monitoring_bevezeto

Report
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
BMEEOVKMJT3, BMEEOVKMKM3
Környezeti monitoring
(Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi
monitoring)
Tárgy célja
• Környezeti monitoring rendszerek szerkezetének és
működésének megismerése;
• A működéshez szükséges jogi és gazdasági környezet
bemutatása;
• A főbb természeti erőforrások (víz, talaj, levegő)
különböző célú monitorozásának gyakorlata.
Órák, számonkérés:
Előadások és gyakorlati órák (labor: 03.13., 04.10, 05.08)
Beadandó feladat: számítás, elemzés (részben órai
munka)
Szóbeli vizsga
Előadók:
Clement Adrienne
Musa Ildikó
http://www.vkkt.bme.hu/tantargy/?tid=92
A monitoring tevékenység feladatai:
o a környezeti állapot felmérése,
o az emberi tevékenység hatásainak
nyomon követése,
o környezetvédelmi beavatkozások
hatáselemzéséhez szükséges
monitorozás.
Környezeti monitoring
Olyan célra orientált, szervezett mérési és kiértékelési tevékenység,
amelynek segítségével a vizsgálandó környezeti elem állapotát, annak
változását és ezeknek az ismeretében az állapot romlását előidéző
okokat figyelemmel tudjuk kísérni, illetve meg tudjuk határozni.
A monitoring több mint szimpla adatgyűjtés. Ahhoz, hogy a meghatározott
céllal végzett mérések eredményeit később értékelni is tudjuk,
megfelelően összehangolt tevékenységre van szükség, mely nem csak a
mérési program megvalósítására, hanem az adatok rendszerezett
tárolására és ellenőrzésére is kiterjed. Így lesz a mérési adatokból
információ.
Lépték:
A monitoring rendszerek – a mérés céljától függően – különböző
léptékűek lehetnek, a helyi (lokális) mérőrendszerektől az országos vagy
nemzetközi hálózatokig bezárólag.
Környezeti monitoring rendszerek
Légkör
Víz
Hidrometeorológia
Levegő minőségi monitoring
Csapadék, sugárzás, szél,
léghőmérséklet, párolgás
Városi levegő minősége, vonalmenti
források, transzmissziós mérések
Vízrajzi monitoring
Vízállás, vízhozam, vízhőmérséklet, hordalék, jégviszonyok
Felszíni vízminőségi monitoring
Fizikai, kémiai, hidrobiológiai
Szárazföld
Felszín alatti víz, mennyiségi,
minőségi monitoring
Természetvédelmi
monitoring
Vizes élőhelyek
Felszín alatti vizektől függő
szárazföldi élőhelyek
Talajvíz, rétegvíz, karszt, források
Talaj
Talaj és földtani monitoring
Talajtípusok, hidrogeológia
Kármentesítési
monitoring
Szennyezett területek
Monitoring célja
A vízi-környezet esetében a megfigyeléseket leggyakrabban az
alábbiak érekében végzik:
o A vízminőség és a vízkészletek térbeli és időbeli változásának
megfigyelése, trendek detektálása;
o Az állapot változást kiváltó okok feltárása;
o Beavatkozások hatásainak elemzése;
o A vizek minősítése (készletek és vízminőség – vízigények,
vízhasználatok), osztályozás;
o Statisztikai jellemzők származtatása (átlag, szélső értékek, tartósság,
kritikus koncentrációk);
o Határértékek megsértésének ellenőrzése (túllépések esetén
szankcionálás – hatósági feladat);
o Havária események nyomon követése ("early warning" – korai riasztó
rendszerek).
Rendszer elemei:
•
•
•
•
•
Mérőhálózat;
Adatgyűjtés, mintavételi protokoll;
Mérőműszerek, eszközök (helyszíni és laboratóriumi mérésekhez);
Laboratóriumi vizsgálatok;
A mérési adatok fogadására, kezelésére, megjelenítésére alkalmas
informatikai rendszer;
• Adatok kiértékelése (statisztikák, elemzések), adatok hasznosítása
elemzésekhez, modellezésben, stb;
• Információ publikálása, közzététele (nyilvánosság).
