NİSAN AYI BÜLTENİMİZ NİSAN AYI KAZANIM VE

Report
NİSAN AYI KAZANIM VE
GÖSTERGELERİMİZ
NİSAN AYI KAVRAMLARIMIZ
NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
NİSAN AYI OKUNAN HİKAYE
KİTAPLARI
NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE
HAFTALARI
NİSAN AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ
NİSAN AYI BRANŞ DERSLERİMİZ
MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI
MAYIS AYI AİLE KATILIMI
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile
gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:(Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri: (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç
tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı
söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:(Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın sesini söyler.
Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:(Nesne/varlıkları rengine göre eşleştirir Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:(Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüğüne
göre gruplar. Nesne/varlıkları sesine göre gruplar. Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar. Nesne/varlıkları
miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:(Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:(Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda
konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:(Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere
benzeyen nesneleri gösterir.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri: (Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:(Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman
bildiren araçların işlevlerini açıklar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:(Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun
gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı
çözüm yolları önerir.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri: (Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan
nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.
Göstergeleri: (Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.)
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
Göstergeleri: (Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği
yeniliklerin önemini söyler.)
Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün
özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:(Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu
davranışlarla gösterir.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri: (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı
özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.) Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine
getirir.
Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri: (Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
Dil Gelişim:
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: (Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki
benzerlik ve farklılıkları söyler.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: (Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
(Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için
sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını
söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
(Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir Dinlediklerini/izlediklerini resim,
müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
(Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili
sorulara cevap verir.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
(Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
(Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve
düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
Motor Gelişimi:
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
(Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak
sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift
ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli
mesafede ilerler.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
(Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama
ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar.
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.)
Göstergeleri:
(Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. İp atlar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
( Nesneleri toplar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri çeker/gerer. Nesneleri açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç
kullanarak şekil verir.)
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
(Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
Özbakım Becerileri:
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
(Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik
kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)
RENKLER
GEOMETRİK ŞEKİL
KIRMIZI,YEŞIL, SARI
ÜÇGEN, KARE, DAIRE, ELIPS
MİKTAR
KALABALIK-TENHA,
AZ-ÇOK,
TEK-ÇIFT,
AĞIR-HAFIF
YÖN/ MEKANDA
KONUM
ÖN-ARKA; SAĞ-SOL, SAĞINDA-SOLUNDA;
YUKARIDA-AŞAĞIDA, ALÇAK-YÜKSEK,
İLERI-GERI, YUKARI-AŞAĞI, UZAK-YAKIN
ZIT
AYNI-BENZER-FARKLI, DOĞRU-YANLIŞ,
HIZLI-YAVAŞ, HAREKETLI-HAREKETSIZ,
DÜZ-EĞRI, KOLAY-ZOR, ESKI-YENI
SAYI/SAYMA
SIRA SAYISI (BIRINCI-İKINCI…), 5’ Lİ
SAYMA ÖNCEKI-SONRAKI, SIFIR
ZAMAN
ÖNCE-SONRA
DÜN -BUGÜN-YARIN
DUYU
SERT-YUMUŞAK
TÜYLÜ-TÜYSÜZ,
EKŞI, TUZLU,
SESLI–SESIZ
DOĞDUĞUMUZ DA NEDEN AÇIZ?
SORUSU İLE “YEMEKLER” PROJE KONUSUNA BAŞLANDI.
BEBEKLİĞİMİZDE KULLANDIĞIMIZ EŞYALARLA KÖŞE
OLUŞTURULDU.
NEDEN YEMEK YERİZ? SORUSU ÜZERİNE KONUŞULDU.
SEBZE BASKISI YAPILDI.
BUGÜN ÖĞLE YEMEĞİ SINIFTA YENİLDİ.
YİYECEKLERİN KOKUSUNA, FARKLI BAHARATLAR
EKLENEREK TADINA BAKILDI.
SEVDİĞİMİZ YİYECEKLERE BAKILARAK KARA KALEM
ÇALIŞMASI YAPILDI.
YİYECEKLER SOFRAMIZA NASIL GELİYOR?
OLAY SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.
YİYECEK KARTLARIYLA HAFIZA OYUNU OYNANDI.
SAĞLIKLI MUTFAK, SAĞLIKSIZ MUTFAK ETKİNLİĞİNİ
YAPILDI.
DÜNYA MUTFAKLARI KONULU BARKOVİZYON İZLENDİ.
TÜRKİYE MUTFAĞINA ÖZGÜ YAPRAK SARMASI YAPILDI.
