kaedah pengajaran bahasa melayu untuk pelajar

Report
KBD 6024: KURIKULUM BERMASALAH
PENDENGARAN
Pensyarah
:Dr. Abdul Rahim bin Razalli
MURUGESU A/L SUPERMANIAM
(M20112001249)
MAGESWARY A/P N.MUNIANDAY
(M20112001124)
TAJUK
Kaedah Pengajaran
Bahasa Melayu untuk
pelajar-pelajar Pekak
di Sek.Men.Keb Tasik
Damai, Ipoh Perak.
PENYATA MASALAH KAJIAN
1. Adakah guru-guru Pendidikan Khas Pendengaran
ini berjaya melahirkan generasi pekak yang dapat
menguasai bahasa dengan baik
2. Adakah guru-guru pendidikan khas dapat
menjadi guru yang benar-benar dapat
mempraktikkan kaedah pengajaran, mendidik,
menjalankan tugas dengan penuh
tanggungjawab dan sedia menjadi guru yang
ikhlas dalam mengajar mereka.
PERSOALAN KAJIAN
Persoalan yang pengkaji akan ketengahkan ialah:
1. Adakah penggunaan kaedah pengajaran bahasa
memberi kesan positif kepada pembelajaran pelajar
pekak.
2. Adakah penggunaan ABM benar-benar mempengaruhi
pemahaman pelajar pekak semasa belajar.
3. Adakah sifat-sifat positif guru dapat memberangsangkan
pembelajaran pelajar bermasalah pendengaran.
OBJEKTIF KAJIAN
1. Untuk mengkaji kaedah pengajaran bahasa
Melayu yang digunakan oleh guru kepada
pelajar-pelajar pekak.
2. Untuk mengkaji keberkesanan penggunaan ABM
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
serta pemahaman para pelajar.
3. Untuk mengkaji sifat-sifat positif para guru yang
mengajar pelajar pekak dalam mempengaruhi
kaedah pengajaran bahasa Melayu
SKOP DAN BATASAN KAJIAN
Mengkaji penggunaan kaedah pengajaran Bahasa
Melayu, keberkesanan penggunaan ABM dan sifatsifat positif guru seperti minat, kreatif, penyayang,
sabar dan sebagainya dalam mengajar pelajar-pelajar
pekak. Kajian ini juga tertumpu kepada sebuah
sekolah menengah sahaja.
METODOLOGI
REKABENTUK KAJIAN
KAEDAH KUALITATIF : KAJIAN KES
LOKASI KAJIAN
SMK TASEK DAMAI,IPOH.
SAMPEL KAJIAN
10 ORANG PELAJAR DARI TINGKATAN
1 HINGGA TINGKATAN 5
(2 ORANG DARI SETIAP TINGKATAN)
DAN 5 ORANG GURU YANG MENGAJAR
BAHASA MELAYU
DI SMK TASEK DAMAI,IPOH.
INSTRUMEN KAJIAN
1. SOALSELIDIK - untuk guru
2. TEMURAMAH - BERSAMA SEORANG
GURU PPKI YANG
MEMPUNYAI ANAK PEKAK.
3. PEMERHATIAN- SIFAT-SIFAT POSITIF
GURU DAN
KEBERKESANAN
PENGGUNAAN ABM
SOAL SELIDIK UNTUK GURU
Bah A: Maklumat latarbelakang
responden.
7 item 1) Jantina.
2) Umur
3) Kelulusan
4) Keputusan SPM
5) Subjek Pengkhususan.
6) Pengalaman Mengajar.
7) Pengalaman menghadiri kursus
Pengajaran Bahasa untuk Masalah
Pendengaran.
sambungan
Bah B : Kaedah Pengajaran Bahasa
Melayu
10 item
Kaedah pengajaran Kod Tangan Bahasa
Melayu, Bahasa Isyarat Malaysia, Ejaan Jari,
Pertuturan Kiu dan Bacaan Bibir.
sambungan
• Bah C : Pemilihan bahan pengajaran dan
Alat Bantu Mengajar dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran
bahasa.
