4. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Report
การสือ่ สารข้อมูล
1
การสือ่ สารข้อมูลเบื้ องต้น
2
โพรโทคอล
3
ชนิดของเครือข่าย
4
รูปร่างเครือข่าย
5
อุปกรณ์เครือข่าย
6
สือ่ กลางการสือ่ สารข้อมูล
7
เกม
อ้างอิง
การสือ่ สารข้อมูลเบื้ องต้น
• การสือ่ สารข้อมูล (data communication)คือ การรับ ส่ง โอน ย้าย
หรือแลกเปลีย่ นข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สือ่ สารต่างๆ
ผ่านสือ่ นาข้อมูล
• เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) คือ การนาเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ต้ งั แต่ 2 เครือ่ งขึ้ นไปมาใช้ในการสือ่ สารข้อมูล
องค์ประกอบของการสือ่ สารข้อมูล
• ผูส้ ่งข้อมูล (sender) คือ สิง่ ทีท่ าหน้าทีส่ ่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่
ต้องการ
• ผูร้ บั ข้อมูล (receiver) คือ สิง่ ทีท่ าหน้าทีร่ บั ข้อมู ลทีถ่ ูกส่งมาให้
• ข้อมูล (data) คือ ข้อมูลทีผ่ ูส้ ่งข้อมูลส่งไปยังผูร้ บั ข้อมูล ข้อมูลอาจ
อยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว และอื่นๆ
• สือ่ นาข้อมูล (medium) คือ สิง่ ทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการถ่าย
ข้อมูลจากผูส้ ่งไปยังผูร้ บั เช่น สายเคเบิล สายใยแก้วนาแสง อากาศ
• โพรโทคอล (protocol) คือกฎหรือวิธีทีถ่ ูกกาหนดขึ้ นเพือ่ การสือ่ สาร
ข้อมูล
ชนิดของสัญญาณ
1. สัญญาณแอนาล็อก(Analog
signal)
• เป็ นสัญญาณต่อเนือ่ ง ลักษณะ
ของคลืน่ ไซน์ sine wave
ตัวอย่างการส่งข้อมูลทีเ่ ป็ น
analog คือการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบโทรศัพท์
ชนิดของสัญญาณ
2. สัญญาณดิจิทอล (Digital signal)
• สัญญาณไม่ต่อเนือ่ ง ข้อมูลใน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทีเ่ ป็ นเลขฐาน
2 จะถูกแทนด้วยสัญญาณ digital
คือเป็ น 0 และ 1 โดยการแทน 0
ด้วยสัญญาณไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นกลาง
และ 1 ด้วยสัญญาณไฟฟ้ าทีเ่ ป็ น
บวก
วิธีการสือ่ สารข้อมูล
1. แบบอนุกรม
– ส่งข้อมูลครั้งละ 1 bit ส่ง
ข้อมูลได้ชา้
– ราคาถูก ใช้ในการสือ่ สาร
ระหว่างโทรศัพท์
0
0
1
1
1
ผูส้ ่ง
0
0 1 1 0 0 0 1 0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
ผูร้ บั
วิธีการสือ่ สารข้อมูล
2. แบบขนาน
– ส่งข้อมูลครั้งละหลาย bit
ขนานกันไป ทาให้เร็วกว่า
แบบอนุกรม
– ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์
0
1
1
0
ผูส้ ่ง
0
0
1
0
ผูร้ บั
ทิศทางการส่งข้อมูล
1. ทิศทางเดียว (Simple transmission)
– ส่งข้ อมูลเพียงอย่างเดียว เช่น การฟังวิทยุจากสถานีวิทยุ การส่งสัญญาณของ
สถานีไปยังเครื่องรับโทรทัศน์
