rehberi indirmek için tıklayınız... - Adana Valiliği Yatırım İzleme ve

Report
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin
Stratejik Plan ve Performans Programlarına Uygunluğuna İlişkin
DEĞERLENDİRME RAPORU
HAZIRLAMA
N.İpek KOBANER
Strateji ve Koordinasyon Müdür V.
30 Aralık 2014
SUNUM PLANI
 Rehbere İlişkin Genel Bilgiler
 Kavramlar
 Rapor Hazırlama Süreci
 İlgili Bakanlıklara Gönderilecek Rapor Formatı
 Yapılacak Grup Çalışmasına Yönelik Ön Bilgi
ADANA YİKOB
Strateji ve Koordinasyon
Müdürlüğü
Rehber Hazırlama Semineri
REHBERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Rehberin Amacı ve Kapsamı
Bu rehber; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A
maddesi gereğince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
hazırlanacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere
oluşturulan performans göstergelerine de raporlarda yer verilecektir.
Raporlama Usulü ve Süresi
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, takip eden yılın
Şubat ayı sonuna kadar Sayın Valimizin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve
kurumların bağlı/ilgili/ilişkili olduğu bakanlığa gönderilir.
Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır.
REHBERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Hukuki Dayanak
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 28/A maddesi,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendi,
KAVRAMLAR
STRATEJİK PLAN
Amaç
Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olup, kuruluşun
hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
Hedef
Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Strateji
Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar-faaliyetler
bütünüdür.
Göstergeler (Performans Göstergeleri-Kriterleri-Ölçütleri)
Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya
konulmasında kullanılan ölçütlerdir.
KAVRAMLAR
PERFORMANS PROGRAMI
Performans Programının Amacı
Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefler ile performans esaslı bütçeleme anlayışının,
yıllık programlamalar çerçevesinde hayata geçirilmesidir.
Stratejik Plandaki amaç ve hedeflere ulaşmada bir araç olan Performans programları
vasıtasıyla;
Performans hedefi, göstergeleri ve faaliyetleri ile kaynak ihtiyacı arasında bir bağlantı
kurulmakta,
Yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkelerine işlerlik kazandırılmaktadır.
Performans Hedefi
Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için
program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri,
Faaliyet
Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir
ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetleri,
Göstergeler(Performans Göstergeleri-Kriterleri-Ölçütleri)
Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar
ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade
edilen araçları ifade eder.
KAVRAMLAR
ADIM 1
ADIM 2
Kurum bazında
değerlendirmeye tabi
tutulacak birimlerin
belirlenmesi
Bu kurumların bağlı olduğu
bakanlık veya ilgili kurumun
Stratejik Plan ve Performans
Programlarının incelenmesi
(Ek 1)
(Ek 2)
ADIM 6
Değerlendirme
Raporu Formatına
uygun olarak
YİKOB tarafından
Nihai Rapor
hazırlanacaktır.
(Ek 6)
ADIM 5
Adım 1’de belirlenen kurum/kuruluş tarafından
yürütülen yatırım ve faaliyetlerin Ek 3’de YİKOB
tarafından hazırlanan formda yer alan hedeflerle
uyumunu analiz ederek, her bir faaliyet için
değerlendirme
raporu
tablosu
(Ek
5)
dolduracaktır. Söz konusu tablolar ilgili
kurum/kuruluşlarca YİKOB’a raporlanacaktır.
ADIM 3
İncelenen her bir kurum için
Ek 3 Formunun doldurulması
ADIM 4
Belirlenen kurumlara ilişkin
-yatırımların istenmesi (Ek 4)
-iş planlarının istenmesi
RAPOR HAZIRLAMA
SÜRECİ
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
İnceleme Kapsamında Yer Almayan Kuruluşlar
 Adli ve Askeri Teşkilat
 Büyükşehir Belediyeleri
 İlçe Belediyeleri
 Üniversiteler
 Kalkınma Ajansları
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 1
KURUM BAZINDA DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK BİRİMLER
LİSTESİ
 Bakanlıkların İl Teşkilatları
(Örnek: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.)
 Bakanlıkların Bölge Teşkilatları
(Örnek: Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü vb.)
 Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının İl/Bölge Teşkilatları
(Örnek: İl Göç Müdürlüğü, PTT Baş Müdürlüğü, TCDD Bölge Müdürlüğü vb.)
EK 1
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ

GRUP-1
1-İL MÜFTÜLÜĞÜ
2-AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
3-İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
4-DEFTERDARLIK
5-İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
6-İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GRUP-2
1-İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2-TAPU VE KADASTRO 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(HATAY)
3-KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
4-TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
5-ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
6-TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ADANA BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
7-İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
7-VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8-KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 8-ADANA ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIĞI
9-İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
9-GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
10-GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
10-ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

