Diploma_presentation

Report
Дипломна робота на тему:
«Роль банків в активізації
міжнародної економічної діяльності
вітчизняних підприємств»
Виконала студентка групи ММЕ – 32
Матвійчук В.С.
Керівник дипломної роботи: к.е.н., доцент
Дудченко В.Ю.
Обґрунтування актуальності дослідження
Банківське обслуговування та
кредитування суб’єктів МЕД необхідна умова реалізації
міжнародних економічних відносин та
активізації міжнародної діяльності
вітчизняних підприємств
Загострення
конкуренції на
міжнародних
ринках
Удосконалення
механізмів
банківського
обслуговування та
фінансування
вітчизняних
суб’єктів МЕД
Мета дипломної роботи
Об’єкт дослідження
Предмет дослідження
вивчення
теоретичних
засад
банківського
обслуговування та фінансування міжнародної
економічної діяльності та розробка практичних
рекомендацій щодо оптимізації впливу банків на
міжнародну економічну діяльність вітчизняних
підприємств
система
економічних
відносин
зумовлених
механізмами банківського обслуговування та
фінансування міжнародної економічної діяльності
підприємств України
удосконалення методологічних та практичних
аспектів банківських механізмів обслуговування та
кредитування вітчизняних підприємств як чинника
оптимізації впливу банків на їх міжнародну
економічну діяльність
Завдання дослідження
дати загальну характеристику теоретичних засад банківського
обслуговування міжнародної економічної діяльності підприємств,
включаючи особливості зарубіжного досвіду участі банків у міжнародній
економічній діяльності;
проаналізувати фінансово-господарську та міжнародну діяльність ПАТ
«Укрексімбанк», провести оцінку операцій та послуг банку з кредитування
та фінансування міжнародної економічної діяльності вітчизняних
підприємств;
визначити основні напрямки вдосконалення основ банківського
обслуговування та кредитування підприємств при здійсненні міжнародних
операцій та розробити практичні рекомендації щодо оптимізації впливу
банків на міжнародну економічну діяльність вітчизняних підприємств;
дослідити стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в філії
АТ «Укрексімбанк» в м. Сумах шляхом оцінки системи управління
охороною праці, аналізу небезпечних і шкідливих факторів умов праці,
оцінки стану безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Власне визначення поняття
“ забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства ”
Забезпечення міжнародної економічної діяльності
підприємства – це система умов, способів, методів,
сформованих в межах реалізації сукупності механізмів
та дій, якими керується підприємство при здійсненні
міжнародної економічної діяльності.
Основні складові забезпечення
міжнародної економічної діяльності підприємств
Складові забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства
Нормативно –
правове
забезпечення
Державне регулювання МЕД
Принципи МЕД
Інструменти регулювання МЕД
Інформаційне
забезпечення
Джерела зберігання та розповсюдження інформації
Принципи інформування
Технічні та технологічні елементи
Транспортне
забезпечення
Економічні, комерційно-правові та організаційні дії
Методи управління транспортними операціями
Механізм фінансового забезпечення МЕД
Фінансове
забезпечення
Форми міжнародних розрахунків при здійсненні МЕД
Система та механізм фінансування міжнародної торгівлі
Відображення ролі банків
у міжнародній економічній діяльності підприємств
Активізація ролі
банків у МЕД
підприємств
Фінансове
забезпечення
МЕД підприємств
Кредитування
Обслуговування
Інституційні та змістові особливості
зарубіжної практики обслуговування МЕД підприємств
США
(Ексімбанк)
Японія
Сприяння фінансуванню експорту
товарів та послуг на міжнародних ринках
(Ексімбанк)
Велика Британія
(Департамент гарантії
експортних кредитів)
Франція
(Центральний банк,
Банк зовнішньої торгівлі )
Німеччина
(Консорціум
комерційних банків (АКА)
Кредитна установа
