pred01 - Katedra manažerského účetnictví

Report
Vztah finančního, nákladového a
manažerského účetnictví
Co je účetnictví?
 uspořádaný systém informací, který v peněžním vyjádření zobrazuje
podnikatelský proces (hodnotovou stránku podnikatelského procesu)
 modelové zobrazením reality
- principy a metody účetního zobrazení, „rozpoznání“ podstaty hospodářských
transakcí, pravidla jejich ocenění
 nástroj komplexního měření
 finanční pozice
 výkonnosti
 změny ve finanční pozici
Strana  2
Finanční pozice, výkonnost a změny ve finanční situaci v účetních
výkazech
ROZVAHA
AKTIVA
PASIVA
Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Hospodářský výsl.
Krátkodobá aktiva
VÝKAZ
PENĚŽNÍCH
TOKŮ
Strana  3
Cizí kapitál
Zásoby
Pohledávky
Peněžní prostředky
peněžní ekvivalenty
VÝSLEDOVKA
Uživatelé účetních informací a jejich informační potřeby
 různé skupiny uživatelů řeší
 PRO KOHO?
různé rozhodovací úlohy, pro které potřebují
 PROČ?
 různé informace, a proto mají
 CO?
 různé požadavky na zobrazení
podnikatelského procesu v účetnictví
 JAK?
Strana  4
Uživatelé účetních informací
ZÁKAZNÍCI
VĚŘITELÉ
KONKURENCE
EXTERNÍ
UŽIVATELÉ
VLASTNÍCI
ZAMĚSTNANCI
PODNIKATELSKÝ
PROCES
ŘÍDICÍ
PRACOVNÍCI
FIN. ÚŘAD
STÁT
ČSÚ
Strana  5
INTERNÍ
UŽIVATELÉ
Uživatelé účetních informací
FINANČNÍ
ÚČETNICTVÍ
EXTERNÍ
UŽIVATELÉ
PODNIKATELSKÝ
PROCES
MANAŽERSKÉ
ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ
EVIDENCE A
STATISTICKÉ
VÝKAZY
Strana  6
STÁT
INTERNÍ
UŽIVATELÉ
Vztah finančního a manažerského účetnictví
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
 preference stabilního vývoje
 kritické informace o podniku
 dodržování pravidel zabezpečuje
spolehlivé a srovnatelné informace
 specifické informace podle potřeb
managementu umožňující aktivně
měnit chování podniku
 syntetické informace
 orientace na výsledky dosažené v
minulosti
 informace vykazované v
pravidelných intervalech
 výstupy (výkazy) veřejně přístupné
Strana  7
 analytický pohled na podnik
 srovnání skutečnosti s předem
stanoveným vývojem
 informace s minimálním zpožděním
za skutečným průběhem
 utajené informace
Činnosti podniku
MANAŽERSKÉ
ÚČETNICTVÍ
1. Hlavní výdělečná činnost
podstatou je transformace vynaložených zdrojů na výstupy (výkony)
-
VSTUPY
(oběť)
TRANSFORMACE
VÝSTUPY
(prospěch)
NÁKLADY
TRANSFORMACE
VÝNOSY
2. Finanční a investiční činnost
-
podstatou je zhodnocení zdrojů poskytnutím kapitálu
ZDROJE
Strana  8
POSKYTNUTÍ
KAPITÁLU
ODMĚNA
Úplný výsledek za období v externích výkazech
 využití externími uživateli – zobrazení vykázaného zisku v externích
výkazech – požadavek „úplnosti“
 vymezení obsahu úplného výsledku – „comprehensive income“ (dle
IAS 1 – „Prezentace účetní závěrky“)
- Definice: „ Změna ve vlastním kapitálu za období, která vyplývá z jiných
transakcí a událostí, než jsou změny vyplývající z transakcí s vlastníky
(jednajícími v rámci své pravomoci jako vlastníci).“
- skládá se ze zisku za období a tzv. ostatního úplného výsledku
- ostatní úplný výsledek obsahuje položky, které nejsou vykazovány výsledkově
 rozlišení výnosů „Revenues“ a nákladů „Expenses“ a tzv. přínosů
„Gains“ a úbytků „Losses“, které jsou výsledkem činností, které
jsou mimo kontrolu společnosti
Vztah FU, NU a MU
9
Struktura výsledovky manažerského účetnictví
Měsíc
Skutečnost
Plán
Kumulace - roční
Rozdíl
%
Skutečnost
Plán
Rozdíl
%
Výnosy z prodeje
…….
