Information från Havs- och vattenmyndigheten

Report
Havs- och
vattenmyndigheten
Tillsyn av ”vattendomar”
Vad gäller när tillstånd saknas?
• Verksamhetsutövaren ska följa miljöbalkens hänsynsregler
• Tillsynsmyndigheten kan meddela de förbud och förelägganden
som behövs för att miljöbalken ska efterlevas
• Vattenanläggningar uppförd och ändrad före 1999 kan
lagligförklaras
• Används anläggning för tillståndspliktig vattenverksamhet krävs
tillstånd enligt miljöbalken
• Straffbart bedriva tillståndspliktig vattenverksamhet utan tillstånd
2012-05-15
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
2
Tillsyn vattenverksamhet allmänt
• Oavsett om det finns ett tillstånd eller inte: Verksamhetsutövarens
ansvar - Egenkontroll i 26 kap. 19 § MB.
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
(yrkesmässig verksamhet)
• Föreläggande om förbud eller åtgärder i 26 kap. 9 § MB, vite i 26
kap. 14 § MB, upplysningar och undersökningar i 26 kap. 21 & 22
§§ MB.
• Tillsynsavgift (800 kr/tim)
• Inget krav på årlig miljörapport för vattenverksamheter
2012-05-15
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
3
Tillsyn – egenkontrollen
26 kap. 19 § MB
Förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll
Planera och kontrollera verksamheten
Dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret (4 §)
Vidta egna undersökningar
Rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning
m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick (5 §).
Ska dokumenteras
Lämna förslag till kontrollprogram
Fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma
riskerna med verksamheten (6 §). Ska dokumenteras.
Underrätta tillsynsmyndigheten om en driftstörning (6 §)
Förteckna de kemiska produkter samt biotekniska
organismer som hanteras inom verksamheten och som
kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt (7 §).
2012-05-15
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
4
Tillsyn – upplysningar &
undersökningar
• Föreläggande om att VU ska lämna uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen ( 26:21 MB). T.ex. beskrivning av
egenkontrollen, sammanställning av meddelade tillstånd och
villkoren för verksamheten, data om driften
• Föreläggande om att VU ska utföra undersökningar som behövs
för tillsynen (26:22 MB). T.ex. mätning av vattennivåer i brunnar.
• Kan kopplas till vite (26:14 MB)
2012-05-15
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
5
Tillsyn – förbud &
tillståndsprövning
• Föreläggande om begränsningar eller förbud av verksamheten
(26:9 MB)
• Förelägga om tillståndsprövning (26:9 MB, jfr. MMÖD M 7763-10,
120419)
• Kan kopplas till vite (26:14 MB)
2012-05-15
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
6
Vattenuttag exempel på villkor grundvatten
2012-05-15
•
Arbetena skall utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden åtagit sig i ansökan
•
Antal brunnar. Ersätta befintlig och tillståndsgiven brunn med ny brunn till samma djup och
inom ett avstånd av 25 m från ursprunglig brunn om respektive brunn skulle bli obrukbar.
•
Maximalt flöde l/s
•
Årsförbrukning m3
•
Årsgenomsnittlig mängd om X m3/dygn
•
Så länge grundvattenuttag sker med stöd av nu lämnat tillstånd ska sökandena vid
uttagsbrunnarna mäta, med fast monterad summerande vattenmätare, den bortledda mängden
vatten. Journalföring ska ske en gång varje vecka
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
7
Vattenuttag exempel på villkor
- ytvatten
2012-05-15
•
Den sammanlagda mängd som pumpas från X får under perioden 1 oktober - 30 april aldrig
överstiga 110 000 m3.
•
Bortledande av vatten från X får ske endast med sådan mängd att kvarvarande vattenföring i X
inte understiger 0,4 m3/sekund.
•
Allt bortledande av vatten ska mätas med momentana och summerande flödesmätare, vilka ska
avläsas minst en gång per dygn när uttag sker. Mätvärdena ska lagras och arkiveras samt hållas
tillgängliga för allmänheten under minst fem (5) år.
•
Vid intagsläget i X ska sökanden installera en pegel för kontroll av vattenflödet i X. Pegeln ska
kalibreras i samråd med SMHI. Vid vattenuttag ur X ska aktuellt flöde i X mätas, lagras och
arkiveras under motsvarande villkor som 4 ovan.
•
Ett kontrollprogram ska finnas som medger en tillräckligt säker kontroll av att verksamheten
bedrivs inom givna föreskrifter och villkor.
Enheten för tillsynsutveckling Anders Skarstedt 010-6986690 [email protected]
8

similar documents