Uvod u imunski sistem

Report
DOBRO DOŠLI NA NASTAVU IZ
I M U N O L O G I J E
Katedra za IMUNOLOGIJU
Prof. dr Zorica Ramić (3643-237)
Prof. dr Vera Pravica (3643-233)
Prof. dr Dušan Popadić (3643-235) – Šef Katedre
Prof. dr Vladimir Trajković (3643-233)
Doc. dr Miloš Marković (3643-236)
Asist. dr Emina Savić (3643-235) – Sekretar Katedre
Asist. dr Vladimir Perović (3643-235)
[email protected]
Facebook nalog: Antitelija Limfocitić
Laboratorija za IMUNOLOGIJU
Pasterova 2 (u krugu KCS)
(Zelena zgrada pored heliodroma)
I sprat (suprotan ulaz od Biohemije)
P R A V I L A
Za:
• uspešno učenje
• sticanje znanja
• polaganje ispita iz Imunologije
Predmet Imunologija
• jednosemestralan, samostalan predmet
• ocena ulazi u prosek
• ukupno 45 časova tokom 15 nedelja
Seminari (20)
Predavanja (15)
Vežbe (10)
Seminari, vežbe i predavanja su celina
Podgrupe 1 i 2
Seminar 745 – 915
Predavanje 1300 – 1345
Podgrupe 3 i 4
Predavanje 1300 – 1345
Seminar 1400 – 1530
Student ima pravo da u toku nastave dva puta izostane
Student može da nadoknadi seminar u istoj nedelji u
drugoj grupi dva puta u toku semestra
Preporuka za uspešno učenje imunologije
Priprema kolokvijuma i završnog
ispita
Redovna priprema za
nastavu
Predavanja
Praktična nastava
(seminari i vežbe)
Redovno pohađanje
nastave
Literatura
Osnovna imunologija: Funkcije i poremećaji imunskog sistema
- Autori: Abbas AK, Lichtman AH, Pillai, S.
- Izdavač Data Status
- Četvrto izdanje, 2013.
Priručnik za nastavu iz Imunologije
- Autori: Nastavnici i saradnici Katedre
- Izdavač CIBID
Popunjen karton sa terminima i slikom doneti sledeće nedelje
(bodovi za aktivnost se neće dodeljivati dok se ne donese popunjen karton)
Prezentacije i autorizovan dodatni materijal
(dostupan na disku i sajtu Fakulteta)
Kontinuirano ocenjivanje
Sprovodi se kroz:
Praćenje prisustva, pripremljenosti i aktivnosti tokom
nastave (na seminarima, vežbama i predavanjima)
Kolokvijum koji se održava posle 10. nedelje nastave
Završni usmeni ispit
Način formiranja finalne ocene iz Imunologije
(maksimalno 100 bodova)
Bodovi sa usmenog ispita (do 60)
Bodovi sa kolokvijuma (do 20)
Bodovi tokom nastave (do 20)
Sticanje bodova tokom nastave
Vrednuje se:
• pripremljenost za nastavu
(ulazni testovi u vidu pismenog odgovora od nekoliko rečenica na
jedno postavljeno pitanje od 10 pitanja predviđenih za tu nedelju
- pitanja se nalaze u priručniku za nastavu )
(maksimalno 11 bodova – 1., 5., 9. i 15. nedelje se ne radi ulazni test)
• aktivnost tokom praktične i teorijske nastave
(učešće u diskusiji i odgovori na postavljena pitanja)
(maksimalno 15 bodova)
Kolokvijum u vidu testa
(posle 10. nedelje nastave)
Sastoji se od kombinacije pitanja sa 1 tačnim od 4 ponuđena odgovora,
pitanja sa dopunjavanjem i pitanja na koja se odgovara sa nekoliko
rečenica
Test se polaže sa najmanje 11 od 20 mogućih bodova
Radi se 45 minuta
-Prvi termin:
subota 21.12.2013. 8 i 9h (obavezan za sve)
Amfiteatri Patologija i Silos prema rasporedu koji će biti istaknut na seminarima
-Drugi termin: petak 27.12.2013. (Amfiteatar - Patologija u 1645h)
1. studenti koji nisu položili
2. studenti koji su bili opravdano sprečeni
(uz prethodnu pismenu molbu šefu Katedre)
Položen test nije uslov za izlazak na usmeni ispit
(student dobija ostvareni broj bodova sa kolokvijuma)
Usmeni ispit
Izvlače se tri pitanja od 20 koja su objavljena u
informatoru, po jedno iz svake grupe
(osnovna imunologija, imunopatologija, metode)
Usmeni ispit nosi maksimalno 60 bodova
Konačna ocena se dobija sabiranjem bodova sa usmenog
ispita sa bodovima sa kolokvijuma i bodovima koji se stiču
tokom nastave
Formiranje završne ocene: 51-60 bodova = ocena 6
61-70 bodova = ocena 7
71-80 bodova = ocena 8
81-90 bodova = ocena 9
91-100 bodova = ocena 10
Mogućnost polaganja ispita krajem
januara:
•Više od 36 bodova tokom nastave
Od tog broja
• Najmanje 18 bodova na kolokvijumu
• Najmanje 18 na aktivnosti
Reticulum Imunologija 2014
(“on-line” kurs iz Imunologije)
Kurs obuhvata sledeće sadržaje i aktivnosti: forume, seminarske radove,
testove za proveru znanja, kliničke slučajeve, zanimljive naučne radove itd.
