meslek - Metek

Report
T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
Meslek Standardı Hazırlama Süreci
Web: www.myk.gov.tr
1
SUNUM İÇERİĞİ
•Meslek Haritasının Çıkarılması
•Meslek Profilinin Oluşturulması – İzlenen Yöntemler
•Görev , İşlem, İşlem Basamağı, Başarım Ölçütleri ve Diğer Kavramlar
•Seviyeler, Seviye Karşılaştırma Tablosu
•Örnek Çalışmalar
2
MESLEK
STANDARDI
HAZIRLAMA
SÜRECİ
3
Öncelikle standardı hazırlanacak mesleğin,
 Hangi sektör içinde yer aldığını
 Sektörde (eğer varsa) hangi iş/meslek grubuna dâhil olduğunu
 Sektördeki kapsam ve sınırlarını
net olarak tanımlayan meslek haritası belirlenmelidir.
4
Sektörün genel analizini yapmak,
bu yolla alt–sektörlere,
mesleklere, çalışan sayılarına,
sektördeki anahtar eğilimlere,
istihdam özelliklerine ve
önceliklere ilişkin genel bir resim
sağlamak,
Birden fazla sektörde geçerli olan
(yatay) mesleklerin de resminin
ortaya çıkartılmasıyla, Ulusal
Yeterlilik Sisteminde işgücü
piyasasının talebi doğrultusunda bir
meslek dalında yetişmiş çalışanın
belirli eğitim/öğrenimle farklı bir
meslek dalında kalifiye çalışan
olarak geçişinin sağlanabilmesi,
5
MESLEK HARİTASININ ÇIKARILMASI ÖRNEK
AYAKKABIDA
ÜRETİM AŞAMALARINA GÖRE SEKTÖRDE
KULLANILAN MESLEK ADLARI
1- TASARIM BÖLÜMÜ
2- MODALHANE BÖLÜMÜ
- Tasarımcı
- Modelist
3. NUMUNE HAZIRLAMA BÖLÜMÜ
4. ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜ
- Üretim Planlamacı
5. ÜRETİM BÖLÜMÜ
A- SAYA BÖLÜMÜ
B- TABAN BÖLÜMÜ
a. Saya Hazırlık Bölümü
- Kesimci (elle, presle, bilgisayarla)
- Numaratör
- Yarmacı
- Kampreci
- Telacı
- Çaprazcı
- Traşcı
- Kesilmiş Ürün Ara Kalite Kontrolcü
b. Saya Dikim Bölümü
- Makineci (Saya Dikimci)
- Regulacı
- Dikilmiş Saya Kalite Kontrolcü
- Aksesuarcı
- Fortcu
- Bombeci
- Rekapteci
a. İç Taban Bölümü
- Presci
- Çelik Koyma Operatörü
- İlaç Sürme Operatörü
- Birleştirme Operatörü
- Preste Şekillendirme Operatörü
- Kenar Zımparalama Operatörü
- Numaralama Operatörü
- İç Oyma Operatörü
b. Dış Taban Bölümü
- Taban Presci
- Zımparalama Operatörü
- İlaç Sürme Operatörü
- Vardola Yapıştırma Operatörü
- İç Oyma Operatörü
- Arka İnceltme Operatörü
- Devirme Operatörü (köselede)
- Frezeci
- Jurdancı
6. MONTAJ BÖLÜMÜ
A. MONTAJ HAZIRLIK DEPOSU
a. Depocu
b.Eşleme Operatörü
( Kalıp, Alt Taban, Astar ve
Taban birleştirme)
B. ÖN MONTAJ
- Ön Monteci (Ön Montaj
Makinecisi)
- Yan Eşitleme ve Arka Yükseklik
Tespit Opr.
