Skúmanie termofyzikálnych vlastností materiálov

Report
Slovenské vysoké školy,
vzdelávanie a trh práce
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
13. 2. 2012, Bratislava
Fakty a čísla – študenti a VŠ
Počet študentov v 2010/2011
podľa sídla vysokých škôl
1.9%
3.4%
2.2% 2.9%
Bratislava
Košice
4.2%
Nitra
Trnava
5.2%
39.1%
5.5%
Banská Bystrica
Prešov
Žilina
6.1%
Trenčín
Ružomberok
6.6%
Zvolen
9.7%
13.4%
Dubnica nad Váhom
ostatné
Počet študentov VŠ SR v akademickom roku 2010/2011
mesto / sídlo
denní externí spolu počet VŠ
Bratislava
57 786 32 092 89 878
11
Košice
24 126 6 690 30 816
4
Nitra
15 161 7 195 22 356
2
Trnava
10 470 4 649 15 119
2
Banská Bystrica
8 992 5 126 14 118
2
Prešov
7 758 4 824 12 582
2
Žilina
9 296 2 692 11 988
1
Trenčín
5 168 4 439 9 607
2
Ružomberok
4 923 2 807 7 730
1
Zvolen
3 301 1 647 4 948
1
Dubnica nad Váhom
0 4 325 4 325
1
Sládkovičovo
553 2 303 2 856
1
Komárno 1 486 1 062 2 548
1
Skalica
392
623 1 015
1
Liptovský Mikuláš
188
53
241
1
ostatné
2 619 4 041 6 660
4
SPOLU
149 600 80 527 230 127
33
Zdroj: Štatistická ročenka školstva SR - dáta k 31.10.2010
Študenti a populácia 19 ročných
Počet zapísaných študentov mladších
ako 20 rokov a počet 19-ročných
100,000
90,000
Podiel zapísaných študentov mladších
ako 20 rokov z vekovej kategórie 19-ročných
50%
85,976
82,387
82,064
80,000
79,246
78,911
77,385
40%
37.1%
39.6%
39.2%
39.4%
39.3%
38.1%
2006
2007
2008
2009
2010
70,000
60,000
30%
50,000
40,000
31,912
32,614
32,204
31,219
31,008
30,000
29,470
20,000
20%
10%
10,000
0
0%
2005
19-roční
2006
2007
2008
2009
2010
2005
novoprijatí vo veku menej ako 20 rokov
Zdroje: Vekové zloženie obyvateľstva SR podľa pohlavia a veku (Slovstat)
Výročné správy o stave vysokého školstva za roky 2005-2010 (MŠVVŠ SR)
Populácia a vš vzdelanie
Education at a Glance 2011, OECD
Odborová štruktúra
Odborová štruktúra
absolventov VŠ v roku 2010
3.1%
2.5%
1.8%
2.3%
1.6%
Odborová štruktúra
uchádzačov o zamestnanie
v septembri 2010
4.7%
5.1%
4.0%
6.2%
18.2%
63.2%
7.1%
19.5%
60.8%
Spoločenské vedy, náuky a služby
Spoločenské vedy, náuky a služby
Technické vedy a náuky
Technické vedy a náuky
Lekárske a farmaceutické vedy a náuky
Lekárske a farmaceutické vedy a náuky
Prírodné vedy
Prírodné vedy
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
Vedy a náuky o kultúre a umení
Vedy a náuky o kultúre a umení
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Zdroj: Kleštincová, Lucia (IHP, 2011) Spájame vysoké školy s trhom práce
Odborová štruktúra
Education at a Glance 2011, OECD
Akreditácia a QA
EQAR – krajiny, kde sú zriadené a pôsobia registrované agentúry – k 31. 12. 2010
Investície do vzdelávania
Education at a Glance 2011, OECD
Investície do vš vzdelávania
Education at a Glance 2011, OECD
Investície do vš vzdelávania
Education at a Glance 2011, OECD
Investície do vš vzdelávania