для відбудови (KfW))
Данія
(“Ден Данске Бенк”)
Надання підтримки
фінансування експортно – імпортних операцій
Застосування змішаних кредитів
(кредитування кількома установами)
Фінансування АКА німецьких експортних угод;
Фінансування KfW експорту німецьких виробів
довгострокового інвестування, телекомунікацій,
продукції авіа- та суднобудування, пов'язані з ними
інжинірингові послуги, фінансові консультації
Розгалуженість мережі національних
та зарубіжних власних відділень
Основні показники діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”
100,000,000
250,000
90,000,000
80,000,000
200,000
70,000,000
60,000,000
150,000
50,000,000
40,000,000
100,000
30,000,000
20,000,000
50,000
10,000,000
0
0
2014
2013
Власний капітал
2012
Зобов'язання
2011
Активи
2010
Прибуток
Основні показники діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005
2006
2007
2008
2009
Частка депозитів банку в банківській системі країни
2010
2011
2012
2013
Частка кредитів банку в банківський системі країни
2014
Показники міжнародної діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”
Галузева структура іноземних кредитів, оформлених ПАТ «Укрексімбанк»,
2013 рік
енергетика
3%
легка та харчова
промисловість
2%
транспорт, телекомунікації
та інформатика
6%
охорона здоров'я
17%
металургійна
промисловість
11%
інші галузі
10%
агропромисловий комплекс
51%
Показники міжнародної діяльності ПАТ “ Укрексімбанк ”
Іноземні кредити, оформлені
ПАТ «Укрексімбанк» у розрізі країн-кредиторів, %
Італія, Франція, Японія,
Іспанія та інші 16 %
ЄС
6%
ФРН
43%
США
35%
Ідентифіковані в ході дослідження проблеми
Недостатнє інформування суб'єктів
господарювання щодо спектру
можливостей банківського
обслуговування та фінансування
міжнародної економічної діяльності
Недостатня
розгалуженість
кореспондентських
відносин з іноземними
банками
Обмеженість власних ресурсів
банку та бюджетного
фінансування вітчизняних
підприємств МЕД
Недостатні обсяги кредитування через
високі ризики та низьку
кредитоспроможність вітчизняних
підприємств
Відсутність спеціальних
механізмів кредитування виробників
експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції
Напрями удосконалення організаційної основи
обслуговування та кредитування
ПАТ «Укрексімбанк» суб’єктів МЕД
Напрями удосконалення організаційної основи
банківського обслуговування та кредитування
МЕД вітчизняних підприємств
ПАТ «Укрексімбанк»
Удосконалення маркетингової політики
(впровадження механізмів заохочення розміщення
валютної виручки позичальниками-експортерами на
депозитах)
Використання пільгових ставок або механізму
компенсацій процентних ставок по операціях з
кредитування експортоорієнтованих підприємств
Удосконалення
організаційної структури
Розширення
кореспондентських відносин
з банками країн базування
основних торговельних
партнерів клієнтів банку
Надання підприємствам консалтингових послуг з оцінки надійності потенційних
партнерів при виході на нові ринки
Основні аспекти створення та реалізації
спеціалізованої системи кредитування
експортоорієнтованих підприємств АПК України
Реалізація
проекту в рамках
ПРЕ - 2
Передекспортне
та постекспортне
кредитування
Зменшення
ризиків
неповернення
кредитних коштів
Мета проекту:
сприяння
розвитку
експортного
сектору
України
Переваги для
підприємств:
- кредити
пов'язані з
окремими
етапами МЕД;
- використання
акредитивної
форми
розрахунків
Шляхом:
1) вжиття
заходів зі
зменшення
ризикованості
2) надання
переваги
окремим
категоріям
підприємств
АПК
Відбір підприємств
– експортерів
галузі АПК
Шляхом:
ранжування
підприємств
згідно
основних
критеріїв
відбору
Форма критеріїв відбору
експортоорієнтованих підприємств галузі АПК
№
Товар 1
Товар N
1
Насиченість внутрішнього ринку країни:
- надлишок товару – 10-7 балів;
- рівновага попиту і пропозиції – 6-3 балів;
- дефіцит товару – 2-0 балів.
