14.PREDAVANJE KOOPERACIJA LOGISTI*KIH PODUZE*A

Report
14.PREDAVANJE
KOOPERACIJA LOGISTIČKIH PODUZEĆA
MEĐUNARODNI LOGISTIČKI SUSTAVI
POSLOVNA LOGISTIKA U NOVIM KONCEPCIJAMA
MANAGEMENTA
KOOPERACIJA LOGISTIČKIH PODUZEĆA
Kako bi shvatili mogućnosti i potrebe kooperacije logističkih
poduzeća, odnosno stvaranja međuorganizacijskih logističkih
sustava, potrebno je utvrditi granice pojedinih podsustava,
odnosno dodirne točke, ili presječna mjesta tih podsustava
(logističkih sustava međusobno i logističkih i drugih sustava).
Ciljevi su kooperacije kvalitetnija dobavna i opskrbna usluga.
Naime ubrzanje toka dobara utječe ne samo na sniženje
troškova vezivanja kapitala, nego i na skraćivanje vremena
dobave (vremena opskrbe).
Dodirne točke logističkih sustava
Jezgru logističke koncepcije predstavlja oblikovanje dodirnih
točaka između logističkih podsustava, budući da se
logistički problemi rješavaju na temelju sustavne postavke.
Dodirne točke logističkih podsustava su:
Dodirne točke prvoga reda. (Na njih se ukazalo kod obrade
izvršavanja narudžbi)
Dodirne točke drugoga reda .(Na njih se ukazalo kod
obrade odnosa logistike s drugim funkcijama u poduzeću i u
obradi logistike u višedimenzionalnoj organizacijskoj
strukturi poduzeća).
Dodirne točke trećega reda su međuorganizacijske i odnose
se na prelaženje granice poduzeća.
Međuorganizacijski odnosi
Međuorganizacijski odnosi mogu biti:
- s pretežno jednako usmjerenim interesima ( normalni
poslovni odnosi, stvaranje kooperaije, koncerna i fuzije),
- s pretežno suprotno usmjerenim interesima - kod
suprotno usmjerenih interesa razvijaju se konkurencije i
konflikti.
Razine kooperacije
- kooperacija poduzeća u logistici može se pozitivno odraziti
na postizanje mnogih ciljeva poduzeća.
No, taj se pozitivni učinak može postići samo ako se uvede
podesno upravljanje konfliktima (menadžment konflikata) za
rješavanje neizbježnih konflikata između kooperacijskih
partnera.
Učinci kooperacije u logističkom kanalu jesu:
- kooperacija može doprinositi i postizanju cilja sigurnosti.
- kooperacija omogućuje smanjivanje vezanog, kapitala.
- sama kooperacija se može ostvariti ne samo zbog
smanjivanja troškova, nego i zbog boljega izvršavanja
logističkih učinaka.
MEĐUNARODNI LOGISTIČKI SUSTAVI
Međunarodna logistika sadrži logističke narudžbe i logističke procese
međunarodno aktivnih poduzeća.
Međunarodna logistika se temelji na logističkoj koncepciji i na
međunarodnom menadžmentu.
Kod međunarodne logistike točka isporuke i točka prijama ne nalaze
se u istoj zemlji. To znači da se kod međunarodne logistike radi o
planiranju, ostvarivanju i kontroliranju tokova informacija i tokova
proizvoda koji prelaze nacionalne granice.
Međunarodni logistički sustav bavi se fizičkim kretanjem proizvoda
između proizvođača i konačnih kupaca .
Za oblikovanje međunarodnog logističkog sustava vrijede opći i
posebni uvjeti.
Opći uvjeti za oblikovanje međunarodnog logističkog sustava su:
- transportne udaljenosti,
- transportna sredstva,
- ustanove,
- dokumenti,
- informacije…
U posebne uvjete pripadaju:
- pravni uvjeti,
- administrativni uvjeti,
- tehnički uvjeti,
- infrastrukturni uvjeti,
- uvjeti kulturnog nasljeđa…
Posebnosti hrvatskog gospodarstva
U gospodarstvu Republike Hrvatske tek treba uslijediti faza
ekspanzije, naslijeđeno stanje iz bivšeg gospodarskog sustava
upućuje na zaključak o potrebi uvođenja poslovne logistike
zbog potrebne uštede oskudnih resursa i mogućnosti potreba
racionalizacije.
Republika Hrvatska se nalazi na dobrom geoprometnom
položaju (sjecište važnih cestovnih, željezničkih, brodskih i
zračnih pravaca).
Prema procjenama udio logističkih troškova u finalnoj cijeni
proizvoda u Republici Hrvatskoj veći je od 40%.
POSLOVNA LOGISTIKA U NOVIM
KONCEPCIJAMA MANAGEMENTA
Potrebe restrukturiranja poduzeća
O potrebi restrukturiranja govori se onda kada poduzeće
zapadne u teškoće. U tokove restrukturiranja moraju se
uključiti svi dijelovi i sve organizacijske jedinice poduzeća.