GRUP-4

GRUP-5
1-KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSİN)
1-ÇUKUROVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
MÜDÜRLÜĞÜ
2-KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ
2-DEVLET HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
3-KÜÇÜK ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER DENETİM
3-DEVLET DEMİR YOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GRUP BAŞKANLIĞI
4-İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
4-ADANA VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE
KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
5-İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
5-ADANA VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
6-BASIN YAYIN ENFORMASYON İL MÜDÜRLÜĞÜ
6-ADANA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
MÜDÜRLÜĞÜ
7-PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
7-İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
8-BOTAŞ
8-VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9-ROLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
9-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

GRUP-3
1-BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
2-KREDİ VE YURTLAR KURUMU BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
3-İLBANK A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4-ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 5. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
5-DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6-MTA DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
7-ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8-METEOROLOJİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
9-ORMAN VE SU İŞLERİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10-TEİAŞ 18. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ

GRUP-6
1-ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2-DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
3-ADANA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
4-BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
5-TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ÜDÜRLÜĞÜ
6-ZİRAİ ÜRETİM İŞT. TARIMSAL YAYIM HİZMETİÇİ
EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
7-VETERİNER KONTROL ENST. MÜDÜRLÜĞÜ
8-TİGEM MÜDÜRLÜĞÜ
9-ADANA GIDA KONTROL LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ
10-KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KOR.BÖL.MÜD 10-ÇATALAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 11
EK 1
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ

