Når brukeren bestemmer - brukermedvirkning Plan for seminaret

Report
Når brukeren bestemmer brukermedvirkning
Plan for seminaret
• Innledning fra NAV om brukermedvirkning
• Innlegg fra NAV’s første MB’er – Magdalena Krossgått
• Film ”Jeg er noen”
• Gruppearbeid/dialog om brukermedvirkning
Hva er brukermedvirkning
”Med brukermedvirkning menes at de som
berøres av en beslutning, eller er brukere av
tjenester, får innflytelse på
beslutningsprosesser og utforming av
tjenestetilbud” (FFO’s definisjon)
I praksis betyr det:
At brukerne er med på å ta beslutninger
• som gjelder den enkelte person
• i utvikling av tjenestetilbud de selv skal bruke
• der økonomiske prioriteringer innenfor slike tjenestetilbud
blir foretatt
Brukermedvirkning i NAV
• Formalisert brukermedvirkning på
– Sentralt nivå
– Fylkes nivå
– Lokalt nivå
• Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse
– Eget kapittel om brukermedvirkning og selvhjelp
=> Medarbeider med brukererfaring (MB)
Medarbeider med brukererfaring
•
Medarbeider med brukererfaring
– Eget opplæringsprogram for personer som ønsker å bruke sin
erfaringskompetanse i arbeid
– Startet i 2006 i Bergen. Programmet har også vært kjørt i
Bærum og Buskerud
Formålet
• Gi mennesker med psykiske lidelser en mulighet til å
komme i arbeid
• Gi tjenesteapparatet ny kompetanse – de levde erfaringer.
Det går faktisk an å komme seg etter psykisk sykdom.
• Gi brukere av tjenesteapparatet håp – MB’erne blir
rollemodeller.
• Reell brukermedvirkning
Får deltakerne jobb som MB’er?
• Bergen kommune har avsatt 1 mill. i året til å tilsette
MB’ere. Mange søker seg videre til faste stillinger
• MB’er i NAV
• MB’er i tiltaksbedrifter
• MB’ere i brukerorganisasjoner
• MB’er på DPS? Ikke ennå, men snart….
Brukermedvirkning er en viktig merverdi i
tjenesten
• Gode erfaringer fra nettverksarbeid med brukere
• Tjenestene blir riktigere og mer kvalitetssikret ved å bruke
råd fra de som sitter med erfaringskompetanse
• Tjenestene blir mer effektive ved å forhindre at feile eller
unyttige løp i verksettes
• Lettere å gjennomføre et løp som man selv har vært med
og utforme og som er innenfor eget interessefelt
Søren Kierkegaard: Om forholdet mellom
hjelperen og den der skal hjelpes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HJÆLPEKUNST
”Forholdet mellom hjælperen og den der skal hjælpes maa være saadan, at
man, når det i sandhet skal lykkes een at føre et menneske til et bestemt sted,
først og fremmest maa passe paa, at finde ham der, hvor han er og begynde
der.
Dette er hemmeligheten i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv
i en indbildning, naar han mener, at kunne hjælpe en anden.
For i sandhet at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaa mer end ham – men
dog først og fremst forstå det, han forstår.
Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min merviden slet ikke.
Vil jeg likevel gjøre min merforstaaen gjældene, så er det fordi jeg er
forfærdelig stolt, saa jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil
beundres av ham.
Men al sand hjælpen begynder med en ydmykelse. Hjælperen må først
ydmyke sig under den,
han vil hjælpe og herved forstaa, at det at hjælpe ikke er at herske, men at
tjene.
Det at hjælpe er ikke at være den herskesygeste, men den taalmodigste.
At det at hjælpe er villighet til, inntil videre, at finde sig i at have uret, naar du
ikke forstaar det, din næste forstaar”.
Kontaktopplysninger
• Fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse
Marianne Bjørkly
– Telefon: 53 04 00 24/ 95 88 65 42
– E-post: [email protected]
Medarbeider med brukererfaring
– Magdalena Krossgått
– Telefon 53 04 00 34
– E-post [email protected]
www.nav.no/hordaland

similar documents