PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

Report
PROGRAM
PEMBANGUNAN SUKAN
 Aspek perancangan, pengelolaan dan
pentadbiran
 Pembangunan Jurulatih
Gan Yi Ting
Karen Lim Hui Chze
Loh Yi Qi
Sia Kee Hie
Vivien Ting Tien Fong
(5 PISMP SN.PJ.BC AMB JAN 2011)
Aspek perancangan,
pengelolaan dan
pentadbiran
Perancangan
Tujuan
Kebaikan
• Membantu organisasi mencapai
objektif
• Bertindak balas terhadap perubahan
dalam persekitaran yang bakal wujud.
• Berorentasikan masa depan
• Kukuhkan pengkoordinasian
keputusan
• Objektif organisasi dapat dicapai
Perancangan sukan yang
dilaksanakan
Penggubalan
kurikulum
persekolahanperkembangan
PJ
Penggubalan
kurikulum
latihan gurukejurulatihan
Pelaksanaan
program
mencungkil
bakat dan
potensi ke arah
kecemerlangan
Penubuhan
“pusat
Cemerlang”
Persediaan
menubuhkan
“Sekolah Sukan”
Penubuhan
majlis sukan
sekolah
Proses Perancangan
1
2
• Memikirkan idea yang baik
• Memilih idea yang terbaik
3
• Mengenal pasti sumber yang boleh
menyumbangkan kepada idea
4
• Menjalankan kajian yang terperinci dan
mengumpul maklumat penting
5
• Menyemak semula semua idea dan pelan
alternatif yang ada dan boleh diguna pakai
6
• Mencari dan memilih kaedah yang terbaik
untuk memulakan tindakan perancangan
7
8
• Menentukan tempoh masa yang perlu dicapai
• Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi
terlebih dahulu
9
10
11
• Menentukan struktur organisasi
• Menyediakan garis panduan yang boleh
diguna pakai sebagai contoh ketika ingin
membuat sebarang keputusan penting
panduan ini boleh digunakan
• Memikirkan kaedah pemantauan dan
pengawalan yang terbaik
12
13
14
• Memastikan rancangan ini bertulis
(Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk
panduan mereka yang terlibat
• Melaksanakan rancangan
• Menilai keberkesanan perancangan untuk
tujuan pembaikan dan rujukan di masa
hadapan
Pengelolaan
Definisi:
• Suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang untuk
melakukan serangkaian kerja dalam
mencapai tujuan tertentu.
Ciri-Ciri pengelolaan
• Masa yang diperuntukkan
• Masa latihan, pra pertandingan dan
pertandingan
• Bilangan peserta
• Jenis pertandingan
• Belanjawan yang diberi
• Menyenarai pegawai
• Kemudahan tersedia
• Kemudahan alatan yang tersedia
Skop Pengelolaan PJ & Sukan
• Proses pengelolaan
• Pembentukan ahli jawatankuasa
• Ahli jawatankuasa boleh dibentuk seperti berikut
• Ahli jawatankuasa induk
1. - Pengerusi
2. Timbalan pengerusi
3. Setiausaha
4. Penolong setiausaha
5. Bendahari
6. Ahli gabungan/majlis
• Ahli jawatankuasa kerja/kecil terdiri daripada
1. Negeri
2. Daerah
3. Individu
4. Ahli gabungan
• Jawatankuasa Pengelola adalah berperanan:
1) bertanggungjawab sepenuhnya di dalam
pengelolaan kejohanan
2) Mengadakan mesyuarat-mesyuarat
Jawatankuasa Pengelola dari semasa ke
semasa.
3) Menubuhkan dan melantik Jawatankuasa
kecil dengan mempunyai bidang tugas
khusus masing-masing.
Definisi Pentadbiran
Haji Wan Azmi Rahmli-Buku “Pengurusan
Terkini”.Sesuatu yang ditadbirkan dan merangkumi
bidang batasan yang luas (Meramal, merancanh,
mengelola, memgawal, menasihat,menyelaras,
menyelia, melatih,meniru,menurut)
Mayo(1954)- Menetapkan, menentukan dan
memperjelaskan sesuatu, menggubal dasar dan
peraturan serta memberi kepercayaan
menyelesaikan oenugasan yang berprestij tinggi.
Definisi Pentadbiran
Newman (1963), satu garis panduan yang
berpandukan gaya kepimpinan yang mampu
menyelia dan mengawal segala usaha yang
dijalankan bersama oleh individu di dalam
sebuah organisasi yang mempunyai matlamat
yang sama.