2. สองทิศทางสลับกัน (Half duplex transmission)
– แต่ละฝ่ ายสามารถเป็ นผู้รับและผู้ส่งได้ แต่ต้องสลับกัน เช่น การใช้ วิทยุ
สื่อสาร ที่ผ้ ูส่งกดปุ่ มเพื่อส่งข้ อมูล
3. สองทิศทางเต็มอัตรา (Full duplex transmission)
– แลกเปลี่ยนข้ อมูลทั้งผู้รับและผู้ส่ง โดยรับและส่งได้ ในเวลาเดียวกัน เช่น การ
ใช้ โทรศัพท์
สือ่ กลางการสือ่ สารข้อมูล
1. แบบมีสาย
– Twisted pair
– Coaxial cable
– Optical fiber cable
2. แบบไร้สาย
– Infrared
– Radio wave
– Microwave
– Satellite
communication
แบบมีสาย
1. Twisted pair cable
• สายบิดเกลียว แต่ละเส้นมีลกั ษณะคล้ายสายไฟทัว่ ไป มีความถีใ่ นการส่ง
ข้อมูลประมาณ 100 Hz ถึง 5 MHz
• มี 2 ลักษณะ
– แบบไม่มีฉนวน (unshielded twisted-pair หรือ UTP)
– แบบมีฉนวน (shielded twisted-pair หรือ STP)
แบบมีสาย
2. Coaxial cable
• มีความถีใ่ นการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง 500 MHz
• มีฉนวนหุม้ เป็ นชั้นๆ หลายชั้นสลับกับตัวนาโลหะ
• ตัวนาโลหะชั้นในทาหน้าที่ส่งสัญญาณ ตัวโลหะชั้นนอกทาหน้าที่เป็ นส่วนดิน
และเป็ นเกราะป้องกัน
แบบมีสาย
3. สายใยแก้วนาแสง (Optical fiber cable)
• สายสัญญาณทาจากใยแก้ วหรือสารนาแสงห่อหุ้มด้ วยวัสดุป้องกันแสง
• มีความเร็วในการส่งข้ อมูลเท่ากับความเร็วแสง
• มีราคาค่อนข้ างสูง
แบบไม่มีสาย
1. แสงอินฟาเรด (Infrared)
• ใช้แสงอินฟาเรด เป็ นสือ่ กลาง
• ทาการส่งข้อมูลโดยผ่าน IrDa port
• ใช้กบั การสือ่ สารข้อมูลระยะใกล้
– เช่น จาก remote control ไปยังโทรทัศน์
– การส่งข้ อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือในระยะใกล้
แบบไม่มีสาย
2.คลืน่ สัญญาณวิทยุ (Radio Wave)
• เป็ นช่วงคลืน่ ที่สร้างได้ง่าย ส่งได้ระยะทางไกล สามารถ
ผ่านสิง่ กีดขวางได้ดี เดินทางออกจากแหล่งได้ทุกทิศทาง
• ข้อเสียในตัวเอง ที่ความถีต่ า่ สัญญาณคลืน่ จะสามารถเดิน
ทางผ่านวัตถุกีดขวางได้เป็ นอย่างดี แต่กาลังสัญญาณจะ
ลดลงอย่างรวดเร็วเมือ่ เดินทางไกลออกไป
• นอกจากนี้ คลืน่ ทุกความถีย่ งั ถูกรบกวนได้ง่ายจากการ
ทางานของมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
แบบไม่มีสาย
3. สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave)
– ใช้ วิธสี ่งสัญญาณที่มีความถี่สงู กว่าคลื่นวิทยุเป็ นทอด ๆ จาก
สถานีหนึ่งไปสถานีหนึ่ง บ่อยครั้งจะถูกเรียกว่า สัญญาณแบบ
เส้ นสายตา (line of sight) เนื่องจากสัญญาณที่ส่งไปได้ ไม่
ไกลกว่าเส้ นขอบฟ้ าโลก เพราะเดินทางเป็ นเส้ นตรง ดังนั้น
สถานีจึงตั้งในที่สงู เพื่อช่วยให้ ส่งได้ ไกลขึ้น
แบบไม่มีสาย
3. สัญญาณไมโครเวฟ (ต่อ)
– ปกติสถานีหนึ่งจะครอบคลุมพื้นที่สญ
ั ญาณประมาณ 30- 50 กม.