Kurs počinje se radom u ponedeljak 21. oktobra i traje do kraja semstra
Učešće nije obavezno, ali od studenata koji ga pohađaju, očekuje se
redovna aktivnost
Na kraju kursa se dodeljuju bodovi (od 0 do 5 u zavisnosti od aktivnosti
studenta) koji se dodaju svim ostalim bodovima
Za prijavu na kurs potrebno je popuniti obrazac na sajtu fakulteta u delu
predviđenom za Imunologiju (II godina/Imunologija/O retikulumu)
Rok za prijavu je 18. oktobar, a broj mesta na kursu je ograničen
Uvod u imunski sistem
•
•
•
•
•
Urođena i stečena imunost
Tipovi stečene imunosti
Svojstva i faze stečenog imunskog odgovora
Centralni i periferni limfni organi
Recirkulacija limfocita
UROĐENA
(Prirodna)
(Nativna)
STEČENA
(Adaptivna)
IMUNOST
Osnovni mehanizmi
urođene i stečene imunosti
Redosled događaja u infekciji
Patogeni ulaze u organizam
Patogeni ulaze u organizam
Patogeni ulaze u organizam
Makrofagi prepoznaju i eliminišu patogene
Makrofagi prepoznaju i eliminišu patogene
Makrofagi prepoznaju i eliminišu patogene
Pokreće se zapaljenje i dolaze neutrofili
Pokreće se zapaljenje i dolaze neutrofili
Antigen-prezentujuće ćelije preuzimaju antigen...
Antigen-prezentujuće ćelije preuzimaju antigen...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... odlaze u drenirajući limfni čvor...
... aktiviraju T-limfocite...
... aktiviraju T-limfocite...
... aktiviraju T-limfocite...
Aktivirani T-limfociti pomažu B-limfocitima
Aktivirani T-limfociti pomažu B-limfocitima
Aktivirani T-limfociti pomažu B-limfocitima
Aktivirani B-limfociti stvaraju antitela
Aktivirani B-limfociti stvaraju antitela
Aktivirani B-limfociti stvaraju antitela
Aktivirani B-limfociti stvaraju antitela
Aktivirani T-limfociti i antitela napuštaju limfni čvor...
... ulaze u krvotok i...
... ulaze u krvotok i...
... odlaze na mesto na infekcije
... odlaze na mesto na infekcije
... odlaze na mesto na infekcije
Aktivirani T-limfociti pomažu fagocitozu
Aktivirani T-limfociti pomažu fagocitozu
Aktivirani T-limfociti pomažu fagocitozu
Aktivirani T-limfociti pomažu fagocitozu
Antitela neutrališu patogene i pomažu fagocitozu
Antitela neutrališu patogene i pomažu fagocitozu
Antitela neutrališu patogene i pomažu fagocitozu
Antitela neutrališu patogene i pomažu fagocitozu
Antitela neutrališu patogene i pomažu fagocitozu
Patogen je uklonjen iz organizma
http://instruction.cvhs.okstate.edu/vmed5253/immunobiology.swf
Osnovni mehanizmi
urođene i stečene imunosti
MEHANIZMI STEČENE (ADAPTIVNE) IMUNOSTI
- stiču se tokom života
- rezultat su kontakta organizma sa datim patogenom
- javljaju se kod kičmenjaka
Svojstva sistema stečene imunosti
- raznovrsnost i specifičnost
- memorija
- klonska ekspanzija
- specijalizacija
- autotolerancija
- stimulacija mehanizama urođene imunosti
Tipovi stečene imunosti
Faze stečenog imunskog odgovora
Vrste limfocita
Limfni organi
Limfni čvor
Limfni čvor
Slezina
Recirkulacija T limfocita
Limfni organi
1. Urođena imunost naziva se i
a. fagociti i NK ćelije
2. Mehanizmi urođene imunosti
posreduju u
b. humoralna i celularna
3. Prvu liniju odbrane u urođenoj
imunosti čine
c. B i T-limfociti
4. Ćelije urođene imunosti su
d. prirodna ili nativna imunost
5. Ćelije stečene imunosti su
e. raznovrsnost, specifičnost, memorija
6. Tipovi stečene imunosti su
f.
7. Važna svojstva ćelija stečene
imunosti su
g. ranoj odbrani od infektivnih agenasa
8. Centralni (primarni, generativni)
limfni organi kod čoveka su
h. epitelne barijere
9. Periferni (sekundarni) limfni organi
kod čoveka su
i.
perifernim limfnim organima
j.
limfni čvorovi, slezina, limfna tkiva
kože i sluznica
10. Primarni stečeni imunski odgovor
započinje u
1._____
2._____
d.
g.
3._____
4._____
h.
a.
kostna srž i timus
5._____
6._____
7._____
c.
b.
e.
8._____
9._____
f.
j.
10.____
i.
Sledeća nedelja
Urođena imunost
Predavanje:
Svojstva urođene imunosti
Prepoznavanje mikroorganizama od strane ćelija
urođene imunosti
Seminar:
Komponente urođene imunosti (celularne i humoralne)
Uloga urođene imunosti u stimulisanju stečenog
imunskog odgovora

similar documents