ภาพตัด (Section View)

Report
ภาพตัด
(Section View)
สัปดาห์ ท่ ี 6
1. Basic of Sectioning
2. Section Line & Cutting Plane Line
3. Type of Section (Full Section / Half Section / Offset
Section / Broken-out section / Aligned Section (Conventional
Revolution) / Revolved Section / Removed Section)
4. Conventional Breaks
5. Rib, Web and Spoke
1. เข้ าใจหลักการเบือ้ งต้ นของการเขียนภาพตัด
ประเภทต่ าง ๆ
2. สามารถเขียนและอ่ านแบบภาพตัดประเภท
ต่ าง ๆ ได้
การตัด (Section)
คือ การผ่ าวัตถุเพื่อให้ มองเห็น
หรื อแสดงส่ วนที่มีลักษณะซับซ้ อนของ
วัตถุ ซึ่งไม่ สามารถแสดงด้ วยภาพฉาย
Orthographic ได้
ภาพตัด (Section view)
คือ ภาพที่แสดงการตัดหรือผ่ าวัตถุ
โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดของ
วัตถุ, เนือ้ วัตถุและที่ว่างได้ อย่ างััดเจน
ภาพตัด (Section view)
Cutting plane หรื อ ระนาบตัด เป็ นระนาบที่สมมุตขิ ึน้ เพื่อใั้ ตัด
วัตถุ เพื่อให้ เห็นรายละเอียดของวัตถุท่ ซี ่ อนอยู่ด้านใน
ภาพตัด (Section view)
1
2
3
ภาพตัด (Section view)
ระนาบตัด
องค์ ประกอบของภาพตัด (Section view)
View สาหรั บ
การวางระนาบ
ตัด
View สาหรั บการ
แสดงหน้ าตัดที่ถูก
ตัด(Section View)
องค์ ประกอบของภาพตัด (Section view)
1. เส้ นแสดงแนวการตัด (Cutting
Plane Line) คือ เส้ นที่ใั้ เป็ น
ระนาบในการตัด
2. Section Line (สัญลักษณ์ ของเนือ้
วัตถุ) คือ เส้ นที่แสดงหน้ าตัดหรื อ
เนือ้ วัตถุท่ ถี กู ระนาบตัดผ่ าน
ลักษณะของ Cutting Plane Line
นา้ หนักของเส้ นเท่ ากับ Visible line
Thick line
ANSI
This course
standard
ทิศทางการมอง
Thick line
ทิศทางการมอง
JIS & ISO
standard
Thin line
ทิศทางการมอง
ลักษณะของ Section Line
นา้ หนักของเส้ นเท่ ากับ Center line
ถูกต้ อง
เส้ นลายตั
ระยะห่ างไม่เส้เนท่ ลายตั
ากัน ดหนาเกิ
นไป ดัิดนเกิา้ นหนั
เส้ นลายตั
ไปกเส้ นไม่เส้
ป ดตัง้ ฉาก
เท่นากัออกนอกกรอบรู
น
กับขอบรู ป
ข้ อควรระวังในการเขียนภาพตัด
1. การลากเส้ นตัด (Section Line) โดยปกติให้ เอียงทามุม
ประมาณ 30๐ 45 ๐ หรื อ 60 ๐ แต่ จะต้ องไม่ ให้ ขนานหรื ออตัง้
ฉากกับกรอบรูป
COMMON MISTAKE
ข้ อควรระวังในการเขียนภาพตัด
2. การเขียนหัวลูกศรบน Cutting Plane Line
ให้ ัีห้ วั ลูกศรไปในทิศทางการมองรูปและต้ อง
วาง Section view ที่ด้านหลังของทิศทางลูกศร
Hidden Line ในภาพตัด
 ส่ วนใหญ่ จะไม่ นิยมเขียนเส้ นประ
(Hidden line)
ในภาพตั ด เนื่ อ งจากในภาพตั ด เราจะสนใจ
รายละเอียดบริ เวณที่มองไม่ เห็นหรื อโดนบั งอยู่
แล้ ว
 แต่ บางครั ้ ง อาจมี ค วามจ าเป็ นที่ ต้ องเขี ยน
เส้ นประ หากรู ปนัน้ เราต้ องการแสดงบริ เวณที่
โดนบังเพื่อให้ รูปมีสมบูรณ์ มากขึน้
Hidden Line ในภาพตัด
ข้ อควรระวังในการเขียนภาพตัด
3. การเขียนเส้ นในภาพตัด (Section view)
