Kamuda e- Belge Çalışmaları

Report
Kamuda e-Belge
Çalışmaları
17 Nisan 2013
The Marmara Taksim
Melik ÖZSÖZ
Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Daire Başkanı
Sunum Planı
• Kamu Yönetiminde e-Belge Algısı
• e-Belge Nasıl Oluşturulacak
• e-Belge Nasıl Paylaşılacak
• Değerlendirmeler ve Öneriler
Kamu Yönetiminde e-Belge Algısı
•
•
Güven sorunu
•
•
•
e-İmza’ya güvenilir mi?
Oluşturulan elektronik belgelerin bir çıktısını alıp saklasak mı?
Benim oluşturduğum belgeyi başkaları da görür mü?
Değişime karşı direnç
•
•
•
•
Ben bu işlerden anlamam bana kağıt getirin!
Ben bu makamdayken e-İmza buraya giremez!
Kağıdın kokusunu almazsam işler yürümez.
Bu kadar yıllık bürokratım, e-İmza diye bir şey olmaz!
e-Belge Nasıl Oluşturulacak
• Belgeler oluşturulurken uyulması gereken kurallar:
•
•
•
•
Elektronik İmza Kanunu ve ikincil mevzuat (yönetmelik ve tebliğler)
TS-13298 Elektronik Belge Standartları oluşturuldu ve 2008/16 sayılı Başbakanlık
genelgesiyle duyuruldu. (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)
Kurumlar arası e-Yazışma Teknik Rehberi hazırlandı (Kalkınma Bakanlığı)
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gözden
geçirilerek güncel ihtiyaçlara göre yeni bir taslak oluşturuldu. (Başbakanlık)
e-Belge Nasıl Oluşturulacak
• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Taslağı düzenlenirken:
•
•
•
•
Kamu kurumlarıyla
Özel sektör kuruluşlarıyla
Üniversitelerle
Konu uzmanlarıyla
paylaşılmış ve görüşleri alınmıştır.
e-Belge Nasıl Paylaşılacak
• Kurumlar arası e-Yazışma Projesi
• Proje sorumlusu:
• Kalkınma Bakanlığı
• Pilot Kurumlar:
•
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
e-Belge Nasıl Paylaşılacak
• Kurumlararası e-Yazışma Projesi Kapsamında
•
•
•
•
•
Kamu kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üstverilerini ve
elektronik imzalarını taşıyacak paket yapısı belirlenmiş
Belgelerin kurumlar arasında güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme
mekanizması ortaya konmuştur.
Tüm bu mekanizmanın nasıl çalıştığını detaylı şekilde tanımlayan e-Yazışma Teknik
Rehberi hazırlanmıştır
Kurumların belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri bir yazılım programlama
arayüzü (API) geliştirilmiştir.
Kaynak: www.e-yazisma.gov.tr
e-Belge Nasıl Paylaşılacak
• Kurumlar arası e-Yazışma Paketi formatında
• Kayıtlı Elektronik Posta Sistemleri üzerinden
• Kurumlar arası uçtan uca güvenli bağlantı yoluyla
Değerlendirmeler ve Öneriler
• Belgenin yaşam döngüsü boyunca uyulması gereken kurallar farklı
zamanlarda belirlendiğinden farklı kaynaklarda yer almaktadır.
• Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin sorumluluğu farklı farklı kurumlara aittir.
• Denetim veya rehberlik konusunda her kurum farklı yetki düzeylerine
sahiptir ve farklı yöntemler izlemektedir.
Değerlendirmeler ve Öneriler
• Konuyla ilgili yasal düzenlemelere örnekler:
•
•
•
•
•
•
•
Elektronik İmza Kanunu
Elektronik Belge Yönetimi Standardı (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Başbakanlık,
Bakanlar Kurulu)
Türk Ticaret Kanunu (Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili Hükümler)
KEP ile ilgili yönetmelik ve tebliğler (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)
…vb.
Değerlendirmeler ve Öneriler
• Standartlar ve paylaşım konusundaki uyuşmazlıkları giderecek teknik alt
yapılar gerekmektedir (Örnek: Kamu Bulut Servisleri)
• Bilgi ve belge yönetimi konusunda denetim ve rehberlik çalışmalarının tek
noktadan yapılabileceği bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır
• Yasal düzenlemelerin ve kuralların birleştirilerek daha sade ve yönetilebilir
olması gerekmektedir.
Teşekkürler…
İletişim:
Melik ÖZSÖZ
[email protected]

similar documents