تخلفات انتظامی کارشناسان استاد مربوطه : جناب آقای سید محمد روحانی

Report
‫قال الصادق علیه السالم ‪:‬‬
‫القضاة اربعة‪:‬‬
‫‪ ‬ثالثة فی النار و واح ٌد فی الجنة‬
‫‪ ‬رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار‬
‫‪ ‬و رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار‬
‫‪ ‬و رجل قضی بالحق و هو ال یعلم فهو فی النار‬
‫‪ ‬و رجل قضی بالحق و هو یعلم فی الجنة‬
‫از امام صادق علیه السالم نقل شده است ‪:‬‬
‫قضات چهار دسته اند که سه دسته ازآنان در آتشند و یکی در بهشتند ‪:‬‬
‫‪ ‬مردی که به جور قضاوت کند و بداند به جور حکم کرده در آتش است‪.‬‬
‫‪ ‬مردی که به جور داوری کرده ولی نمی داند حکمش جور است یا نه در آتش‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ ‬مردی که به حق داوری کرده و نمی داند به حق داوری کرده او نیز در آتش‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ ‬مردی که به حق داوری کرده و داوریش از روی علم بوده است که او در بهشت‬
‫است ‪.‬‬
‫الف‪ -‬قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستری‬
‫**سير تكاملي**‬
‫‪ ‬قانون كارشناسان رسمي مصوب سال ‪1317‬‬
‫‪ ‬قانون كارشناسان رسمي مصوب سال ‪1339‬‬
‫‪ ‬قانون كارشناسان رسمي مصوب سال ‪ 1358‬و استقالل كانونها‬
‫‪ ‬قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال ‪1381‬‬
‫‪ ‬آئين نامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال‬
‫‪1382‬‬
‫ب‪ -‬كانون كارشناسان رسمي دادگستري‬
‫ارکان کانون ‪:‬مجمع عمومی ـ هیأت مدیره ـ بازرسان ـ دادسرا و دادگاه انتظامی‬
‫اهداف كانون برابر ماده ‪ 4‬از قانون كانون كارشناسان ‪1381‬‬
‫‪ ‬ايجاد زمينه الزم براي تشكيل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه‬
‫خدمات كارشناس ي و تالش در جهت تأمين و تعميم عدالت در امور مربوطه‪.‬‬
‫‪ ‬فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو‪.‬‬
‫‪ ‬تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناس ي در حدود‬
‫مقررات‪.‬‬
‫‪ ‬نظارت مستمر به نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن‬
‫جريان امور كارشناس ي‪.‬‬
‫‪ ‬ايجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصص ي و فني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي‬
‫عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه‪.‬‬
‫وظايف هيئت مديره برابر ماده ‪ 12‬از قانون كانون كارشناسان ‪1381‬‬
‫‪ ‬اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده ‪ 4‬قانون‪.‬‬
‫‪ ‬اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه كارشناس ي و نيز‬
‫ابالغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط‪.‬‬
‫‪ ‬دعوت براي تشكيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها‪.‬‬
‫‪ ‬قبول شكايات و عنداالقتضاء ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي‬
‫تعقيب كارشناس رسمي‪.‬‬
‫ج ـ شوراي عالي كارشناسان رسمي‬
‫سياست گذار کلي کانونها با وظايف مصرح در ماده ‪ 7‬قانون‬
‫د ـ ورود به جرگه کارشناسان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ثبت نام تا تحليف‬
‫شرايط عضويت در کانون –وثاقت – محورهای تعيين وثاقت‬
‫ماده ‪ 17‬قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري‬
‫سوگند ياد شده ‪:‬‬
‫به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناس ي كه به من ارج ــاع مي گردد‬
‫خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته – به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و‬
‫اغراض شخص ي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع‬
‫كارشناس ي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خالف واقع چيزي نگويم و ننويسم و‬
‫رازدار و امين باشم‪.‬‬
‫هـ‪-‬نحوه دعوت از كارشناسان رسمي ؛ اطالع از موضوع كارشناس ي‬
‫و ارائه خدمات كارشناس ي‬
‫‪ ‬دعوت مستقيم ‪ :‬اخطاريه‪،‬نامه‪،‬تلفن‪،‬فاکس‪،SMS،‬پست الکترونيکی‬
‫‪ ‬دعوت با واسطه ‪ :‬از طريق کانون‬
‫‪ ‬ارائه خدمات كارشناس ي‬
‫‪ ‬پذيرش دعوت – تطبيق صالحيت کارشناس ی با کار ارجاع شده – موارد منع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کارشناس ی يا موارد ّرد آن‬
‫دريافت اطالعات –تطبيق با ضوابط و مقررات جاری (قوانين موضوعه) ‪-‬تحرير‬
‫گزارش‬
‫ارسال گزارش نزد مراجع– حفظ گزارش و ارائه آن به اشخاص مجاز ‪.‬‬
‫و‪ -‬گزارش كارشناس ي‬
‫تحرير گزارش ‪ :‬نثر‪ -‬رسم الخط‪ -‬توجيه استداللي با طرح موضوع‪ -‬استنتاج –‬
‫حفظ گزارش از تهيه و تحرير تا ارسال و پس از آن‬
‫ز‪ -‬مسئوليت كارشناسان رسمي دادگستري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئوليت انتظامي يا حرفهاي‬
‫ماده ‪37‬قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬
‫هرگاه کارشناس رسمی باسوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناس ی بر خالف واقع چيزی بنویسد و یا در اظهار‬
‫عقیده کتبی خود راجع به امری کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخالف واقع چيزی ذکرکرده‬