C. ARKA MONTAJ
- Arka Monteci (Arka Montaj Makinecisi)
- Isı Fırın Operatörü
- Kaba/Kalın Zımparalama Operatörü
- Pisterizmacı
- Çizim Operatörü
- Buhar Makinesi Operatörü
- İnce Zımparalama Operatörü
- İlaçlama Operatörü
- Üsteci (Üste Makinecisi)
- Havalı Pres Makinesi Operatörü
- Şok Fırın Operatörü
D. FİNİSAJ
- Temizleme Operatörü
- Kalıp Sökme Operatörü
- Ökçeci (Topuk Çakma Makinecisi)
- Mostracı
- İç Yüzey Temizleme Operatörü
-Konç Makinesi Operatörü
- Kaşıklama Operatörü
- Krem sürme, Bağcık takma Operatörü
- Arka Form Makinesi Operatörü
- Vardola Operatörü
- Fırça Makinesi Operatörü
7- SEVKİYAT
BÖLÜMÜ
6
KARA LOJİSTİK SEKTÖRÜ MESLEK HARİTASI
2. Seviye
Depo
Elemanı
Rampa
Elemanı
Yükleme
Operatörü
3. Seviye
Gümrük
Takipçisi
4. Seviye
5. Seviye
6. Seviye
Depo
Sorumlusu
Rampa
Sorumlusu
Lojistik
Operasyon
Sorumlusu
Araç
Tedarik
Sorumlusu
Lojistik
Operasyon
Yöneticisi
Meslek Profili; mesleği icra eden kişinin sahip
olması gereken bilgi, beceri, tutum ve
davranışların kapsamlı ve doğru şekilde
belirlenmesi amacı ile yapılır.
9
Meslek profilinin oluşturulmasında;
Literatür araştırması,
Mevcut meslek standartlarının incelenmesi,
Uluslararası örneklerin/kabul görmüş standartların incelenmesi,
Çalıştaylar (mesleği icra eden uzmanların katılımıyla ortak düşünce
yaratarak mesleğin tanımlanması),
Anketler,
Gözlem yöntemi,
Uzman görüşlerine başvurma,
gibi adımlar kullanılabilir.
10
Bu kapsamda, meslek profili oluşturmada izlenebilecek
yöntemler;
 İş/Görev analizi
 DACUM
 İşlevsel (Fonksiyonel) Analiz
11
İş/Görev Analizi: Çeşitli yöntemlerle işin/mesleğin hiyerarşik ve
sistematik bir biçimde iş birimlerine (görev, işlem, işlem basamağı
vb.) ayrılması ve mesleğin iş birimleri bazında değerlendirilmesi
olarak tanımlanabilir.
İş analizi yaparken yararlanılan bilgi kaynakları:
İŞ YÜKÜMLÜLERİ
(İŞÇİLER)
NEZARETÇİLER
İŞ ANALİZCİSİ
KİU’LAR
MÜŞTERİLER
12
MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI
İş/Görev Analizi
İŞ YÜKÜMLÜLERİ
(İŞÇİLER)
NEZARETÇİLER
İŞ ANALİZCİSİ
KİU’LAR
MÜŞTERİLER
İş Analizcisi; işi etüt etme konusunda uzman olan kişidir, fakat işin içeriği
hakkında çok fazla bilgili değildir.
İş Yükümlüleri; işin içeriği hakkında çok fazla bilgilidirler, fakat analiz
tekniklerini bilmezler.
Nezaretçiler; işin içeriğini iş yükümlüsünden daha iyi bilirler, fakat analiz
yöntemleri hakkındaki bilgileri azdır ve işi değerlendirirken yanlı
olabilirler.
Konu içeriği uzmanları (KİU); işin içeriği hakkında çok fazla bilgi
sahibidirler. Bu kişiler daha önceden bu işi yapmış, iş deneyimi olan
bireylerdir.
13
MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI
İş/Görev Analizi
İş Analizinde Kullanılan Yöntemler:
 Mülakat: Sorular sorularak işin yapılma adımlarının belirlenmesidir.
 Gözlem: İş yükümlüsünün doğal ortamında izlenerek faaliyetleri ve
davranışlarının kayıt altına alınmasıdır.
Anket: Önceden belirlenmiş sorulardan hareket ederek kişilerin işin
içeriği hakkındaki görüşlerinin derlenmesidir.
Günlük Tutma Yöntemi: ilgili kişilerin eğitilmesinin ardından, aynı zaman
diliminde aynı işi yapan birden fazla kişiye bu yöntem uygulanarak kişilerin
gün içerisinde yaptığı işin kısımları ortaya konur ve yanıtları arasındaki
tutarlılık derecesi kontrol edilir.
Grup Çalışması: İşin içeriğinin grup halinde analiz edilmesidir, Kolektif
görüş bireysel görüşlerden daha sağlıklıdır.
Karma yöntem: Tek yönteme bağlı kalmak yerine birden fazla güncel
yöntemi uygulayarak işin özelliklerini ve gerektirdiği nitelikleri doğru bir
şekilde saptamasıdır.
