دریافت

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫استاد محترم ‪ :‬سرکار خانم حقدادی‬
‫تهیه کننده ‪ :‬صباغی‪،‬پا رسا‪،‬حمتی‬
‫با توجه به نقشهٔ آب و هوایی ایران؛ شهر قزوین‬
‫در شمال غربی کشور قرار گرفته و آب و هوای‬
‫آن سرد و کوهستانی است در تابستان خنک و‬
‫در زمستان سرد است‪ .‬میزان بارش سالیانه‬
‫قزوین حدود ‪ ۳۱۸‬میلیمتر و دمای متوسط‬
‫هوا‬
‫مسافران زیادی را بسوی خو جلب‬
‫مینماید پس وجود تردد باالی وسایل نقلیه‬
‫مختلف و تراکم جمعیت باال دراین استان فروش‬
‫بیمه نامه های اتومبیل در وضعیت مطلوبی است‬
‫‪.‬‬
‫نکته قابل توجه در مورد استان قزوین همواره‬
‫یکی از مناطق زلزله خیر کشور بوده و زلزله‬
‫های بسیاری در ان روی داده است پس میتوان‬
‫با بازاریابی مناسب فروش بیمه های حریق را‬
‫کرد‬
‫تضمین‬
‫نیز‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫معرفـــــــــی‬
‫استان قزوین ‪ :‬به خاطر وجود‬
‫شهرک صنعتی و کارخانجات تا‬
‫حدودی به فروش بیمه نامه های‬
‫مسیولیت نیز امیدوار بود ‪.‬اما به‬
‫خاطر وجود ادارات دولتی و‬
‫خصوص ی و گرایش به تامین بیمه‬
‫ای کارمندان توسط این سازمانها‬
‫بیمه های درمان و حوادث‬
‫وضعیت خوبی دارد اما در مورد‬
‫بیمه نامه های عمر به دلیل نبود‬
‫بستر فرهنگ سازی مطلوب‬
‫بازاریابی بیمه عمر را نمیتوان‬
‫موفق دانست‬
‫معرفـــــــــی‬
‫استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته‬
‫است که دارای آب و هوای گرم وخشک و تراکم‬
‫جمعیت و تردد وسایل نقلیه مختلف در حد‬
‫متعادل فروش بیمه نامه های اتومبیل و حریق‬
‫خوب و به خاطر وجود شهرک صنعتی ارگ جدید‬
‫بم که صنایع متعددی را دارد ازجمله صنایع تولید‬
‫و مونتازاتومبیل یا خودرو سازی ووجود معادن مس‬
‫و منابع متنوع گیاهی و دارویی است میتوان با‬
‫بازاریابی مطلوب بیمه نامه های مهندس ی و‬
‫مسیولیت را بفروش رساند‪.‬‬
‫استان کرمان ‪ :‬وجود معادن مس‬
‫سرچشمه کرمان و‬
‫حمل مواد معدنی و غیر معدنی ازقبیل‬
‫معادن مس قلعه زری و سنگ اهن و‬
‫زغال سنگ طبس ودیکر نمونه های‬
‫استخراج شده پس از انجام مراحلی‬
‫جهت تجزیه به‬
‫استان کرمان که دارای کارخانه‬
‫های صنعتی پاالیش ی جهت تجزیه‬
‫فرآورده های معدنی است ‪.‬میتوان‬
‫تا حدودی قراردارهای باربری و‬
‫مسیولیت کارفرمایان را با شرایط‬
‫مطلوب موجود بفروش رساند‪.‬‬
‫استان اصفهان‪:‬‬
‫‪‬‬
‫اصفهان یکی از شهرهای بزرگ صنعتی و تاریخی ایران‬
‫است که دارای شهرت جهانی است ‪ .‬این شهر پایتخت‬