Pembangunan
Jurulatih
6 Sifat
Jurulatih
Utama:
6. Mempunyai
pelbagai
kebolehan
yang
berkaitan
1.
Berkemahiran
• Sekurangkurangnya
kemahiran
asas
5. Memiliki
Personaliti
yang disukai
2.
Berpengetahu
an
• Prihatin, suka
berjenaka,
bersemangat
•Fisiologi
senaman,penilaian,
kecederaan dsb
4. Berterus
terang
• Kemahiran
berkomunik
asi
3.
Berkeupayaan
mengelola
Pendekatan dan Gaya Jurulatih
Jurulatih
Pendekata
n
Gaya
Berorientasikan
tugas
Berorientasikan
manusia/sosial
Autokratik
Demokratik
Diktatorial
Laissez-faire
Pendekatan Kejurulatihan
 Berorientasikan Tugas
 Bertujuan dan mempunyai sifat mengarah
 Tenaga jurulatih ditumpukan pada tugas yang perlu
dilaksanakan, tugas cepat diselesaikan.
 Kurang masa komunikasi antara jurulatih dengan atlet.
 Berorientasikan Manusia atau Sosial
 Membincang masalah secara terbuka
 Atlet berpeluang membuat keputusan (objektif latihan,
strategi latihan)
 Tidak mementingkan penyelesaian tugas secara berkesan
Gaya Kejurulatihan
Gaya
Kejurulatihan
Laissez-faire
Demokratik
Elektik
Autokratik
Diktator
Laissez-faire
Kelebihan
Kelemahan
 Jurulatih sebagai individu yang
tidak menonjolkan diri,
tidak menunjukkan
kepimpinannya.
• Membenarkan
pencubaan
• Ahli pasukan mudah
idea baharu tanpa kawalan
• Atlet mempunyai
kebebasan untuk membuat
keputusan.
berputus asa, tidak
bermotivasi, bersemangat
yang rendah.
• Latihan dilaksana secara
mendadak tanpa
perancangan jangka
panjang.
Demokratik
 Jurulatih menggunakan kuasa formal (kedudukannya)
dan kuasa tidak formal apabila memimpin pasukan.
 Menggalakkan pemikiran konstuktif, mengamalkan
komunikasi yang berkesan.
Kelebihan
Kelemahan
• Memotivasikan ahli pasukan
kerana mereka diberi
peluang untuk membuat
keputusan
• Dapat memupuk semangat
setia kawan.
• Mengambil masa yang lama
untuk membuat keputusan
• Perkara-perkara kecil
mungkin sengaja dibesarbesarkan semasa sesi
perbincangan.
Autokratik / Autoritatif
 Jurulatih guna kuasa dan autoriti yang ada untuk
mengawal atlet.
 Bergantung pada keupayaan jurulatih untuk
memupuk perasaan percaya dan hormat dalam
kalangan atlet terhadap dirinya.
Kelebihan
Kelemahan
• Keputusan dibuat dengan
cepat tanpa perbincangan.
• Penerimaan ahli pasukan
terhadap sesuatu usul
membolehkan rancangan
dilaksanakan dengan cepat
dan berkesan.
• Jurulatih boleh mengawal
atlet dengan mudah
• Mewujudkan amalan ‘pak
turut’
• Ahli pasukan tidak berpeluang
untuk mengutarakan
pandangan mereka
• Program latihan ditentukan
oleh jurulatih sahaja
• Sebarang kelemahan dalam
program latihan sukar
diperbaiki.
Eklektik
 Pengalaman gaya yang berlainan dalam situasi
yang berlainan
 Horine (1991) mencadangkan jurulatih:
 Demokratik: sebagai asas kejurulatihan/pengurusan
sukan
 Laiseez-faire dan autokratik diamalkan bersamasama dengan gaya demokratik apabila situasi
memerlukan.
Jenis-jenis Jurulatih
1. Idealists
• Jurulatih yang suka memberi bimbingan dan
mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap
keupayaan atlet dan persaingan yang adil.
2. Rolling Stone
• Jurulatih yang bergerak dari satu atlet kepada
atlet lain atau pasukan kepada pasukan lain
tanpa mempunyai matlamat yang jelas.
3. Climbers
• Hanya mempunyai satu matlamat iaitu,
mencapai keputusan terbaik dalam profesion
kejurulatihan mereka.
• Mereka memiliki sedikit atau tiada etika dan
akan melakukan apa-apa sahaja untuk
menang.
4. Ambitious Coacher
• Merupakan gabungan di atas.