สามารถส่งสัญญาณหลายความถี่ในทิศทางเดียวกันได้ โดยไม่
รบกวนกันเอง
– ราคาถูก ติดตั้งง่าย มีอตั ราการส่งข้ อมูลสูง
แบบไม่มีสาย
3. สัญญาณไมโครเวฟ (ต่อ)
ข้ อเสีย
– สัญญาณอาจถูกรบกวนได้ จาก อุณหภูมิ พายุและฝน และยังไม่
สามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้ และบางครั้งสัญญาณอาจมีการหักเห
ระหว่างทางได้
– ปัจจุบันถูกนามาใช้ ในบริการโทรศัพท์ทางไกล และ โทรศัพท์มือถือ
แบบไม่มีสาย
4. การสือ่ สารข้อมูลผ่านดาวเทียม (Satellite)
• เป็ นการสื่อสารจากพื้นโลกส่งสัญญาณข้ อมูลไปยังดาวเทียม โดยดาวเทียมจะ
ทาหน้ าที่เป็ นสถานีทวนสัญญาณ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยังสถานีภาคพื้นดิน
• ระยะทางจากโลกถึงดาวเทียมประมาณ 22,000 ไมล์ จึงทาให้ ข้อมูลที่ส่งเกิด
ความล่าช้ าประมาณ 2 วินาที
• เหมาะกับการสื่อสารระหว่างประเทศหรือการส่งข้ อมูลที่มีระยะทางไกลมาก ๆ
แบบไม่มีสาย
4. การสือ่ สารข้อมูลผ่านดาวเทียม (ต่อ)
ข้ อดี
– ค่าใช้ จ่ายในการส่งสัญญาณคงที่ ไม่ว่าจะเป็ นที่แห่งไหน
– การส่งสัญญาณดาวเทียมไม่ข้ นึ อยู่กบั ระยะทาง
– เหมาะที่จะใช้ ในพื้นที่ท่ไี ม่สามารถวางสายได้
ข้ อเสีย
– ถูกรบกวนได้ จากสภาพอากาศ รวมทั้งตาแหน่งโคจรของดวงอาทิตย์
– ฝ่ ายรับจะได้ รับข้ อมูลช้ ากว่าที่เกิดขึ้นจริง (เกิดเวลาหน่วง= delay time)
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของสือ่ นาข้อมู ล
ชนิดของ ความเร็ ระยะทาง
สื่ อกลาง วสูงสุด ทีใ่ ช้งาน
ได้
การนาไปใช้งาน
STP
155
Mbps
ไมเกิ
ั ไมนิ
่ น ปัจจุบน
่ ยมใช้งานแลว
้
100 เมตร เนื่องจากมีราคาสูง
UTP
1 Gbps
Coaxial
10
Mbps
FiberOptic
100
Gbps
ไมเกิ
่ มตออุ
่ น ใช้เชือ
่ ปกรณหรื
์ อ
100 เมตร คอมพิวเตอรเข
้ นแลนที่
์ ากั
ใช้ในปัจจุบน
ั
ไมเกิ
่ น ใช้เป็ นสายแกนหลักสาหรับ
500 เมตร แลนในยุคแรกๆ และยัง
นิยมใช้เป็ นสายนาสั ญญาณ
ภาพและเสี ยงของโทรทัศน์
มากกวา่
ใช้เป็ นสายแกนหลักใน
2
ระบบเครือขายหรื
อใช้
่
อ้ างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2553.
ประเทือง ใจแก้ว. (2556). การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย. [Online].
Available: http://www.school.obec.go.th/prathueang/network/
network.html [2556,กุมภาพันธ์ 23].
กัมพล อิ่นคา. (2556). การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. [Online].
Available:http://www.watthumpla.ac.th/krukumpon/
main4.html [2554,ตุลาคม 17].
รูปร่างเครือข่าย (Topology)
1. แบบบัส bus topology
– การส่งข้ อมูล จะส่งไปยังสายเคเบิลหลัก โดยมีการแบ่งเวลาการใช้
สายเคเบิล
– ข้ อดี คือ ใช้ ส่อื ข้ อมูลหรือสายน้ อย ประหยัดค่าใช้ จ่าย
– ข้ อด้ อย คือ การตรวจจุดที่มีปัญหาทาได้ ยาก และถ้ ามีจานวนเครื่อง
มากเกินไป ข้ อมูลที่ส่งจะชนกัน
รูปร่างเครือข่าย (Topology)
2. แบบวงแหวน ring topology
 เชื่อมต่อเป็ นวงกลม และส่ งข้อมูลเป็ นวงกลมในทิศทางเดียวกัน
 ข้อดี คือ ใช้สายเคเบิลน้อย และไม่มีการชนกันของข้อมูลที่จะสะส่ ง
 ข้อด้อย คือ ถ้าเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องใดเสี ยระหว่างการส่ งข้อมูล
ก็จะสะไม่สามารถส่ งข้อมูลต่อไปได้
รูปร่างเครือข่าย (Topology)
3. แบบดาว star topology
