makro_11ea_1415_11

Report
Várakozások munkanélküliség és
gazdaságpolitika
A Phillips-görbe monetarista
magyarázata
Rövid és hosszú távú Philips görbék

0
Un
u
2
A rövidtávú görbék az inflációs
várakozásokban térnek el egymástól
• A keynesiánus modellben a várakozások
mindig szubjektív módon alakulnak ki
(irracionálisak?). A várakozások közelebb
állnak a megérzésekhez, és reményekhez, mint
a matematikához.
• Friedman szerint a várakozások mindenkor
adottak
• Adaptív várakozások
Adaptív várakozások


X te1  X te   X t  X te , 0    1
Ha λ nő a hamarabb igazodik
A rövid és hosszú táv különbségének
magyarázata
• Információs aszimmetria van a háztartások és
vállalatok között:
• Vállalatok a tényleges árszínvonal alapján
alakítják ki a keresletet
W 
N N  
P
D
D
• Háztartások a várt árszínvonal alapján a
kínálatot
 W 
N  N  exp 
P 
S
S
Milton Friedman magyarázata
• Adaptív árszínvonal-várakozások:


Pt e1  Pt e   Pt  Pt e , 0    1
• Grafikus ábrázolás:
a) kezdeti időpontban,
b) különböző időpontokban.
Milton Friedman magyarázata: a kiinduló
helyzet munkapiaci egyensúly
x
W
N S P0e 
We
N D P0 
L
Ne
Adott munkakereslet és munkakínálat melletti
egyensúly.
Pénzmennyiség nő → árszínvonal emelkedés.
Először az csak a munkaadók reagálnak
(munkakereslet eltolódik jobbra).
A következő időszakban korrigálják a munkavállalók
a várakozásokat
De a kilengések után visszatér az eredeti
foglalkoztatási nagysághoz
Tehát az árszínvonal növekedésével a
munkanélküliség a természetes ráta alá csökken, de kis
kilengés után (árvárakozások fokozatos kiigazodása
után) visszatér oda.
Milton Friedman magyarázata
x
 
W
LS P2e
 
LS P1e
 
N S P0e
N D P3 
We
N D P2 
N D P1 
N D P0 
Ne
Következtetések
• A valóságban megfigyelhető munkanélküliség még
tökéletes piacok esetén is értelmezhető és
magyarázható – véletlen, külső hatásokkal, a
gazdasági szereplők (egy csoportjának) nem a
helyzetnek megfelelő várakozásaival.
• Van hatása a gazdaságpolitikai beavatkozásnak, de
hatása csak rövid ideig tart, utána újra kialakul a
korábbi munkapiaci helyzet (természetes
munkanélküliség) – de magasabb infláció mellett.
• Az állam által generált inflációt letörni csak a
munkanélküliség árán lehet restriktív politikával
Példa
• Egy gazdaság Phillips-görbéje a következő egyenlettel
írható le:
• A) Határozza meg a munkanélküliség természetes
rátáját!
• B) gazdasági szereplők az inflációs várakozásokat a
következőképpen képezik:
• A kezdeti időszakban (t=0), a gazdasági szereplők 4%os (0,04) inflációt várnak, a tényleges azonban 6 %.
Ha a jegybank a 6%-os (0,06) munkanélküliség
fenntartására törekszik, hány százalékponttal kellene
növelnie az inflációs rátát a t=1 időszakról a t=2
időszakra?
Megoldás
t 
e
1
e
t
0,4
 ut  uN 
 0,08
5
 0,04  0,75(0,06  0,04)  0,055
1  0,055 0,4  5  0,06  0,155
e
2  0,055 0,75(0,155 0,055)  0,13
2  0,13 0,4  5  0,06  0,23
  0,23  0,155  7,5
A Phillips-görbe és az Okun-törvény
• Phillips-görbe: kapcsolat inflációs ráta és
munkanélküliségi ráta között  természetes
munkanélküliségi ráta
• Okun-törvény: a munkanélküliségi ráta egy
százalékpontos megváltoztatása (a természetes
munkanélküliségi rátához képest) a a jövedelem x
százalékpontos módosulását (a potenciális
kibocsátáshoz képest) igényel
Yp  Yt [1  (u t  u*)]
.
Politikai konjunktúraciklus
• Alapvetően az időinkonzisztencián alapul
• Az időinkonzisztencia lényege az, hogy ha
valamely döntés bejelentése és megvalósítása
közötti időben a helyzet változott, akkor az a
racionális viselkedés, ha az eredeti döntést
már nem hajtják végre.
• Pl. választások előtt adócsökkentés beígérése,
majd a választás megnyerése után racionális
nem megvalósítani.
Politikai konjunktúraciklus
• A kormányok az időinkonzisztenciákat
rendszeresen kihasználják. Ezek okozzák a
konjunktúra ciklusokat, amelyeket úgy tudunk
megfigyelni, hogy a választásokhoz mérjük a
gazdasági teljesítményt.
• Megfigyelhető, hogy a választások előtti évben
a jövedelem növekszik, illetve más gazdasági
mutatók is kedvezően alakulnak, a választások
után pedig a helyzet romlása figyelhető meg.
Különböző modellek
• Opportunista modellek: abból indulunk ki,
hogy a politikus elsődleges célja az
újraválasztása. Nincs ideológiai alapja a
viselkedésnek, a cél a hatalomban maradás.
Nordhaus modellje ilyen
• Partizán modellek: a politikusok bizonyos
ideológiai értékhez kötődnek, így beszélünk
jobb és bal oldali politikusokról, akik
kormányzati pozícióba kerülve más-más
gazdaságpolitikai koncepciót valósítanak meg.
A gazdaságpolitika által okozott ciklus elemzése
• Valamely országban a hatalmon lévő kormány (egyik)
elsődleges célja az újraválasztása. Ennek érdekében
a következő választások előtti időszakban a minél
alacsonyabb munkanélküliségi ráta elérésére
törekszik, hogy szavazóinak táborát növelje. A
Phillips-görbe alapján az alacsony munkanélküliségi
rátáért a növekvő infláció árát kell fizetni.
• Amennyiben a kormány győz, a következő években
antiinflációs politikát kell folytatni, ami viszont a
munkanélküliségi ráta növekedését vonja maga
után.
.
• Az Új Politikai Gazdaságtan irányzatára
jellemző - megközelítés, amely tehát a
kormányt (a politikusokat) nem elsősorban a
közjót szolgáló intézményként fogja fel, hanem
a többi gazdasági szereplőhöz hasonlóan saját
érdekeit racionálisan követő állami
szervezetnek (egyéneknek) tekinti, végső
soron a racionális gazdálkodás feltevését nem
csak a magánszektorra értelmezi, hanem az
államra is kiterjeszti.
William Nordhaus modellje
Vi u(t ), (t ) < Vi u0 ,  0 
Megszerkeszthető az i-edik szavazónak a t-edik időszakra
vonatkozó választási függvénye. Értéke +1 ha a kormányra
szavaz, -1 ha az ellenzékre és 0 ha nem megy el szavazni