14
MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI
DACUM Yöntemi
DACUM Yöntemi: Mesleği icra edenlerin (iş yükümlülerinin) bir
araya getirilip bir çalıştay yöntemi ile mesleğin analiz edilmesi ve
analiz sonucu elde edilen iş birimlerinin ve genel olarak mesleğin
belli kriterler çerçevesinde gerektirdikleri açısından
değerlendirilmesi yöntemidir. DACUM’un temel felsefesi;
 Bir mesleği en iyi o mesleği yapan kişilerin bilip tanıması,
 Bir mesleği tanımlamanın en iyi yolu, mesleği icra edenlerin
yapması gereken görev ve işlemleri doğru ifade etmesi,
 Mesleği yapabilmek için gerekli olan tüm bilgi ve beceriler,
kullanılan araç/gereç/makine ve aletler ile sergilenmesi
gereken tutum ve davranışların da tanımlanmasıdır.
15
MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI
DACUM Yöntemi
DACUM – İş Analizi Prosedürü
1. Yapılacak İşin ve Metodun Gruba
Anlatılması
2. İş/Mesleğin İncelenmesi
• Organizasyon şemasının çıkarılması
• İlk beyin fırtınası çalışması
3. Görevlerin Belirlenmesi (Genel
Sorumluluk Alanları)
4. Yapılan İşlemlerin Belirlenmesi
5. Listelerin Oluşturulması
• İş için gerekli genel bilgi ve beceriler
• Tutum ve Davranışlar
• Alet, ekipman ve materyaller
6. İşlem ve Görevlerin Gözden
Geçirilmesi
7. İşlem ve Görevlerin Sıralanması
16
17
MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI
İşlevsel Analiz Yöntemi
İşlevsel (Fonksiyonel) Analiz: İşlevsel analiz yöntemi meslek
analizine önce mesleğin yer aldığı sektör içerisindeki konumunu,
sınırlarını ve kapsamını belirleyerek başlar.
 İzlenen bu teorik yöntem meslek analizine yukarıdan aşağıya
bir bakış açısı sunarak öncelikle resmin tamamını gösterip
sonrasında parça parça analizine başlamaktadır.
 İşlevsel analizin uygulanmasında belirli seviyede teorik bilgiye
sahip kişilerin yönlendirme ve gözlem yapması gerektiğinden
pratikte uygulaması daha zor ve daha uzun sürelidir
18
MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI
Meslek Standardı hazırlayan kuruluşlar;
 kapasiteleri ve kaynakları doğrultusunda,
 tüm tarafların beklentilerini tam olarak karşılayabilmek üzere,
 iş analizine dayanmanın gereklerini yerine getirerek,
 bir yöntemin eksik kaldığı yerlerde onu tamamlayan farklı
yöntemleri izleyerek,
 tek yönteme bağlı kalmadan karma yöntemler kullanabilirler.
19
MESLEK PROFİLİ YÖNTEMLERİ
Görevlendirilen Kuruluşlardan Örnekler
MESS: Danışman nezaretinde işyeri ziyaretleri ve işyerinde birebir
görüşmeler, anketler vs yapılıyor.
GAZBİR: Her mesleğe yönelik oluşturulan Komisyonlar tarafından karma
yöntem uygulandı.
İNTES: Meslek standardı hazırlama ekibi oluşturuldu, saha ziyaretleri
ile birebir görüşmeler yapılıyor, karma yöntem uygulanıyor.
İTKİB-TTSİS: Meslek standardı hazırlama ekibi oluşturuldu, saha
ziyaretleri sonucu veriler toplanıyor ve DACUM yöntemi ile meslek
analiz çalışması yapılıyor.
TÜRKLİM: Danışman nezaretinde DACUM yöntemi ile meslek analiz
çalışması yapılıyor.
ÇEİS: Danışman nezaretinde DACUM yöntemi ile meslek analiz çalışması
yapılıyor.
20
İş/Meslek, Görev ve İşlem İlişkisi
İş/Meslek tanımı
İş/Meslek görevlere
ayrılır
Görevler (6-12)
Görevler, işlemlere ayrılır
(75-125)
21
Meslek ve Unvan Kavramları
MESLEK Nedir?
İnsanın, toplumsal yaşamını sürdürebilmek, maddi
ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için; belli bir
eğitim-öğrenme ve deneyim süreciyle kazandığı, belli
ekonomik üretim veya hizmet alanında, belli bilgi, beceri
ve yetkinliklerine dayalı olarak icra ettiği ekonomik
faaliyetler grubudur.
22
Meslek ve Unvan Kavramları
ÜNVAN Nedir?