Kritériumok:






Reprezentativitás
Kompatibilitás
Reprodukálhatóság
Kontinuitás
Flexibilitás
Gazdaságosság
1. Mit mérjünk?
Melyek legyenek a vizsgálandó jellemzők (mennyiségi, minőségi
paraméterek), amelyeket meg kívánunk határozni?
Leggyakrabban fizikai és kémiai paramétereket határozunk meg, melyek az adott
környezeti elemből vett minta tulajdonságaira, összetételére adnak információt.
Az ökoszisztémák jellemzésére általában indikátor szervezeteket használunk.
Ezek olyan élőlények, melyek érzékenyen reagálnak a környezeti tényezők
megváltozására, ezért a különböző behatásokat elsősorban emberi hatásokat)
jól mutatják. A biológiai monitoring előnye a hagyományos, fizikai-kémiai
jellemzők vizsgálatára alapuló monitoringgal szemben, hogy az élővilág az adott
élőhelyet integráltan jellemzi, hiszen az összes behatásnak (beleértve a múltbeli
hatásokat is) ki van téve, míg egy-egy vízminta kémiai elemzése a pillanatnyi
állapotot tükrözi.
A vizsgálandó jellemzők nagymértékben befolyásolják a mintavétel és feldolgozás
módját.
A költség-hatékonyság növelése érdekében célszerű a mérendő komponenseket
úgy megválasztani, hogy azok a vizsgált problémát/állapotot leginkább tükrözzék.
A hatékonyság növelhető, ha nem minden helyszínen és nem minden mintából
mérjük meg a teljes komponens sort.
2. Hol mérjünk?
(hely- illetve szelvénykiosztás)
• A mintavételi helyeket olyan módon kell megválasztani, hogy azok
jellemzőek legyenek a mintázandó elemre.
• A hálózat sűrűségét a mért paraméter térbeli változékonysága
befolyásolja.
Gyakorlati szempontotok a hálózat kialakításánál:
• Hol vannak ismert változások?
• Lokális, vagy nagyobb léptékű hatásokra vagyunk-e kíváncsiak
(makro- és mikro helyszínek)?
• Ha nagyobb térséget több ponttal mintázunk, mérőhelyek
lehetőleg azonos mennyiségeket (pl. terület, vízhozam
növekmény) reprezentáljanak.
• Mintavételi hely megközelíthetősége.
• Zavaró hatások (pl. műtárgy közelsége) elkerülése.
Szelvénykiosztás szempontjai
Javasolt mintavételi
szelvény
Geometriai alapon (vonalas, sík vagy térbeli rácshálók) tervezett hálózat
(a) egyszerű, véletlen jellegű
pontkiosztás,
(b) egyenletes kiosztás,
(c) rétegzett, random jellegű
kiosztás
(d)
kétszintű
pontkiosztás
(elsődlegesen véletlenszerűen
meghatározott
szakaszokon
belül azonos számú helyet
jelölünk ki).
3. Mikor mérjünk?
(mintavételi gyakoriság)
A mintázás gyakoriságnál az időbeli változások léptéke szabja meg a
szükséges mérésszámot. Alapelv, hogy a mérést annál gyakrabban
kell végezni, minél változékonyabb a vizsgálandó jellemző.
Azonos időközönkénti mintázás:
Jól szervezhető,
A mérés szempontjából kedvezőtlen időszakok nem maradnak ki a
mintasorozatból,
Reprezentativitást biztosítja, ha a ha a mintavételek közti idő hossza a
változás időléptékénél rövidebb.
Rétegzett mintavételezés:
Sztochasztikusan változó, nem egyenletes eloszlás esetén a kis
valószínűségű (pl. rövid idejű, extrém) események méréséhez nagyon
gyakori, észlelésre lenne szükség, ami a költségeket nagyon
megnövelné.
