Tvarosloví - podstatná jména

Report
Podstatná jména
Anotace
 Materiál tvoří 16 slidů, v nichž se žák osvěží pojem podstatné
jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných jmen a
pravopisem velkých písmen
 cílová skupina: 8. roč.
 Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 očekávaný výstup: žák je schopen poznat podstatné jméno,
rozlišit jeho druh, správně skloňovat, pracovat se vzory
podstatných jmen. Procvičí si i pravopis velkých písmen, , je
nutno použít formu prezentace pro zachování interaktivity
 použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč.
 průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se
žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením
Podstatná jména
 názvy osob, zvířat, věcí, dějů, jevů a stavů
 dají se skloňovat = jsou flexivní
 určujeme pád, číslo rod a vzor
Z textu vypiš podstatná jména a
urči jejich mluvnické kategorie
Zločin a trest
Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším
koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a
potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá
vzdělanou a jemnou kočku.; je to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie
plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima jako
věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní přiblížíš; její zelené
zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a zločinností.
Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je
Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu
a na! na! na! tu máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se
vzpouzející choulí se hříšnice pod tragickým přívalem trestu.
Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná kreatura
z místa činu.
Z textu vypiš podstatná jména a
urči jejich mluvnické kategorie
Zločin a trest
Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším
koutě se zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a
potrhává ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá
vzdělanou a jemnou kočku; je to zlé, a divoké zvíře džunglí,
bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima
jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní přiblížíš; její
zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a
zločinností.
Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je
Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě
činu a na! na! na! tu máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma,
zběsile se vzpouzející choulí se hříšnice pod tragickým přívalem
trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na zemi, peláší bídná
kreatura z místa činu.
Řešení:
jméno
pád
číslo
rod
vzor
jméno
pád
číslo
rod
zor
zločin
1
j
m
hrad
zločinností
7
j
ž
kost
trest
1.
j
m
hrad
macku
5
j
m
pán
nečistotu
4
j
ž
žena
lidmi
7
m
m
pán
koutě
6
j
m
hrad
vina
1
j
ž
žena
výrazem
7
j
m
hrad
zákon
1
j
m
hrad
očima
7
m
s
město
řád
1
j
m
hrad
ocasem
7
j
m
hrad
kočka
1
j
ž
žena
kočku
4
j
ž
žena
místě
6
j
s
město
zvíře
1
j
s
kuře
činu
2
j
m
hrad
džunglí
2
m
ž
růže
hanebnice
5
j
ž
růže
bestie
1
j
ž
růže
ušima
7
m
s
město
strachu
2
j
m
hrad
hříšnice
1
j
ž
růže
nenávisti
2
j
ž
kost
přívalem
7
j
m
hrad
očima
7
m
s
město
trestu
2
j
m
hrad
nepřítele
4
j
m
muž
had
1
j
m
pán
had
1
j
m
pán
břichem
7
j
s
město
zorničky
1
m
ž
žena
zemi
6
j
ž
růže
odporem
7
j
m
hrad
kreatura
1
j
ž
žena
hrůzou
7
j
ž
žena
místa
2
j
s
město
záštím
7
j
s
stavení
činu
2
j
m
hrad
Podstatná jména konkrétní a
abstraktní
 Podle významu dělíme podstatná jména na:
 konkrétní - označují názvy osob, zvířat a věcí, dále se
dělí na:
 obecná - např. novinář, pes, země, řeka, město, auto,
 vlastní - např. Jan, Praha, Škoda, Alík, Plzeň, Hradec
Králové,
 abstraktní - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností
a stavů (čin, zvědavost, láska, krása, mytí)
V textu vyhledej konkrétní,
abstraktní podstatná jména
Zločin a trest
Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se
zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co
ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku.; je
to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje
žhoucíma očima jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní
přiblížíš; její zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a
zločinností.
Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je Zákon a
Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu a na! na! na! tu
máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se vzpouzející choulí se
hříšnice pod tragickým přívalem trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na
zemi, peláší bídná kreatura z místa činu.