Bir işletme veya kurumda, iş süreçlerinin işletilmesi için
tanımlanmış faaliyet grupları ve/veya işlerin, özlük
karşılığı olan kadro tanımlayıcılarıdır.
•Müdür / Şef / Amir vb.
•Ustabaşı, Tekniker, Formen, Supervizör, Kontrolör vb.
• Usta, Teknisyen vb.
23
Görev; mesleğin temel alanlarını tanımlayan, tek başına anlamlı,
bir grup ilişkili işlemin genel başlığıdır.
Performans yönünden işin belirli bir alanını tanımlar,
Bir grup ilişkili işlemin genel başlığıdır,
Tek başına işin anlamlı bir bölümünü tanımlar,
Görev metninde tutum ve davranışlar, kullanılan araç ve
gereçler ile gerekli olan bilgi ve becerilere atıf yapılmaz,
Metin kısmı yüklem, nesne ve genelde sıfattan oluşur,
Bir meslek ortalama 6 – 12 görevle ifade edilir.
24
GÖREV KAVRAMI-2
Meslek kapsamındaki görevler tanımlanırken dikkat edilmesi gereken
önemli iki nokta;
Mesleğe özel görevler: Mesleğin ana fonksiyonlarını yansıtan, kritik
konumu haiz olan görevler.
Genel (torba) görevler: Aynı sektör/meslek gruplarında yer alan
mesleklerde, benzer mesleklerde ya da farklı mesleklerde benzer
şekilde gerçekleştirilen benzer/aynı adımlara sahip görevler.
25
GÖREV KAVRAMI-3
Genel (torba) görevler / işlemler:
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak
 Çevre güvenlik önlemlerini almak
 Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 İş organizasyonu yapmak
 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
26
Görevler ifade edilirken eylem tabanlı olarak
yazılmalı, yapılan bir işlem farklı parçalar ya da
farklı ürünler için tekrar tekrar yazılmamalıdır.
“Sonsuzluk
Tuzağı”
olarak
adlandırılan
bu
tekrarlama meslek standardının etkinliğini ve
hazırlanma amacına hizmet etmesini azaltmanın yanı
sıra, meslek analizinde gereksiz iş yükü de
getirmektedir.
27
Örnek:
İşlem “hamur hazırlamak” ise bunun pasta, ekmek vb. ürünler
için başarılması gerektiği ifade edilir (ürün tekrarına
girmeden). Diğer bir örnekte ise, “bakım-onarım yapmak” için
her araç/bileşen için tekrarlardan kaçınıp, bu görev/işlemin
hangi araç/bileşen için olduğu dip not ile ifade edilir.
!!! Önemli olan husus yeterliğin sergilenmesinde gereken bilgi
ve becerinin farklı olduğu durumları ortaya çıkartmak, benzer
bilgi ve beceri gerektiren yeterliklerde tekrarlardan
kaçınmaktır.
28
İşlem; gözlemlenip ölçülebilir çıktıları olan başlangıç ve bitiş
noktaları belirli anlamlı iş birimleridir.
Sonucunda bir ürün, hizmet ya da karar çıkar,
Devredilebilir bir iş birimini temsil eder,
Kesin bir başlangıç ve bitiş noktası vardır,
Kısa sürede yapılabilir,
Gözlemlenebilir ve ölçülebilir,
İki veya daha çok basamaktan oluşur,
Diğer işlemlerden bağımsız olarak yapılabilir,
İşlemi yaparken gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışlara,
alet ve ekipmana referans vermeden açıkça ifade edilir,
Bir görev ortalama 6 – 12 adet işlem ile tanımlanır.
29
MESLEK
GÖREV
İŞLEM
MESLEK
GÖREV
İŞLEM
: Öğretmen
: Ders hazırlamak
: Alıştırma geliştirmek
: Bahçıvan
: Bitkilere bakmak
: Ağaçları Budamak
30
İşlem Basamağı: Bir işlemin yerine getirilmesinde gözlenen ve
alt parçalara ayrılamadan tek başına bir eylem ifade eden başlıca
adımlardır. Dolayısıyla her bir işlemin gerçekleşmesinde en az iki
işlem basamağı tanımlanmalıdır.