10 item
Mengukur penggunaan aplikasi ICT bagi
tujuan pengajaran dan pembelajaran.
sambungan
• Bah D : Pendapat Guru Bahasa PPKI Tentang
Pelajar Tidak Dapat Menguasai
BM.
8 item
1. Tidak dapat menyebut perkataan dengan betul
2. Tidak dapat menulis susunan ayat dengan betul
3. Lemah dalam ejaan
4. Kesalahan penggunaan tatabahasa
5. Tidak dapat menguasai Bahasa Isyarat.
6. Tidak dapat menghasilkan bahasa
7. Lemah dalam bacaan
8. Sukar menjawab latihan bertulis.
sambungan
Kaedah Pengukuran :
Skala likert
Data dianalisis
Secara Manual
kerana bilangan
responden tidak
melebihi 5 orang.
:
Kesahan dan Kebolehpecayaan
Kesahan muka dan isi kandungan soal selidik
1 orang panel pakar:
Seorang pensyarah dalam bidang Pendidikan
Khas dari Universiti Perguruan Sultan Idris
Kebolehpercayaan soal selidik - telah diperoleh
melalui Kajian Rintis yang diadakan ke atas 2
orang guru Pendidikan Khas sebelum kajian
sebenar.
DAPATAN KAJIAN(SOAL SELIDIK)
Analisis Deskriptif Demografi
Umur dan Jantina Responden
Bil
Umur
Jantina
1.
53
Lelaki
2.
35
Perempuan
3.
32
Perempuan
4.
30
Perempuan
5.
28
Perempuan
DAPATAN KAJIAN(SOAL SELIDIK)
• Taburan Kelulusan Akademik Guru PPKI
Kelulusan Akademik GSPK
Bil. Guru
Peratus
Sijil Perguruan
-
-
Diploma Pendidikan
1
14 %
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
5
72 %
Sarjana Pendidikan
1
14 %
Jumlah
7
100 %
Didapati tiada guru yang memiliki Sijil Perguruan. Hanya seorang guru senior yang
memiliki Diploma Pendidikan dan juga guru tersebut adalah pemegang Ijazah dan
juga Sarjana. 4 orang guru telah memiliki Ijazah Sarjana Muda Pendidikan iaitu
sebanyak 72 % .
DAPATAN KAJIAN(SOAL SELIDIK)
Kelulusan BM, SPM Guru PPKI
40%
Cemerlang
Kepujian
60%
Menunjukkan taburan kelulusan Bahasa Malaysia peringkat
SPM, didapati bahawa 2 orang guru iaitu 40 %, memperolehi
cemerlang dalam Bahasa Malaysia peringkat SPM. Sementara
3 orang guru iaitu 60 % memperolehi keputusan peringkat
kepujian.
Pengkhususan Pengajaran Guru PPKI
Pengkhususan Pengajaran Guru PPKI
Bil. Guru
Peratus
Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
3
60 %
Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
1
20 %
Perakaunan
1
20 %
Jumlah
5
100 %
Menunjukkan bilangan guru yang mempunyai pengkhususan Pendidikan Khas
Masalah Pendengaran adalah 3 orang guru iaitu 60 %. Sementara 1 orang guru
sahaja iaitu 20% mempunyai kelulusan dalam bidang Perakauan dan seorang lagi
dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran iaitu sebanyak 20%.
Jumlah guru yang mempunyai kelulusan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah
Pendengaran adalah melebihi jumlah guru yang bukan pengkhususan Pendidikan
Khas Masalah Pendengaran. Ini menggambarkan SMK Tasek Damai mempunyai
guru yang berkelayakan serta berpengetahuan dalam bidang Pendengaran.
Tempoh Berkhidmat serta Pengalaman menghadiri kursus
Masalah Pendengaran Guru PPKI
Tempoh Berkhidmat Guru PPKI
Bil. Guru
Peratus
1-3 tahun
1
20 %
4-6 tahun
1
20 %
7-9 tahun
1
20 %
10-12 tahun
1
20 %
Melebihi 12 tahun
1
20 %
Jumlah
5
100%
Taburan Guru PPKI yang Mengikuti Kursus
Masalah Pendengaran
Guru PPKI yang pernah menghadiri Kursus
Pengajaran Bahasa Masalah Pendengaran
40%
60 %
Pernah
Tidak Pernah
A
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA
Kaedah pengajaran BM kepada
pelajar-pelajar pekak adalah
menggunakan bahasa isyarat.