İTALYA MUTFAĞINA ÖZGÜ PİZZA YENİLDİ.
DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜLKEMİZE AİT
EN SEVDİĞİMİZ YİYECEK SEÇİMİ YAPILDI.
SEVDİĞİMİZ YEMEKLERDEN OLUŞAN YEMEK KİTABI
HAZIRLANDI.
TEL KULLANILARAK ÖĞRENİLEN ÇİZGİLER ÇALIŞILDI.
NOHUT VE KÜRDANLARLA YARATICI ÇALIŞMALAR
YAPILDI.
“KAPLUMBAĞA NE YESİN”
İSİMLİ ETKİNLİK UYGULANDI.
“KUŞLARI VE BULUTLARI GÖZLEMLEYELİM”
İSİMLİ ETKİNLİK UYGULANDI.
“İSTEK” MARŞI ÖĞRENİLDİ.
İSTEK MARŞI
ATATÜRK’ÇÜ EĞİTİM İLKEMİZ
COŞKUYLA ÇARPAR YÜREĞİMİZ
NESİLLER BOYU YÜKSELECEK
DAİMA GURURLA SESİMİZ
BİR GÜNEŞ GİBİ
ÜSTÜMÜZE DOĞAN
ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖRNEK OLAN
İSTEK VAKFI GENÇLERİYİZ BİZ
VAR OLDUKÇA BU SEVGİMİZ
AŞARIZ ENGELLERİ GÜÇLÜYÜZ BİZ
23 NİSAN’DA NEDEN BAYRAM YAPIYORUZ? SOHBET
EDİLDİ.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN
SINIFLAR VE OKULUMUZ SÜSLENDİ.
ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA ÇOCUKLARIN YERİ VE ÖNEMİ
HAKKINDA SOHBET EDİLDİ. ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARLA
BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ OLDUĞU FOTOĞRAFLARI İNCELENDİ.
BU FOTOĞRAFLAR KULLANILARAK ALBÜM OLUŞTURULDU.
“23 NİSAN” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
23 NİSAN
SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN
ÇÜNKÜ EN ŞEREFLİ EN MUTLU GÜN
BUGÜN 23 NİSAN
HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN
İŞTE BUGÜN BİR MECLİS KURULDU
SONRA HEMEN PADİŞAH KOVULDU
BUGÜN 23 NİSAN
HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN
-ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
-“I-ı” VE “İ-i” SESLERİNİ TANIMA VE YAZMA
ÇALIŞMALARI
“İSTEK’LİYİZ ÇEVRECİYİZ” ETKİNLİĞİ
“ORFF” ETKİNLİĞİ
“FEN LABORATUVARI” ETKİNLİĞİ
“SPOR ŞENLİĞİ” ETKİNLİĞİ
“PALEANTOLOG” ETKİNLİĞİ
“KÜÇÜK RESSAMLAR” ETKİNLİĞİ
BİLGİSAYAR
TETRİS OYUNU OYNANDI.
KİDPİX PROGRAMI İLE RESİMLER YAPILDI.
“PASTA YAPALIM” İSİMLİ OYUN OYNANDI.
DRAMA
ZARAFET VE KİBARLIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA
“GÜNAYDIN GÜLE GÜLE, TEŞEKKÜR ETME, AFEDERSİNİZ”
SÖZCÜKLERİ KULLANILARAK DOĞAÇLAMA YAPILDI.
MESLEKLER ÜZERİNE PANTOMİM YAPILDI.
İSPANYOLCA
BEDEN EĞİTİMİ
TOP İLE ÇALIŞMALAR YAPILDI. (TOP ATMA, FIRLATMA,
YAKALAMA, EĞLENCELİ OYUN VE YARIŞMALAR)
YAPILDI.
SATRANÇ
SATRANÇ OYUNUNDA TAŞ DEĞİŞİMLERİ,
MERDİVEN MATI, KURALLARI ÖĞRENİLDİ.
SERBEST OYUN OYNANDI.
FEN LABORATUVARI
BİLİMSEL ÇİZGİ FİLM (SİHİRLİ OKUL OTOBÜSÜ)
BELGESEL FİLMİ İZLENDİ.
BİTKİ YETİŞTİRİLDİ. BÜYÜME AŞALARI GÖZLEMLENDİ.
ASİTLİ İÇECEKLER VE ZARARLARI İLE İLGİLİ DENEY
YAPILDI.
BALE
HALK OYUNLARI
•MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI
•SAHNE YERLEŞİMİ ÇALIŞMALARI YAPILDI
MÜZİK
•RİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI.
