File - SH.F Naim Frashëri

Report
SH.F.M.U “Naim FRASHERI” në Prishtinë
Teknologji me TIK
Përgaditi- Ars.Nafije BERISHA
Prishtinë
2014
PËRMBAJTJA
•
•
•
•
•
•
Donacionet
Trajnimet
Materialet e teknologjisë
Pjesëmarrja në gara
Çmimet e fituara gjatë garave
Foto nga grupet punuese
DONACIONET
• Në vitin 2010 Shkolla jonë fitoi një donacion me Llaptopa dhe
paisje tjera shtesë nga USAID.
• Që nga ajo kohë mësimdhënia e teknologjisë është më praktike
• Krijohen shkathtësi të reja.
• Kreativitet
• Të menduar kritik
• Zgjidhje e problemeve
• Nxitje e punës në grupe dhe
• I kushtohet rëndësi cilësisë së të menduarit dhe kreativitetit.
TRAJNIMET
Aktivi i teknologjisë ka ndjekur trajnime të
shumta nga të cilat veqohen ato të organizuara
nga Programi për edukim themelor (BEP).
Nga këto trajnime jemi aftesuar për përdorimin
e paisjeve teknologjike të shek.-XXI si dhe kemi
përfituar këto paisje të cilat i perdorim në
lëndën e teknologjisë.
PAKOJA E TEKNOLOGJISË
• Përdorimi i këtyre
materialeve e lehtëson
punën e mesimdhënësve
dhe u ndihmon nxënësve
për zhvillimin e shumë
aktiviteteve.
• Një formë e qasjes së re
është sfida e dizajnit ,
përmes së cilës nxënësit
angazhohen në aktivitete
praktike për të realizuar
produkte të ndryshme
KUTIA KONTROLLUESE KOMPJUTERIKE
• Është mjet i dobishëm për të ndihmuar
mësimin e nxënësve në fushën e teknologjisë.
• Kjo paisje përdoret gjatë punës praktike,
programimit me kompjuter.
KRAHU ROBOTIK EDGE
• Është një robot i
ngjajshëm me robotët
industrial.
• Kontrollimi i lëvizjes së tij
bëhet me kompjuter dhe
në menyrë manuale .
• Nxënësit mësojnë
parimet themelore
robotike.
NXT LEGO ROBOTI
• Është robot i fuqishëm
me mundësi të shumta
programimi dhe
konstruktimi me
teknologji plotësisht të
re.
• Nxënësit duke punuar
me LEGO perveq që do
të zhvillojnë aftesitë e
tyre mekanike gjatë
montimit të robotit ata
do ti zhvillojnë aftesitë
programuese.
PAISJET DIELLORE ARSIMORE 6 NE 1
• Janë paisje të shkëlqyeshme
për fillestarë, të projektuara
për të mësuar se si përdoret
energjia diellore për ta vënë
në lëvizje një motor.
• Nga kjo paisje nxënësit do të
mësojnë për energjinë e
ripërtëritëshme si mund ta
përdorin energjinë solare në
jetën e përditshme.
KALKULATORI GRAFIK
• Kjo paisje përdoret në teknologji dhe shkenca për
ti ndihmuar nxënësit ti vizuelizojnë konceptet.
• Në këtë kalkulator bëjnë pjesë edhe :
• Sensori i temperaturës
• Sensori i dritës
• Sensori i fushës magnetike
• Sensori i pH
• Sensori i lëvizjes
• Sensor i tensionit.
FLIP KAMERA
• Përdorimi i
videokamerës
shfrytëzohet për
qëllim të ngritjes
profesionale.
PJESMARRJA NË GARA
– Sfida e dizajnit viti :
•
•
•
•
2012-Vendi i parë sfida e dizajnit “FERMA”
2012-Vendi i tretë sfida e dizajnit ”ALICE”
2013-Vendi i parë parë ”ALICE ”
2014-Vendi i parë kinemaja ” 6D ”
PJESMARRJA NË GARA
–”Junior Oscar”
• 2012-vendi i parë ”ALICE”
• 2013-vendi i parë ”ALICE”
• 2014-në pritje…
2012
• Vendi i 3-të sfida e dizajnit ” ALICE ”
2012
• Vendi i parë sfida e dizajnit ”Ferma”
2012
• Vendi i parë ”Junior Oscar”
2013
• Vendi i parë Junior Oscar ALICE
2014
Vendi i parë Kinemaja 6D
• Vendi i 1 kinemaja 6D Sfida e Dizajnit
2014
• Vendi i parë Sfida e dizajnit
ALICE

similar documents