Kekerapan penggunaan Bahasa Isyarat
untuk pengajaran harian daripada
analisis soal selidik adalah seperti
berikut.
A
Penggunaan Kaedah Pengajaran
Bil. Kekerapan
Peratus
Bahasa Isyarat Malaysia (BIM)
-
-
Bahasa Isyarat Amerika
5
10 %
Komunikasi Seluruh Kod Tangan Bahasa Melayu
( KTBM)
Bacaan Bibir
15
30 %
10
20 %
Pertuturan
9
18 %
Pengejaan Jari
11
22 %
Jumlah
50
100 %
1. Analisis ini didapati keseluruhan guru tidak terikat kepada satu
kaedah sahaja, tetapi mereka menggunakan pelbagai kaedah dengan
kerap bagi memudahkan pembelajaran dalam kalangan pelajarpelajar pekak.
2. KTBM adalah medium komunikasi yang harus dikuasai oleh
pelajar-pelajar bermasalah pendengaran kerana ia disyorkan oleh
KPM kerana KTBM menepati tatabahasa yang betul.
3. BIM tidak digunapakai kerana ia sesuai kepada dewasa pekak
dalam komunikasi yang mudah difahami.
Kekerapan penggunaan kaedah yang bertukar
ganti disebabkan oleh tahap kemampuan atau
tahap kognitif pelajar, serta tahap pendengaran
pelajar yang berbeza-beza.Contoh seseorang
pelajar itu lambat atau sukar untuk memahami
kaedah KTBM, guru akan menggantikan
kaedah pengejaan jari bagi mencapai tahap
pemahaman pelajar tersebut.
A
Penggunaan Pelbagai Kaedah
Pengajaran Bahasa
BIL
KAEDAH
KEKERAPAN
%
1.
BERCERITA
14
19.18
2.
BERLAKON
6
8.22
3.
SOAL JAWAB/LATIHAN
BERTULIS
15
20.55
4.
KARANGAN
15
20.55
5.
PERMAINAN
10
13.70
6.
BACAAN/ EJAAN
10
13.70
7.
LAIN-LAIN
3
4.10
73
100
JUMLAH
LAIN-LAIN – BERGANTUNG PADA KEMAMPUAN DAN EMOSI
PELAJAR PADA HARI PENGAJARAN.( P/P AKAN DI UBAHSUAI)
Pendapat
Guru
Terhadap
Pelajar
A
Pekak Menikmati Bahasa
Pelajar-pelajar Pekak
Bil Pelajar
Menikmati Bahasa
Perbualan dan bercerita tentang
10
kejadian harian
Membaca cerita
3
Latihan gerak bibir
2
Bacaan
5
Lisan dan tulisan (karangan)
4
Menulis pelbagai tajuk
8
kenyataan di dalam atau di luar
sekolah
Jumlah Pelajar Yang di kaji - 10 orang
Peratus
100%
30%
20%
50%
40%
80%
320%
Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru Semasa
Mengajar BM Kepada Pelajar Pekak
B
MASALAH
BIL PELAJAR
PERATUS
TIADA ASAS
BAHASA ISYARAT
1
20 %
LEMAH DALAM
PEMBELAJARAN
10
100 %
KURANG FAHAM
10
100 %
MUDAH LUPA
9
90 %
10
310
JUMLAH PELAJAR
Tiada asas bentuk bahasa isyarat dengan cekap berjumlah
29% (1 pelajar), pelajar lemah dalam pembelajaran 100 %
(10 pelajar) sementara pelajar kurang faham 100 % (10
pelajar) dan pelajar muda lupa 90 %(9 pelajar)
PENDAPAT GURU BAHASA PPKI TENTANG PELAJAR TIDAK
DAPAT MENGUASAI BM.
B
TAHAP
PENGUASAAN
PELAJAR
BIL GURU
PERATUS (%)
Tidak dapat menyebut
perkataan dengan betul
5
100 %
Tidak dapat menulis
susunan ayat dengan
betul
5
100 %
Lemah dalam ejaan
3
60 %
Kesalahan penggunaan
tatabahasa
5
100 %
Tidak dapat menguasai
Bahasa Isyarat.