•“23 NİSAN” VE “CIRCIR BÖCEĞİ İLE KARINCA” İSİMLİ
ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.
GÖRSEL SANATLAR
KESME YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ İLE KARTONDAN ÇOCUK
KALIPLARI VE EVALARDAN KIYAFETLER KESİLİP YAPIŞTIRILDI
PASTEL BOYA KULLANARAK KOLAJ TEKNİĞİ İLE “PASTA
HAMBURGER, KEK, PİZZA, SALATA” YAPILDI.
05
06
GEMS “Karıncalar”
konumuza başlıyoruz.
“Karıncalar hakkında
neler biliyorsunuz?
Karıncalar hakkında
neler öğrenmek
istiyorsunuz?”
sorularını
cevaplandırarak
posterlerimizi
hazırlıyoruz.
Bahçeye çıkarak
karınca arıyoruz.
Yanımızdaki yiyecekleri
karıncalar için bahçeye
bırakıyoruz.
İlk karınca resmimizi
yapıyoruz.
Sınıfımızda karınca
köşesi oluşturuyoruz.
Evden gelirken
karıncalarla ilgili bilgi,
oyuncak, kitap
getirebilirsin.
07
08
Sınıfımız için karınca İTÜ Bilim Merkezi’ne
çiftliği oluşturuyoruz.
gidiyoruz.
Karıncalar ile kendi
yaşam alanlarımızı
Barkovizyona yansıtılan “Karınca Tünelleri” adlı
karşılaştırıyoruz.
karıncanın vücut
posteri inceliyoruz ve
bölümlerini inceliyoruz.
kendi karınca
“Küçük Karınca” adlı
Kendi vücut
tünellerimizi
şarkıyı öğreniyoruz.
bölümlerimizle
oluşturuyoruz.
kıyaslıyoruz.
Oluşturduğumuz tünellere
Demokrasi Eğitimi
konu boyunca
kapsamında Anneler
Kendi karıncalarımızı
öğrendiklerimizi
Günü için hediye
yapıyoruz.
ekleyerek tamamlıyoruz.
seçimi yapıyoruz.
“Tünelden Geç” oyunu ile
karıncaların yuvalarındaki
hareketlerini deneyerek
öğreniyoruz.
12
13
14
15
Bahçeye çıkıyoruz ve
daha önceden bahçeye
bıraktığımız
yiyeceklere bakarak
karıncaların sevdiği
yiyecekleri belirliyoruz.
Karınca çeşitlerini
internetten
araştırıyoruz.
Kraliçe karıncayı
tanıyoruz.
Kil kullanarak karınca
figürleri yapıyoruz.
Karıncanın yaşam
döngüsünü ve
“Larva ve Pupa”
kelimelerinin
anlamlarını
öğreniyoruz.
Karıncalar hakkında
neler öğrendik?
Sorusunu
cevaplandırıyor ve
posterlerimizi
tamamlıyoruz.
“Küçük Karınca” isimli
şarkıyı öğreniyoruz.
Son karınca resmimizi
yapıyor ve ilk karınca
resmimiz ile
karşılaştırıyoruz.
“İzci Karıncalar”
draması ile karıncaların
yiyecekleri nasıl
bulduklarını ve
birbirlerine nasıl haber
verdiklerini
öğreniyoruz.
“Muhafız Karıncalar”
isimli drama çalışması
ile karınca yuvalarının
nasıl korunduğunu
öğreniyoruz.
09
Seçimle belirlediğimiz
anneler günü hediyemizi
hazırlıyoruz.
16
OKULUMUZUN
BAHÇESİNDE 19
MAYIS GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMI
ŞENLİĞİ YAPIYORUZ.
NOT: Spor kıyafet
giymeyi ve şapka
takmayı unutma!!!
19
19 MAYIS GENÇLİK
VE SPOR BAYRAMI
NEDENİYL E TATİL
20
21
22
GEMS “Arılar”
konumuza başlıyoruz.
Arılar hakkında ne
biliyoruz ve neler
öğrenmek istiyoruz?
Sorularını
cevaplandırıyor ve
posterlerini
hazırlıyoruz.
Mayıs ayında doğan
öğrencilerimizin
doğum gününü
kutluyoruz.
Nektar emen arılar
olup,
“Çalışkan Arılar”
isimli drama
çalışmasını yapıyoruz.
Arılar konulu belgesel
film izliyoruz.
26
.