– เชื่อมต่อผ่านจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า hub
– ข้ อดี คือ สามารถเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ ง่าย
ไม่กระทบต่อเครื่องอื่น
– ข้ อเสีย คือค่าใช้ จ่ายในเรื่องของสายค่อนข้ างสูง และ
เมื่อ hub ไม่ทางาน ระบบก็จะไม่สามารถทางานได้
รูปร่างเครือข่าย (Topology)
4. เมช mesh topology
– มีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้ าด้ วยกัน สามารถส่งข้ อมูลได้
อย่างอิสระ ไม่ต้องรอ ดังนั้นเครื่องแต่ละเครื่องต้ องมีช่องส่งสัญญาณเป็ น
จานวนมาก
– ข้ อดี ส่งข้ อมูลได้ เร็ว เนื่องจากเป็ นอิสระในการส่ง
– ข้ อด้ อย เสียค่าใช้ จ่ายในเรื่องของสายเคเบิลสูง
– นิยมเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้ สาย
รูปร่างเครือข่าย (Topology)
5. แบบผสม hybrid topology
– ผสมผสานความสามารถของโครงสร้ างเครือข่ายหลายๆแบบรวมกัน ซึ่ง
เครือข่ายย่อยๆ เชื่อมต่อแตกต่างกันตามความเหมาะสม
– ข้ อดี คือ ได้ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารข้ อมูล
– ข้ อด้ อย ค่าใช้ จ่ายสูง
รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย
1. ประมวลผลข้อมูลทีศ่ ูนย์กลาง (centralized processing)
การประมวลผลจะอยู่ท่ี server หรือ host โดยที่เครื่องลูกข่ายไม่
สามารถประมวลผลได้ เอง ดังนั้น host หรือ server จะต้ องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่มี ีความเร็วสูง
รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่าย
2. ประมวลผลแบบไคลน์เอนท์ เซิฟร์เวอร์ ( client/server processing)
ประมวลผลได้ อย่างอิสระ ไคลน์เอนท์สามารถประมวลผลได้ เอง
และในกรณีท่ตี ้ องการให้ เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลให้ ก็จะทาการ
ติดต่อสื่อสารไปยัง server
ชนิดของเครือข่าย
จาแนกตามระยะทาง
• Personal area network : PAN
• Local area network : LAN
• Metropolitan area network : MAN
• Wide Area network : WAN
Personal area network : PAN
• เป็ นเครื่องข่ายส่วนบุคคล สาหรับแลกเปลี่ยนข้ อมูล เทคโนโลยีท่ี
นามาใช้ เช่น Bluetooth ตัวอย่าง เช่น การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่าง
PDA กับ Desktop
Local area network : LAN
• เครือข่ายท้องถิน่ ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร
– สายสัญญาณมีความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลประมาณ 10-100 Mbps
• Wireless LAN
– เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยไม่ใช้ สาย แต่จะใช้ อุปกรณ์ทเี รียกว่า access point ที่ทาหน้ าที่
เป็ นศูนย์กลางคล้ ายฮับ และมีอปุ กรณ์ท่เี รียกว่า wireless adapter ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อการส่งสัญญาณไปยังแอกแซสพอยท์
Metropolitan area network : MAN
• เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ท้งั ตาบล
หรืออาเภอ ซึ่งเกิดจากเชื่อมต่อ
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ
ท้ องถิ่นหลายๆ เครือข่ายเข้ า
ด้ วยกัน
Wide Area network : WAN
• เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่มาก ภายในเครือข่าย
ประกอบด้ วย LAN และ MAN
สามารถคลอบคลุมได้ ท่วั โลก
อุปกรณ์เครือข่าย
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
