komplex_jellemzok

Report
Kompetencia alapú óvodai
programcsomag
Komplex fejlesztési tervek
Komplex fejlesztési tervek
Gyakorlati ajánlás a gyermekek tevékenységeinek
tervezéséhez, szervezéséhez
Jellemzők:
– Érvényesítik a szakmai és a pedagógiai koncepciók
alapvetéseit.
– Konkrét tématervjavaslatokat tartalmaznak:
3 nevelési területen,
4 őselem köré csoportosítva,
3 életkorra lebontva
Az őselemek
Szimbólumok eredete
A négy elem kultúrtörténeti érdekességű,
európai és magyar eredettel, hagyományokkal
rendelkező szimbólum.
Az őselemek emberi tulajdonságokkal, vagy a
neveléssel való párhuzamba állításának módja
képi, szimbolikus elképzelés.
Őselemek
a magyar kultúra jelképrendszerében
A levegő alapelem, az élet jelképe. Fogalma a szél szemléletes
képével társulhat. A légmozgást számos kultúra az ún. „szél
hulláma” mintával jeleníti meg.
A tűz ősidőktől fogva jelentős jelképe a léleknek, az életnek, a
szerelemnek.
A víz is az élet, a tisztaság, a megtisztulás jelképe.
A „négyszögletes föld” képzete ismert a magyar néphitben is. A
moldvai csángók szerint négy angyal tartja a föld négy sarkát,
„szegit”. Ez a négyszögletes föld a mesék „terülj asztal”- a.
Szimbólumok
•A világ megismeréséhez nem minden közelíthető meg
értelmi gondolkodással.
•Az óvodás gyermek életkori sajátossága a szimbolikus
nyelv használata.
•A szimbólum mindig gondolkodásra késztet.
•A programcsomagban használt szimbólumokkal
kifejeződik a komplexitásra, a projekt alapú
tanulásszervezésre való törekvés.
•A jelképek vállalásával, nevelés általi, következő
nemzedék számára való átszármaztatásával a
közösséghez tartozásunkat hangsúlyozzuk.
A témák elrendezése
A komplex fejlesztési terv a hagyományos tervezéstől eltérően,
nem ünnepkörök és évszakok szerinti bontásra épül, hanem az
alábbiak szerint tagolódik:
•Levegő: július, augusztus, szeptember
•Tűz: október, november, december
•Víz: január, február, március
•Föld: április, május, június
4 tématervjavaslat gyűjtemény
VI.
VII.
VIII.
V.
Levegő
Föld
IV.
IX.
III.
X.
Tűz
Víz
II.
XI.
I.
XII.
A komplex fejlesztési tervek tartalma
TARTALOM-LEVEGŐ
Tématerv-javaslatok 3–4 éves gyermekek
számára...............................................................................
Áttekintô táblázat................................................................
A külsô világ tevékeny megismerése..................................
Vizuális nevelés...................................................................
Irodalom-anyanyelv............................................................
Tématerv-javaslatok 4–5 éves gyermekek
számára.............................................................................
Áttekintô táblázat...............................................................
A külsô világtevékeny megismerése..................................
Vizuális nevelés..................................................................
Irodalom-anyanyelv............................................................
Tématerv-javaslatok 5–6-7 éves gyermekek
számára........................................................................... ..
Áttekintô táblázat...............................................................
A külsô világ tevékeny megismerése..................................
Vizuális nevelés..................................................................
Irodalom-anyanyelv............................................................
A tématervjavaslat ajánlások közös
jellemzői
A három nevelési
területen megjelenő
témákat összefogja egyegy projektcím
Pl. Levegő
tématervjavaslat
gyűjtemény, 3-4 évesek
A külső világ
tevékeny
megismerése
matematika
Vizuális
nevelés
Irodalomanyanyelv
LÉLEGZETVÉTEL
A levegő, mint
az élet egyik
lételeme
Szalma-vagy
szívószállal
fújt kép
Gazdag Erzsi:
A láthatatlan
sümegi
vízipipa
MELEGEDÜNK
A tématervjavaslat ajánlások közös
jellemzői
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Őselemenként, és életkoronként 8-8 projekt
került kidolgozásra.
Pl. Föld, 3-4 évesek
Földi élet
„Fából vaskarika”
A nagyvilág
Szeretettel
Virágom, virágom
Éjjel-nappal
Körforgás
Túrjuk a földet
A megtervezést, megszervezést és értékelést segítő
eszközök
Téma
Tevékenység célja
Tevékenység feladata
Ajánlott megelőző
tapasztalatszerzés
Eszközök
Szervezeti keretek
Munkaformák
Vázlat
Képességfejlesztés
A megtervezést, megszervezést és értékelést
segítő eszközök
Differenciálási szintek
Képességfajták
I. szint
Szociális
Értelmi
Verbális
Testi
II. szint
III. szint
Témajavaslatok
• Sok ismert, és alkalmazott téma, tevékenység, technika,
módszer
•Az egyes témák komplex módon összeérnek:
kapcsolódnak egy projekten belül
kapcsolódnak a három nevelési területen,
kapcsolódnak az őselemek között,
visszatérnek a következő életkorban.
Tématervjavaslatok jellemzői
• rendszerszerű látásmódot adnak
• tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést
biztosítanak
• konkrétak
• a feldolgozási módszerek sokféleségét kínálják
• használható ismereteket, tudásanyagot nyújtanak
• a teljes személyiségfejlesztést célozzák
Amire figyelni szükséges…
•Nem korcsoportokra, hanem életszakaszokra ajánlás.
•A szintek mögött egyes gyermekek vannak.
•Egy tématerv megvalósítási idejét az óvodapedagógus
határozza meg.
•Nem kell, és nem is lehetséges valamennyi
tématervet megvalósítani.
•A tématervek megvalósítását szükséges az óvodai
környezethez, lehetőségekhez, a gyermekek
érdeklődéséhez, igényeihez, fejlettségéhez igazítani.
Tárgyi eszközök
• Meseládikó
• Hangos melléklet
• Mesekönyv ajánló
• Képességfejlesztő kártyák

similar documents