V textu vyhledej konkrétní,
abstraktní podstatná jména
Zločin a trest
konkrétní - abstraktní
Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí v nejtemnějším koutě se
zvrhlým a urputným výrazem, zeleně svítí očima a potrhává ocasem; ví, co
ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku.; je
to zlé, a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu a nenávisti, jež tě sleduje
žhoucíma očima jako věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní
přiblížíš; její zelené zorničky srčí zuřivým odporem, hrůzou, záštím a
zločinností.
Nic platno, macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; to je Zákon a
Řád, že kočka, která se prohřešila, se přidrží na místě činu a na! na! na! tu
máš, ty hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se vzpouzející choulí se
hříšnice pod tragickým přívalem trestu. Hotovo! a jako had, s břichem na
zemi, peláší bídná kreatura z místa činu.
Doplň vynechaná písmena
Z prken sb…tá vrata byl… zamčen… vel…kým v…sacím
zámkem. Všechno ob…vatelstvo obce srdečně v…tá
v…tězku. V…nášel uhl… do čtvrtého patra. V…stava se
konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče b…l… stop…
po lidské krv…. Na housl…ch praskla struna. Ob…l…m na
v…robu krm…va pro hověz… dob…tek se neúnosně
pl…tvá. V rohu stál… bíl… kachlov… kamna. Hranice
mezi oběma zeměm… jsou odedávna v…značeny patníky.
Odpoledne se obv…kle podávala káva se šlehačkou.
Zb…vá pokrop…t uvařené špagety omáčkou a pos…pat
strouhaným s…rem.
Doplň vynechaná písmena
Z prken sbitá vrata byla zamčena velikým visacím
zámkem. Všechno obyvatelstvo obce srdečně vítá
vítězku. Vynášel uhlí do čtvrtého patra. Výstava se
konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče byly stopy po
lidské krvi. Na houslích praskla struna. Obilím na
výrobu krmiva pro hovězí dobytek se neúnosně plýtvá. V
rohu stála bílá kachlová kamna. Hranice mezi oběma
zeměmi jsou odedávna vyznačeny patníky. Odpoledne se
obvykle podávala káva se šlehačkou. Zbývá pokropit
uvařené špagety omáčkou a posypat strouhaným sýrem.
Podstatná jména látková,
pomnožná a hromadná
 látková - vyjadřují látku bez ohledu na množství např.
voda, olej, písek, mouka,
 pomnožná - mají pouze tvary množného čísla a
označují jimi jen jednu věc(Hradčany, Pardubice,
Čechy) nebo jednu věc i více věcí(ústa, záda, dveře,
narozeniny)
 hromadná - mají pouze tvary čísla jednotného, ale
označují více věcí najednou. Bývají tvořena koncovkou
-í(uhlí, dříví, kamení) a příponami -oví(stromoví,
křoví), -stvo(obyvatelstvo, rostlinstvo), -ctvo(ptactvo,
rolnictvo)
Vyznač podstatná jména
pomnožná, hromadná a látková
Z prken sbitá vrata byla zamčena velikým visacím
zámkem. Všechno obyvatelstvo obce srdečně vítá
vítězku. Vynášel uhlí do čtvrtého patra. Výstava se
konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče byly stopy po
lidské krvi. Na houslích praskla struna. Obilím na
výrobu krmiva pro hovězí dobytek se neúnosně plýtvá. V
rohu stála bílá kachlová kamna. Hranice mezi oběma
zeměmi jsou odedávna vyznačeny patníky. Odpoledne se
obvykle podávala káva se šlehačkou. Zbývá pokropit
uvařené špagety omáčkou a posypat strouhaným sýrem.
Vyznač podstatná jména
pomnožná, hromadná a látková
Z prken sbitá vrata byla zamčena velikým visacím
zámkem. Všechno obyvatelstvo obce srdečně vítá
vítězku. Vynášel uhlí do čtvrtého patra. Výstava se
konala v Pardubicích. Pod sedadlem řidiče byly stopy po
lidské krvi. Na houslích praskla struna. Obilím na
výrobu krmiva pro hovězí dobytek se neúnosně plýtvá. V
rohu stála bílá kachlová kamna. Hranice mezi oběma
zeměmi jsou odedávna vyznačeny patníky. Odpoledne se
obvykle podávala káva se šlehačkou. Zbývá pokropit
uvařené špagety omáčkou a posypat strouhaným sýrem.
