4.2-Prezentace tranzit - Celní správa České republiky

Report
Celní správa České republiky
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI NCTS
18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs
Generální ředitelství cel
12. 12. 2013
www.celnisprava.cz
OBSAH
1. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP
2. Verze NCTS 2013Q4
3. Dotazy deklarantské veřejnosti
www.celnisprava.cz
VÝSLEDEK ANALÝZY REŽIMU
TRANZITU Z POHLEDU ZJP
www.celnisprava.cz
VÝSLEDEK ANALÝZY REŽIMU TRANZITU Z
POHLEDU ZJP
• Odbor Celní GŘC provedl analýzu ukončování
režimu tranzitu v ČR
• Součástí analýzy byla rovněž analýza ukončených
TCP držitelem povolení ZJP schválený příjemce
• Počty ukončených TCP v rámci ZJP:
Rok
Do 10 minut
Do 5 minut
Do 1 minuty
2011
38 522
14 770
139
2012
44 399
19 238
246
2013 (do 30.11.)
37 003
15 151
218
www.celnisprava.cz
VÝSLEDEK ANALÝZY REŽIMU TRANZITU Z
POHLEDU ZJP
• Nedostatky lze shrnout do následujících bodů:
 zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený
odesílatel, aniž by bylo zboží na schváleném místě
nakládky nebo až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno
CÚ určení,
 zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený
odesílatel až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ
určení,
 držitelé povolení ZJP schválený příjemce akceptují
faxové či emailové kopie TDD/TBDD,
 držitelé povolení ZJP schválený příjemce ukončují TCP
aniž je zboží předloženo na schváleném místě vykládky,
 držitelé povolení ZJP schválený příjemce neprovádí
kontrolu zásilky (výsledky vykládky zboží jsou
nahlašovány v řádu minut či vteřin od obdržení povolení
www.celnisprava.cz
vykládky).
VÝSLEDEK ANALÝZY REŽIMU TRANZITU Z
POHLEDU ZJP
• Zjištěné nedostatky byly projednány s držiteli
povolení ZJP schválený příjemce, přičemž jsou
přijímána opatření k nápravě stavu
• Konkrétní zjištěné nedostatky u držiteli povolení ZJP
schválený odesílatel budou projednány příslušnými
CÚ
• CS ČR bude režim tranzitu z pohledu ZJP i nadále
monitorovat
www.celnisprava.cz
VERZE NCTS 2013Q4
www.celnisprava.cz
VERZE NCTS 2013Q4
•
•
•
•
Instalace do provozu 3. 12. 2013
Pro výrobce komerčního softwaru vydán KEL v. 2.30
9.12.2013 byl vydán upřesňující KEL v. 2.31
Upozorňujeme zejména na následující změny:
 Napojení NCTS na Centrální registr subjektů
 Zpřísnění uvádění celních závěr v TCP
 Rozšíření kontroly zpráv D_N_POD a D_N_UVSO pro funkčnost
ukončení VCP propuštěním TCP
 Zpřísnění uvádění předchozích dokladů v TCP u TCP, u kterých
je předchozí režim vývozu
 Uvádění čísla listu karnetu TIR při ukončení v rámci ZJP
schválený příjemce na podkladě karnetu TIR
• Podrobnosti zveřejněny v informaci k nové verzi,
která je zveřejněna na internetu CS ČR
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ncts/Stranky/default.aspx
www.celnisprava.cz
DOTAZY DEKLARANTSKÉ
VEŘEJNOSTI
www.celnisprava.cz
DOTAZY DEKLARANTSKÉ VEŘEJNOSTI
• Dotaz:
Můžete blíže specifikovat dopady nových
kompetencí celní správy při kontrole mezinárodních
přepravních povolení u silniční přepravy u
zahraničních přepravních společností a to jak pro
deklaranty – přímé zástupce, tak i do
zjednodušených postupů v e-vývozu, popřípadě
tranzitu?
www.celnisprava.cz
DOTAZY DEKLARANTSKÉ VEŘEJNOSTI
• Odpověď:
V souvislosti s celním řízením je prováděna kontrola
přepravních povolení (jednorázové povolení, povolení CEMT
(roční, měsíční)). Toto znamená, že každý řidič přepravující
zboží nově předkládá celnímu úřadu povolení k mezinárodní
přepravě (týká se především řidičů a dopravních prostředků
registrovaných ve třetí zemi). Na průběh celního řízení nemá
tato kontrola dopad, tzn. zboží bude propuštěno do režimu
vývozu nebo tranzitu nebo režim tranzitu bude ukončen. V
případě zjištění nesrovnalostí v předloženém povolení nebo v
případě, že povolení nebude předloženo, nebude řidiči
umožněna další přeprava a to až do uhrazení správního
poplatku za vydání náhradního povolení (správní poplatek se
pohybuje v rozmezí od 10 000,- Kč do 50 000,- Kč).
www.celnisprava.cz
DOTAZY DEKLARANTSKÉ VEŘEJNOSTI
• Odpověď (pokračování):
Nejedná se o novou kompetenci, ale rozšíření kontrol
mezinárodních přepravních povolení v silniční dopravě.
Pravomoc Celní správy ČR vychází ze zákona č. 11/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
V současné době je kontrola v rámci celního řízení spuštěna v
pilotním provozu (kontrola je prováděna namátkově).
Spuštění ostrého provoz kontrol přepravních povolení se
očekává v 1. čtvrtletí 2014 po vyhodnocení pilotního provozu.
www.celnisprava.cz
DOTAZY DEKLARANTSKÉ VEŘEJNOSTI
• Odpověď (pokračování):
Dopady pro deklarantskou veřejnost:
V rámci celního řízení bez využití ZJP budou kontrolována
veškerá zahraniční vozidla, řidič bude předkládat v rámci
celního řízení povolení k mezinárodní přepravě, přičemž při
zjištění nesrovnalostí mu nebude umožněno pokračovat v
přepravě až do uhrazení správního poplatku.
V rámci celního řízení s využitím ZJP bude kontrola
prováděna namátkově, přičemž při zjištění nesrovnalostí se
bude postupovat obdobně.
www.celnisprava.cz
Celní správa České republiky
Dotazy, připomínky?
www.celnisprava.cz

similar documents