Vi u (t ), (t ) 
1
 1 ha
Vi u0 , 0 

Vi u (t ), (t ) 

1
hi u (t ), (t )    0 ha
Vi u0 , 0 

Vi u (t ), (t ) 

1
 1 ha
Vi u0 , 0 

Ezeket az egyéni választási függvényeket
aggregálva megkapjuk a társadalmi választási
függvényt
n
hu (t ), (t )    hi u (t ), (t ) 
i 1
• A gazdasági szereplők nemcsak a választás napján
tapasztalható munkanélküliségi ráta és inflációs ráta
alapján döntenek arról, kit támogatják szavazataikkal,
hanem az előző választások óta eltelt időszak egészét
vesznek figyelembe.
• Minél távolabb valamelyik korábbi időpont, annál
kevesebb súllyal szerepel a mostani döntésben.
• A társadalmi választási függvényből levezethetők az
azonos szavazatot biztosító isovote-görbék
• Különböző szavazatszám természetesen különböző
görbéket jelent
• A magasabb munkanélküliségi ráta és inflációs ráta a
jólét csökkenését és ezen keresztül a szavazatszám
csökkenését is jelenti, ezért az origótól távolabban fekvő
görbék rosszabb választási eredményt reprezentálnak
Isovote-görbék: azonos szavazatszámot
eredményező görbék
 (t )
35 %
40 %
45 %
u (t ) _
Tulajdonságaik
• Negatív meredekségűek: ha a
munkanélküliségi ráta csökken, akkor azonos
választási eredményt csak a korábbinál
magasabb inflációs ráta mellett valósulhat
meg
• Konkávak: minél jobban csökken az inflációs
ráta, annál kisebb mértékben nőhet a
munkanélküliségi ráta
A modell másik oldala a korlátozó feltétel, az inflációs
várakozásokkal kiegészítette Phillips-görbe. Minél
nagyobbak az inflációs várakozások, annál nagyobb
lesz az inflációs ráta változatlan munkanélküliségi ráta
mellett.  (t ) A görbe felfelé tolódik
f u (t )    2e (t )
f u (t )    1e (t )
u (t )
.
• A kormány által követendő gazdaságpolitika
most olyan Phillips-görbére való ráállás, amely
a maximális szavazatszámot biztosit
• Azt Phillips-görbét kell megtalálnia, amely a
lehető legalacsonyabban fekvő választási
közömbösségi görbét érinti.
• Az így meghatározott optimális helyzet egyben
azt is jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta és
inflációs ráta kombinációja a választók
többsége számára (51%) elfogadható.
 (t )
 ( t )  f  u( t )     e2 ( t )
A
 ( t )  f u( t )     1e ( t )
51 %
55 %
u( t )





Arról kell gondoskodni, hogy a választás előtt a
munkanélküliség alacsony legyen( A pont ).
Ez növeli az inflációs várakozásokat, a Philips görbe
felfelé tolódik ( 1-es nyíl )
Ez persze csökkentené a szavazatszámokat, de ez most
nem számít, nincs választás. A kormánynak tehát
csökkentenie kell az inflációs várakozásokat (3-as nyíl ),
azaz előtte kénytelen a Philips görbét lefelé tolni, ekkor
viszont a munkanélküliség nő (2-es nyíl )
majd a választások előtt újra
munkanélküliségi rátát (4-es nyíl ).
csökkenti
a
 (t )
2
1
A
 ( t )  f  u( t )     e2 ( t )
4
3
 ( t )  f u( t )     1e ( t )
51 %
u( t )
%
A politikai konjunktúraciklus
Négy év
Infláció
Munkanélküliség
Idő

similar documents