Švietimo lyderystės plėtra savivaldybėje (*)

Report
Projektas “Lyderių laikas 2”
Savivaldybių koordinatorių susitikimas, 2012 09 11
Projekto siekiame :





stiprinti lyderystę nacionaliniame, savivaldos ir mokyklos
lygmenyse;
plėtoti konsultavimosi galimybes;
išlaisvinti ir tobulinti mokyklą;
įgalinti švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį;
atverti naujas karjeros galimybes;
Vardan vaiko mokymosi ir gerovės.
Lyderystės modelis
Mokymasis
Mokymasis kartu su
kitais
Efektyvus bendras
mokymasis
Efektyvus
pritaikymas
LYDERYSTĖ
Naujų (išmoktų) dalykų
pritaikymas
Rezultatas
Bendras darbas siekiant
rezultato
Dalyvavimas
Efektyvi bendra veikla
Lyderystė - tai DALYVAVIMO-MOKYMOSI-REZULTATO erdvėje tolygiai besiplėtojanti veikla





naujas praktikas, kaip tobulinti savivaldybės ir mokyklų bendradarbiavimą;
projekte dalyvaujančių mokyklų unikalias programas ir jų įgyvendinimo
palaikymo mechanizmus savivaldos lygmenyje;
švietimo lyderių karjeros sistemos savivaldybės lygmeniu sukūrimą ;
paramos mokyklų tobulinimo iniciatyvoms bei pagalbos mokykloms,
turinčioms problemų, mechanizmus;
švietimo lyderių įgalinimo mechanizmus, pvz. socialinių partnerių įtraukimas
sprendžiant strateginius švietimo klausimus, rėmimasis duomenimis, analize
priimant sprendimus, viešųjų konsultacijų, diskusijų organizavimas;

Svarbiausia, kad parengtas modelis ir naujos praktikos būtų TVARIOS
ir PADĖTŲ MOKINIAMS GERIAU MOKYTIS !
Mokyklų
struktūrų bei visų
veiklos sričių
pritaikymas
geresniam
mokinių
mokymuisi
Naujų
savivaldybės
bendradarbia
vimo su
mokyklomis
praktikų
kūrimas
Paramos mokyklų
tobulinimo
iniciatyvoms bei
pagalbos teikimo
mechanizmai
Viso turimo
savivaldybės
potencialo
efektyvus
panaudojimas
mokymosi
poreikių
tenkinimui
Švietimo lyderių
motyvavimas, bei
profesinis
palaikymas,
Sukurtų praktikų
įtvirtinimas
savivaldybės ir
mokyklų lygmens
teisės aktuose
Mokinių
mokymosi
pažangos
matavimai bei
jų analizė
Tarimasis su
bendruomene
per viešąsias
konsultacijas
Bendradarbiavimo tarp mokyklų ir
savivaldybės gerinimas
 Lyderystės plėtra
 Profesinis tobulinimas ir institucinė plėtra

6
Savivaldybė
Tema
Vilniaus m.
Vilniaus m. mokyklų ir savivaldybės
bendradarbiavimo modelis, plėtojantis lyderystę ir
tenkinantis besimokančiųjų poreikius
Panevėžio raj.
Efektyvaus bendradarbiavimo ir bendravimo
modelio kūrimas
Vilkaviškio raj.
Bendradarbiavimo strategija, padedanti mokykloms
sėkmingai ugdyti mokinius
Skuodo raj.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas
Skuodo savivaldybėje
Prienų raj.
Mokytojų kūrybiškumo ir lyderystės ugdymas
plėtojant atsakingą švietimo bendruomenės
partnerystę
Ukmergės raj.
Bendradarbiavimo/partnerystės modelis vardan
sėkmingo mokinių mokymosi
7
Savivaldybė
Tema
Kėdainių raj.
Lyderių klubas
Lyderystės ugdymo sistemos sukūrimas
užtikrinant bendradarbiavimo kultūrą
Biržų raj.
Lyderystės ugdymo sistemos sukūrimas
savivaldybėje
Telšių raj.
Veikiančios visų lygių lyderystės
sistemos sukūrimas Telšių
savivaldybėje
8
Savivaldybė
Tema
Vilniaus raj.
Efektyvus mokyklos valdymas, ugdymo kokybės
gerinimas
Kretingos sav.
Ugdymo proceso tobulinimas stiprinant išorinę ir
vidinę sąveiką bei grįžtamąjį ryšį
Rokiškio raj.
Mokytojų profesinių kompetencijų plėtra vardan
sėkmingo ir kokybiško mokinių mokymosi
Ignalinos raj.
Skirtingos mokyklų temos: mokyklos mikroklimato
gerinimas, mokymosi motyvacijos stiprinimas,
ugdymo kokybės gerinimas...savivaldybės
strategijos įgyveninimas mokyklose
Šiaulių m.
Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos
sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose
9
Esminės sąvokos
10
Tvarumas
 Aiški politika ir politikos įgyvendinimas
 Darbas siekiant kultūros kaitos
 Bendravimas
 Bendras tikslas
 Poveikio įrodymo paieška
 Investavimas į kokybišką profesionalų
mokymąsi