‫چند دودمان از پادشاهان پیشین بوده و اوج شکوفایی‬
‫آن به دوره صفویه بر میگردد‪.‬شهر اصفهان در منطقه‬
‫ای نیمه کویری در مرکز ایران و در مقام سومین شهر‬
‫بزرگ ایران از نظر جمعیت پس از تهران و مشهد یکی‬
‫از مراکز گردشگری و فرهنگی و اقتصاداین کشور است‬
‫‪.‬هم اکنون اصفهان از مراکز مهم صنعتی و تجاری‬
‫ایران بوده به دلیل وجود اثار تاریخی و باستانی بسیارو‬
‫فضاهای طبیعی فراوان مورد توجه هموطنان و‬
‫جهانگردان قراردارد‪.‬‬
‫مساحت استان اصفهان‪ :‬حدود‬
‫‪ 105/937‬کیلومتر مربع‬
‫جمعیت بر اساس سرشماری سال‬
‫‪ 4815863 :90‬نفر‬
‫تعداد شهرستان‪ 23 :‬شهرستان‬
‫دین‪ :‬اسالم‬
‫مذهب‪ :‬شیعه اثنی عشری‬
‫استتتان اصتتفهان بتتا مستتاحت ‪ 107045‬كيلتتومتر مربتتع ( معتتادل ‪ 6/57‬درصتتد‬
‫از مساحت كشور) در بخش مركزي ايران در جلگه اي حاصلخیز و پربركت‬
‫واقتتع شتتده و بتته طتتور خالص تته ميتتتوان گفتتت اكشتتر شتتهرها و روس تتتاهاي ان‬
‫حاص ت تتل جرهت ت تتان زاين ت تتده رود است ت تتت ‪ .‬شت ت تتزل اس ت تتتان از ت ت تتا گست ت تتترش و‬
‫توضتتیحاد داده میتتتوان فتتروش بیمتته نامتته هتتای حریتتق منتتازل و ادارجتتاد و‬
‫تفریگاههتتا را مطلتتوب و بیمتته هتتای اتومبیتتل نیتتز عتتا اتتی و بیمتته هتتای ا تخاص‬
‫در ه ت تتر س ت تته رش ت تتته ب ت تتا توجت تته ب ت تته ش ت تترایط اقت ت تتادی مناست تتب اف ت تتراد و دور‬
‫اندیش ت ت ی و این ت تتده نگت تتری ف ت تتروش بیم ت تته عم ت تتر و ح ت تتواد و هم ن ت تتین کش ت تترد‬
‫ادارج تتاد و قش تتر کارمن تتدی و ک تتارگری ف تتروش در زمین تته درم تتان را نی تتز بس تتیار‬
‫عت تتاای میتت تتوان انجت تتام داد‪ .‬و بیمارست تتتازهای بت تتزرگ و مراکت تتز درمت تتانی متعت تتدد‬
‫مستتیولیت حرفتته ای پزشتتاان و پیراپزشتتاان و دیگتتر رشتتته هتتای مرب توط در‬
‫ب تتازار بیم تته عال س تتت ‪.‬بعل تتت وج تتود کارخانج تتاد وب اه تتن میت تتوان ف تتروش‬
‫بیم تته نام تته ه تتای مس تتیولیت و مهندست ت ی و شکس تتت ماش تتین االد ص تتنعتی و‬
‫ن ب را در نظر گرفت ‪.‬‬
‫استتتان اصتتفهان از شتتمال بتته استتتازهاي مركتتزي ‪ ،‬قتتم و ستتمنان ‪ ،‬از جنتتوب‬
‫به استازهاي فارس و كهگيلوهته و بوهراحمتد ‪ ،‬از مشتره بته استتازهاي يتزد و‬
‫خراستتان و از غتترب بتته استتتازهاي لرستتتان و چهارمحتتال و بختيتتاري محتتدود‬
‫مي شود ‪.‬‬
‫اصفهان یای از‬
‫شهرهای بزرگ صنعتی‬
‫و تاریخی ایران است‬
‫که دارای شهرد‬
‫جهانی است پس‬