557 EUR - normatív právo 1. st. (2012)

1 209 EUR – min. normatív zš

1 377 EUR – min. normatív gymnázium

4 166 EUR – min. norm. konzervatórium


455 EUR mesačne rozdiel priemernej
hrubej nominálnej mzdy zamestnancov s
vš 2. st. a sš vzdelaním (2009)
1 040 EUR ročne rozdiel 19% dane z
príjmu zamestnanca s vš 2. st. a sš
vzdelaním – ročná návratnosť vš
vzdelávania
Zdroj - MŠVVaŠ
Financovanie verejných vš
Zdroj - MŠVVaŠ
Problém nezamestnanosť
Zdroj: Kleštincová, Lucia (IHP, 2011) Spájame vysoké školy s trhom práce, MŠVVaŠ
Problém nezamestnanosť
Education at a Glance 2011, OECD
Smerovanie EÚ a SK






EU: Modernizácia vysokoškolského systému – SK: bez odozvy
EU: Národný kvalifikačný rámec, Národná sústava kvalifikácií
– SK: zatiaľ neexistujú žiadne výsledky
EU: Výstupy vzdelávania – SK: pokus o riešenie v novele
zákona o vš
EU: Kvalita - Normy a smernice na zabezpečenie kvality v
Európskom vysokoškolskom priestore – SK: pokus o riešenie v
novele zákona o vš
EU: ENQA, EQAR – SK: sme mimo – kritériá a politická
nezávislosť
EU: Nezávislosť (autonómia) vš – SK:EUA 2011 - zlý rating SK
Volebné programy 2012



Výber návrhov opatrení v oblasti vš vzdelávania
Zdroj volebné programy politických strán pre voľby 2012
dostupné na internete
Vysvetlivky

Most-Híd

Smer-SD

SDKU-DS
 KDH
Volebné programy 2012
vysoké školy







Redukovať počet VŠ v záujme zlepšenia ich kvality a
prispôsobenia ich kapacity demografickému vývoju;
Diferencovať vysoké školstvo (selekcia VŠ) podľa kvality a
efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vede a prepojení na prax;
Stanoviť jednotné kritériá na kvalifikačný rast pedagógov;
Podporiť formovanie vedomostného trojuholníka so zreteľom na
prírodné a technické vedy;
Podporiť doktorandov a postdoktorandov;
Vytvoriť osobitný zdroj na obnovu slovenskej univerzitnej
infraštruktúry, aby sa čím skôr stala konkurencieschopnou na
medzinárodnej úrovni;
Podporiť otvorenosť svetu prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce, výmeny študentov, pritiahnutia špičkových
zahraničných pedagógov a vedcov.
Volebné programy 2012
vš vzdelávanie







Vytvoriť podmienky na akceptovanie bakalárov praxou;
Výraznejšie skvalitniť prípravu absolventov;
Vytvoriť podmienky na širšie uplatnenie bakalárov;
Podporiť opatrenia, ktoré umožnia za presne stanovených
podmienok odobrať nečestne získané vysokoškolské a vedeckopedagogické tituly;
Zosúladiť VŠ vzdelávanie (stupne, odborovú štruktúru) s trendmi
spoločenského a ekonomického vývoja;
Zvýšiť úlohu cudzieho jazyka vo vzdelávaní na VŠ. Podporiť
univerzitné bilingválne študijné programy;
Podporiť medzinárodný rozmer VŠ štúdia.
Volebné programy 2012
akreditácia







Upraviť akreditačný proces smerom k transparentnému a
efektívnemu meraniu kvality, úspešnosti, tvorivosti a kreativity
programov, odborov, fakúlt a VŠ;
Zmeniť kritérií akreditácie, začleniť prvky evaluácie – site visits;
Zmeniť kritériá akreditácie, tak aby zabezpečili skutočné
hodnotenie kvality vzdelávania;
Prijať reformu akreditácie a umožniť politickú nezávislosť AK;
Podporiť kvalitu VŠ vzdelávania aplikáciou Noriem a smerníc pre
zabezpečenie kvality v EVŠP a projekt AHELO;
Viac zainteresovať študentov do hodnotenia VŠ;
Zvýšiť úlohu interného hodnotenia študentmi a absolventmi,
úspešnosti umiestnenia absolventov na trhu práce a ďalších
kritérií vo vnútornom fungovaní škôl.
Volebné programy 2012
peniaze?



Posilniť úlohy kvalitatívnych ukazovateľov pri financovaní
verejných vysokých škôl;
Zmeny v odmeňovaní vysokoškolských pedagógov;
Dať výnimku pre školstvo a veda z akýchkoľvek úsporných
opatrení.
Ďakujem za pozornosť

similar documents