prezentace odpadní vody

Report
Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032
Odpadní voda = voda, která má po použití změněnou
jakost ( a jiné vody pokud mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod).
- průmyslová odpadní voda – voda po použití v průmyslu
- komunální odpadní voda – voda ze sídlišť, splach z ulic
(obsahuje moč, organické znečištění, soli, fosfáty,
detergenty, písek, plasty…)
Znečištění vody:
 Přirozené - zemina, odumřelé zbytky rostlin a živočichů,
živé organismy
 Umělé – (antropogenní) – plasty, sklo, ropné látky…
1) Mechanické (fyzikální ) - předměty a látky rozptýlené ve
vodě (dřevo, plasty, písek, sklo…)
2) Chemické - látky rozpuštěné ve vodě (moč, soli,
dusičnany, saponáty,…)
3) Tepelné – změna tepoty vody, obvykle nadměrně teplá
voda, která způsobí úhyn organismů.
4) Biologické – živé organismy, odumřelé organismy a
jejich části
5) Radioaktivní – obvykle podzemní vody obsahující
radon. Má mutagenní účinky.
Zdroje znečištění:
• Bodové – továrna,
která vypouští do
toku odpady
• Plošné - splachy ze
zemědělsky
obdělávané půdy
• Difuzní –
rozptýlené drobné
bodové zdroje
Metody čištění vod
• 1)Fyzikální
• - česle - železné dráty různé tloušťky a vzdálenosti
(nutno čistit) pro zachytávání velkých
mechanických předmětů, textilií a vláken.
• -síta - funkce stejná, zachycují mechanické znečištění
menší velikosti.
• - filtry – zachycení drobných rozptýlených částic
(zemina, písek.)
• - usazování – lapače písku - štěrk, písek, zemina
- nádrže, kde se zpomalí proud a látky s
vyšší měrnou hmotností než voda se
usazují na dně. Velmi malé částice se
usazují příliš pomalu, používají se proto
jiné metody.
• - lapače tuků – látky s menší hustotou než voda se
usazují na hladině nádrže, odkud
se mechanicky sbírají.
• - čeření - umožňuje usazování jemných koloidních
částic, které by se usazovaly příliš dlouho.
Do vody se přimísí chemické látky (chlorid
železitý), které mění jejich el.náboj, a tak
způsobí jejich shlukování a rychlejší
sedimentaci.
•
Fáze: - flokulace – shlukování a tvorba vloček
- sedimentace - usazování
• - flotace - umožňuje odstranění nejjemnějších částic
navázáním na bublinky vzduchu, které
procházejí nádrží a poutají na sebe koloidní
částice a tuky. Vzniká špinavá pěna,
která se mechanicky odstraňuje.
2)Chemické metody:
• -absorpce –adsorpce - pohlcování na povrchu navázání znečišťujících .částic na aktivní uhlí
ve formě zrn nebo filtrů.
• - membránové procesy - velmi jemný filtr (celofán, PVC,
duté vlákno), který je schopen zachytit i rozpuštěné látky
(jedná se o ultrafiltraci).
• - neutralizace – čištění kyselých nebo zásaditých vod na
výsledné pH 6 - 9
• Příklad: NaOH + HCl  NaCl + H2O (vzniklé soli se
musí odstranit)
• - neutralizační činidla: vápenec, NaOH, soda, kyseliny
- oxidace a redukce - změna oxidačního čísla může
způsobit změnu vlastností
- Příklad: CrVI-jedovatý  CrIII – nejedovatý
CN-I- jedovatý  No2 – nejedovatý
- oxidační činidla – O2, O3, KMnO4
- redukční činidla – SO2, H2
- srážení - převedení rozpuštěné látky na sraženinu,
která se dá snadno mechanicky odstranit
(odstraňování těžkých kovů).
- destilace - oddělení látek na základě rozdílného bodu varu
(voda a formaldehyd).
3) Biologické metody čištění
- procesy běžné v přírodě při rozkladu organických látek
prostřednictvím organismů.
a) Aerobní metody:
• - biologické kolony – válcové nádrže o výšce 4 m a
průměru 8 m naplněné substrátem (hrubý
štěrk, plast), jejímž středem
vychází rameno, které se otáčí a skrápí
substrát znečištěnou vodou.
Substrát je osídlen mikroflórou (bakterie,
prvoci, houby), která se živí
organickým znečištěním, kterého vodu
takto zbavuje.
• biofiltry – otočné válce, které jsou napůl ponořeny do
nádrže se znečištěnou vodou. Při otáčení jsou střídavě
ponořeny a střídavě na vzduchu. Na jejich povrchu se
usídlí mikroflóra, která spotřebovává organické
znečištění.
• biologicky aktivní nádrže – nádrž, ve které se namnoží
aktivní kultura bakterií, které pohlcují organické
znečištění. Kal, který takto vzniká, se usazuje.
b) Anaerobní metody:
Jsou využívány pro rozklad sedimentovaných kalů, které
obsahují velký podíl organických látek.
- anaerobní digesce – probíhá v nádržích bez přístupu
vzduchu, které jsou zahřívány. Uvnitř dochází k rozkladu
organických látek pomocí anaerobních bakterií a kvasinek.
Polysacharidy, bílkoviny a tuky jsou postupně rozkládány
na jednoduché organické kyseliny, monosacharidy,
alkoholy, následně až na plyny a pevný zbytek.
• Pevný zbytek = „kaly z ČOV“ obsahuje mnoho
minerálních látek, dá se použít jako hnojivo, jeho použití
však je omezené, protože může obsahovat vysoký podíl
těžkých kovů a případně patogeny.
Směs vzniklých plynů = bioplyn obsahuje:
50 – 75 % CH4
25 – 45 % CO 2
0 - 10 % vodní páry
1 – 3 % N2
0 – 1 % NH3, H2 S, H2
Bioplyn se využíván - jako palivo a k následnému
vyhřívání fermentační nádrže, vytápění budov apod.
- k výrobě elektrické energie
v kogenerační jednotce.
Čistírna odpadních vod:
= technologické zařízení pro úpravu vlastností odpadní
vody na takovou kvalitu, aby mohla být vrácena do
recipientu.
Konkrétní zařízení využívá výše uvedené metody, které
kombinuje podle potřeby a podmínek.
Kapacita musí odpovídat množství znečištěné vody.
Přepočítává se na měrnou jednotku - „ekvivalentní
obyvatel“ = množství vody, které odpovídá průměrné
spotřebě 1 obyvatele /den = 400l vody.
Rozdělení:
1) Průmyslové čistírny odpadních vod – speciální
zařízení, upravující různě znečištěné průmyslové
vody
2) Komunální čistírny odpadních vod – konkrétní
zařízení pro čištění komunální odpadní vody
(obvykle městské, obecní…)
3) Individuální čistírny odpadních vod – malá zařízení
pro čistění odpadních vod z rodinného domku,
penzionu,…)
Rozdělení:
Průmyslové čistírny odpadních vod –
speciální zařízení, upravující různě
znečištěné
průmyslové vody
Komunální čistírny odpadních vod –
konkrétní zařízení pro čištění komunální
odpadní
vody (obvykle městské, obecní…)
Individuální čistírny odpadních vod – malá
zařízení pro čistění odpadních vod
z rodinného domku, penzionu,…)

similar documents