MESLEK
: Öğretmen
GÖREV
: Ders hazırlamak
İŞLEM
: Alıştırma geliştirmek
BASAMAK
-Alıştırma kağıtlarını bastırmak
-Alıştırmaları çoğaltmak
31
İş, Görev, İşlem ve İşlem
Basamağı Örnekler
İŞ
- Bahçıvan
GÖREV
- Bitkilere bakmak
İŞLEM
- Bitkileri sulamak
BASAMAK
-Hortumu bağlamak
-Musluğu açmak
İŞ
- Bahçıvan
GÖREV
- Bitkilere bakmak
İŞLEM
- Ağaçları budamak
BASAMAK
-Budama makasını almak
-Dalları kesmek
32
• Çalışanın mesleği icra etme kabiliyetini objektif olarak ölçmeyi ve değerlendirmeyi
sağlamanın yanı sıra, öncelikle ulusal düzeyde uzun vadede ise dünyada kabul
görmüş normlara göre mesleği belirli standartlarda icra etmeye imkân tanıyan
değerlendirme kriterleridir.
• Eylemin ulusal ve uluslar arası düzeyde belli standartlar çerçevesinde,
yaygın olarak kabul edilmiş referans noktalarına göre yapılmasının
kriteridir.
• Çalışanın meslek kapsamında yaptığı işleri değil işi doğru yapmış olmasını,
işi yaparken bilgi ve becerilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanıp
kullanmadığını değerlendirir.
• Başarım ölçütleri işlem basamakları ile karıştırılmamalıdır.
• Birçok işlem için başarım ölçütü belirlemeye gerek kalmadan, görevler
için bir ve ya birkaç başarım ölçütü belirlenerek arzu edilen sonuca
ulaşılabilir.
33
BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ
-ÖRNEKMESLEK: ODA TEMİZLEME VE DÜZENLEME GÖREVLİSİ
İşlemler
Görevler
Kod
Adı
u
Kodu Adı
A.1
A
B
Oda temizliği
ve
düzenlemesi
yapmak
Periyodik
temizlik
yapmak
Başarım Ölçütleri
Kodu
Açıklama
A.1.1
Zemini denetleyip temizlik esnasında kullanacağı araçgerece zarar verebilecek yabancı nesneleri toplar.
A.1.2
Zemini cinsine uygun araç-gereç ile çıkışa en uzak yerden
başlayarak temizler
Zemin temizliği yapmak
A.2
Toz almak
A.2.1
Oda çıkış kapısına en yakın yerden başlayarak yüzeye
uygun hareketlerle yukarıdan aşağıya doğru, konuğa ait
eşyaların yerlerini değiştirmeden, arızaları denetleyerek
toz alır.
A.3
Yatak yapmak
A.3.1
Alt çarşafı ütü çizgilerine dikkat edip, savurmadan,
köşelerde zarf oluşturarak yerleştirir.
B.1
Lejyonella bakımı
yapmak
B.1.1
Teknik servis bölümü ile birlikte klima kapakları, duş
başlıkları, bataryalar ve giderlerin dezenfeksiyonunu
gerçekleştirir.
34
MESLEK: BACACI
Görevler
İşlemler
Başarım Ölçütleri
Kod
Adı
Kod
Adı
Kod
A
Baca montaj
ön hazırlığı
yapmak
A.1
Projeye uygun baca
elemanlarını
seçmek
A.1.1
Açıklama
Baca etiketini TS ve EN standartlarına göre okur ve yorumlar.
35
MESLEK: OTOMOTİV BOYACISI
Görevler
Kod
A
Adı
Boyanacak
yüzeyleri
hazırlamak
İşlemler
Başarım Ölçütleri
Kod
Adı
Kod
Açıklama
A.1
Boyanacak yüzeyleri
mekanik olarak
hazırlamak
A.1.1
Boyanması gereken yüzeylerin boya kalite gerekliliklerini
teknik dokümanlarda belirlenen öngörüler doğrultusunda
tespit eder.
36
MESLEK: MAKİNE BAKIMCI
Görevler
Kod
Adı
A
Kalite güvence
dokümanlarına
ve
yönergelerine
uygun
çalışmak
İşlemler
Kod
A.1
Adı
Yapılan çalışmaların
kalitesini denetim
altında tutmak
Başarım Ölçütleri
Kod
Açıklama
A.1.1
Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan
ayarların kullanım kılavuzuna uygunluğunu denetler.
A.1.2
Bakımı ve onarımı gerçekleştirilen makine ya da sistemin
teknik özelliklerine uygun şekilde çalıştığını kontrol eder
37
İşlemler
Görevler
Kod
Adı
Kod
A.1
A
Başarım Ölçütleri
Adı
………………
…………….
A.2
………………
Kod
Açıklama
A.1.1
……………………………………………………….
