prezentacja

Report
Witold Woźniak
Kształcenie zawodowe i ustawiczne jako narzędzie
wpływające na sytuację gospodarczą Polski
„Czwartki u ekonomistów”
PTE Warszawa, 22 stycznia 2015 r.
Wyznaczniki przemian
Wyzwania gospodarki – oczekiwania pracodawców
Idea i polityka uczenia się przez całe życie
Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji
Walidacja efektów uczenia się innego niż formalne
Akumulacja i transfer osiągnięć
Zmiany w kształceniu zawodowym
i ustawicznym
Słowa kluczowe
• drożność
• elastyczność
Modernizacja edukacji zawodowej
Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r.:
•
wyodrębnienie kwalifikacji w opisach zawodów
•
modyfikacja struktury szkolnictwa zawodowego
•
możliwość realizowania przez szkoły zawodowe kwalifikacyjnych kursów
zawodowych (dla dorosłych)
•
możliwość realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(w tym kwalifikacyjnych kursów zawodowych)
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
•
zmiana sposobu potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych
w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach
pozaszkolnych
•
ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
i otwarcie go na potwierdzanie efektów uczenia się innego niż formalne
•
rozwój współpracy z pracodawcami (w procesie uczenia się i egzaminowania)
Elastyczność ścieżek kariery
Kwalifikacje w zawodach wyodrębniono pod kątem
• rzeczywistych potrzeb pracodawców
• poprawy zatrudnialności absolwentów kształcenia zawodowego
Umożliwia to „kolekcjonowanie” kwalifikacji:
• w obrębie zawodu (wspólne kwalifikacje dla poziomu zasadniczej
szkoły zawodowej i technikum)
• w innych zawodach (kwalifikacji wspólnych dla zawodów
zbliżonych nie trzeba ponownie potwierdzać)
Klasyfikacja zawodów
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje
200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje.
W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto:
23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód),
72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód),
98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód),
7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia
się kwalifikacji
Klasyfikacja zawodów
Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach
klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje
możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Dla 62 zawodów istnieje możliwość wykorzystania
zdobytych kwalifikacji w innych zawodach
Elastyczność na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych
• Na KKZ w formie zaocznej liczba godzin kształcenia zawodowego
nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia
zawodowego określonej w PPKZ dla danej kwalifikacji
• KKZ może być prowadzony z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
• Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący KKZ
• Osoba podejmująca kształcenie na KKZ może być – na swój
wniosek – zwolniona z zajęć, odpowiednio do treści lub efektów
kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia
(na warunkach określonych w §7. rozp. ws. kszt. ustaw.)
…ale również elastyczność
w zakresie
• treści (dostosowanie programu do zmian związanych
z rozwojem technologicznym, warunków lokalnych,
własnego potencjału itp.)
• formy (KKZ, KUZ, KKO)
• metodyki (wykorzystanie e-learningu)
• miejsca (pracodawcy, pracownie,
warsztaty, firmy symulacyjne,
w domu, mobilnie)
Elastyczność uczenia się
Dalsze
RYNEKsię
uczenie
Uczestnictwo
PRACY
Społeczeństwo
w kulturze
obywatelskie
certyfikacja kwalifikacji
- DYPLOMY
egzaminy
walidacja
efektów uczenia się
DORADZTWO
ZAWODOWE
edukacja
formalna
edukacja
pozaformalna
nieformalne
uczenie się
KKZ
Szkoła
zawodowa
Bez doradcy?
+ KNO 1
+ KNO 2 – nie da rady…
KKZ
+ zrealizowane
wcześniej
w szkole efekty
kształcenia
KKZ
KKZ
+ KUZ 1
+ KUZ 2
KKZ
+ Europass
mobilność
2 lata pracy
w zawodzie lub
2 lata nauki
w szkole
Uczestnicy KKZ wg danych SIO
Data
Liczba uczestników
KKZ
30.09.2012 r.
14 591
31.03.2013 r.
16 572
30.06.2013 r.
19 611
30.09.2013 r.
35 482
30.06.2014 r.
41 490
30.09.2014 r.
47 987
Popularność KKZ wg stanu na IX.2013
10 Najpopularniejszych kursów
Liczba
Liczba Symbol
Nazwa kursu
słuchaczy kursów kursu
7292
150
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
4019
143
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
1696
81
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
1594
81
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
1552
103
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
1109
47
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
712
22
A.23. Projektowanie fryzur
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i
703
36
Z.4.
niesamodzielnej
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
649
26
M.12. układów pojazdów samochodowych
625
29
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Plany
• Rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem,
w tym z pracodawcami
• Rozwój pozaszkolnych form kształcenia zawodowego
– kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów
umiejętności zawodowych
• Nowe zawody
• Promocja kształcenia zawodowego, w tym mapa
zawodów
• Doposażenie szkół i placówek
Dziękuję i zapraszam na

similar documents