Tillverkningsindustri - Konjunkturinstitutet

Report
KONJUNKTURBAROMETERN
26 april 2013
ROGER KNUDSEN
KONJUNKTURBAROMETERN
26 april 2013
Innehåll
• Barometerindikatorn
• Konjunkturbarometern Företag
• Konjunkturbarometern Hushåll
• Företagens inflationsförväntningar
ROGER KNUDSEN
KONJUNKTURBAROMETERN
26 april 2013
Barometerindikatorn
ROGER KNUDSEN
Barometerindikatorn
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
06
09
Barometerindikatorn
Economic Sentiment Indicator (EU)
4
12
60
KONJUNKTURBAROMETERN
26 april 2013
Konjunkturbarometern Företag
ROGER KNUDSEN
Tillverkningsindustri
Konfidensindikator
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
06
09
Konfidensindikatorn
Genomsnitt för 1996-2013
6
12
-50
Tillverkningsindustri
Orderingång, utfall
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
09
hemmamarknaden (nettotal)
exportmarknaden (nettotal)
7
10
11
12
-60
Tillverkningsindustri
Total orderstock
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
-50
-60
06
07
08
09
nulägesomdöme (nettotal)
8
10
11
12
-60
Tillverkningsindustri
Orderingång, förväntningar
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
06
07
08
09
hemmamarknaden (nettotal)
exportmarknaden (nettotal)
9
10
11
12
-30
Tillverkningsindustri
Produktionsvolym
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-40
-20
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
10
09
10
11
12
-40
Tillverkningsindustri
Kapacitetsutnyttjande
90
90
85
85
80
80
75
75
70
06
07
08
09
10
Nuvarande kapacitetsutnyttjande (procent)
11
11
12
70
Tillverkningsindustri
Antal anställda
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
12
09
10
11
12
-60
Tillverkningsindustri
Lönsamhet
40
40
20
20
0
0
-20
-40
-20
06
07
08
09
nulägesomdöme (nettotal)
13
10
11
12
-40
Bygg- och anläggningsverksamhet
Konfidensindikator
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
09
Konfidensindikatorn
Genomsnitt för 1996-2013
14
10
11
12
-60
Bygg- och anläggningsverksamhet
Byggandet
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
15
09
10
11
12
-60
Bygg- och anläggningsverksamhet
Orderstock
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
06
07
08
09
nulägesomdöme (nettotal)
utfall (nettotal)
16
10
11
12
-80
Bygg- och anläggningsverksamhet
Antal anställda
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
17
09
10
11
12
-60
Bygg- och anläggningsverksamhet
Förväntningar närmaste året
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
06
07
08
09
10
11
12
Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt (nettotal)
18
-80
Detaljhandel
Konfidensindikator
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
06
07
08
09
Konfidensindikatorn
Genomsnitt för 1996-2013
19
10
11
12
-30
Livsmedelshandel
Försäljningsvolym
80
80
60
60
40
40
20
20
0
-20
0
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
20
09
10
11
12
-20
Specialiserad butikshandel
Försäljningsvolymen
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
21
09
10
11
12
-60
Privata tjänstenäringar
Konfidensindikator
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
06
07
08
09
Konfidensindikatorn
Genomsnitt för 2003-2013
22
10
11
12
-30
Privata tjänstenäringar
Efterfrågan på företagens tjänster
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
23
09
10
11
12
-30
Privata tjänstenäringar
Volymen på inneliggande uppdrag
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
06
07
08
09
nulägesomdöme (nettotal)
24
10
11
12
-50
Privata tjänstenäringar
Lönsamhet
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
06
07
08
09
nulägesomdöme (nettotal)
25
10
11
12
-30
Privata tjänstenäringar
Antal anställda
40
40
20
20
0
0
-20
-40
-20
06
07
08
utfall (nettotal)
förväntningar (nettotal)
26
09
10
11
12
-40
KONJUNKTURBAROMETERN
26 april 2013
Konjunkturbarometern Hushåll
ROGER KNUDSEN
Hushåll
Konfidensindikatorn