КБ
КБ
2
Важливість підприємства-експортера для регіону:
- стратегічне підприємство – 10-7 балів;
- середньої важливості – 6-3 балів;
- рядове підприємство – 2-0 балів
КБ
КБ
КБ
КБ
3
Критерії
Пріоритетність товарних груп для регіону:
- зернові культури – 10 балів;
- продукція борошномельно-круп’яної промисловості – 9 балів;
- насіння і плоди олійних культур – 8 балів;
- м'ясо та їстівні продукти – 7 балів;
- овочі – 6 балів;
- молоко та молочні продукти, яйця птиці, мед – 5 балів;
- їстівні плоди та горіхи – 4 бали;
- кава, чай – 3 бали;
- шелак природний – 2 бали;
- рослинні матеріали для виготовлення – 1 бал;
- живі тварини – 0 балів.
№
Критерії
Товар
Товар N
КБ
КБ
КБ
КБ
КБ
КБ
КБ
КБ
Фінансовий стан підприємства-експортера:
4
- високо прибуткове підприємство – 10-7 балів;
- підприємство з середніми прибутками – 6-3 балів;
- низькорентабельне чи збиткове підприємство – 2-0 балів.
Період існування підприємства:
5
- понад 5 років – 10-7 балів;
- від 3 до 5 років – 6-3 балів;
- від 1 до 2 років – 2-0 балів
Досвід роботи керівника на даній посаді на підприємстві:
6
- 2 роки або більше – 5-3 балів;
- менше 2 років – 2-0 балів
Рівень ризику співпраці з підприємством:
7
- низький – 10-7 балів;
- середній – 6-3 балів;
- високий – 2-0 балів
№
Критерії
Товар 1 Товар N
Якість обслуговування основного боргу та нарахованих відсотків
за попередніми кредитами, отриманими підприємством в будьякому вітчизняному банку:
8
9
- користувалось кредитами та погашало своєчасно – 5 балів;
- користувалось кредитами та погашало з порушеннями графіку
повернення кредитних коштів до 7 днів – 4 бали;
- порушення графіку від 8 до 90 днів – 3 бали;
- порушення графіку від 90 до 180 днів – 2 бали;
- порушення графіку понад 180 днів – 1 бал;
- раніше не користувалось кредитами – 0 балів
Наявність простроченої кредитної заборгованості перед будьяким українським банком:
КБ
КБ
КБ
КБ
ЗКБ
ЗКБ
- відсутня прострочена кредитна заборгованість – 5 балів;
- заборгованість по кредиту прострочена до 7 днів – 4 бали;
- прострочена заборгованість від 8 до 90 днів – 2 бали;
- прострочена заборгованість від 90 до 180 днів – 1 бал;
- прострочена заборгованість понад 180 днів – 0 балів
Загальна кількість балів
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
в ПАТ “ Укрексімбанк ”
Система управління
охороною праці
Аналіз небезпечних і
шкідливих факторів
умов праці
Безпека в
надзвичайних
ситуаціях
• організація ОП
здійснюється
службою охорони
праці, що розробляє
основні положення
та контролює їх
виконання;
• обов'язкове
проведення
інструктажів.
• умови праці в банку
є оптимальними;
• існує перелік робіт з
підвищеною
небезпекою;
• випадки
травматизму та
професійних
захворювань
відсутні.
• приміщення
ПАТ «Укрексімбанк»
відноситься до класу
В – пожежо –
небезпечні;
• основні вимоги щодо
пожежної безпеки в
банку дотримано.
Дякую за увагу.
Матвійчук В.С. ММЕ - 32

similar documents