5. Hanger –on
• Jurulatih yang tinggal melebihi tempoh yang
ditetapkan, mereka cenderung untuk berada
di pejabat dan mereka takut akan
ketinggalan. Tetapi sebenarnya mereka tidak
lagi menikmati kerja mereka.
Kaedah Penyusunan Program
Latihan Jurulatih
1.
Menentukan Keperluan
2.
Menentukan Peringkat Program
3.
Mengenal pasti Jurulatih yang berkelayakan
4.
Merancang latihan Jurulatih
5.
Memikirkan Sumber latihan
1. Menentukan Keperluan
 Menentukan keperluan diri dalam bidang sukan.
 Mempertimbang dan memikirkan kaedah untuk
melahirkan atlit berprestasi tinggi
 Menentukan tahap kepakaran yang diperlukan.
2. Menentukan Peringkat Program
 Tentukan bilangan jurulatih yang diperlukan bagi setiap
peringkat (tempoh 5 tahun)
 Kenal pasti sumber, kemudahan, peralatan dan tenaga
pengajar yang akan melatih mereka.
3. Mengenal pasti Jurulatih yang
berkelayakan
 Melalaui persatuan sukan – supaya memberi latihan
yang teratur.
 Menyediakan kemudahan latihan.
4. Merancang latihan Jurulatih
 Merancang latihan jurulatih yang boleh diusahakan
untuk mencapai matlamat.
 Sistem latihan jurulaith memerlukan pendekatan yang
lebih sistematik
5. Memikirkan Sumber Latihan
 Penyediaan latihan seperti Kementerian Belia dan Sukan
(KBS)
 Latihan kejurulatihan = Majlis Sukan Negara (MSN)
 Bantuan latihan jurulatih di peringkat pusat = Majlis
Olimpik Malaysia
Rancangan latihan jurulatih
1.
Menentukan bentuk,jenis dan bidang pengetahuan
yang disampaikan bagi setiap peringkat latihan.
2.
Peruntukan masa yang sesuai
3.
Memastikan sumber kemudahan yang cukup dan
sesuai.
4.
Mengadakan program latihan untuk melahirkan
jurulatih yang berwibawa.
5.
Menentukan tenaga pengajar yang layak dan
berkemampuan bagi setiap tahap latihan kejurulatihan
sukan.
Pemilihan Calon Jurulatih
 Dengan adanya ciri-ciri berikut:
1.
Kecerdasan yang tinggi dan fikiran yang matang.
2.
Berpengetahuan yang luas mengenai sukan
termasuklah pertumbuhan dan perkembangan
manusia.
3.
Bermotivasi tinggi dalam bidan dan perkembangan
sukan.
4.
Berminat untuk melibatkan diri dalam sukan namun
untuk jangka masa yang panjang.
5.
Berkemahiran untuk mengajar.
Prinsip-prinsip Kejurulatihan
1.
Mempunyai kepakaran dalam bidang sukan dan dapat
membantu atlit sukan untuk mengembangkan bakat
masing-masing serta berdikari.
2.
Mengakui wujudnya perbezaan antara individu di
kalangan atlit dan sedia menyediakan latihan yang
sesuai untuk mereka dengan sentiasa memikirkan
kepentingan atlit bagi jangka masa yang panjang.
3.
Berhasrat mencapai kecemerlangan berasaskan
matlamat, pertumbuhan, perkembangan dan
pembangunan atlit.
4.
Bersifat kepimpinan melalui teladan.
5.
Berpakaian kemas dan sesuai.
Peranan Jurulatih
Guru - Menetapkan tahap pengajaran dan pembelajaran serta
merancang program aktiviti sukan berasaskan keperluan individu.
Perancang strategi dan taktik – Strategi dan kemahiran bagi
sesuatu permainan, mewujudkan suasana keadaan persekitaran
pembelajaran sukan agar membolehkan atlet belajar sendiri.
Pentadbir – mentadbir sesuatu pasukan dengan baik: merancang
latihan, mengurus pasukan, mengurus kewangan, membuat
keputusan dsb
Peranan Jurulatih
Teladan – Mematuhi peraturan, sebagai tenaga pengajar
yang memberi panduan dan bimbingan yang diperlukan
oleh atlet.
Keprihatinan – Memastikan keselamatan peralatan dan
kemudahan, membuat persediaan, menenam
kesedaran, menyediakan prosedur bantuan perubatan.
Pengerah – mencari dan mengenal pasti atlet yang
berpotensi. Perlu bersikap adil.
Soalan

similar documents