شبکه نظام تحول

Report
‫شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات‬
‫آزمایشگاهی‬
‫شبکه ای متشکل از آزمایشگاههای مراکز درمانی‪ ،‬بهداشتی ‪،‬‬
‫پژوهشی و آموزشی که از انجام خدمات معتبر و بهنگام و‬
‫فعالیتهای آزمایشگاهی مورد نیاز نظام سالمت اطمینان میدهد‪.‬‬
‫اقدامات انجام شده در حوزه آزمایشگاه پزشکی‪:‬‬
‫• تدوین گامهای هفتگانه ایجاد شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات‬
‫آزمایشگاهی‬
‫• ایجاد شبکه ارجاع در دانشگاههای علوم پزشکی تهران‪ ،‬شهید بهشتی‬
‫و ایران و پایش مستمر پیشرفت آن‬
‫• تدوین بخش ارائه خدمات آزمایشگاهی در اطالعیه شماره ‪11‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تدوین فهرست آزمایشهای پزشکی مورد نیاز(فهرست ‪A‬و ‪)B‬‬
‫تعیین نحوه تامین خدمات آزمایشگاهی در مراکز درمانی و از طریق نظام‬
‫ارجاع بین آزمایشگاهی‬
‫استعالم فهرست آزمایشهای خریداری شده توسط تامین اجتماعی(درمان غیر‬
‫مستقیم)‬
‫تدوین لیست مقایسه ای قیمت کیتهای تولید داخل و وارداتی (قیمت ارزی و‬
‫ریالی)‬
‫گامهای هفتگانه ایجاد شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫تعیین و ابالغ وظیفه ادارات امور آزمایشگاههای معاونت درمان در سازماندهی و اجرای‬
‫بخش آزمایشگاهی برنامه تحول سالمت‪ ،‬نظارت و پایش عملکرد‬
‫تشکیل جلسات مشترک و متعدد بین مدیران آزمایشگاههای مراکز درمانی و مدیران‬
‫بیمارستانها‬
‫تدوین فهرست های زیر‪:‬‬
‫‪ .1‬فهرست تفکیکی آزمایشهای تشخیص پزشکی که هم اکنون در آزمایشگاههای هر یک‬
‫از مراکز آن دانشگاه انجام میشود‬
‫‪ .2‬فهرست تفکیکی آزمایشهای مورد نیاز هر یک از مراکز درمانی با توجه به خدمات‬
‫بالینی که در مرکز ارائه میشود‬
‫‪ .3‬فهرست تجهیزات اصلی فعال و غیر فعال(در حال تعمیر و یا نیازمند تعمیر) هر یک از‬
‫آزمایشگاههای فعال‬
‫‪ .4‬فهرست نیروی انسانی (مسئولین فنی‪ ،‬سوپروایزر و نیروی فنی) شاغل در هر یک از‬
‫مراکز‬
‫تدوین نقشه خدمت(‪ )service map‬شامل امکان سنجی ادغام خدمات آزمایشگاهی قابل‬
‫ارائه در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی‪ ،‬پژوهشی و آموزشی‬
‫‪ .5‬ایجاد ساز و کار جمع آوری و پایش آمار و اطالعات کمی و‬
‫کیفی مربوط به خدمات آزمایشگاهی هر یک از مراکز‬
‫درمانی‬
‫‪ .6‬استفاده از اطالعات و ابزارهای مختلف برای مدیریت بهره‬
‫برداری از آزمایشگاههای پزشکی ( ‪Medical laboratory‬‬
‫‪ )utilization management‬با هدف افزایش بهره وری‪،‬‬
‫رضایتمندی‪ ،‬پاسخگویی معتبر و بهنگام بویژه در فوریتها و‬
‫پیشگیری از استفاده نابجا و غلط از آزمایشهای پزشکی و‬
‫جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی بویژه از طریق تعامل‬
‫مناسب و موثر با پزشکان و کادر بالینی‬
‫‪ .7‬تدوین و استقرار نظام پایش عملکرد و بهینه کاوی‬
‫(‪ )Benchmarking‬اجزای شبکه ارائه خدمات آزمایشگاهی‬
‫با تاکید بر الزامات و انتظارات برنامه تحول سالمت‪.‬‬

similar documents