บันทึกการตั้งหนี้เจ้าหนี้

Report
(KKU-FMIS : Khon Kaen University Fiscal
Management Information Systems)
สรุ ปการทางานของระบบลูกหนี ้ – ระบบเจ้ าหนี ้
 ระบบของลูกหนี้ – ระบบเจ้าหนี้ เป็ นระบบย่อย ในระบบการเงินของ
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีตน้ ทุนรายกิจกรรม ซึ่ งจะเป็ นระบบที่ทา
หน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและออกรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ทางหน่วยงานสามารถติดตาม
ตรวจสอบยอดเงิน และจานวนหนี้ที่ยงั ไม่ได้ทาการชาระ เพือ่ ตรวจสอบ
ความขาดทุน หรื อกาไรของมหาวิทยาลัยได้ โดยจะมีการทางานดังนี้
วงจรการทางาน
1. การรับเงินประกัน/เงินรับฝาก
1
2
เริ่มต้น
การตั้งหนีเ้ จ้ าหนี้
บันทึกการรับเงิน
(คณะ/หน่วยงาน)
KKFNDT01 บันทึกการรับเงินทัว่ ไปและรับเพื่อตั้งหนี้เจ้าหนี้
รายงานตรวจสอบ
(คณะ/หน่วยงาน)
KKFNOR01 รายงานรายละเอียดการรับเงินประจาวัน
KKFNOR01 รายงานสรุ ปการรับเงินประจาวัน
KKFNOD01 ใบเสร็ จรับเงิน
1. การรับเงินประกัน/เงินรับฝาก (ต่อ)
KKFNDT01: บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพือ่ ตั้งหนีเ้ จ้ าหนี้
1. การรับเงินประกัน/เงินรับฝาก (ต่อ)
KKFNOR01: รายงานรายละเอียดการรับเงินประจาวัน
1. การรับเงินประกัน/เงินรับฝาก (ต่อ)
KKFNOR02: รายงานสรุปการรับเงินประจาวัน
2. การตังหนี
้ ้เจ้ าหนี ้
1
บันทึกการตัง้ หนี้เจ้าหนี้
(คณะ/หน่วยงาน)
KKAPDT04 บันทึกการตั้งหนี้เจ้าหนี้
KKAPDT05 รับข้อมูลการตั้งหนี้เจ้าหนี้เงินรับฝากจากระบบงานรับ/จ่ายเงิน
รายงานตรวจสอบ
(คณะ/หน่วยงาน)
3
การเตรี ยมจ่าย
KKAPOR03 รายงานการตั้งหนี้/ปรับปรุ งหนี้ประจาวัน
KKAPOR04 รายงานสรุ ปการตั้งหนี้/ปรับปรุ งหนี้ประจาวัน
2. การตังหนี
้ ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPDT04: บันทึกการตั้งหนีเ้ จ้ าหนี้
2. การตังหนี
้ ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPDT05: รับข้ อมูลการตั้งหนีเ้ จ้ าหนีเ้ งินรับฝาก จากระบบงานรับ/จ่ ายเงิน
2. การตังหนี
้ ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR03: รายงานใบตั้งหนี/้ ปรับปรุงหนีป้ ระจาวัน
2. การตังหนี
้ ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR04: รายงานสรุปใบตั้งหนี/้ ปรับปรุงหนีป้ ระจาวัน
3.การเตรี ยมจ่าย
2
ตรวจสอบ
รายการขอเบิก
เงินประกัน/รับฝาก
พิมพ์เช็ค
(คณะ/หน่วยงาน)
KKFNDT13 บันทึกรายการสัง่ จ่ายเจ้าหนี้เงินรับฝาก
รายงานตรวจสอบ
(คณะ/หน่วยงาน)
บันทึกรายการสังจ่
่ าย
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
(คณะ/หน่วยงาน)
KKFNOR10 รายงานรายละเอียดการจัดทาเช็ค
KKFNDT29 บันทึกรายการสัง่ จ่ายเจ้าหนี้เงินรับฝาก
การจ่ายเงินประกัน/รับฝาก
4
3.การเตรี ยมจ่าย (ต่อ)
KKFNDT29: บันทึกรายการจ่ ายเจ้ าหนีเ้ งินรับฝาก
3.การเตรี ยมจ่าย (ต่อ)
KKFNDT13: พิมพ์เช็ค
3.การเตรี ยมจ่าย (ต่อ)
KKFNOR10: รายงานรายละเอียดการจัดทาเช็ค
4.การจ่ายเงินประกัน/รับฝาก
รายงานตรวจสอบ
(คณะ/หน่วยงาน)
3
ตรวจสอบหลักฐาน
ผูม้ าขอรับเงิน เงิน
ประกัน/รับฝาก
บันทึกจ่ายเช็ค เงินสด เงินโอน
