Vuonna 2014

Report
Ajankohtaista
Melasta
Luopumistuki 2011–2014
Luopumistavat
•
Sukupolvenvaihdos
•
Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen
myynti lisämaaksi lähisukulaiselle
Luopuva maatalousyrittäjä
• Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta
• MYEL-vakuutettuna viimeiset 5 vuotta välittömästi ennen luopumista
• Ei entuudestaan MYEL- tai KEL-eläkkeellä
– perhe-eläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki eivät estä luopumistukea
• Lopettaa maatalouden harjoittamisen ja metsän hankintatyöt
– vapaaehtoinen MATA-vakuutus, jos työskentelee perheenjäsenenä
• Vähentää muut ansiotulot alle 695 euroa kuukaudessa (v. 2013 taso)
– luopumistuen maksu alkaa, kun muut tulot jäävät alle rajan
– uinumisaikana ei ansiotulorajaa
• ei voi toimia maatalousyrittäjänä
• voidaan MYEL- ja MATA -vakuuttaa perheenjäsenenä
Luovutus lähisukulaiselle, luopujien ikärajat 2013–2014
2013
Varsinaisen luopujan ikäraja 56 vuotta
• voi hakea 2 vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä eli 54-vuotiaana
• luopumistukeen oikeutettuja 1959 ja aikaisemmin syntyneet
• uinuvan luopujan ikäraja 51 vuotta
– ikärajan täytyttävä lopullisen luopumisen tapahtuessa
– luopumistukeen oikeutettuja 1963 ja aikaisemmin syntyneet
2014
Varsinaisen luopujan ikäraja 59 vuotta
• suojasäännöksen vuoksi 1957 ja aikaisemmin syntyneillä LUTU maksuun 56-vuotiaana
• 1958 ja 1959 eivät täytä ikärajaehtoa
• uinuva oikeus
– 1963 syntyneet puolisot ja yhtymän sisarusosakkaat
– 1962 syntyneet lesket ja täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien puolisot
Lähisukulaisiksi katsotaan
• luopujan / puolison lapsi tai tämän puoliso
• luopujan / puolison sisaruksen lapsi tai tämän puoliso
Luopujan oltava aina alle 63-vuotias
Luovutus vieraalle, luopujien ikärajat 2013–2014
Varsinainen luopuja 60-vuotias ja uinuva 55-vuotias
Luopujan oltava aina alle 63-vuotias
Sukupolvenvaihdosjatkaja
• Luopumishetkellä alle 40-vuotias
• Riittävä ammatillinen pätevyys
– jos ei täyty luopumishetkellä, koulutus hankittava kahden kalenterivuoden
aikana luopumisesta
• Sivutulot alle 60 000 euroa vuodessa
• Sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai tilan läheisyydessä 5–14 vuotta
• Omistusoikeus siirtyy
• Jos tila luovutetaan kahdelle jatkajalle, molempien tulee täyttää kaikki ehdot
– puolisolta jakamattomuussitoumus
Sukupolvenvaihdosjatkajalle muodostuva maatila
Taloudellisesti elinkelpoinen
• yritystulo 15 000 euroa vuodessa / luovutuksensaaja tai luovutuksensaajapariskuntaa kohden, poistot vähintään 5 000 euroa vuodessa
• luovutettaessa kahdelle erikseen viljeltäväksi yritystulovaatimus 2 ⅟₂ -kertainen
Täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset
Tilan kehittäminen kolmen vuoden aikana, jos ehdot eivät täyty luopumishetkellä
• kehittämissuunnitelma LUTU-hakemuksen liitteeksi
Maatalousyhtymät ja maataloutta harjoittavat yhtiöt (AY, KY, OY)
• SPV mahdollinen tietyin edellytyksin
Sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus
Luovutuksensaajan ehdot
• Lähisukulainen
• Saanut aloittamisavustuksen aikaisemmin hankkimalleen muulle maatilalle
• Alle 50-vuotias
• Pakollinen MYEL-vakuutus voimassa
• LUTU-peltojen etäisyys enintään 20 kilometriä ostajan talouskeskuksesta
– etäisyys lasketaan maatalouskoneilla kulkukelpoista tietä pitkin
• Peltoala suurenee vähintään 2 hehtaaria
• sitoutuu viljelemään tilaa 5–14 vuotta
Luopumistuen hakeminen
• Luopumistukea on haettava etukäteen luonnosluovutuskirjan perusteella
• Hakemuksen voi tehdä kahta vuotta ennen varsinaista luopumisikää (56 tai 60 v.)
– lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen
varsinaista luopumisikää
– uinuvan luopujan pitää täyttää ikäraja (51 tai 55 v.), kun luovutuskirja
allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalle
– 1958 ja 1959 syntyneet eläkehakemus jätettävä 31.12.2013 mennessä
Etukäteispäätös on voimassa 12 kk
• vuonna 2014 annettavat etukäteispäätökset voimassa 31.12.2014 saakka
Sukupolvenvaihdosluovutus lähisukulaiselle tai sukupolvenvaihdoksen
kaltainen lisämaaluovutus lähisukulaiselle (77 a§)
Varsinainen luopuja
- mahdollista hakea kahta vuotta
ennen varsinaisen iän täyttymistä
Uinuva luopuja
- ikärajan täytyttävä lopullisen
luopumisen tapahtuessa
Vuonna 2013
luopumisikä
56–62 v.
1959 ja aikaisemmin syntyneet
- LUTU maksuun 56-vuotiaana
1960–1963 syntyneet
- LUTU maksuun 56-vuotiaana
Vuonna 2014
luopumisikä
59–62 v. +
suojasäännös
1957 ja aikaisemmin syntyneet
- suojasäännöksen perusteella
LUTU maksuun 56-vuotiaana
1958–1963 syntyneet
- puolisot ja sisarosakkaat varsinaisen luopujan
kera
1958–1962 syntyneet
- lesket ja täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä
saavien puolisot
- suojasäännöksen perusteella uinuvien LUTU
maksuun 56-vuotiaana
•
•
•
SPV-vieraalle: ikäraja varsinaisella luopujalla 60 v. ja uinuvalla 55 v.
Poroluopumiset: ikäraja varsinaisella luopujalla 56 v. ja uinuvalla 51 v.
Kaikki voivat hakea luopumistukea kahta vuotta ennen varsinaisen
iän täyttymistä luopumistavasta riippumatta

similar documents