-
-
Tidak dapat
menghasilkan bahasa
4
80 %
Lemah dalam bacaan
4
80 %
Sukar menjawab
latihan bertulis.
4
80 %
C
ALAT BANTU MENGAJAR
Daripada dapatan soalselidik menyatakan
penggunaan ABM adalah pelbagai termasuk
pengaplikasian ICT namun daripada
pemerhatian selama 2 bulan didapati guru-guru
bahasa PPKI masih mengamalkan tradisi lama
iaitu menggunakan buku teks sahaja walaupun
pelbagai ABM telah disediakan di sekolah
ini.Contohnya: komputer,projekter,carta
minda,kad gambar dan sebagainya.
TAMAT DARI ANALISIS SOAL
SELIDIK
SETERUSNYA DAPATAN
DARIPADA
PEMERHATIAN PENGKAJI
PEMERHATIAN
Keberkesanan ABM
Pengkaji telah membincangkan hasil daripada
pemerhatian, penggunaan ABM adalah masih
mengikuti tradisi lama dan guru tidak
menggunakan kemudahan terkini seperti
aplikasi ICT seperti EDUWEB,Internet dan lainlain. Oleh itu, penggunaan ABM tidak memberi
sebarang kesan positif kepada pelajar.
PEMERHATIAN
Sifat-sifat positif
Guru di sekolah ini adalah minat dan tidak
berputus asa,suka membantu pelajar,
memberi pujian, berilmu pengetahuan,
humor dan periang dan kasih sayang. Ini
adalah kerana pelajar-pelajar pekak yang
berada di sekolah ini adalah yang berdisiplin
baik serta menghormati semua guru.
TEMURAMAH
Temuramah dijalankan bersama seorang guru
PPKI yang mempunyai anak pekak (TING 1)
PENGKAJI
Apakah perasaan cikgu semasa mengenalpasti
anak bermasalah pendengaran ?
RESPONDEN
“…mula-mula memang tak sangka tapi bila
dah macam ni, saya terimalah…”
PENGKAJI
Apakah pandangan cikgu tentang
penguasaan bahasa untuk anak cikgu?
RESPONDEN
…..dia tak faham arahan… sebab dia tak
dengar… pas tu hari ni ajar, esok lupa.
Dia punya tumpuan, ingatan jangka
pendek. Jadi penguasaan bahasa
memang lemah…le..
PENGKAJI
Apakah pandangan cikgu tentang
pengajaran bahasa kepada pelajar sekolah
ini?
RESPONDEN
Apa yang saya faham, budak pekak cepat
lupa. Cikgu-cikgu sini pun beritahu. Yalah,
kita dah ajar hari-hari, naik je minggu
depan, eh tak tahu, lupa. Kita terkejut, eh
lupa. Bila tanya, ingat, ingat, ingat. Nanti
minggu depan kita dah ajar tema lain, dia
dah tak ingat bas. Kita tunjuk la gambar
bas, tak ingat (sambil menggeleng kepala)
CADANGAN KAJIAN
• Guru perlu diberikan latihan dalam pelbagai
bentuk khusus dan bengkel bagi memberi
peluang kepada semua guru untuk
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran
ICT.
• Guru perlu didedahkan dengan penggunaan
telesidang seperti skype yang boleh dimanfaatkan
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran serta
interaksi antara guru-pelajar dan pelajar-pelajar.
KESIMPULAN
Pengajaran Bahasa Melayu adalah proses
pengajaran yang memerlukan daya kecekapan
seseorang guru menggunakan kesemua kaedah
pengajaran. Guru-guru seharusnya mahir dan cekap
dalam menguasai bahasa isyarat. Kecekapan guru
akan mempengaruhi minat pelajar untuk belajar
dengan penuh keyakinan tanpa adanya rasa rendah
diri. Guru-guru ini juga berperanan untuk
mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dengan
pedagogi yang berkesan supaya pelajar pekak
mampu menguasai bahasa.
SEKIAN, TERIMA KASIH

similar documents