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
(คณะ/หน่วยงาน)
KKFNDT14 บันทึกการจ่ายเช็ค
KKFNDT16 บันทึกการจ่ายเงินโอน
KKFNDT15 บันทึกการจ่ายเงินสด เตรี ยมข้อมูลเงินโอนให้ธนาคาร
KKFNOR18
KKFNOR13
KKFNOR14
KKFNOR11
KKFNOR12
KKFNOR15
รายงานรายละเอียดการจ่ายชาระหนี้ประจาวัน
รายงานรายละเอียดการจ่ายเช็คประจาวัน
รายงานสรุ ปการจ่ายเช็คประจาวัน
รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินสดประจาวัน
รายงานสรุ ปการจ่ายเงินสดประจาวัน
รายงานรายละเอียดการจ่ายผ่านธนาคารประจาวัน
A
5
4.การจ่ายเงินประกัน/รับฝาก (ต่อ)
KKFNDT16: บันทึกการจ่ ายเงินโอน
4.การจ่ายเงินประกัน/รับฝาก (ต่อ)
KKFNDT14: บันทึกการจ่ ายเช็ค
4.การจ่ายเงินประกัน/รับฝาก (ต่อ)
KKFNDT15: บันทึกการจ่ ายเงินสด
5.การยืนยันการตัดหนี ้เจ้ าหนี ้
รายงานตรวจสอบ
(คณะ/หน่วยงาน)
4
ตรวจสอบรายการ
จ่ายเจ้าหนี้
บันทึกสังจ่
่ ายชาระหนี้
(คณะ/หน่วยงาน)
KKAPDT12 บันทึกจ่ายชาระหนี้
KKAPDT08 รับข้อมูลการจ่ายชาระหนี้จากระบบงานรับ/จ่ายเงิน
KKAPOR07 รายงานรายละเอียดการจ่ายชาระหนี้ประจาวัน
6
การติดตามหนี้
5.การยืนยันการตัดหนี ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPDT12: บันทึกจ่ ายชาระหนี้
5.การยืนยันการตัดหนี ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPDT08: ยืนยันการรับข้ อมูลการจ่ ายชาระหนี้ จากระบบงานรับ/จ่ ายเงิน
5.การยืนยันการตัดหนี ้เจ้ าหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR07: รายงานรายละเอียดการจ่ ายชาระหนีป้ ระจาวัน
6.การติดตามหนี ้
บันทึกรายการปรับปรุงหนี้
(คณะ/หน่วยงาน)
5
KKAPDT07 บันทึกรายการปรับปรุ งหนี้
รายงานตรวจสอบ
(คณะ/หน่วยงาน)
KKAPOR03
KKAPOR04
KKAPOR10
KKAPOR11
KKAPOR12
KKAPOR13
KKAPOR14
รายงานการตั้งหนี้/ปรับปรุ งหนี้ประจาวัน
รายงานสรุ ปการตั้งหนี้/ปรับปรุ งหนี้ประจาวัน
รายงานรายละเอียดอายุหนี้
รายงานสรุ ปอายุหนี้
รายงานเจ้าหนี้รายตัว (การ์ดเจ้าหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว
รายงานเจ้าหนี้รายตัว (การ์ดเจ้าหนี้) ตามการตัดหนี้จากการจ่ายชาระเงิน
รายงานสรุ ปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ประจาเดือน
A
7
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPDT07: บันทึกรายการปรับปรุงหนี้
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR03: รายงานใบตั้งหนี/้ ปรับปรุงหนีป้ ระจาวัน
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR04: รายงานสรุปใบตั้งหนี/้ ปรับปรุงหนีป้ ระจาวัน
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR10: รายงานรายละเอียดอายุหนี้
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR11: รายงานสรุปอายุหนี้
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR12: รายงานเจ้ าหนีร้ ายตัว (การ์ ดเจ้ าหนี)้ ตามรายการเคลือ่ นไหว
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR13: รายงานเจ้ าหนีร้ ายตัว (การ์ ดเจ้ าหนี)้ ตามการตัดหนี้
6.การติดตามหนี ้ (ต่อ)
KKAPOR14: รายงานสรุปการเคลือ่ นไหวเจ้ าหนี้ ประจาเดือน
จบการนาเสนอ

similar documents