“Kraliçe Arı ve
Yumurtaları” posterini
inceleyerek Kraliçe arı
ve diğer arıları
karşılaştırıyoruz.
“Kraliçe Arı” isimli
hikayeyi dinliyoruz.
Evden gelirken poleni
olan bir çiçek
getirmeyi unutma!
Arılar poleni nasıl
topluyor öğreniyoruz.
Sanat etkinliğinde
polenli çiçekler
yapıyoruz.
Bal peteğini
inceleyerek neden
altıgen şeklinde
olduğunu ve altıgen
şeklinin özelliklerini
öğreniyoruz.
23
NOT: YARIN
YAPILACAK
PORTFOLYO
TOPLANTIMIZA VE
SERGİMİZE TOPLANTI
SAATİNİZDE
KATILMAYI
UNUTMAYINIZ!
27
28
29
30
PONY CLUP’a geziye
gidiyoruz.
Gezide
gözlemlediklerimizin
resmini yapıyoruz.
Arıların savunma
sistemlerini
öğreniyoruz.
“Vız Vız Arı” isimli
şarkıyı öğreniyoruz.
Son arı resmimizi
yapıyoruz ve ilk arı
resmimiz ile
karşılaştırıyoruz.
“Beş Küçük Arı” isimli
parmak oyununu
oynuyoruz.
“Yavru Arı ve Bakıcı “Arı Dansı” yapıyoruz
Arı” draması ile yavru
ve arıların nasıl
“Arılar ile ilgili neler
arıların nasıl
iletişim kurduklarını
öğrendik?” sorusunu
beslendiklerini
öğreniyoruz.
cevaplandırarak posterini
öğreniyoruz.
hazırlıyoruz.
05
12
Çocuğunuzun gözlerini
kapatarak akşam için
yaptığınız yemeğin hangi
yemek olduğunu
kokusundan bilmesini
isteyin.
19
19 MAYIS GENÇLİK VE
SPOR BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN.
26
Çocuğunuzdan size bir
Kraliçe arı resmi çizmesini
ve özelliklerini size
anlatmasını isteyiniz.
06
07
08
Çocuğunuzdan oyuncakları,
kitapları, CD’leri v.b
arasından ”Karıncalar” ile
ilgili olanları seçerek okula
getirmesi için çantasına
koymasını isteyin.
Çocuğunuzla birlikte
internetten
“Bir Böceğim Yaşamı”
isimli sinema filmini
izleyin.
Çocuğunuzla bugün yapılan
gezi hakkında sohbet
ediniz.
13
14
15
16
Çocuğunuzla “Hangi
durumlarda kendimizi
korumalıyız? Sorusuna
cevap arayın.
Çocuğunuzla internetten
karıncaların yaşam
döngüsü hakkında
araştırma yapın.
Çocuğunuzla birlikte
karıncalar konulu bir hikaye
oluşturun.
Çocuğunuzla birlikte hafta
sonu açık havada yürüyüş
ve spor yapmak için plan
yapın.
22
23
Çocuğunuzla altıgen şeklinin
özellikleri hakkında sohbet
edin. Boş bir kağıda altıgen
şekilleri çizmesini isteyin.
Yarın yapılacak olan
portfolyo toplantısına
randevu saatinizde
katılmayı unutmayın
20
21
Çocuğunuzdan oyuncakları,
Çocuğunuzla birlikte poleni
kitapları, CD’leri v.b
olan bir çiçek temin
arasından ”Arılar” ile ilgili
ederek yarın için okula
olanları seçerek okula
getirmesini sağlayın.
getirmesi için çantasına
koymasını isteyin.
27
09
Çocuğunuzla birlikte yakın
çevrenizde bulunan
annelere hediye etmek için
kartlar hazırlayın. Ve
çocuğunuzun bu kartları
anneler gününde vermesi
için teşvik edin.
28
29
30
Çocuğunuz ile birlikte oyun
hamurları ile yavru arılar
ve bir kovan yapınız. Sonra Çocuğunuzdan bugün okulda Çocuğunuzdan size arılar
Çocuğunuzla bugün yapılan
yaptığınız arıları sayınız
öğrendiği arı dansını size de hakkında neler öğrendiğini
gezi hakkında sohbet
kovana yerleştiriniz. Sıra
öğretmesini isteyin.
anlatmasını isteyin.
ediniz.
sıra uçurarak eksiltme
oyunu oynayınız. Örneğin;
kovanda 10 arı vardı beş
tanesi uçup gitti kaç arı
kaldı? Vb.

similar documents