GRUP-6
11-ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜELÜĞÜ
12-İNCİRLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
12
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
Bu kurumların bağlı olduğu bakanlık veya ilgili
kurumun Stratejik Plan ve Performans Programlarının
incelenmesi (Ek 2)
Birinci adımda belirlenen ve değerlendirmeye tabi tutulacak kurumların
bağlı/ilgili/ilişkili olduğu Bakanlık ve/veya ilgili kurumun, 5018 sayılı kanun
kapsamında hazırladıkları stratejik plan ve yılı performans programları göz
önünde bulundurularak, ilgili birimin iş ve işlemlerinin bu stratejik plan ve
performans programı hedefleri doğrultusunda incelenmesi bu aşamada
yapılacaktır
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 2
BAKANLIKLAR VEYA DİĞER MERKEZİ İDARE KURULUŞLARININ
STRATEJİK PLAN VE 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMLARI
YİKOB tarafından Ek 1 kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşların bağlı oldukları
Merkez teşkilatlarının stratejik planlarında ve performans programlarında yer alan
stratejik amaç ve hedefler ile faaliyet ve bunlara ilişkin performans göstergelerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda ilk olarak, tüm kurum ve kuruluşların plan ve program metinlerinin yer
aldığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan www.sp.gov.tr adresinden veya
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarından temin edilerek ilgili Plan ve
Performans Programları incelenecektir.
Plan ve Program Metinlerinin İncelenme Yöntemi
Söz konusu metinlerde incelenecek başlıklar ve bilgiler;
Stratejik Plan metinlerinde;
 Stratejik amaçlar
 Hedefler
Performans Programlarında
 Faaliyetler
 Performans göstergeleri
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
İncelenen her bir kurum için Ek 3 Formunun
doldurulması
İncelenen her bir birim için yapılan iş ve işlemlerin hedeflere uygunluğu
yönünde oluşturulacak "Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu" bu
aşamada doldurulacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 3
…………. Bakanlığı
…………. Dönemi Stratejik Planı
Tema
Stratejik
Hedef
STRATEJİK PLANA İLİŞKİN
(varsa)
Amaç
NİCEL VERİLER
BAKANLIK/KURUM
STRATEJİK PLAN
PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS
PROGRAMINA İLİŞKİN
NİCEL VERİLER
…………. Yılı Performans Programı
Stratejik
Performans Hedefi
Amaç
Hedef 1.1……..
TEMA 1.
………
(varsa)
Stratejik Amaç
1……………… Hedef 1.2……..
….
…………………
………………..
…….
Strateji (Varsa)
Faaliyet
Performans
Göstergesi
Performans
Göstergesi
Performans
Hedefi
1………
2………
Faaliyetler
Performans
1………………… Göstergeleri
2………………… 1…………………
2…………………
Performans
Hedefi
1………
………..
…………………
…………………
……
Performans
Hedefi
1………
Faaliyetler
Performans
1………………… Göstergeleri
………………… 1…………………
…………………
………………… …………………
………………… …………………
……
……
Faaliyetler
Performans
1………………… Göstergeleri
1…………………
Stratejik Amaç Hedef 2.1……..
2………………
….
………………
………………….. ………………… ………………….. …………………
…
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
Belirlenen kurumlara ilişkin
yatırımların istenmesi (Ek 4)
iş planlarının istenmesi
Kurum ve kuruluşlarca EK - 4'deki formata uygun bir şekilde hazırlanan
yatırım ve iş planları Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile koordineli olarak raporlanacak ve
bu formlarda yılsonu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” verileri dikkate
alınacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 4
YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ İCMAL RAPORU
……………………….. İLİ 2014 YILI …………………. MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM
DEĞERLENDİRMESİ (TL)
Yatırımcı Kuruluş
Örneğin: Sağlık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim, Sağlık vb.
Sektörü
Toplam Proje Sayısı
2014 yılında yürütülen toplam proje
Tüm projelerin proje bedellerinin toplamı
Toplam Proje Bedeli (TL)
PROJELERDE
KULLANILAN
FİNANSMAN
KAYNAKLARI
2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi
Merkezi İdare tarafından ilgili bütçe tertibinden yollanan ödenek
2014 Yılı İç Kredi Tutarı
Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt içi kredi tutarı
2014 Yılı Dış Kredi Tutarı
Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt dışı kredi tutarı
2014 Yılı Öz Kaynak
Kuruluşun kendi öz kaynaklarından kullanmış olduğu tutarı
2014 Yılı Hibe
Kuruluşa hayırseverler veya hibe programlarından bağışlanan tutar
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)
2014 Yıl İçi Harcama (TL)
Toplam Harcama (TL)
Biten Proje Sayısı
Devam eden yıllara sari projeler için harcanan tutar
2014 yılı içerisinde yatırımlara harcanan tutar
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı + 2014 Yıl İçi Harcama
2014 yılında bitirilen proje sayısı
Devam Eden Proje Sayısı
2014 yılı sonunda devam eden proje sayısı
Başlanmamış Proje Sayısı
2014 yılı programında olup başlanmamış proje sayısı (yer teslimi
yapılmamış proje başlanmamış iş kapsamında ele alınacaktır)
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Toplam Harcama / Toplam Proje Bedelleri
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 4/a
……………………….. İli ………………………… Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (Tl)
Proje Adı
TOPLAM
Proje
Başlama
Yılı
Proje
Tutarı
Önceki
Yıllar
Harcaması
2014 Yılı
Ödeneği
2014 Yılı
Aktarılan
Ödenek
Fiziki
Nakdi
2014 Yılı Gerçekleş Gerçekleşm
Harcaması
me
e
(%)
(%)
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 4/b
30/03/2014 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş Ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu
…………….. Bakanlığı / ..... İli
N
O
Birimi
Başlanmamış
Proje Sayısı
Başlanmamış
Devam
Proje Ödenek Eden Proje
Toplamı
Sayısı
Devam Eden
Proje Ödenek
