Cvičenie č.6

Report
1. Technologický postup výroby ohýbaného výlisku
Cvičenie č.6
Ohýbanie
 technologický proces, pri ktorom vplyvom
pôsobenia ohybového momentu systémom
dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru
polotovaru
 Východiskovým polotovarom pre ohýbané
súčiastky sú plechy, tyče, profily
Ohýbanie na lisoch
 Patrí k plošnému tvárneniu
 Nástrojom je ohýbadlo, ktoré vkladáme do lisu
 Pohyblivá časť vykonáva priamočiary pohyb
Materiál sa tvárni v nástroji, ohýbadle,
ktorého pohyblivá činná časť vykonáva
priamočiare pohyby
 Takéto ohýbanie sa v priemyselnej výrobe
uskutočňuje na mechanických lisoch resp. na
špeciálnych ohýbacích strojoch – ohýbačkách

Medzný polomer ktorý výlisok znesie bez
porušenia celistvosti
 Ak prestane na ohýbaný materiál pôsobiť
deformačná sila, pružná deformácia má
snahu vrátiť materiál do polohy, keď pružná
deformácia je nulová

Odpruženie
 Sa prejaví zmenou uhla ohybu o hodnotu ß a o
tento uhol je potrebné zmeniť uhol ohýbacej
čeľuste, aby hotová súčiastka mala požadovaný
uhol ohybu
Pre makké materiály uhol odpruženia sa
pohybuje od 1 – 2⁰
 pre stredne 2 – 4⁰
 tvrdé materiály až 10⁰


Hodnoty minimálnych polomerov ohybu sú
uvedené v materiálových listoch a normách STN
41 0001 až STN 41 1808
Ohýbaný polovýrobok sa považuje za nosník,
spočívajúci na dvoch podperách vo
vzdialenosti „l“ zaťažený silou „F“ uprostred
 Silu treba zväčšiť o celkové trenie pracovných
častí ohýbadla súčiastky, ktoré prakticky
dosahujú hodnoty aź 1/3 F


Z toho ohýbacia sila bude


Keď uvažujeme celkové trenie rovnajúce sa
1/3 bude:
Keď uvažujeme súčasné kalibrovanie
materiálu, treba ešte pripočítať silu
S – plocha vyrovnávaného materiálu
q – špecifický tlak na vyrovnanie

Celková sila bude

Ohýbacia práca sa určí zo vzorca
Praskanie materiálu
 Vplyvom spevňovania ocele vzrastajú na
vonkajšej vrstve ťahové napätie spolu so
zväčšovaním pohybu
 Pri určitej kritickej hodnote polomeru ohybu
R/s sa súdržnosť materiálu poruší a vzniknú
trhliny prebiehajúce od vonkajšieho povrchu
sčiastky do materiálu
Deformácia priečneho prierezu
 Pri ohýbaní sa priečny profil tyčového
materiálu pravouhlého štvoruholníka mení sa
lichobežník a dodatočne sa zakrivuje v
priečnom smere
 Najväčšie zmeny tvaru nastávajú pri ohýbaní
tenkostenných profilov
 Veľká deformácia nastáva najmä pri voľnom
ohybe rúrok, ktorých prierez sa splošťuje
Tvorenie vĺn
 Pri ohýbaní predmetov s tenkými stenami sa
steny môžu zvlniť v stláčanej oblasti
Tvorenie vĺn možno pri ohybe zabrániť
použitím:
a) dodatočnej pozdĺžnej ťahovej sily pri
ohýbaní
b) bočným pritláčaním materiálu k nástroju
[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby ,
elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia, zlievárenstva
a zvárania , Alfa. ,Bratislava 1988, 063-563-87 TTZ ,
832s.
[3] STROJARSKA TECHNOLOGIA: Dostupný na WWW:
<http://www.strojarskatechnologia.info/21ohybanie-na-lisoch-princip-a-pouzitie/> [online]
[26.1.2013]
[4] Copper Alliance: Dostupný na WWW:
<http://www.medportal.sk/aktuality/trubky-vtzb/ohybacky-ohybani-medenych-trubek> [online]
[26.1.2013]

similar documents