11
 Lyderių
kompetencijos
 Lyderystės metmenys
 Savų lyderių ugdymas
 Lyderystės poveikis ir lyderių
profesinė raida
 Lyderystės ir mokymosi sąsajos
12
 Lyderių
mokymosi ir mokinių
mokymosi sąsajos
 Profesinei raidai skirti veiksmingo
arba sėkmingo mokymosi modeliai
 Mokymasis ir mokymas
 Sistemos ir tinklai
13
 Įrodymais
grindžiamas sprendimų
priėmimas;
 Pradinių duomenų kaupimas
 Projekto praktikų bendruomenės
kūrmas
14
Konsultavimas(sis)
–
savanoriška
(grįsta
bendru
susitarimu) konsultanto ir kliento veikla siekiant pozityvių
pokyčių klientui.
Tai bendradarbiavimo forma, leidžianti dalintis patirtimi,
gauti ir suteikti pagalbą sprendžiant konkrečias problemas ar
tobulėjant.
Papildomas
konsultavimo(si)
rezultatas
mokymasis kartu ieškant sprendimų.
–
abipusis
* Iš konsultavimo modelio
(Projektas Lyderių laikas, I etapas)
“Ekspertas”
“Pagalbinės rankos”
“Bendradarbiavimas”








Modelio kūrimo plano ir konsultacinės pagalbos plano
parengimas;
Darbiniai konsultantų komandos ir kūrybinės savivaldybės
komandos susitikimai;
Konsultantų ir projekte dalyvaujančių mokyklų susitikimai;
Modelio kūrimo darbai: analizė, idėjų generavimas, tikslų
išsikėlimas , veiksmų planavimas, modelio aprašo
parengimas;
Į(si)vertinimas pagal planuose išsikeltus sėkmės rodiklius;
Specializuoto pobūdžio konsultacijos ;
Videokonferencijos su užsienio konsultantais;
Bendradarbiavimo renginiai su kitomis savivaldybėmis




Poreikių analizė individualios paramos paketui;
Individualaus paramos paketo paslaugų
įgyvendinimas;
Projekto metu išleistų trumpraščių bei specializuotos
edukacinės literatūros sklaida;
Nacionaliniai lyderystės forumai
Modelio plano struktūros dalys
Ką darome?
(Vizija)
Kodėl darome?
(Argumentai)
Kaip darome? (Kas?
Kur? Kada?)
Veikla /
rezultatas
Kokią sritį tobulinsime?
Kokios bus jos
charakteristikos?
Kodėl mums
reikalingas toks
rezultatas?
Ką jis pakeis?
Kokie mūsų veiksmai?
Dalyvavimas
Kas turi būti įtrauktas?
Kaip dažnai? Kokiomis
formomis?
Kokias pasėkmes
sukels toks
dalyvavimas?
Kas, kada, kaip vykdo
darbus?
Kas, kada, kaip
mokosi?
Mokymasis
Koks bus naujumas?
Ko reikės išmokti?
Kodėl to reikės
išmokti?
Ką duos šis
išmokimas mūsų
savivaldybei/
mokykloms?
Kokiomis formomis
mokysimės?
19
Etapas
Terminai
Modelio rengimo ir konsultacinės pagalbos teikimo planas
2012 m. spalis
Modelio rengimo plano įgyvendinimas
(ataskaitos kas 3 mėnesiai)
2012 m. lapkritis – 2014 m.
rugpjūtis
Galutiniai modelių variantai
2014 m. balandis-gegužė
Individualaus paramos paketo planavimas
2012 m. rugsėjis – spalis
Paramos įgyvendinimas
Pradžia - 2013 m. sausisvasaris
Neformaliųjų studijų dalyvių sąrašų pateikimas (15 vietų kiekvienai
savivaldybei )
2012 m. spalis
Neformaliosios švietimo lyderystės studijos
2013 m. sausis – 2014 m.
spalis
Savivaldybių bendradarbiavimo renginiai, videokonferencijos
2012 m. spalis – 2014 m.
birželis
Savivaldybių ir mokyklų kaitos patirties sklaida
2012 m. balandis – 2014 m.
lapkritis
1-asis Lietuvos švietimo lyderių forumas
2013 m. vasario 28 – kovo 1 d.
Mokymosi lyderystė - tai ne konkrečias fiksuotas kompaso koordinates turintis
tikslas, bet kelionė, kurioje pilna galimų kelių ir akligatvių…
Mes šioje kelionėje keliausim kartu.
Stoll, Fink & Earl

similar documents