pred03 - Katedra manažerského účetnictví

Report
Výkazy pro měření a řízení zisku
Pojetí nákladů ve FÚ a NÚ
Náklady ve finančním účetnictví
 peněžně vyjádřené snížení vlastního kapitálu ve sledovaném období
- které se projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením
závazků a které vedlo ke snížení vlastního kapitálu jiným způsobem, než jsou
příděly z vlastního kapitálu vlastníkům
Náklady v nákladovém účetnictví
 hodnotově vyjádřené účelné vynaložení ekonomických zdrojů, které
účelově souvisí s uskutečňováním předmětu činnosti podniku
- se zdůrazněním potřeby zajistit hospodárnost vynaložených nákladů
 účelnost – racionální a přiměřená výše vzhledem k výsledku činnosti
 účelový charakter – smyslem vynaložení zdrojů je zhodnocení
Strana  2
Charakteristiky nákladů ve FÚ a NÚ
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ
 volnější vztah k výkonům – součástí  účelový (těsný) vztah k výkonům
N i výdaje odlišného charakteru
(dary) a rozdělení zisku (daň ze
zisku)
 i další zdroje, které umožňují
 vyjadřují peněžně vynaložené zdroje
vyjádřit skutečný ekonomický
přínos hodnocených činností
(kalkulační náklady)
 nesleduje vazbu na žádoucí výši
spotřeby zdrojů
 důraz na zajištění hospodárného
vynaložení zdrojů
 vyjadřují podmínky platné v době
pořízení zdrojů (→ historické ceny)
 vyjadřují podmínky platné v čase
uskutečňování příslušných výkonů,
činností a procesů
Strana  3
Výsledovka s druhovým členěním nákladů
 Ilustrativní příklad:
Výnosy z prodeje výkonů (výrobků, zboží, služeb)
Změna stavu hotových výrobků a nedokončené výroby
Spotřeba materiálu a energie
Náklady na nakupované služby
Mzdové a ostatní osobní náklady (vč. sociál. a zdrav. pojištění)
Odpisy dlouhodobých nehmotných a hmotných aktiv
Finanční náklady související s tvorbou výkonů (např. pojistné)
Zisk před úroky a zdaněním
Výkazy pro měření a
řízení zisku
4
x
x
x
x
x
x
x
x
Druhové členění
Výchozí otázka (kritérium členění)
Jaký druh zdroje je spotřebován ?

nákladové druhy
(materiál, externí práce a služby, mzdy, odpisy, finanční náklady…)
 zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů
podniku a jejich zabezpečením
 důležité otázky: od koho, kdy byl zdroj spotřebován
 vlastnosti členění – prvotní, externí, jednoduché
 průkazné a jednoznačné sledování
 nezabývá se příčinou spotřeby zdrojů  omezené využití pro řízení
Strana  5
Druhové členění
Výchozí otázka (kritérium členění)
Jaká je ekonomická podstata vynaloženého zdroje?