‫فروش بیمه نامه های‬
‫توریستی و گردشگری و‬
‫سیاحتی و حرفه ای‬
‫پزشاان نرمال میباشد‬
‫• جدول ‪ 2‬ـ شاخص های بیمه ای در استان ها‬
‫طی سال‪92‬‬
‫• به دلیل وجود شهرک های صنعتی در این استان فروش‬
‫بیمه نامه های مسئولیت عمومی و مدنی و مهندس ی‬
‫جایگاه ویژه ای را به خود اخت اص میدهد‪.‬‬
‫• وجود تراکم جمعیت باال در این استان خطراد و‬
‫ت ادفاد زیادی متوجه وسایل نقلیه افراد خواهد بود‬
‫به این دلیل فروش بیمه نامه های اتومبیل جایگاه‬
‫واالیی را به خود اخت اص میدهد‪.‬و وجود کشرد‬
‫ادارجاد و قشر کارمند و کارگر فروش بیمه نامه های‬
‫ا خاص هم عاای است‪.‬‬
‫در این تحقیق ابتدا‬
‫شاخص های بیمهای‪ :‬حق‬
‫بیمه تولیدی‪ ،‬خسارت‬
‫پرداختی‪ ،‬حق بیمه‬
‫سرانه و ضریب نفوذ‬
‫بیمه تعریف شده مورد‬
‫بررسی قرار گرفته است‪.‬‬
‫• استان يزد در فالد مركزي ايران به سبب موقعيت‬
‫معرفـــــــــی‬
‫جغرافيايي‪ ،‬داراي آب و هواي اقليمي گرم و خشك بياباني‬
‫است ‪.‬با دارا بودن محیط های تاریخی به جامانده از تاریخ‬
‫کهن ما دارای اثارقابل توجه سیاحتی و تفریحی است‬
‫ازجمله حمام های مختلف –کل سا و اتشکده و هم نین‬
‫وجود کارخانه های ریسندگی و بافندگی و صنایع کاش ی و‬
‫سرامیک و وب فلزاد اردکان در جایگاه خوبی جهت‬
‫بازاریابی هر نوع بیمه نامه میباشد ‪.‬پس فروش بیمه نامه‬
‫های ا خاص به دلیل تنوع شغلی و کشرد اداراد و‬
‫سازمازها و شرکتهای دولتی و خ وص ی در سطح بسیار‬
‫خوبی باشد‪.‬‬
‫استان یزد‪:‬‬
‫مساحت ‪ 129678:‬كيلومتر‬
‫مربع است‪ .‬استان یزد به لحاظ‬
‫وجود کارخانه های ذوب فلزات که‬
‫خود وسعتی به پهنای نصف اصفهان‬
‫را داراست ‪ .‬و دیگر صنایع‬
‫موجودشیشه و سرامیک و اثار‬
‫باستانی و سنتی میتوان فروش قابل‬
‫توجهی با حق بیمه های باال در شاخه‬
‫های مسیولیت مدنی و مهندس ی و‬
‫شکصت ماشین االت صنعتی داشت ‪.‬‬
‫• آب و هوای این شهر در تابستان گرم و در‬
‫زمستان نسبتاً سرد می باشد‪ .‬بارندگی های‬
‫این شهر در فصول سرد سال صورت می گیرد‬
‫در استان سمنان ب یمه نامه های‬
‫اتومبیل و آتش سوزی به فروش میرود‪ .‬اما‬
‫نبود شرکتهای صنعتی و تراکم جعیت و تنوع‬
‫شغلی فروش بیمه نامه مسیولیت و اشخاص‬
‫در سطح پایینی قرار دارد‪.‬‬
‫معرفـــــــــی ‪:‬‬
‫استان سمنان‪:‬‬
‫جمعیت‪ ۱۵۳۶۸۰:‬نفر‬
‫منابع ‪:‬‬
‫‪ - 1‬سایت جغرافیایی ایران و سایت بیمه مرکزی‬
‫‪ - 2‬سایت استانی شهر های قزو ین‬
‫‪،‬یزد‪،‬اصفهان‪،‬سمنان‪،‬کرمان‬
‫بأتشکـــــــــــــــــرٔازٔشمأ‬

similar documents