(Network Interface Card : NIC) ==> Lan Card
 เป็ นอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย
พอร์ต RJ45
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หัวต่อ RJ45
 มีลักษณะคล้ ายหัวต่อสายโทรศัพท์
แต่มีจานวน pin จานวน 8 pin
อุปกรณ์เครือข่าย
ฮับ (Hub)
 ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการกระจาย
ข้ อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย
 ฮับมีหลายขนาดและมีจุดเชื่อมต่อที่
เรียกว่า พอร์ต (Port) หลายช่อง
 ถ้ ามีการรับส่งข้ อมูลพร้ อมกันมากๆ
จะทาให้ ความเร็วของเครือข่ายลดลง
สวิทซ์ (Switch)
 ทาหน้ าที่คล้ ายฮับ แต่มี
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้ อมูลสูงกว่า
อุปกรณ์เครือข่าย
• เป็ นอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อเครือข่าย
แต่ละรูปร่างเข้ าด้ วยกัน
• เราท์เตอร์เป็ นอุปกรณ์จัดหา
เส้ นทางอัตโนมัติ อาศัยการรับรู้
เลขที่อยู่ไอพี
ทาให้ ส่งข้ อมูลไปยังปลายทางได้
อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
ที่สดุ
เราท์ เตอร์ (Router)
อุปกรณ์ เครือข่ าย
แอคเซสพอยต์ (Access Point)
• ทาหน้ าที่คล้ ายเราท์เตอร์ แต่เป็ นตัวเชื่อมต่อ ที่ใช้ กบั ระบบเครือข่าย
แบบไร้ สาย
ตารางเปรียบเทียบฮับ สวิทซ์ และเราท์ เตอร์
ฮับ (Hub)
การ เชื่อมต่อ
ทางาน คอมพิวเตอร์ใน
เครือข่าย
ราคา
ราคาถูกกว่าสวิทซ์
และเราท์เตอร์
สวิทซ์ (Switch)
เราท์เตอร์
(Router)
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ในเครือข่าย พร้ อมจัด
เส้ นทางการรับ-ส่ง
ข้ อมูล
ราคาสูงกว่าฮับ แต่ต่า
กว่าเราท์เตอร์
เชื่อมต่อเครือข่าย
รูปร่างต่างๆ เข้ า
ด้ วยกัน และทาหน้ าที่
เป็ นสวิทซ์ด้วย
ราคาสูงกว่าฮับและ
สวิทซ์
โพรโทคอล (Protocol)
โพรโทคอล (Protocol) หมายถึง ข้ อกาหนดหรือข้ อตกลงใน
การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด แต่
ละชนิดก็มีข้อดี ข้ อเสีย และใช้ ในโอกาสหรือสถานการณ์แตกต่างกันไป
คล้ ายๆ กับภาษามนุษย์ท่มี ีท้งั ภาษาไทย จีน ฝรั่ง หรือภาษาใบ้ ภาษามือ
หรือจะใช้ วิธยี ักคิ้วหลิ่วตาเพื่อส่งสัญญาณก็จัดเป็ นภาษาได้ เหมือนกัน
ซึ่งจะสื่อสารกันรู้เรื่องได้ จะต้ องใช้ ภาษาเดียวกัน
โพรโทคอล (Protocol)
• ระบบคอมพิวเตอร์ทีเ่ ชื่อมต่ออยู่ในระบบเครือข่ายอาจจะใช้
Hardware และ Software ทีเ่ หมือนกันหรือแตกต่างกัน
• ดังนั้นการทีจ่ ะส่งผ่านข้อมูลถึงกันและตีความได้อย่างถูกต้องตรงกัน
จะต้องทาข้อกาหนดร่วมกันในการสือ่ สารเสียก่อนจะต้องกาหนด
ระเบียบวิธีในการติดต่อให้ตรงกัน
• เปรียบเสมือนกับการสือ่ สารกันของมนุษย์
• ถ้าเราต้องการจะติดต่อกับผูค้ นต่างเชื้ อชาติต่างภาษาให้เข้าใจได้
ถูกต้องตรงกัน ก็จะต้องตกลงกันเสียก่อนว่า จะติดต่อสื่อสารกัน
อย่างไร ด้วยภาษาใดถึงจะเข้าใจกันได้
โพรโทคอล (Protocol)
• ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็ นภาษากลางในการติดต่อกันมาทาให้
เราพูดได้ว่าภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนเป็ นภาษามาตรฐานในการ
สือ่ สารของมนุษย์
• ในแง่การสือ่ สารข้อมูล โพรโทคอล TCP/IP เป็ นโพรโทคอลหลักที่
ใช้ในการสือ่ สารข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชนิดของ Protocol
