OKULÖNCES* E**T*M ALAN ve ALMAYAN *LKÖ*RET*M B*R*NC

Report
OKULÖNCESİ EĞİTİM ALAN
ve ALMAYAN İLKÖĞRETİM
BİRİNCİ SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL
BECERİ DÜZEYLERİ
FSM
Feyza TOKER
Sümeyye DUMAN
Maide GÖKER
HİPOTEZ
• Okul öncesi eğitim alan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin
sosyal beceri düzeyleri okulöncesi eğitim almayan ilköğretim
birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir.
Bu Konuyla İlgili Daha Önce
Yapılmış Benzer Araştırmalar
•
Atılgan (2001) çalışmasında okul öncesi eğitim alan ve
almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal beceri
özelliklerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi
eğitim alan öğrencilerin okul öncesi eğitim almayan
öğrencilere göre daha olumlu bireysel özelliklere sahip olduğu
ve yüksek sosyal beceri özellikleri sergilediği ortaya konmuştur.
•
Berrueta Clement ve diğerlerinin 1984 yıllında 7 okul
öncesi eğitim kurumunda yaptıkları araştırmada: okul öncesi
eğitimin gelecekteki okul başarısını olumlu yönde etkilediğine
ulaşılmıştır.
•
Özbek ve arkadaşları(2003) okul öncesi eğitim alan ve
almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal gelişim
düzeylerini öğretmen görüşüne dayalı olarak incelemiş.
ÖRNEKLEM
• Bu araştırmanın çalışma grubu;
• Keykubat İlkokulu
• Turgut Özal İlkokulu öğrencilerden 55 kişiye uygulanmıştır.
•
•
•
•
Kız= 30
Okulöncesi eğitim alan = 22 Almayan= 8
Erkek=25
Okulöncesi eğitim alan=20 Almayan=5
Veri Toplama Aracı
• Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.
• Örnekleme alınan okullar bizim kolay ulaşabileceğimiz uygun
örnekleme yöntemi ile seçildiği için örneklemdeki okullar
ziyaret edilmiş ve anket yerinde doldurulmuştur.
• Anket 27 maddeden oluşmaktadır.
• Ölçeğin başında demografik bilgiler olarak cinsiyet eklenmiştir.
• Anketimizi 4 alt kategoride tanımladık. Bu kategoriler:
•
•
•
•
Akademik Başarı
Arkadaşları ile İletişim
Öğretmenleri ile İletişim
Temel Beceri Düzeyi
• Anket 3’lü dereceleme formatında (iyi=1, orta=2, kötü=3)
yapılmıştır.
1,2,3,4,5,6,7
Akademik Başarı
8,9,10,11,23
Öğretmenleri ile İletişim
12,13,14,15,16
Arkadaşları ile İletişim
17,18,19,20,21,22,24,25
Temel Beceri
Veri Toplama Süreci
• Anket, belirlediğimiz ilkokullardaki birinci sınıf öğretmenlerine
uygulandı.
• Öğretmen sınıfındaki her öğrenci için tek tek anketi uyguladı.
Pilot Uygulama
• Araştırmamızın pilot uygulaması Selçuk Karakimseli
İlkokulu’nda öğretmen yardımıyla 30 öğrenciye uygulanmıştır.
• Pilot uygulama sonunda aldığımız sonuçlara göre anketimizde
bazı değişikler yaptık.
Güvenirlik
• Anketimizin güvenirliğini ölçmedik çünkü anketi çocuklara
uygulamamıza izin verilmediği için öğrencilerin öğretmenleri
her çocuk için anketi ayrı ayrı yaptı. Bu durumda güvenirliğimiz
düşük olacağı için ölçmedik.
Kapsam Geçerliği
• MEB’in okulöncesi eğitim amaçları doğrultusunda soru havuzu
oluşturularak MKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine ve
ilköğretimde görev yapan öğretmenlere sunulmuştur. Gelen
eleştiriler ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.