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
06
07
08
CCI
Genomsnitt för 1993-13
28
09
10
11
12
-30
Hushåll
Makroindex
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
06
07
Makroindex
29
08
09
10
11
12
-80
Hushåll
Mikroindex
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-15
-10
06
07
Mikroindex
30
08
09
10
11
12
-15
Hushåll
Förväntningar på arbetslösheten
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
06
07
08
09
10
11
Förväntningar på arbetslösheten (nettotal)
31
12
-60
Företagens och hushållens inflationsförväntningar
4.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.0
06
07
08
09
10
11
Företagens förväntade inflation om tolv månader
Hushållens förväntade inflation om tolv månader
32
12
0.0
Sammanfattning
Indikatorer
Me de l Ma x
Barometerindikatorn
1
Min
fe b- 13
ma r- 13
a pr- 13
Lä ge t
100,0 117,2
70,9
94,8
95,4
94,1
-
8
32
- 29
-1
4
2
-
-5
14
- 39
- 10
- 10
-8
-
- 17
48
- 77
- 43
- 45
- 42
-
12
41
- 26
7
6
2
-
21
48
- 21
8
16
11
-
30,0 - 38,3
- 1,0
2,8
5,2
+
Konfidensindikatorer:
Totala näringslivet
Tillverkningsindustri
Bygg- och
anläggningsverksamhet
Detaljhandel
Privata tjänstenäringar
Hushåll (CCI)
2
4,9
KONJUNKTURINSTITUTET
26 april 2013
Uppdatering av konjunkturbilden
Jesper Hansson
Fortsatt svag global industrikonjunktur
Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin, standardiserade
avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
07
08
USA
Euroområdet
Kina
Sverige
09
10
11
12
13
-5
Fallande räntor i Europa
Statsobligationsräntor med 10-års löptid, procent,
dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde
8
8
6
6
4
4
2
2
0
10
Spanien
Tyskland
Italien
Sverige
11
12
13
0
Återhämtningen på den amerikanska
bostadsmarknaden fortskrider
Påbörjade lägenheter respektive nettotal,
säsongsrensade månadsvärden
200000
80
150000
60
100000
40
50000
20
0
00
02
04
Påbörjade lägenheter
HMI (höger)
06
08
10
12
0
Stark krona som dock försvagades märkbart efter
Riksbankens räntebesked
Nominell KIX, dagsvärden
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
08
09
10
11
12
13
90
Lägre överskott i utrikeshandeln förenlig med
starkare krona
Real växelkurs, index 1992-11-18 =100, månadsvärden
respektive nettoexport, procent av BNP, årsvärden
160
12
140
9
120
5
100
2
80
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Real växelkurs, BIS
Real KIX
Nettoexport (höger)
-2
Låg BNP-tillväxt första halvåret 2013
Index medelvärde=100, månadsvärden respektive
procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
120
3.5
110
2.0
100
0.5
90
-1.0
80
-2.5
70
00
02
04
06
Barometerindikatorn
BNP, utfall/prognos (höger)
08
10
12
14
-4.0
Arbetslösheten stiger svagt
Säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
05
07
Prognos, mars 2013
Utfall
09
11
13
5
Men fortsatt stigande sysselsättning
Tusental, säsongsrensade kvartalsvärden
5500
5500
5000
5000
4500
4500
4000
4000
3500
01
03
05
Arbetskraften
Sysselsatta
Personer i arbete
07
09
11
13
3500
Svag arbetsmarknad dämpar löneökningstakten
KL-löner i hela ekonomin
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
00
02
04
06
08
10
12
14
2.0
Riksbanken reviderade ner inflationsprognosen
KPIF, årlig procentuell förändring
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
08
09
10
11
Konjunkturinstitutets prognos
Riksbanken, februari 2013
Riksbanken, april 2013
12
13
14
15
0.0
Riksbanken sänkte räntebanan, men fler
revideringar att vänta
Procent, dags- respektive kvartalsvärden
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
08
09
10
11
12
Konjunkturinstitutets prognos
Riksbanken, februari 2013
Riksbanken, april 2013
13
14
15
16
17
0
Hushållens ökande skulder oroar Riksbanken, men
ökar nu i samma takt som disponibla inkomster
Procent av årlig disponibel inkomst, kvartalsvärden
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Skulder
Bostadsförmögenhet
50

similar documents