• TCP/IP : ใช้ เพือ่ ให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างชนิดกันสามารถติดต่ อสื่ อสาร
และรับส่ งข้ อมูลกันได้
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) : ใช้ เชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตใน
รูปแบบของ World Wide Web เชื่อมโยงข้ อมูลทีอ่ ยู่ในรูปของ
Hypertext
• FTP (File Transfer Protocol) : โพรโทคอลนีจ้ ะใช้ สาหรับการถ่ าย
โอนไฟล์ระหว่ างเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่ านั้น
• POP3 (Post Office Protocol 3), SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) : ใช้ ในการรับ-ส่ ง e-mail
ชนิดของโพรโทคอล (Protocol)
บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP)
• การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File )
• การอัพโหลดไฟล์ (Upload File)
ชนิดของโพรโทคอล (Protocol)
1. Transmission Control Protocol (TCP)
เป็ นโพรโทคอลที่รับประกันการรับ - ส่งข้ อมูลระหว่าง
โฮสต์ กล่าวคือ โพรโทคอลมีกลไกในการตรวจสอบและยืนยัน
ว่ามีข้อมูลจากต้ นทางจะไปถึงปลายทางเสมอ หากข้ อมูลถึง
ปลายทางก็จะมีสญ
ั ญาณตอบรับว่าข้ อมูลถึงปลายทางแล้ ว หาก
ไม่มีสญ
ั ญาณตอบรับก็แสดงว่าข้ อมูลไม่ถงึ ปลายทาง ดั้งนี้
แอพพลิเคชั่นที่มีความสาคัญจึงเลือกใช้ โพรโทคอลนี้ในการ
รับส่งข้ อมูล กระบวนการยืนยันการรับส่งข้ อมูลนี้เองเป็ นจุดขาย
ของโพรโทคอล TCP
ชนิดของโพรโทคอล (Protocol)
2. Internet Protocol (IP)
IP เป็ นโพรโทคอลที่ทาหน้ าที่รับภาระในการนาข้ อมูลไปส่งยังจุดหมาย
ปลายทางไม่ว่าที่ใดๆ ในอินเทอร์เน็ต โพรโทคอล IP นี้มีกลไกที่ค่อนข้ าง
ฉลาดในการหาเส้ นทางขนส่งข้ อมูล รู้จักที่จะแซกหาช่องทางไปยังจุดหมาย
ทุกทางที่เป็ นไปได้
ชนิดของโพรโทคอล (Protocol)
3. FTP (File Transfer Protocol)
FTP มาจากคาว่า “File Transfer protocol” เป็ นมาตรฐานหรือโพรโทคอล
ที่ออกแบบสาหรับการรับส่งไฟล์โดยเฉพาะ โพรโทคอล FTP นั้นสนับสนุน
การรับส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ดีกว่าโพรโทคอล SMTP ที่ใช้ ในการรับส่งอีเมล์
จึงมักใช้ โพรโทคอล FTP ในการรับส่งไฟล์โดยเฉพาะ และ FTP server ก็
คือเครื่องคอมพิวเตอร์ท่เี ก็บไฟล์ต่างๆ ไว้ ให้ ผ้ ูใช้ งานดาวน์โหลดนั่นเอง
ชนิดของโพรโทคอล (Protocol)
• FTP : FILE TRANSFER PROTOCOL
เป็ นการถ่ายโอนข้ อมูลโดยการย้ ายแฟ้ มจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง
หนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ftp://ftp.nectec.or.th
ชนิดของโพรโทคอล (Protocol)
4. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
HTTP เป็ นโพรโทคอลหลักที่ใช้ ในการเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ บน WWW
โดยใช้ service ของ TCP บน port 80
Games
1
การสือ่ สารข้อมูล
2
โพรโทคอล
3
ชนิดของเครือข่าย
4
รูปร่างเครือข่าย
5
สือ่ กลางการสือ่ สารข้อมูล
6
อุปกรณ์เครือข่าย
เกมการสือ่ สารข้อมูล (Cross word Game)
สือ่ นี้ ใช้เพือ่ เป็ นการทบทวนเนื้ อหา โดยการคลิกเพือ่ แสดง
คาถามและเฉลยคาตอบในแต่ละข้อสลับกันไป
1. สิรเครื
รัมต่
พาออยากรร่
ว่อข้ีลทีทวมกั
อมู
12.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
6.
สัการใช้
หน่
การถ่
การเชื
เครื
ญ
่งข้
สัูปแบบการรั