A mintázandó időszakokat az időbeli változékonyság szerint elkülönítjük,
időszakonként eltérő mintázási stratégiát alkalmazva.
4. Hogyan mérjünk?
• Hogyan történjen a mintavétel? Szükség van-e speciális eszközre
(pl. mélységi mintavevő, szivattyú, talajfúró, stb.)
• Milyen mennyiségű (térfogatú) mintára van szükség az analitikai
vizsgálatokhoz?
• Milyen előzetes kezelést kell alkalmazni (szűrés, tartósítás) annak
érdekében, hogy elkerüljük a minta a szállítás közben történő
változását?
5. Hogyan tároljuk és dolgozzuk fel a mérési eredményeket?
(adatbázis, térinformatikai rendszerek)
• Adatbázis felépítése
• Adatbázis kezelő szoftver
• Megjelenítés (idősor, térkép)
• Elemzés (statisztika)
• Exportálás más alkalmazásokhoz
• Nyilvánosság, hozzáférés biztosítása
Adatok nyilvántartása, adatbázisok
• VM törzshálózati adatbázis (KGI, VITUKI) –
2006-ig
• OKIR
– Térinformatikai megjelenítés
– Hozzáférhetőség (web)
• EU WISE (Európai Víz Információs Rendszer)
• EPER/PRTR (European Pollution Emission
Register)
A kockázatos vizek számának megoszlása a tagállamok
2004 évi, a VKI teljesítéséről szóló jelentései alapján
(sötét: kockázatos, középkék: bizonytalan (pl. adathiány), világos: a
jó állapotnak megfelel)
KOI (mg/l)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Átlag
Maximum
AL AT BA BE BG CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE
Nitrát (mg/l)
IT LT LV MK NL PL PT RO RS SE SI SK 29
állam
átlaga
15
Átlag
12
Maximum
9
6
3
0
AL AT BA BE BG CH CZ DE EE ES FI FR GB GR HR HU IE
Összes P (mg/l)
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
IT LT LU LV MK NL NO PL PT RO RS SI SK 30
állam
átlaga
Átlag
Maximum
AL AT BA BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MK NL NO PL PT RS SE SI SK 34
állam
átlaga
E
U
R
O
W
A
T
E
B
A
S
E
TAVAK –FÜRDŐVÍZ MINŐSÉG
Tagállam
Belgium
Bulgaria
Czech Rep.
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United K.
EU átlag
Összes
Ajánlott
Kötelező
Határértéknek
kijelölt határértéknek határértéknek
nem felelt
fürdővíz
megfelelt
megfelelt
meg
db.
db.
%
db.
%
db.
%
75
33
44
58
77.3
14
18.7
3
3
100
3
100
0
0
188
102
54.3
137
72.9
16
8.5
113
95
84.1
109
96.5
2
1.8
1588
1217 76.6 1462 92.1
67
4.2
38
26
68.4
37
97.4
1
2.6
9
6
66.7
9
100
0
0
6
3
50
4
66.7
2
33.3
174
66
37.9
152
87.4
12
6.9
1339
719
53.7 1237 92.4
100
7.5
777
430
55.3
510
65.6
2
0.3
232
182
78.4
220
94.8
5
2.2
70
33
47.1
69
98.6
0
0
20
9
45
17
85
0
0
238
128
53.8
188
79
12
5
555
324
58.4
540
97.3
10
1.8
268
195
72.8
262
97.8
6
2.2
257
109
42.4
204
79.4
36
14
92
40
43.5
86
93.5
1
1.1
18
6
33.3
16
88.9
2
11.1
38
29
76.3
33
86.8
3
7.9
266
209
78.6
259
97.4
4
1.5
441
301
68.3
421
95.5
7
1.6
11
5
45.5
11
100
0
0
6816
4270
62.6
644
88.7
302
4.4
Fürdővíz minőség a 76/160 EGK irányelv
követelményei szerint a Fekete-tenger régióban
9. ábra: Fürdővizekre vonatkozó követelmények teljesítése

similar documents