ประเภทของภาพตัด
1. FULL SECTION
2. HALF SECTION
3. OFFSET SECTION
4. BROKEN-OUT SECTION
5. ALIGNED SECTION
(CONVENTIONAL REVOLUTION)
ประเภทของภาพตัด
6. REVOLVED SECTION
7. REMOVED SECTION
* CONVENTIONAL BREAKS
1. FULL SECTION
เป็ นการตัดผ่ านตลอดวัตถุเต็ม
ข้ อสังเกตของ Full Section
1. ระนาบตั ด ตั ด ผ่ านทั ้ง
ัิน้ งานเป็ นเส้ นตรง
2. แสดงรอยตั ด (Section
Line) ตลอดทั ง้ ัิ น้ งานที่
ถูกตัดผ่ าน
2. HALF SECTION
เป็ นการตัดวัตถุเพียงครึ่งเดียว นิยมใั้ กับวัตถุท่ มี ี
ความสมมาตร
2. HALF SECTION
เป็ นการตัดวัตถุเพียงครึ่งเดียว นิยมใั้ กับวัตถุท่ มี ี
ความสมมาตร
ข้ อสังเกตของ Half Section
1. ระนาบตั ด ตัดผ่ า นัิน้ งาน
แค่ ค รึ่ งหนึ่ ง แล้ ว หั ก ศอก
90๐ ดังรู ป
2. แ ส ด ง ร อ ย ตั ด ( Section
Line) แค่ ครึ่งเดียว
3. เส้ นที่กัน้ ระหว่ างด้ า นที่ถูก
ตั ด กั บ ด้ า นที่ ไ ม่ ถู ก ตั ด คื อ
เส้ น Center Line
3. OFFSET SECTION
เป็ นการตัดแบบ Full section ประเภทหนึ่ง แต่ มีการ
หักเหทิศทางเพื่อแสดงให้ เห็นส่ วนที่สาคัญ
3. OFFSET SECTION
ไม่แสดงขอบของระนาบตัด
ข้ อสังเกตของ Offset Section
1. ส่ วนใหญ่ จะใั้ กั บ รู ป ที่ มี
รู เจาะอยู่เยือ้ งไม่ ตรงกัน
2. แสดงรอยตัด (Section line)
บริเวณที่รอยตัด ตัดผ่ าน
3. บริเวณที่เกิดการหักมุมของ
เส้ นระนาบตัด จะไม่ แสดง
เส้ นทึ บ ที่ ด้ านแสดงรอย
ตัด
3. OFFSET SECTION
4. BROKEN-OUT SECTION
เป็ นการตัดที่แสดงบางส่ วนที่สาคัญของวัตถุ
Break line
4. BROKEN-OUT SECTION
EXAMPLE : Comparison among several section techniques
5. ALIGNED SECTION
CONVENTIONAL REVOLUTION
เป็ นหลักปฏิบตั ิในการเขียนภาพฉายตังฉาก
้
เพื่อ
ลดความยุ่งยากซับซ้ อนของการเขียนและการอ่านแบบ
จากลั ก ษณะของการฉายภาพที่ ท าให้ เกิ ด ความไม่
สมมาตร
5. ALIGNED SECTION
CONVENTIONAL REVOLUTION
5. ALIGNED SECTION
ส า ห รั บ ก า ร เ ขี ย น ภ า พ ตั ด ไ ด้ น า วิ ธี ก า ร
Conventional Revolution มาใั้ เั่ นกัน โดยจะเรี ยก
ภาพตัดที่ใั้ วิธีการนีว้ ่ า Aligned Section
5. ALIGNED SECTION
ข้ อสังเกตของ ALIGNED SECTION
< 90°
1. เส้ น Cutting Plane Line
สามารถเขียนแสดงได้ 2
ลักษณะ ดังรู ป
2. แนวของเส้ น Cutting Plane
Line ในส่ วนที่มีการหมุน
กวาด โดยปกติจะมีค่าน้ อย
กว่ า 90 °
6. REVOLVED SECTION
6. REVOLVED SECTION
6. REVOLVED SECTION
7. REMOVED SECTION
REMOVED SECTION VIEW
Example : Revolved vs. removed sections.
Revolved section
Removed section
* CONVENTIONAL BREAKS
ัิน้ ส่ วนที่มีการเขียนแสดงภาพตัดต่ างจากปกติ
- RIB
- WEB
- SPOKE
RIB
RIB
A
A
A
A
RIB
A
A
A
A
WEB
WEB
A
A
WEB
A
A
SPOKE
SPOKE
A
A
จบสัปดาห์ที่ 6
อย่ าลืมทาการบ้ าน
ด้ วยตนเองและทบทวนบทเรี ยน
ผ่ าน e-learning

similar documents