Európai alkotmány- és integrációtörténet 1

Report
Európai alkotmány- és
integrációtörténet 1
VIII. Kormányformák
18. A westminsteri típusú kabinetkormányzás. A klasszikus francia
(törvényhozás központú parlamentarizmus
19. A koalíciós (többpárti) parlamentarizmus. A weimari
parlamentarizmus. Az elnöki kormányzás
20. A kollegiális kormányforma; átmeneti, illetve vegyes
kormányformák
Forrás:
•Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Budapest: Osiris, 2003.
• Walter Haller – Alfred Kölz – Thomas Gächter: Allgemeines Staatsrecht. Vierte, neu überarbeitete und
ergänzte Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2008.
18. A westminsteri típusú kabinetkormányzás.
A klasszikus francia
(törvényhozás központú) parlamentarizmus
I. A westminsteri típusú kabinetkormányzás (1)
1. Angol modell - a miniszterelnök
meghatározó szerepe jellemző:
• 18. sz. vége: First Lord of Treasury
• Ő választja ki a minisztereket (meg is válhat
tőlük)
• Összehívja a kabinetüléseket, meghatározza a
napirendet
• Közvetít a kormány és az uralkodó között
I. A westminsteri típusú kabinetkormányzás (2)
2. A miniszterek parlamenti tagok:
• Régi szokás: ha kinevezik miniszterré, lemond
parlamenti mandátumáról, hogy rögvest
megméresse magát a választóinál
• 1867 előtt inkább a Lordok Házából, utána
inkább a Közösségek Házából kerülnek ki a
miniszterek
• Rendkívüli helyzetekben kivételesen nem
parlamenti tag is lehet miniszter (pl. háború
idején tábornok hadügyminiszter)
I. A westminsteri típusú kabinetkormányzás (3)
3. A végrehajtó hatalom politikai
felelőssége:
• A kabinetnek a TH felé politikai felelősséggel
tartozik (a parlamenti többség politikai
irányvonalát kell követnie)
• S ez a felelősség KOLLEKTÍV! (minden
miniszter az egész kormány tevékenységéért
felelősséget vállal)
• Egyhangúság a döntésekben – kötelező
szolidaritás
I. A westminsteri típusú kabinetkormányzás (4)
4. Kétpártrendszer és politikai váltógazdálkodás:
A 17. századtól két nagy párt:
Tory
• Konzervatív párt
Whig
• Liberális párt
• A 20. sz. elejétől
meggyengül – szerepét
átveszi a Munkáspárt
(20-as, 30-as évek)
Erős pártfegyelem.
I. A westminsteri típusú kabinetkormányzás (5)
5. Belső kabinet működése:
• A legfőbb miniszterek külön csoportot alkotnak
(I. vh. óta szokás)
• Külügyi, védelmi, igazságügyi, pénzügyi, belügyi
tárcavezető
• Alkotmányos szabály nincs rá (háborús időben
„háborús kabinet”)
II. A klasszikus francia parlamentarizmus (1)
(Itt elsősorban a III. Francia Köztársaságra gondolunk – 1870-1940.)