VERİ ANALİZİ
Akademi
Cinsiyet
N
Mean Rank
Okulöncesi eğitim alan
42
28,60
Okulöncesi eğitim almayan
13
26,08
Total
55
Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine
göre kız ve erkek öğrencilerin okulöncesi eğitim alıp
almama durumları arasında istatistiksel açıdan
(Z=-,574; p=,566) anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Cinsiyet
N
Mean
Std. Deviation
Kız
30
1,2667
,44978
Erkek
25
1,2000
,40825
t
p
,571
,251
Akademi
Tablo incelendiğinde okulöncesi eğitim alan ve almayan
öğrencilerin cinsiyete göre aralarında anlamlı farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla hesaplanan t değeri (t=.571; p>0,05)
gruplar arasında okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrenciler
açısından anlamlı bir farklılaşma olmadığını göstermektedir.
Akademi
Arkadaşları ile İletişim
N
Mean Rank
Okulöncesi eğitim alan
42
33,00
Okulöncesi eğitim almayan
13
11,85
Total
55
Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine
göre okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin
arkadaşları ile iletişimleri arasında istatistiksel açıdan
(Z=-,6,226; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.
Akademi
Öğretmeni ile İletişim
N
Mean Rank
Okulöncesi eğitim alan
42
33,86
Okulöncesi eğitim almayan
13
9,08
Total
55
Tablo incelendiğinde Mann Whitney U testine
göre okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin
öğretmenleri ile iletişimleri arasında istatistiksel
açıdan (Z=-6,605; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.
Akademi
Temel Becerileri
N
Mean Rank
Okulöncesi eğitim alan
42
34,37
Okulöncesi eğitim almayan
13
7,42
Total
55
Tablo incelendiğinde Mann Whitney U
testine göre okulöncesi eğitim alan ve almayan
öğrencilerin temel becerileri arasında istatistiksel
açıdan (Z=-6,986; p=,0,00) anlamlı farklılık vardır.
Akademi
Akademik Başarı
N
Mean Rank
Okulöncesi eğitim alan
42
34,45
Okulöncesi eğitim almayan
13
7,15
Total
55
Tablo incelendiğinde Mann Whitney U
testine göre okulöncesi eğitim alan ve almayan
öğrencilerin akademik başarıları arasında
istatistiksel açıdan (Z=-5,424; p=,0,00) anlamlı
farklılık vardır.
Sonuç ve Değerlendirme
• Yapılan anket sonucunda hipotezimiz desteklenmiş olup
okulöncesi eğitim alan öğrencilerin sosyal beceri
düzeyleri okulöncesi eğitim almayan öğrencilerin sosyal
beceri düzeylerine göre daha yüksek çıkmıştır.
Öneriler
• Anketimizi birinci sınıf öğrencilerine uygulamamıza izin
verilmediği için birinci sınıf öğretmenlerine uygulamak
zorunda kaldık bu yüzden istediğimiz sonuca ulaşamadık ve
anketin güvenirliği düşük çıktı.
• Metropolitan Testi uygulayacaktık fakat ailelerin zeka testine
fazla tepki verme ihtimalinden dolayı bu testi uygulamamıza
izin verilmedi.
• Artık okulöncesi eğitim zorunlu olduğu için okulöncesi eğitim
almayan öğrencilere ulaşmamız zor oldu.
• Bu nedenlerden dolayı arkadaşlarımıza tavsiyemiz eğer anket
yapacaksınız ilkokul, ortaokul öğrencilerine değil
ulaşılabilirliğin daha kolay olması için üniversite öğrencilerine
yapmanız daha iyi olur.
Kaynakça
• Erkan ve Kırca (2010) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi (H. U. Journal of Education)
• MEGEP çocuk gelişimi ve eğitimi (Ankara, 2009)
• Morpa yayınları Proje Temelli Okulöncesi Eğitim Programı
• Oktay, A. (1983). Okul olgunluğu. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 3089.
• Pegem akademi yayınları Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(13.baskı)
• Yazıcı, Z. (2002). Okul öncesi eğitimin okul olgunluğu üzerine
etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 155-156, 20.12.2014
tarihinde http://www..yayim.meb.gov.tr adresinden erişildi.

similar documents