Jména v závorkách dejte do
správného tvaru.
Družstvo bylo na krátkém soustředění
ve (Strakonice). Moje maminka
pochází z (Břeclav), tatínek z (Opava).
Krajinomalby zachycují okolí (Slaný) a
(Louny). Silnice mezi (Drážďany) a
(Lovosice) byla pro kamiony uzavřena.
Po dokončení studií působil Alois
Jirásek v (Litomyšl). Z (Plzeň) jsem se
přestěhovala do (Pošumaví). Nad
(Telč) se jako každý rok budou i letos
vznášet balony. Ve východoslovenském
(Humenné) je krásný renesanční
zámek. Nejsilnější déšť zaznamenali v
(Čáslav). O silvestrovské půlnoci
rozzářil oblohu nad (Oslavany)
ohňostroj. Během prací budou vlaky do
(Dobříš) ukončeny v (Davle).
 Strakonicích
 z Břeclavi, z Opavy
 Slaného
 Loun, Drážďany
 Lovosicemi
 Litomyšli, z Plzně
 do Pošumaví
 Telčí
 Humenném
 v Čáslavi
 nad Oslavany
 do Dobříše, v Davli
Kam napíšeš velké písmeno?
MRTVÉ MOŘE, ULICE PEKAŘSKÁ A ULICE NAD ZAHRADAMI,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, POHOŘÍ BÍLÉ KARPATY,
JUTSKÝ POLOOSTROV, PERSKÝ ZÁLIV, SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN,
TŘEBOŇSKÉ RYBNÍKY, RAKOVNICKO, KRUŠNÉ HORY, JIHLAVSKÉ
OKOLÍ, POHOŘÍ ČESKÝ LES, ŘEKA TICHÁ ORLICE, HAVLÍČKOVO
NÁMĚSTÍ, MYS STŘELOKOVÝ, SEVERNÍ MOŘE, POLOOSTROV
PYRENEJSKÝ, OSTROV KRÉTA, MÁNESŮV MOST, SÍDLIŠTĚ JIŽNÍ
SVAHY (SÍDLIŠTĚ NENÍ SOUČÁSTÍ NÁZVU), ČÁST PRAHY: MALÁ
STRANA, STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO, VINOHRADY; POUSŤ
SAHARA A GOBI, JIHOČÍNSKÉ MOŘE, VIKTORIINO JEZERO,
POLOOSTRVOV ZADNÍ INDIE, ŘEKA MODRÝ NIL, MARIÁNSKÝ
PŘÍKOP, FILIPÍNSKÁ PÁNEV, KŘELINSKÝ POTOK, BRANDÝS NAD
LABEM, ORLICKÁ ÚDOLNÍ NÁDRŽ, OBEC NOVÁ BYSTŘICE,
KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ, NIAGARSKÉ
VODOPÁDY
Kam napíšeš velké písmeno?
Mrtvé moře, ulice Pekařská a ulice Nad Zahradami, Spolková
republika Německo, pohoří Bílé Karpaty, Jutský poloostrov,
Perský záliv, Severní ledový oceán, třeboňské rybníky,
Rakovnicko, Krušné hory, jihlavské okolí, pohoří Český les,
řeka Tichá Orlice, Havlíčkovo náměstí, mys Střelkový,
Severní moře, poloostrov Pyrenejský, ostrov Kréta, Mánesův
most, sídliště Jižní Svahy (sídliště není součástí názvu), část
Prahy: Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Vinohrady;
pouště Sahara a Gobi, Jihočínské moře, Viktoriino jezero,
poloostrov Zadní Indie, řeka Modrý Nil, Mariánský příkop,
Filipínská pánev, Křelinský potok, Brandýs nad Labem,
Orlická údolní nádrž, obec Nová Bystřice, Koněpruské
jeskyně, Rtyně v Podkrkonoší, Niagarské vodopády.

similar documents