Marže
………
EBIT
Využití kapacity
Podíl na trhu
10
Cíle, obsah a struktura manažerského účetnictví
 cíl: zjišťování, třídění, analýza a prezentace (vykázání) informací;
- a to takovým způsobem, který umožní řídicím pracovníkům cílevědomě
ovládat podnikatelskou činnost
 obsah: závisí na hierarchii a návaznosti cílů strategického, taktického
a operativního řízení
 subsystémy:
1. účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož
parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto
→ nákladové účetnictví
2. účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o
variantách budoucího vývoje podnikatelského procesu
→ manažerské účetnictví (v užším pojetí)
Strana  11
Vztah manažerského a nákladového účetnictví
Manažerské účetnictví
(systém účetních informací pro řízení a rozhodování)
Nákladové účetnictví
Manažerské účetnictví
(účetnictví pro řízení podnikat. procesu, o jehož
parametrech již bylo rozhodnuto)
(účetnictví pro rozhodování o budoucích
alternativách činnosti)
Informace pro operativní řízení, v
bezprostřední návaznosti na řízení taktické
Informace pro variantní rozhodování
(na existující kapacitě a o budoucí kapacitě)
(plán, porovnání se skutečností, běžná a
preventivní kontrola)
Informace pro řízení po linii útvarů,
výkonů a procesů
Řízení zejména hospodárnosti
Informace pro vyhodnocení vlivu změn v
objemu a sortimentu výkonů dod. na trh
Komplexní informace pro vrcholové řízení
a rozhodování
Řízení zejména účinnosti a efektivnosti
Informace pro zásadní změny činnosti
(strategický marketing, výzkum a vývoj, investiční
rozhodování)
Podnikové rozpočty - Rozpočtová výsledovka, rozvaha, rozpočet peněžních toků
Vztah podnikového rozpočtu,
Podnikové střednědobé a dlouhodobé
vnitropodnikových rozpočtů středisek,
rozpočty
kalkulačního systému, vnitropodnik. cen
Informační zajištění řídicího cyklu
PLÁNOVÁNÍ
 stanovit cíl
 určit požadované hodnoty
KONTROLA
 zjistit skutečné hodnoty
 porovnat skutečnost a plán
Strana  13
Manažerské účetnictví
REALIZACE
 provést/ vykonat
Nákladové účetnictví
ORGANIZACE
 zadat úkol
 motivovat
Vztah manažerského účetnictví a controllingu
 manažerské účetnictví – historicky rozvoj v anglosaské oblasti
 controlling – od 70. let rozvoj v germanofonní oblasti
- účetnictví historicky spojováno se zobrazením skutečnosti
- úloha účetnictví pro manažery – pouze analytické členění nákladů a výnosů
 controlling = metoda řízení
- informační podpora řízení (→ funkce manažerského účetnictví) je součástí
funkcí controllingu
- orientuje se nejen na hodnotové řízení (→ finanční a nákladový controlling), ale i
na věcnou stránku řízení (→ naturální controlling)
 v praxi – controllingové oddělení (→ controller)
Strana  14
Vztah controllera a řídicího pracovníka
CONTROLLER
ŘÍDICÍ PRACOVNÍK
 připravuje podklady pro plánování a  plánuje, rozhoduje
rozhodování
 informuje o odchylkách
 reaguje na zjištěné odchylky
 připravuje metodiku kalkulací,
rozpočtování, systém kalkulací a
rozpočtů
 prosazuje a využívá informace
připravených systémů kalkulací,
rozpočtů
 informuje o změnách v okolí
podniku
 reaguje, aby udržel dlouho-dobou
rovnováhu s okolím
 je poradce managementu
 akceptuje controlling v procesu
řízení
Strana  15

similar documents