‫باشدجاعل دراسنادرسمی محسوب می گرددوهمچنين هرگاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمایش در دسترس او‬
‫گذاشته شده با سوءنیت تغیير بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم می شود و اگرگزارش‬
‫خالف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات‬
‫تعیين شده محکوم خواهد شد حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نيز الزم الرعایه می باشد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪26‬قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬
‫‪‬‬
‫الف‪-‬تخلفات ‪:‬‬
‫‪-1‬عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه‬
‫ً‬
‫‪-2‬توسل به معاذیری که خالف بودن آنها بعدا ثابت شود‬
‫‪ -3‬مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر ‪ ،‬هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتدار باشد یا نباشد‬
‫ً‬
‫‪ -4‬تسلیم اسناد و مدارک به اشخاص ی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و با امتناع از تسلیم آنها به اشخاص ی که حق دریافت دارند‬
‫‪ -5‬سوء رفتار و اعمال خالف شؤونات شغلی‬
‫‪ -6‬نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناس ی‬
‫‪ -7‬انجام کارشناس ی و اظهارنظر با وجود جهاد رد قانونی‬
‫‪ -8‬انجام کارشناس ی و اظهارنظر در اموری که خارج از صالحیت کارشناس است‬
‫‪ -9‬انجام کارشناس ی و اظهارنظر بر خالف واقع و تبانی‬
‫‪ -10‬انجام کارشناسیی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقض ی شده باشد‬
‫‪ -11‬افشاء اسرار و اسناد محرمانه‬
‫‪ -12‬اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانين یا دستورات مراجع صالحیتدار‬
‫‪ – 13‬انجام کارشناس ی و اظهارنظر در زمان تعلیق‪ ،‬محرومیت از حقوق اجماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (‪ )15‬این قانون‬
‫‪‬‬
‫ب – مجازات ها با ترتیب درجه‪:‬‬
‫‪ -1‬توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون‬
‫‪ -2‬محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال‬
‫‪ -3‬محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -4‬محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از سه ماه تا یک سال‬
‫‪ -5‬محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از یک تا سه سال‬
‫‪ -6‬محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناس ی رسمی‬
‫تبصره ‪ :1‬مرتکبين هر یک از تخلفات ردیفهای (‪)2(،)1‬و(‪ )3‬حسب مورد مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‬
‫گردند‪.‬‬
‫مرتکبين هر یک از تخلفات ردیفهای (‪ )5(،)4‬و (‪ )6‬حسب مورد مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند ‪.‬‬
‫مرتکبين هر یک از تخلفات ردیفهای (‪)11(،)10(،)9(،)8(،)7‬و(‪)12‬حسب مورد مجازات درجه پنج تا شش انتظامی‬
‫محکوم می گردند ‪.‬‬
‫مرتکبين هر یک از تخلفات ردیف (‪)13‬حسب مورد مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند ‪.‬‬
‫تبصره ‪ :2‬اعمال ارتکابی کارشناس چنانچه عالوه بر تخلف انتظامی ‪ ،‬واجد وصف کیفری باشد‪ ،‬دادگاه انتظامی مکلف‬
‫ً‬
‫است پرونده امر را عینا به مرجع قضایی صالحیتدار ارسال نماید‪.‬‬
‫تبصره ‪ :3‬هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناس ی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به‬
‫مجازات های انتظامی محکوم می شوند ‪ ،‬خودداری کند‪ .‬اینگونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از‬
‫ً‬
‫تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضای تمدید پروانه کارشناس ی رسمی نمایند‪ .‬مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم‬
‫یا موقت از اشتغال به امر کارشناس ی رسمی محکوم شده باشند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ 588‬قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬
‫هر یک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معين شده باشد یا توسط طرفين ‪ ،‬چنانچه در‬
‫مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکیاز طرفين اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید ‪ ،‬به حبس از شش ماه تا دو سال یا‬
‫مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است بعنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط‬
‫خواهد شد ‪.‬‬
‫مسئوليت شغلي يا تخصص ي‬
‫مسئوليت مدني يا حقوقي‬
‫مسئوليت جزايي يا كيفري‬
‫مسئوليت اخروي يا اخالقي (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)‬
‫ح‪ -‬نظام نامهها‬
‫‪ ‬نظام نامه حوزه جغرافيائي خدمات كارشناس ي‬
‫‪ ‬نظام نامه نحوه اعطاي صالحيتها‬
‫‪ ‬نظامنامه نحوه كارآموزي‬
‫ط‪ -‬دستمزد كارشناس ی‬
‫‪‬‬
‫تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري‬
‫‪ ‬نحوه پيشنهاد – تصويب‪ -‬تغييرات – مقررات عمومي تعرفه‬
‫تعيين دستمزد کارشناس رسمی‬
‫‪‬‬
‫نحوه دريافت دستمزد کارشناس ی ‪،‬حقوق قانونی کانونها و ساير مراجع‬
‫(تحت هيچ شرايطی دستمزد به صورت وجه نقد يآ چک ‪،‬تراول ‪،‬چک پول ‪ ...،‬از‬
‫اشخاص دريافت نشود)‬
‫‪‬‬

similar documents