Kế toán hàng tồn kho trên Fast Accounting Online

Report
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Sơ đồ hạch toán.
2. Quy trình n.vụ, các mẫu c.từ, b/c.
3. Quy trình thực hiện trên phần mềm.
4. Kỹ năng thực hành trên phần mềm.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
TK 331
TK 152
Mua NVL nhập kho dùng vào SXKD
hàng hóa, DV chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ
TK 621
Xuất kho NVL để trực tiếp chế tạo sp
TK 133
TK 331
TK 627, 641
Chi phí vận chuyển, bốc dỡ
TK 133
Xuất NVL phục vụ SXKD
TK 154
TK 154
Nhập kho NVL do tự chế biến gia công
Xuất kho NVL đem gia công
TK 241
Xuất NVL cho XDCB
TK 338
TK 338
NVL thừa chưa rõ nguyên nhân
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
NVL thiếu chưa rõ nguyên nhân
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
1. Giá trung bình tháng
2. Giá trung bình di động
3. Giá nhập trước xuất trước
4. Giá nhập sau xuất trước
5. Giá theo lô..
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Khai báo tham số tùy chọn
Khai báo các danh mục từ điền:
- Danh mục kho hàng
- Danh mục hàng hóa, vật tư
Cập nhật số tồn kho ban đầu:
- Tồn kho của vật tư tính giá TB
Cập nhật các c.từ phát sính
Phân hệ kế toán mua hàng:
- Phiếu nhập mua
- Phiếu nhập chi phí
- Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
Phân hệ kế toán hàng tồn kho:
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Phiếu xuất điều chuyển
Hỗ trợ: Tính lại số tồn kho tức thời
Xử lý cuối tháng: Tính và áp giá
Lên báo cáo:
- Báo cáo hàng nhập
- Báo cáo hàng xuất
- Báo cáo hàng tồn
Xử lý cuối năm:
- Chuyển tồn kho sang năm sau
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Phân hệ kế toán bán hàng:
- Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho
- Phiếu nhập hàng bán bị trả lại
1. Khai báo tham số
2. Khai báo danh mục kho
3. Khai báo danh mục hàng hoá, vật tư
4. Danh mục khách hàng (nhà CC)
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.1.Khai báo tham số
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.2.Khai báo danh mục kho
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.3.Khai báo danh mục hàng hoá vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
5.4.Khai báo danh mục khách hàng (nhà CC)
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Nhập tồn kho đầu kỳ của các hàng hoá vật tư
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.
Bản quyền: Cty Phần mềm FAST.

similar documents