ทีอญ
วอ่ญาณข้
่ทตกลงในการสื
มู
ยวั
องคอมพิ
ญาณที
าหน้
ลงคอมพิ
าท่อดหรื
ยโอนข้
ความเร็
อทีสารสนเทศต่
มู
่ไบวคอมพิ
่ใม่วลนการรั
อ-ส่
เตอร์
ตเตอร์
ทีมู่อวมงลของการสื
เนื
สารข้
อกัหล่อเตอร์
ี่ขบมูษณะเป
ะหลายบิ
งลัอใช้
ส่นลกมีงในระบบเครื
ทีาในการให้
อข้สง่ฝ
ตบมู
อ่ถานะเป
งายใดๆ
ั้ๆ
ริ่อ็ ลมูนคลื
แต่
กสารข้
ระหว่
ลตทีาร
ไปยั
พร้
่ส2่นงบ็ นอเครื
แบบ
ไปยั
างริจะส่
งผู
มกั
ก0ข่ลาร
อ่ างและ
ส้นงยผูง่ ร้ บั 1
ต่กั
ในระบบเครื
หรื
จุ
ดอบอเนื
หมายปลายทาง
รัผู่อบร้ งข้บั อมูอลข่อย่ายางใดอย่างหนึ่ง
6
1 SS
7 PP
HH
AA
8 MM
RR
EE
10
EE
RR
DD
RR
AA
I I
VV
LL
EE
LL
EE
II
RR
EE
TT
TT
LL
WW
AA
2
AA
D
D
I
9
NN
AA
LL
OO
O
O
4
CC
I
G
G
LL
12
3
BB
RR
11
MM
II
EE
PP
OO
NN
TT
RR
SS
OO
KK
SS
CC
AA
OO
GG
LL
5
SS
II
MM
PP
LL
EE
XX
SS
เกมโพรโทคอล (Puzzle Game)
สือ่ นี้ อาจเป็ นแบบฝึ กหัดหรือทบทวนเนื้ อหา โดยครูอาจทา
เอกสารให้นกั เรียนหาคาศัพท์ และครูใช้สือ่ นี้ คลิกแสดง
คาถามจนครบ จะมีเฉลยปรากฏท้ายคาถาม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1
A
D
/
P
C
S
O
O
I
D
M
E
S
C
2
F3T
I
B
W
Y
E
F
G
T
N
E
/
F
3
E
C
D
R
E
R
I
/
T
P
I
S
T
O
4
M
P
H
U
K
5 W D
C
H
U
B
R
E
E
5
U
/
A
M
I
X
U
F
A
W
U
T
D
Y
6
P
I
L
O
C
O
T
O
R
P 1C
A
H
A
7
S
P
R
E
K
L
E
G
I
A
R
W
I
F
8
D
C
O
N
I
B
N
/
T
S
L
G
U
9
L
E
V
G
2Y
L
U
E
T
O
O
T
H
A
B
4
2. ข้เทคโนโลยี
3.
4.
5.
มาตรฐานที
โพรโทคอลที
มาตรฐานการเชื
แบบไร้
่ส่ใามารถใช้
ช้ในการสื
่อ่อสมต่
ายทีอคอมพิ
ง่ใ่อช้อานคอมพิ
สารในระบบอิ
คมูลืล่นระหว่
ววิเตอร์
ทยวาุเป
เตอร์
ก็ นสื
บั สน้ อง่อเทอร์
เุปกรณ์
พื
กลางการติ
่อติเน็ดร้ ไตต่ร้บั อสสืายระยะใกล้
่อดสารกั
ต่อสื่อบสาร
1.
อตกลงในการสื
สารข้
งผู
และผู
อ ุปกรณ์
และไม่
มีสติ่งอกีพ่ดวขวาง
งไร้สาย
เกมชนิดของเครือข่าย
สือ่ นี้ ใช้เพือ่ เป็ นการทบทวนเนื้ อหา โดยการคลิกเปิ ดแถบสี
ทีน่ กั เรียนเลือก พิจารณาข้อมูลแล้วตอบคาถาม
คาถามข้อที่ 1
ระยะทางการเชื่อมต่อไม่จากัด
ใช้สือ่ Microwave, Satellite
เชื่อมโยงเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลมาก ครอบคลุมทัว่ โลก
ความเร็ว 10 Gbps
คาตอบที่เลือก
LAN
WAN
PAN
MAN
คาถามข้อที่ 2
ใช้สือ่ IrDa Port, Bluetooth, Wireless
ความเร็วประมาณ 10 Mbps
เชื่อมโยงอุปกรณ์การสือ่ สารหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน
ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 1 เมตร
คาตอบทีเ่ ลือก
LAN
WAN
PAN
MAN
คาถามข้อที่ 3
ความเร็วประมาณ 10-100 Mbps
ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร
ใช้สือ่ UTP, STP, Fiber optic, Wireless
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในระยะใกล้เข้าด้วยกัน
คาตอบทีเ่ ลือก
LAN
WAN
PAN
MAN
คาถามข้อที่ 4
เชื่อมโยงเครือข่ายที่อยู่ห่างไกล ระหว่างจังหวัด
ความเร็วในการเชื่อมต่อ 1 Gbps
ระยะทางในการเชื่อมต่อไม่เกิน 100 กิโลเมตร
ใช้สือ่ Fiber optic, Microwave, Satellite
คาตอบทีเ่ ลือก
LAN
WAN
PAN
MAN
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
ชนิดของเครือข่าย
เกมรูปร่างเครือข่าย
สือ่ นี้ ใช้เพือ่ เป็ นการทบทวนเนื้ อหา โดยการคลิกตัวเลขข้อที่
