a_pedagogusok_minositesi_rendszere_20131128

Report
A pedagógusok minősítési
rendszere
Hány lépésben és mikor léphetünk?
Jogszabály
• Nkt 64-65. §-a és a 97. §-a
• 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról 2-15. §-a 36-39. §-a és
1. melléklete szabályozza
2013.11. 28.
Szolnok
2
Előmeneteli rendszer
• Az intézmény fenntartójától függetlenül
kötelező a pedagógus számára
• Gyakornok, Pedagógus I, Pedagógus II
alkalmazási feltétel – kötelező az előmenetel
2013.11. 28.
Szolnok
3
Előmenetel fokozatai
• Gyakornok – 2 – 4 év (4 év, ha nem felel meg a
minősítő vizsgán – minimum 60 % eredmény,
kötelező minősítő vizsga, az állam finanszírozza
az elsőt)
• Pedagógus I - 6-9 év (kötelező minősítés,
mindenki maga dönt, hogy az időtartamon belül
mikor jelentkezik , kötelező az eljárás – minimum
75 %-os eredmény )
• Pedagógus II – minimum 6 év, innen a
továbblépés nem kötelező, 2 felé ágazik
2013.11. 28.
Szolnok
4
Előmenetel - nem kötelező
• Mesterpedagógus - minimum 14 év gyakorlat,
szakvizsga, sikeres 2. minősítés, önköltséges
(minimálbér 70 %-a)
• Kutatótanár - Phd, minimum 14 év gyakorlat,
sikeres 2. minősítés, , önköltséges (minimálbér
70 %-a)
2013.11. 28.
Szolnok
5
Szakmai gyakorlat
• Pedagógus munkakör
• Pedagógiai szakértői, pedagógiai előadói munkakör
munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony
• Pedagógus munkakör – óraadói polgári jogviszony
• az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszony
• Pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben
folytatott oktatói tevékenység
• A miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony
keretében köznevelés országos irányításával összefüggő
munkakörben
• (fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó része, 25%-os
szabály)
2013.11. 28.
Szolnok
6
Határidők
• A minősítési eljárásra jelentkezés minden
évben március 31. – elektronikus felület
• Az OH dönt a jelentkezések elfogadásáról április 30.
• A munkáltató közöl a jelentkezővel - május 31.
• Eljárás – következő tanév
2013.11. 28.
Szolnok
7
Minősítő vizsgabizottság
• Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat,
Szakértői névjegyzék, felkészítés
• pedagógusképző felsőoktatási intézmény
oktatója (gyakorlóiskola, gyakorlóóvoda,
gyakorló-kollégium, legalább Pedagógus II.
fokozat, felkészítés
• a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény
vezetője, vagy az általa megbízott pedagógusszakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, ill.
vezetői megbízással rendelkező alkalmazott.
2013.11. 28.
Szolnok
8
Minősítő eljárás bizottsága
• Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat,
Szakértői névjegyzék, felkészítés
• a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő;
• a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény
vezetője vagy az általa megbízott pedagógusszakvizsgával rendelkező alkalmazott, az
intézményvezető minősítési eljárása esetében a
fenntartó képviselője
• Kutatótanári fokozatba való minősítés esetén a Magyar
Tudományos Akadémia delegáltja a 4. bizottsági tag.
2013.11. 28.
Szolnok
9
Eljárási szabály
• Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos
munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az
alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus
minősítési eljárásában.
• •A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő
bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos
kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés
tanévében legnagyobb óraszámban tanított
tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével.
2013.11. 28.
Szolnok
10
Értékelés alapja a 8 kompetencia
• Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
• Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a
megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
• A tanulás támogatása
• A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód
érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az
egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi
gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
2013.11. 28.
Szolnok
11
Az értékelés alapja 8 kompetencia
• A tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
• Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, elemzése
• Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás
• Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a
szakmai fejlődésért
2013.11. 28.
Szolnok
12
Minősítő vizsga/eljárás részei
• Óra, foglalkozás látogatása, elemzése
– Gyakornoki idő utáni vizsgán 2
– Pedagógus I utáni eljárásban 2
– Pedagógus II utáni eljárásban 2
2013.11. 28.
Szolnok
13
Minősítő vizsga/eljárás részei
• Portfólió áttekintése, értékelése
– Portfólió feltöltés a jelentkezés után
– Portfólió védés
• Országos szakmai ellenőrzés során
tapasztaltak értékelése
• Intézményi önértékelés pedagógusra
vonatkozó megállapításainak értékelés
2013.11. 28.
Szolnok
14
Átmenet - nem kell minősíteni
• aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik
tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi
nyugdíjkorhatárt.
• A rendelet hatálybalépése előtt létesített
közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a
138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek a
gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy
amennyiben ezek alapján a gyakornok
„megfelelt” minősítést kap, őt a Pedagógus I.
fokozatba kell besorolni.
2013.11. 28.
Szolnok
15
Átmeneti szabályok
• 326/2013. 36. § (2-4)
• Legalább 8 év meglévő szakmai gyakorlat
2013. 09. 01-én - kezdeményezhető 2014-ben
a minősítés Pedagógus II fokozatba
• Legalább 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus
szakvizsga – 2014. április 30. – kérelmezhető a
Pedagógus II fokozat (2015. január 1.)
2013.11. 28.
Szolnok
16
„Egyszerűsített” átlépés szabályai
• 2014. április 30-ig feltölti a portfóliót, és
megfelel, Pedagógus II fokozat 2015. január 12018. december 31-ig
• 2018. december 31-ig be kell jelentkezni
minősítő eljárásra
2013.11. 28.
Szolnok
17
TÁMOP 3.1.5./12 lehetőségei
• 326/2013. 36. § (5-6)
• Próbaminősítő vizsga, minősítési eljárásban
lehet részt venni (Mesterpedagógus fokozatra
lesz lehetőség) (2015. január 1)
• Feltétel: 15 év szakmai gyakorlat, szakvizsga,
Országos Szakértői vagy Vizsgaelnöki
Névjegyzéken szerepel
• Vállalja: szaktanácsadói, szakértői képzés és
feladatellátás
2013.11. 28.
Szolnok
18
• Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Szymczak Judit
2013.11. 28.
Szolnok
19

similar documents