แนะนำตัวเอง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Report
สวัสดีครั บ ผมชื่อ นาย วรภพ นามสกุล วิทยกุล ชื่อเล่ นชื่อ บิก๊ (1316)
เกิดเมื่อวัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน ปี พ.ศ. 2535 ปี นักษัตรของผมคือ ปี วอก
ขณะนีป้ ี พ.ศ. 2554 ทาให้ ผมมีอายุได้ 19ปี แล้ ว
ราศีประจาตัวคือ ราศีพฤษภ พระประจาวันเกิดของผมคือ พระปางห้ ามสมุทร
สีประจาวันเกิดของผมคือ สีเหลือง
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
อนุบาลศึกษาชัน้ ปี่ ที่1-3
โรงเรี ยนอนุบาลคหกรรมศึกษา
ประถมศึกษาชัน้ ปี ที่1-6
โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่1-3
โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่4-6
โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี -คณะสัตวแพทยศาสตร์
(กาลังศึกษาอยู่ ณ ปั จจุบัน-ชัน้ ปี ที่2)
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ระดับการศึกษา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
อนุบาลศึกษาชัน้ ปี่ ที่1-3
3.00
ประถมศึกษาชัน้ ปี ที่1-6
2.50
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่1-3
3.15
มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่4-6
3.80
ปริญญาตรี -คณะสัตวแพทยศาสตร์
(กาลังศึกษาอยู่ ณ ปั จจุบัน-ชัน้ ปี ที่2)
3.60
ความใฝ่ ฝั น- อยากเป็ นไอ้ มดแดง กอบกู้โลกจากเหล่ าร้ าย
งานอดิเรก- กิน นอน ดูการ์ ตูน เล่ นของเล่ นต่ างๆ
อาหารที่ชอบเป็ นพิเศษ- ยาคูลท์ มันฝรั่ งบด กล้ วยบด
ความใฝ่ ฝั น- อยากเป็ นไอ้ มดแดง อยากเป็ นนักวิทยาศาสตร์ อยากเป็ นนักมายากล
งานอดิเรก- กิน นอน ดูการ์ ตูน เล่ นของเล่ นต่ างๆ เลีย้ งสัตว์ วาดรู ปเล่ น
อาหารที่ชอบเป็ นพิเศษ- ไก่ ทอดKFC เฟรนช์ ฟรายด์ ต้ มจืด(มันฝรั่ ง-น่ องไก่ -มะเขือเทศ )
ความใฝ่ ฝั น- อยากเป็ นไอ้ มดแดง อยากเป็ นนักมายากล อยากเป็ นนักกีฬาว่ ายนา้ ทีมชาติ
อยากเป็ นครู สอนพลศึกษา
งานอดิเรก- กิน ดูการ์ ตูน เล่ นเกมบอย เลีย้ งสัตว์ เป็ นนักกีฬาว่ ายนา้ เป็ นนักกีฬาเทนนิส เล่ น
เปี ยนโน
อาหารที่ชอบเป็ นพิเศษ- Junk foods ไอศกรี ม โดนัท เค้ ก
ความใฝ่ ฝั น- อยากเป็ นคุณหมอ
งานอดิเรก- กิน ดูการ์ ตูน เล่ นเกมบอย เลีย้ งสัตว์ เป็ นนักกีฬาว่ ายนา้ เรี ยนพิเศษ
อาหารที่ชอบเป็ นพิเศษ- อาหารอีสาน อาหารเหนือ Junk foods ไอศกรี ม โดนัท เค้ ก พาย
ความใฝ่ ฝั น- อยากเป็ นคุณหมอ หรื อ ทันตแพทย์ หรื อ สัตวแพทย์
งานอดิเรก- กิน ดูการ์ ตูน เล่ นเกมคอมพิวเตอร์ เลีย้ งสัตว์ เรี ยนพิเศษอย่ างหนัก
อาหารที่ชอบเป็ นพิเศษ- อาหารอีสาน อาหารเหนือ Junk foods ไอศกรี ม โดนัท เค้ ก พาย
ความใฝ่ ฝั น- อยากเรี ยนจบถึงระดับปริญญาเอก พร้ อมกับได้ ทางานเป็ นอาจารย์ ประจา
คณะสัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานอดิเรก- อ่ านหนังสือเรี ยน ดูการ์ ตูน เล่ นเฟสบุค เลีย้ งสัตว์
อาหารที่ชอบเป็ นพิเศษ- อาหารทะเล ธัญพืชชงผสมนม สลัดผัก โยเกิร์ต

similar documents