นักเรียนเลือก จะแสดงข้อมูลรูปร่างเครือข่ายทายคาตอบ
และครูคลิก “คาตอบ” เพือ่ เฉลย
รูปร่างเครือข่าย : หาคาตอบจากคุณสมบัติ
1
ผสมเครือข่ายหลายๆ แบบเข้าด้วยกัน
2
มีโครงสร้างไม่แน่นอน
3
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายจากระยะไกล
4
มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยหลายเครือข่ายเชื่อมต่อกัน
5
การสือ่ สารข้อมูลมีประสิทธิภาพสูง
คาตอบ
แบบผสม (Hybrid topology)
รูปร่างเครือข่าย : หาคาตอบจากคุณสมบัติ
1ส่งข้อมูลทิศทางเดียวกัน
2 มีการชนกันของขอมูล
ไม
่
้
3ใชสายสั ญญาณนอย
้
้
4 ยคือตองรอสั ญญาณวางจึงสงขอมูลได
ข้อเสี
้
่
่ ้
้
5
ถ้าคอมพิวเตอรเครื
่ งใดเครือ
่ งหนึ่งเสี ย
์ อ
ระบบจะใช้งานไมได
่ ้
คาตอบ
แบบวงแหวน (Ring topology)
2
รูปร่างเครือข่าย : หาคาตอบจากคุณสมบัติ
3
1
มี Hub
หรือ Switch เป็ นศูนยกลางของระบบ
์
2 ดตัง
การติ
้ เครือ
่ งคอมพิวเตอรใหม
ท
์
่ าไดง้ าย
่
3
คาใช
ง
่
้จายสู
่
4 ม
การเพิ
่ เครือ
่ งในระบบไมมี
อ
่ งอืน
่
่ ผลกระทบตอเครื
่
5 วเตอรสถานีงานเครือ
คอมพิ
่ งใดเสี ย เครือ
่ งอืน
่ ๆ ใช้งานไ
์
คาตอบ
แบบดาว (Star topology)
รูปร่างเครือข่าย : หาคาตอบจากคุณสมบัติ
1
หาจุดทีม่ ีปัญหาได้ยาก
2
โครงสร้างไม่ซบั ซ้อน
3
ถ้ามีเครือ่ งเสียจะกระทบกับระบบรวม
4
ใช้สายสัญญาณน้อย
5
ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้
คาตอบ
แบบบัส (Bus topology)
4
รูปร่างเครือข่าย : หาคาตอบจากคุณสมบัติ
1
ค่าใช้จ่ายด้านสายสัญญาณสูง
2
ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
3
แต่ละเครือ่ งส่งข้อมูลได้อย่างอิสระ
4
คอมพิวเตอร์ตวั หนึง่ ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ทุกตัว
5
แต่ละเครือ่ งมีช่องส่งสัญญาณจานวนมาก
คาตอบ
แบบเมช (Mesh topology)
5
เกมสือ่ กลางการสือ่ สารข้อมูล
สือ่ นี้ ใช้เพือ่ เป็ นการทบทวนเนื้ อหา โดยการคลิกคาถามแต่
ละข้อ (ไม่จาเป็ นต้องเรียงลาดับ) จะมีเฉลยปรากฏในแต่
ละข้อทีเ่ ลือก
1. เป็ นสือ่ นาข้อมูลแบบมีสายที่ส่งข้อมู ลได้ท้ งั
สัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทลั
ก. สายคู่บิดเกลียวแบบ STP
2. สือ่ กลางที่ใช้มากในการสือ่ สารข้อมูลในระบบ
เครือข่ายแลน เนือ่ งจากมีราคาถูก น้ าหนักเบา
หาซื้ อได้ง่าย
ค. โคแอกเชียล
3. การใช้เมาส์ไร้สายควบคุมไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หน้าชั้นเรียน
4. การใช้รีโมทคอนโทรลเปลีย่ นช่องรายการโทรทัศน์
ข. การสือ่ สารผ่านดาวเทียม
ง. อินฟราเรด
จ. ไวไฟ
ฉ. ระบบไมโครเวฟ
ช. สายคู่บิดเกลียวแบบ UTP
ซ. บลูทูธ
5. ส่งสัญญาณในทิศทางเป็ นเส้นตรงและมีการติดตั้ง
ฌ. เส้นใยนาแสง
จานรับส่งเป็ นสถานีเชื่อมสัญญาณเป็ นระยะ
เกมอุปกรณ์เครือข่าย
สือ่ นี้ ใช้เพือ่ เป็ นการทบทวนเนื้ อหา โดยการคลิก 1 ครั้ง
ภาพอุปกรณ์จะปรากฏทางด้านซ้าย ให้คลิกทีภ่ าพจะแสดง
ชื่ออุปกรณ์ทางด้านขวา
อุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
อุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
อุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
อุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
อุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
อุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์

similar documents