nákladové druhy
 nákladové druhy - externí, prvotní a jednoduché
 ukazují co, od koho a kdy bylo spotřebováno
 řízení dodávek
 optimalizace pracovního kapitálu a řízení peněžních toků
 průkazné a jednoznačné sledování
Výkazy pro měření a
řízení zisku
6
Zjišťování hospodářského výsledku při druhovém členění
nákladů
 souměřitelnost nákladů a výnosů zajištěna pomocí „upravující“
položky změn výše aktiv
 informace o tvorbě zisku při prodeji výkonů jsou zákazníkům skryty
 podává informace pouze o celkové výši zisku z prodeje výkonů,
nikoli o podrobnější struktuře tvorby
 informace z druhové výsledovky musí podniky vždy zveřejňovat
(čerpá ČSÚ, výpočty národních hospodářských ukazatelů)
Výkazy pro měření a
řízení zisku
7
Výsledovka s účelovým členěním nákladů
 Ilustrativní příklad:
Výnosy z prodeje výkonů (výrobků, zboží, služeb)
Náklady na prodané výkony
Hrubá marže
Prodejní a distribuční náklady
Náklady na správu a řízení
Zisk před úroky a zdaněním
Výkazy pro měření a
řízení zisku
x
–x
–x
–x
x
8
Vlastnosti účelového členění nákladů
 sleduje náklady v úzkém propojení s rozhodovacími úlohami
 důležitý je způsob úhrady nákladů z výnosů z prodeje
náklady výkonu:
 náklady, které příčinně souvisejí s tvorbou výkonu a jsou zahrnuty
do jeho ocenění
 jsou uhrazovány v okamžiku prodeje výkonu (tzv. náklady
prodaných výkonů)
náklady období:
 nejsou součástí ocenění vytvořených výkonů
 uhrazovány z výnosů z prodeje (z marže) v období, kdy byly
vynaloženy
9
Výkazy pro měření a
řízení zisku
Zjišťování hospodářského výsledku při
účelovém členění nákladů
 poskytuje externím uživatelům více informací o dosaženém zisku
 uživatelé účetních informací jsou informováni o přínosu z prodeje
výrobků (služeb), o výši prodejních a správních nákladů
 součástí výsledovky tzv. hrubá marže (gross profit margin)
- pozor na odlišnost gross profit margin (výnosy z prodeje – náklady na prodané
výkony) a contribution margin (výnosy z prodeje – variabilní náklady na prodané
výkony
Výkazy pro měření a
řízení zisku
10
Členění nákladů
 jednotlivá členění nákladů ukazují na různé charakteristiky a vlastnosti
nákladů
důležité je pochopit, co je kritériem pro každé členění
 každé členění nákladů je vhodné pro jiné rozhodovací úlohy řídicích
pracovníků
jednotlivá členění není možné zaměňovat
 náklad je peněžní vyjádření vynaloženého zdroje
nemůžeme řídit náklady, ale příčiny jejich vzniku
Strana  11
Členění nákladů podle rozhodovacích úloh
Jak jsou
kalkulovány?
Jaké jsou
vynaloženy?
NÁKLADY
Za jakým
účelem jsou
vynaloženy?
Strana  12
Jak se mění s
množstvím?
Náklady technologické a na obsluhu a řízení,
jednicové a režijní
Výchozí otázka (kritérium členění)
Je náklad vynaložen při vlastním vytvoření výkonu
nebo souvisí se zajištěním podmínek činnosti ?


technologické náklady
náklady na obsluhu a řízení
Jak stanovit nákladový úkol a řídit hospodárnost ?



jednicové náklady
režijní náklady
Strana  13
Jednicové a režijní náklady
Jednicové náklady
 vyvolány vytvořením každé konkrétně definované jednotky výkonu
 stanovení nákladového úkolu
norma x předem stanovené ocenění
 norma - předem stanovený úkol spotřeby materiálu, práce,… na přesně
vymezený výkon, za konkrétních technických, technologických,
organizačních podmínek a kvality vstupů
 nástroj řízení – kalkulace jednicových nákladů
Režijní náklady
 společné náklady druhu výkonu, skupiny výkonů, útvaru či podniku
 nástroj řízení – rozpočet režijních nákladů
- stanovení nákladového úkolu pro útvar, na čas. období a na rozsah činnosti
Strana  14
Kalkulační členění nákladů
Výchozí otázka (kritérium členění)
Jaký je příčinný vztah nákladu k druhu výkonu ?
Jak přiřazovat náklad druhu výkonu ?


přímé náklady
nepřímé náklady
 nezbytné pro sestavení kalkulace a porozumění vypovídací
schopnosti kalkulačního vzorce
Strana  15
Vztahy členění nákladů
Vztah nákladů k
technologickém
u procesu
Kontrola
přiměřenosti
nákladů
Technologické
náklady
Jednicové
náklady
-----------------------
Početně
technické
přiřazení
P
-----
P
----------------------Náklady na
obsluhu a řízení
Strana  16
Režijní
náklady
N
----N
P
N
Variabilní a fixní náklady
Výchozí otázka (kritérium členění)
Mění se objem vynaložených zdrojů s objemem výkonů ?


variabilní náklady
fixní náklady
 umožňuje zkvalitnění informačního zajištění široké škály rozhodovacích
úloh
 od začátku 20. století jedno z nejvýznamnějších členění nákladů
vliv na většinu nástrojů manažerského účetnictví (kalkulace, rozpočty,
rozhodování o objemu a sortimentu ...)
Strana  17

similar documents