1. Duális végrehajtó hatalom:
Köztársasági elnök
• 7 évre a Nemzetgyűlés választja
• Nincs politikai felelőssége a
Nemzetgyűlés felé
• Törvénykezdeményezési jog
• A főtisztviselők kinevezésének joga
• Hadsereg parancsnoka
• Elnököl a minisztertanácsban (Conseil
des Ministres)
• Intézkedéseinek érvényességéhez
miniszteri ellenjegyzés szükséges (nem
elnöki, hanem parlamentáris rendszer,
mivel a minisztereken keresztül
fennáll a VH politikai felelőssége a TH
felé)
Kormány
• A kormányzati döntések tényleges
meghozója
• Tagjait a köztársasági elnök nevezi ki,
de a parlamenti erőviszonyok alapján
• Politikailag is felelős a
Nemzetgyűlésnek
• A köztársasági elnök jelenlétének
hiányában kabinettanácsként
tanácskozik (Conseil de Cabinet)
II. A klasszikus francia parlamentarizmus (2)
2. Instabil, gyenge kormányzat:
• 1875 és 1940 között több mint 100 kormány
működött
• Ennek okai:
▫ Instabil többpártrendszer
▫ A parlamentfeloszlatási jog „hiánya”
• A törvényhozás stabil maradt (1877-et kivéve
mindig kitöltött mandátumát)
II. A klasszikus francia parlamentarizmus (3)
3. Instabil többpártrendszer:
• Nem két nagy politikai erő, hanem több „diffúz”
párt: gyorsan változó képződmények
• Alacsony pártfegyelem – a hosszú távú koalíciók
kizártak
• A kormánybuktatás módjai:
▫ Bizalmatlansági indítvány
▫ Bizalmi szavazás kérése a kormány részéről
▫ Interpelláció (leszavazás esetén a kormány
lemondott)
II. A klasszikus francia parlamentarizmus (4)
4. A parlamentfeloszlatási jog hiánya:
• Az alkotmány szerint ugyan a köztársasági elnök
a szenátus jóváhagyásával feloszlathatta az
alsóházat, de – mint a két ház együttes ülése
által választott elnök – ez nem igazán fér össze
státuszával
• 1877/79: a köztársasági elnök végül politikailag
belebukott annak következményeibe, hogy
feloszlatta a képviselőházat (többé nem éltek
ezzel a joggal a III. Köztársaság idején)
II. A klasszikus francia parlamentarizmus (5)
5. A francia törvényhozás-központú
kormányzati példa hatásai:
• Mussolini előtt hasonló volt Olaszország
(instabil pártrendszer)
• 1921 óta a lengyel kormányzati rendszer (az
elnökkel és a kormánnyal szemben túlsúlyos
parlament)
19. A koalíciós (többpárti)
parlamentarizmus. A weimari
parlamentarizmus. Az elnöki
kormányzás
I. A koalíciós (többpárti) parlamentarizmus (1)
1. Jelentése:
•
•
Állandósuló bal-jobb struktúrában több párt
van jelen (nem pusztán két párt, mint
Angliában, s nem is olyan diffúz, mint a III.
Francia Köztársaságban)
Változó erejű pártok kötnek egymással változó
összetételű koalíciókat (egyedül egyik sem bír
kormányozni)
I. A koalíciós (többpárti) parlamentarizmus (2)
2. Következmények:
• A kormányfő „primus inter pares” (nincs oly
meghatározó szerepe a politika irányításában)
• A kormány testületi jellege megerősödik
(kollektív felelősség)
I. A koalíciós (többpárti) parlamentarizmus (3)
3. Példák a 19. századból:
• 1831-es belga alkotmány nyomán Belgium
(továbbá Hollandia, skandináv országok –
kivéve Finnországot)
• Spanyolország, Portugália
II. A weimari parlamentarizmus (1919) (1)
1. Egyensúly a Reichstag és a közvetlenül
választott elnök között:
• A Reichstagot általános választójog alapján
választják, az elnököt szintén – mindkét tényező
a nép képviselője
• Az elnök közvetlenül nem vesz részt a
kormányzásban (van felelős kormány)
• Az elnök szerepe azonban megnő belső
konfliktusok és szükséghelyzetek esetén (pl. 48.
§: szükségrendeletalkotási jog)
II. A weimari parlamentarizmus (1919) (2)
2. Közvetlen demokratikus intézmények bevezetése
(43. §, 73-76. §):
• A közvetlen elnökválasztás mellett visszahívhatóság
népszavazással (a Birodalmi Gyűlés indítványára)
• Elnök által elrendelt törvényreferendum
• Törvényreferendum a Birodalmi Gyűlés egyharmadának + a
választók 5%-ának indítványára
• Törvényiniciatíva a választók 10%-ának indítványára
• Elnök által elrendelt törvényreferendum a TH két
kamarájának konfliktusa esetén
• Népi alkotmányiniciatíva (10%)
• Elnök által elrendelt alkotmányreferendum a két kamara
konfliktusa esetén
II. A weimari parlamentarizmus (1919) (3)
3. Instabil kormányzás:
• 14 év alatt 20 kormány
• Döntően nem a kormányforma, hanem a
gazdasági és politikai válság miatt (főként a W.