Radi se o novom planiranju poduzeća, u kojem
rukovoditelji moraju definirati glavne pravce i načela za
sve aktivnosti poduzeća, kao trajne okvire djelovanja.
Cilj restrukturiranja je stalno poboljšanje efikasnosti i
proizvodnosti internih tokova sve do zadovoljenja
potreba kupaca, povišenja fleksibilnosti i tržišnih udjela.
Uže shvaćanje restrukturiranja odnosi se na manja,
kratkoročna povišenja efikasnosti. Tu se radi o malim
ulaganjima, brzom postizanju efikasnosti i ponavljanja
tog procesa. Ovakvo shvaćanje racionalizacije nije
dovoljno za izlazak poduzeća iz krize.
Koncepcija upravljanja poslovima
U razvijenim tržišnim gospodarstvima govori se o
potrebnim procesima promjena:
a) Restrukturiranja. O potrebi restrukturiranja govori se
onda kada poduzeće zapadne u teškoće. U tokove
restrukturiranja moraju se uključiti svi dijelovi i sve
organizacijske jedinice poduzeća. Radi se o novom
planiranju poduzeća, u kojem rukovoditelji moraju
definirati glavne pravce i načela za sve aktivnosti
poduzeća, kao trajne okvire djelovanja.
b) Cjelovitog oblikovanja procesa. Provodi se da bi se
radikalno poboljšali događaji u poduzeću. Uspostavljaju
se procesi koji proizlaze iz strategijskih ciljeva poduzeća.
Ovdje se zapravo radi o srednjoročnim poboljšanjima.
c) Revitalizacije. Pretpostavlja postizanje klime koja
omogućuje stvaranje budućnosti na temelju inovativnih
rješenja te stalno učenje pored potrebnih organizacijskih
i sustavnih pretpostavki.
Cilj svih promjena je u stalnom poboljšanju efikasnosti i
proizvodnosti internih tokova sve do zadovoljavanja
potreba kupaca, povišenja fleksibilnosti i tržišnih udjela.
Razvoj koncepcije upravljanja procesima
Kod cjelovitog oblikovanja procesa i upravljanja
procesima važno je da su učinci procesa usmjereni na
tržišne zahtjeve.
Koncepciju upravljanja procesima potrebno je uvesti tada
kada tzv. lanci stvaranja vrijednosti višu nisu pregledni i
kada poduzeće više nema mnogo koristi od svojih glavnih
znanja i sposobnosti i kada nedostaje upravljačke
sposobnosti.
Zbog toga se mora osigurati stalni razvoj glavnih znanja i
sposobnosti.
Sastavnice koncepcije upravljanja procesima
Koncepcija upravljanja procesima polazi od toga da glavnu
ulogu u promatranju događaja u poduzeću ne igraju više
odjeljenja i funkcije, nego procesi.
Upravljanje procesima obuhvaća planske, organizacijske i
kontrolne postupke za ciljno upravljanja lanca stvaranja
vrijednosti s obzirom na kvalitetu, vrijeme, troškove i
zadovoljstvo kupaca.
Koncepcija upravljanja procesima zasniva se na 4 posebne
koncepcije:
- zadovoljstvo kupaca - odnosi se na identifikaciju potreba i
želja kupaca, te na zadovoljenje identificiranih želja i
posebnosti kupaca,
- koncepcija kvalitete - razvila se sve do cjelovitoga
upravljanja kvalitetom,
- upravljanja vremenom - radi se o tzv. protočnom vremenu,
to je ono vrijeme koje protekne između događaja koji izaziva
proces i raspoloživosti proizvoda ili usluga za kupce,
- troškovi procesa - radi se o obuhvaćanju svih troškova
nekoga procesa.
Novo oblikovanje (redizajniranje) i kontinuirano
poboljšanje poslovnih procesa
U upravljanju procesima može se govoriti o:
-kontinuiranom (stalnom) poboljšavanju procesa optimiziranju aplikacija,
- novom oblikovanju (redizajniranju) procesa.
Kada se radi o novom oblikovanju poslovnih procesa
razlikuju se dva pravca djelovanja:
- smanjenje volumena procesa kojem je cilj poboljšanje
efikasnosti procesa (“obavljanje stvari na pravi način”),
- novo određivanje specifikacije outputa radi poboljšanja
efikasnosti (učinkovitosti) procesa (obavljanje pravih
stvari).
Poslovna logistika u novim koncepcijama
managementa
Inovativni menadžment kao suvremena koncepcija
financijskog menadžmenta ne polazi od prošle i sadašnje
uspješnosti poduzeća već predviđa i mjeri, odnosno
upravlja vrijednošću u budućnosti na temelju inovativnih
postupaka toga mjerenja.
Budući da se uvjeti u okolini poslovnog sustava brzo
mijenjaju, njegova organizacija mora biti fleksibilna na
promjene, on mora stalno učiti, težiti izazovu, mijenjati,
stvarati budućnost.

similar documents