
ម្គ្នលបំណងទី៤
ម្គ្នលបំណងទី៣
ម្គ្នលបំណងទី២
• វក្ស មភាពល អិត
ម្គ្នលបំណងទី១
កាន់ស្តល អិត
អងគកា ម្នសងគ្នែអាចម្របើពាក្សយម្នសងៗគ្នែស្ែ ។
Leng Chhay: Project design 101
4
ម្តើឋានានុរក្ស ម្គ្នលបំណងាន ក្សពីណា?
គម្រោង/ក្ស មវិធី =
+
បញ្ហា
ម្ែើ ម្ ឿងននបញ្ហា
ូលម្ហតុផ្ទាល់ននបញ្ហា
ូលម្ហតុ ិនផ្ទាល់ននបញ្ហា
ឬវគល់ននបញ្ហា
វិភាគបញ្ហា
ែំម្ណាេះរស្ថយ
ម្គ្នលម្ៅ ួ
ម្គ្នលម្ៅ
ក្ស មវិធី
គម្រោង
ម្គ្នលបំណង
វក្ស មភាព
វិភាគម្គ្នលបំណង
ឋានានុរក្ស ទាំងម្នេះ នឹងបម្ងកើតានជាតួគម្រោង
Leng Chhay: Project design 101
5
ឧទាហ ណ៍៖ វិធីស្ថរវតម្ែើ ម្ ើបញ្ហា
ពិកា ភាព
ស្ថាប់
បួវ
ម្រគ្នេះថ្នែក្ស់ចរាច
ថយនតខ្ែេះវុវតាិភាព
ថយនតចាវ់ម្ពក្ស
Leng Chhay: Project design 101
អែក្សម្បើក្ស ិនរបយ័តែ
ិនម្គ្ន ពចាប់
របព័នធនាូវ ិនលអ
រវវឹង
ធាតុជា ូលោា ន បវ់គម្រោង ួយ
ម្គ្នលម្ៅគម្រោងម្រចើន ួ គ្នែវម្រ ចទិវម្ៅក្ស មវិធី
ម្គ្នលម្ៅ Goal
ម្គ្នលបំណង ១
ម្គ្នលបំណងម្រចើន ួ គ្នែ
ម្គ្នលបំណង២
វម្រ ចម្គ្នលម្ៅគម្រោង
វក្ស មភាព
វក្ស មភាព
វក្ស មភាព
វក្ស មភាព
វក្ស មភាព
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
វក្ស មភាពម្រចើន ួ គ្នែ
វម្រ ចម្គ្នលបំណង១
បញ្ហាក្ស់ៈ គម្រោង ួយ ោនម្គ្នលម្ៅស្ត ួយគត់។ ក្ស មវិធី ួយក្ស៏ោនម្គ្នលម្ៅ ួ ឬទិវម្ៅស្ត ួយគត់ស្ែ ។
Leng Chhay: Project design 101
7
ស្របម្ែើ ម្ ើបញ្ហាម្ៅជា
ម្ែើ ម្ ើម្គ្នលបំណង = ធាតុ បវ់គម្រោង (តួគម្រោង)
ពិកា ភាព
រតូវានកាត់បនាយ
ចំនួនអែក្សស្ថាប់
ក្ស ណី បួវ
រតូវានកាត់បនាយ
រតូវានកាត់បនាយ
ម្រគ្នេះថ្នែក្ស់ចរាច ក្សែុង ូលោា ន
រតូវានកាត់បនាយ
អែក្សម្បើក្សរបុងរបយ័តែ
ថយនតោនវុវតាិភាព
របព័នធនាូវរតូវាន
ស្ក្សល អ
ថយនតចាវ់
អែក្សម្បើក្សប
អែក្សម្បើក្សប
ជ្ំនួវម្ោយថមី
ម្គ្ន ពចាប់
ិនម្វពម្រគឿង
រវវឹងម្ពលម្បើក្សប
Leng Chhay: Project design 101
8
ឧទាហ ណ៍ៈ តួគម្រោង ួយ
ម្គ្នលម្ៅ ួ
ម្គ្នលម្ៅ
ម្គ្នលបំណង
អរាស្ថាប់និង បួវម្ោយម្រគ្នេះថ្នែក្ស់ចរាច ថយចុេះ
ក្ស មវិធី
ម្រគ្នេះថ្នែក្ស់ចរាច ក្សែុង ូលោា នរតូវានកាត់បនាយ
១. អែក្សម្បើក្សម្គ្ន ពចាប់ និងោនកា របុងរបយ័តែខ្ពវ់
២. ថយនតោនវុវតាិភាពរគប់រគ្នន់ជាទីទុក្សចិតត
គម្រោង
១.១. អប់ ំស្ណនាំអែក្សម្បើក្សប ឲ្យម្គ្ន ពចាប់ចរាច
វក្ស មភាព
១.២. ផ្ទក្សអែក្សម្បើក្សប ស្ែលម្វពម្រគឿងរវវឹងម្ពលម្បើក្សប
២.១. ជ្ំនួយ ថយនតចាវ់ម្ោយថមី
២.២. ស្ថទាំ បូ ខ្លាញ់ ាញ់ម្របង ថយនតជារបចាំ
ាន ក្សពីកា វិភាគម្គ្នលបំណង
Leng Chhay: Project design 101
9

similar documents