K. utolsó szakaszában)
III. Elnöki kormányzás – USA (1787) (1-2)
1. Közvetlenül (kvázi közvetlenül) választott
államfő, parlamenti politikai felelősség
nélkül:
• Megbízatása nem függ a parlament bizalmától
• Nincs ellene parlamenti bizalmatlansági indítvány
2. Egyszemélyi végrehajtó hatalom:
• A köztársasági és miniszterelnöki pozíció egy kézben
• Az elnök egymaga alkotja a kormányt (nincsenek
miniszterei, csak önállótlan államtitkárai – politikai
értelemben csak neki felelnek)
III. Elnöki kormányzás – USA (1787) (3)
3. A TH és a VH viszonya:
A TH nem tudja elmozdítani az elnököt politikai
bizalmatlanság okán, csak jogsértés esetén
(impeachment)
Eltérhet egymástól az elnöki és a parlamenti
politikai irányvonal „divided government”
Az elnök ill. kabinetje általában nem rendelkezik
törvénykezdeményezési joggal
Az elnök nem oszlathatja fel a parlamentet
Nincs szigorú pártfegyelem
III. Elnöki kormányzás – USA (1787) (4)
4. Az amerikai prezidenciális
kormányforma hatásai:
• Latin-amerikai országok
• Európa: tiszta formájában nem veszik át
▫ A franciáknál a II. Köztársaság (1848/51) hoz létre
hasonlóan erős elnöki hatalmat
▫ Az 1958-as alkotmány szintén a VH-ra helyezi a
hangsúlyt – félelnöki rendszer
20. A kollegiális kormányforma;
átmeneti, illetve vegyes
kormányformák
I. Kollegiális kormányforma – Svájc (1848, 1874)
1. Két példából építkezik:
• Amerikai elnöki rendszer
• Az 1795-ös francia alkotmány (a VH élén 5 fős
direktórium)
2. Jellemzői:
• 4 évre a parlament által választott kormány (Szövetségi
Tanács)
• A Szövetségi Tanácsnak nincs parlamenti politikai
felelőssége
• Nincs külön államfői és miniszterelnöki tisztség
• A Szövetségi Tanács tagjai váltakozva (rotációs) alapon
töltik be az államfői tisztséget
• Gyakori a közvetlen demokratikus eszközök
alkalmazása
II. A parlamenti kormányzás
1. A TH közjogilag és politikailag is minden más
hatalmi tényező fölött áll:
• kizárólag a népnek felelős
2. Jellemzői:
• A VH teljesen alá van vetve a TH-nak (szinte a TH egyik
bizottságaként működik; nincs parlament-feloszlatási
jog)
• Egykamarás TH
• Nincs a parlamenti hatalommal szemben ellensúlyt
képező államfő
• Többnyire rendkívüli helyzetekben alakult ki hasonló:
▫ Anglia: 1640-es évek parlamenti kormányzása
▫ Franciaország: Robespierre diktatúrája idején a Konvent
III. Átmeneti ill. vegyes kormányformák
1. Félprezidenciális kormányforma:
• Pl. Franciaország, Románia
• A VH megoszlik a közvetlenül választott
köztársasági elnök és a kormány között
• Jogi felelőssége mindkettőnek van
• Parlamenti politikai felelőssége csak a kormánynak
2. Elnöki kormány (Präsidial-Kabinet) a
Weimari Köztársaság utolsó szakaszában:
• Kormányképes többség híján az elnök a parlamenti
erőviszonyokra tekintet nélkül nevezi ki jelöltjét
kancellárrá
• Az alkotmány 48. §-a alapján, szükségrendelettel
lépteti életbe a kormány intézkedéseit

similar documents