A.1.2
……………………………………………………….
A.1.3
……………………………………………………….
A.2.1
……………………………………………………….
A.2.2
……………………………………………………….
A.2.3
……………………………………………………….
A.2.4
……………………………………………………….
A.2.5
……………………………………………………….
38
ULUSLARARASI STANDARTLARLA
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YAPILMASI
Amaç: Sektörde mevcut ve ortaya çıkmakta olan
uluslararası gerekliliklerin belirlenmesi ve mesleki
yeterliliklerin karşılıklı tanınırlığının sağlanması
Analiz sonuçlarının gözden geçirilmesi
İçerik ve şekil olarak “Ulusal Meslek
Standardı Formatı”na dönüştürülmesi
Eş zamanlı olarak, uluslararası meslek
standartlarını incelemek yoluyla
karşılaştırmalı analiz yapılması ve her iki
sonucun birbiriyle bütünleştirilmesi
39
Meslek analizinin yapılması ve meslek profilinin
oluşturulması süreçlerinin devamında elde edilen
Görev
İşlem
Başarım Ölçütleri
Süreçte toplanan veri ve bilgilere dayanarak
Meslek kapsamında icra edilen eylemler ve
mesleğin ana fonksiyonları hakkında fikir verecek
şekilde meslek tanımı yapılır.
40
ÖRNEK: Bacacı (Seviye 4)
Bacacı; iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite
sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,
baca projelendirme çalışmalarına katılan, baca montaj ön hazırlığı
ve dikey ve yatay montaj yapan, montajı yapılmış bacayı devreye
alan, periyodik baca kontrollerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime
ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.
41
SEVİYE
Meslek Standartları farklı karmaşıklık, çeşitlilik ve özerklik
derecelerine sahip olabilir.
Bu dereceler bir işin icrası için gerekli olan yeterliğin farklı
seviyelerini temsil eder.
Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için
gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması
beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir “seviye
tanımlayıcı” ile tanımlanır.
42
SEVİYE BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ
 teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği;
 kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerilerin
karmaşıklığı;
entelektüel becerilerin karmaşıklığı;
kişinin aldığı sorumluluğun miktarı;
problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi;
ekip çalışması miktarı;
liderlik ve hesap sorulabilirliğin kapsamı ……..
43
AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİ 8
REFERANS SEVİYESİ
8 Doktora
7 Uzman Profesyonel Yeterlilikler, Üst Düzey Yönetici
Yeterlilikleri (Yüksek Lisans)
6 Profesyonel ve Yönetici Mesleki Yeterlilikleri (Lisans)
5 İleri Mesleki Yeterlilikler (Ön-lisans)
4 Tam Yetkinliği Olan Ara Eleman Yeterlilikleri (Yaygın Eğitim
Sertifikası, Mesleki/Teknik Lise Diploması)
3 Yarı-Yetkin Ara Eleman Yeterlilikleri (Yaygın Eğitim
Sertifikası)
2 Temel Mesleki Yeterlilikler (Yaygın Eğitim Sertifikası)
1 Meslek Öncesi Yeterlilikler (İlköğretim Diploması)
44
MESLEK STANDARDI
SEVİYE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
………… MESLEK STANDARDI
Seviye …
Bölüm
Kodu
Açıklama
Seviye …
Bölüm
Kodu
Açıklama
Seviye …
Bölüm
Kodu
Açıklama
2. MESLEK TANIMI
3. MESLEK PROFİLİ
3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri:
Açıklama (Seviye …)
Açıklama (Seviye …)
Açıklama (Seviye …)
3.2. Kullanılan Araç, Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar:
3.3. Bilgi ve Beceriler:
3.4. Tutum ve Davranışlar:
45
DİĞER KAVRAMLAR
Araç, Gereç ve Ekipman: Mesleğin icrasında kullanılan ve çalışanın, kullanımı ile
ilgili gerekli her türlü bilgiye sahip olmakla sorumlu olduğu donanımlardır.
Bilgi ve Beceriler:
Çalışanın belirli bir iş alanında performans gösterebilmesi ve problemleri
çözebilmesi için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve
pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) kabiliyet ile
bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında sahip
olduğu teorik ve/veya fiili bilgilerdir.
Tutum ve Davranışlar:
Mesleğin başarı ile icrasında çalışanın süreç boyunca tüm iç ve dış müşterileri ile
olan ilişkilerinde takınması gereken hal ve hareketlerdir.
46
Teşekkürler…
51

similar documents