Toplamı
Merkez Saymanlık
Hesabına Aktarılan
Tutar
1
2
3
TOPLAM
31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu
…………….. Bakanlığı / ..... İli
N
O
Birimi
1
2
3
TOPLAM
2014 Yılı
2014 Yılı Toplam
Proje Ödenek
Proje Sayısı
Toplamı
2014 Yılı
Biten Proje
Sayısı
2015 Yılında
2015 Yılına
Devam Eden Devreden Ödenek
Proje Sayısı
Toplamı
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 5
Belirlenen kurum/kuruluş tarafından yürütülen yatırım
ve faaliyetlerin Ek 3’de YİKOB tarafından hazırlanan
formda yer alan hedeflerle uyumunu analiz ederek, her
bir faaliyet için değerlendirme raporu tablosu (Ek 5)
doldurulacaktır. Söz konusu tablolar ilgili
kurum/kuruluşlarca YİKOB’a raporlanacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 5
FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve
 ……….Bakanlığı ……..Dönemi Stratejik Planı
Performans Programı:
 ……….Yılı Performans Programı
…………………………………………………………………………………………………………
Stratejik Amaç
………………………………………….
Hedef – Performans …………………………………………………………………………………………………………
Hedefi
………………………………………….
PG1. …………………………………………………..
Performans
PG2. …………………………………………………..
Göstergesi
…………………………………………………………
F1. …………………………………………………….
Faaliyet
F2. …………………………………………………….
…………………………………………………………
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
 Performans Programında belirlenmiş olan gösterge rakamının il düzeyindeki gerçekleşmesi
yazılacak!!! (Oran-%, Adet, Yıl) (Sadece rakamsal bilgi verilecek, açıklama yapılmayacak)
PG1
 Hedef gösterge düzeyine göre olumlu gerçekleşmeler için (+), olumsuzlar için ise (-) ifadesi
konulacaktır. Örnek: 77 (+), 70 (-)
……..
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
 Çok kısa bir açıklama yazılacak!!!! (3-4 cümleyi
geçmemeli)
 Merkezi nitelikteki faaliyetler için; “Merkezi
F1
nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde
değerlendirme yapılamamıştır.” Açıklaması girilmesi
yeterlidir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6
Değerlendirme Raporu Formatına uygun olarak
ADANA YİKOB tarafından Nihai Rapor
hazırlanacaktır. (Ek 6)
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/a
İL SİYASİ HARİTASI
İl siyasi haritasında; ilçelerinde belirtildiği bir harita tam sayfa olarak
eklenecektir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/b
Nüfus Bilgileri Tablosu
S.NO
ILCE ADI
MAHALLE SAYISI*
2014 NÜFUS 2010 NÜFUS 2000 NÜFUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM
 6360 sayılı Kanun neticesinde oluşan mahallelerde dahil toplam mahalle sayısı
verilecektir.
 2014 ve 2010 yılı nüfus verilerinde “Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verileri
kullanılacak olup 2000 yılı nüfus verisinde “Genel Nüfus Sayımı” verileri
kullanılacaktır.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/c
Kurum Bilgileri
Bakanlık formatında yer alacak olan “Kurumun Hizmet Alanına İlişkin Özellikli Bilgiler”
kapsamında;
 Kurumun hizmet alanına yönelik fiziki, teknik, insan kaynakları kapasitesi (bina,
personel, araç-gereç vb)
 Hizmet Sorumluluk Alanı,
 Hizmet sorumluluk alanı, hizmet sorumluluk alanına yönelik yürüttüğü faaliyetlere
ilişkin istatistiki verilere (Örneğin; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul,
öğretmen/öğrenci sayısı, sınıf sayıları ve sınıf başına düşen öğrenci sayısı, ulusal
sınavlarda il başarı sırası ve benzeri istatistiki veriler)yer verilecektir.
 Bu bilgiler 2 sayfayı geçmeyecek şekilde tanzim edilecektir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/ç
……………... BAKANLIĞI
……………………………………MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU
ANALİZİ
Bu bölümde, ilgili bakanlık ve/veya diğer merkezi idare kuruluşunun faaliyetin
gerçekleştirildiği ildeki yatırımları analiz edilecektir. Sayfa bu duruma göre tanzim
edilecektir.
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
EK 6/ç
Örnek 1;
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ
Örnek 2;
KALKINMA BAKANLIĞI
......... İLİ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE
UYGUNLUĞU ANALİZİ
Örnek 3;
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ
İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK DEĞERLENDİRME
RAPORU FORMATI
ÖN KAPAK
ARKA KAPAK
Ön kapakta ilgili bakanlığa bağlı birden fazla kuruluş olması durumunda, bu kuruluşlar
alt alta yazılacaktır.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları … Bölge Müdürlüğü
İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK DEĞERLENDİRME
RAPORU FORMATI
İÇİNDEKİLER
I. Genel Bilgiler
 İl Siyasi Haritası (Ek 6/a)
 Nüfus Bilgileri Tablosu (Ek 6/b)
 Kuruma Ait Bilgiler (Ek 6/c)
II. ……………………………………Müdürlüğünün Yatırım Ve Faaliyetlerinin PlanProgram Metinlerine Uygunluğu Analizi
 …………….Bakanlığı
 ….. Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4) (Ek 4/a) (Ek 4/b)
 Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3)
 Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5)
 İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Bu rehberle amaçlanan “Değerlendirme Raporu” 6360 sayılı kanun
kapsamında büyükşehir statüsü kazanan illerde, Valilik bünyesinde
kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından
hazırlanacaktır.
2. Hazırlanacak “Değerlendirme Raporu” en geç Şubat ayı sonuna kadar
Başbakanlığa ve bağlı/ilgili/ilişkili olduğu Bakanlığa gönderilir.
3. Hazırlanacak olan “Değerlendirme Raporu” dijital ortamda (DVD)
muhafaza edilmesi amacıyla raporla birlikte gönderilecektir.
4. EK - 3 ve EK – 5 de performans programı yılı 2014 yılı olarak göz
önünde bulundurulacaktır.
Te ş e k k ü r E d e r i m …
N.İpek KOBANER
Strateji ve Koordinasyon Müdürü
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
0322 458 04 65
[email protected]

similar documents